استفاده از گیاهان دارویی در جیره میش‌های شیرده نژاد رومن و تأثیر آن بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر شیرخوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22069/ejrr.2023.21861.1922

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی به‌عنوان محرک رشد، یکی از جایگزین‌های مناسب با اثرات متعدد به‌جای آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره دام شناخته شده است. مطالعات متعددی در مورد استفاده از گیاهان دارویی یا اسانس‌ها و عصاره‌های آنها در نشخوارکنندگان انجام شده است، اما در بیشتر این مطالعات، تأثیر این گیاهان به‌طور مستقیم بر عملکرد رشد و تولید خود حیوان بررسی شده است. در این آزمایش، تأثیر مخلوط گیاهان دارویی به‌عنوان افزودنی‌های خوراکی در جیره میش‌های شیرده نژاد رومن مادر بر عملکرد و فراسنجه‌های خون بره‌های نر در دوران شیرخوارگی بررسی شده است.
مواد و روش‌ها: تعداد 24 رأس میش شیرده نژاد رومن زایش اول با میانگین وزن ۲/۱± ۲/۵۰ و میانگین تولید شیر122.25 ± 03/1107 همراه با 24 رأس بره نر شیرخوار با میانگین وزن ۴۴/۰ ± ۳۴/۳ در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 گروه 6 رأسی تقسیم و برای 65 روز در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند. گروه‌های آزمایشی میش‌های مادر شامل: گروه شاهد (جیره پایه)، تیمارهای اول، دوم و سوم علاوه بر جیره پایه به ازای هر راس میش روزانه 15 گرم پودر مخلوط زیره سبز، گشنیز و نعناع فلفلی به ترتیب با نسبت‌های ۶۰: ۳۰ : ۱۰؛ ۴۵: ۴۵:۱۰ و ۳۰: ۶۰: ۱۰ درصد دریافت کردند. بره‌های نر مکمل مخلوط گیاهان دارویی دریافت نکردند. توزین بره‌ها هر ۱۵ روز یکبار انجام شد. در انتهای دوره قبل از خوراک‌دهی صبح، به‌منظور تعیین فراسنجه‌های هماتولوژی، بیوشیمیایی، آنزیم‌های کبدی و خواص آنتی‌اکسیدانی خون از ورید گردن خون‌گیری شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، تفاوت معنی‌داری بین گروه شاهد و تیمارها از لحاظ وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بره‌ها مشاهده نشد. تعداد و درصد حجمی گلبول‌های قرمز خون بره‌ها در تیمار سوم کمتر از گروه‌های دیگر بود (05/0>P) هرچند، تفاوت آماری معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. میزان هموگلوبین در تیمار اول بیشتر و در تیمار سوم کمتر بود ولی تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. تعداد گلبول‌های سفید و شمارش افتراقی این سلول‌ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت گلوکز خون بره‌های شیرخوار در تیمار آزمایشی اول بیشترین و در تیمار سوم کمترین بود ولی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. غلظت این فراسنجه در تیمار اول نسبت به تیمار سوم از لحاظ آماری متفاوت بود (05/0>P). تفاوت آماری معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی از لحاظ غلظت‌های پروتئین تام و کراتینین مشاهده نشد. غلظت تری‌گلیسرید در تیمار دوم بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز در تیمارهای دوم و سوم کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P). فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی و شاخص مالون‌دی‌آلدئید تحت تأثیر قرار نگرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمایش نشان داد استفاده از مخلوط گیاهان زیره، گشنیز و نعناع فلفلی با نسبت‌های مختلف در جیرة میش‌های مادر، غلی‌رغم اثرات مطلوب بر برخی فراسنجه‌های خون بره‌های نر شیرخوار، تاثیر معنی‌داری بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون آنها نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of medicinal plants in the diet of Roman breed lactating ewes and its effect on the performance and blood parameters of suckling male lambs

نویسندگان [English]

  • Wahidullah Charkhi 1
  • Fardin hozhabri 2
  • Hadi Hajarian 1
1 Animal Science Department, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Animal Science Department, Agriculture Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and objective: The use of medicinal plants as growth promoters is known as one of the suitable alternatives with multiple effects instead of antibiotics in animal feed. Several studies have been conducted on the use of medicinal plants or their essential oils and extracts in ruminants, but in most of these studies, the effect of these plants has been directly investigated on the growth and production performance of the animal itself. In this experiment, the effect of a mixture of medicinal plants as nutritional additives in the diet of Raman lactating ewes on the performance and blood parameters of male suckling lambs has been investigated.

Materials and methods: Twenty-four lactating Roman ewes of the first calving, the average BW of 50.2 ± 1.2 and the average milk yield of 1107.03 ± 122.25 along with 24 suckling male lambs with an average BW of 3.34 ± 0.44 were divided into four groups six in each, in a completely randomized design and kept in individual pen for 65 days. The experimental groups of mother ewes included: control (basic diet) and first, second and third treatments, in addition to the basic diet, were received 15 grams of cumin, coriander and peppermint mixed powder with the ratios of 60:30: 10; 10:45:45 and 30:60:10 %, respectively. Male lambs did not receive the herbal mixture supplement. Lambs were weighed every 15 days. At the end of the experiment, before morning feeding, blood was taken from the jugular vein of the lambs in order to determine the parameters of hematology, biochemical, liver enzymes and antioxidant properties.

Result: Based on the results of this research, no significant difference was observed between the control group and treatments in terms of final weight and daily weight gain of lambs. The concentration and volume percentage of red blood cells of lambs in the third treatment were lower than in other groups (P<0.05). The amount of hemoglobin was higher in the first treatment and lower in the third treatment, but there was no significant difference with the control group. The number of white blood cells and the differential count of these cells were not affected by the experimental treatments. The blood glucose concentration was the highest in the first experimental treatment and the lowest in the third treatment, although there was no significant difference compared to the control. The concentration of this parameter in the first compared to the third treatment was statistically different (P<0.05). There was no significant difference between the experimental groups in terms of total protein and creatinine concentrations. Triglyceride concentration in the second treatment was higher than the control (P<0.05). Aspartate aminotransferase activity in the second and third treatments was lower than in the control (P<0.05). Superoxide dismutase activity, total antioxidant capacity and malondialdehyde index were not affected.

Conclusion:
The results of the experiment showed that the use of a mixture of cumin, coriander and peppermint plants with different proportions in the ration of mother ewes, despite the favorable effects on some blood parameters of suckling male lambs, did not have a significant effect on the performance and antioxidant status of their blood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant capacity
  • aspartate aminotransferase
  • average daily gain
  • blood cells
  • malondialdehyde