تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیئت علمی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اثرات دانه‌های روغنی حاوی لینولئات (دانه سویا) و اولئات بالا (دانه کلزا) بر فرآسنجه‌های خونی و شاخص‌های رشد بره‌های پرواری تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بود. برای ارزیابی اثر دو سطح انرژی و پروتئین جیره و سطوح مختلف هر دانه بر فرآسنجه‌های خونی و عملکرد بره‌ها، از 30 رأس بره نر نژاد افشاری استفاده گردید. بره‌ها به صورت کاملاً تصادفی به 10 تیمار با آرایش فاکتوریل 5×2 اختصاص داده شدند. پس از 14 روز عادت‌پذیری، بره‌ها در جایگاه‌های انفرادی به مدت 84 روز در حد اشتها تغذیه شدند. مصرف خوراک به‌صورت روزانه، افزایش وزن در فواصل زمانی 14 روزه و فراسنجه‌های خونی هر 28 روز یکبار مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت انرژی و پروتئین جیره منجر به افزایش مصرف خوراک، نرخ رشد، نسبت راندمان پروتئین و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد. استفاده از 5 درصد دانه سویا در جیره پرکنسانتره موجب افزایش مصرف خوراک، نرخ رشد و وزن نهایی شد (05/0>P). استفاده از دانه‌های روغنی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع موجب کاهش غلظت آلبومین، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم و افزایش لیپوپروتئین با دانسیته بالا شد (05/0>P). در حالی که تاثیری بر غلظت گلوکز، لیپوپروتئین با دانسیته کم و کلسترول خون نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 5 درصد دانه‌ روغنی سویا در جیره‌ پرکنسانتره می‌تواند اثر مطلوبی بر عملکرد بره‌های پرواری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات