اثرات مصرف سطوح مختلف ضایعات‌ پنبه بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، صفات کمی و کیفی لاشه، فرا سنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی در بره‌های پرواری نر نژاد افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ریاست دانشکده علوم دامی و شیلات

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22069/ejrr.2023.21800.1920

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به هزینه‌های تأمین خوراک برای تغذیه نشخوارکنندگان، محصولات جانبی کشاورزی که به‌طور کلی ارزان‌تر از خوراک‌های متداول هستند، می‌توانند در جیره دام‌های پرواری گنجانده شوند که سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد. یکی از این محصولات فرعی کشاورزی ضایعات پنبه حاصل از کارخانجات پنبه پاک‌کنی می‌باشد که به‌دلیل منشأ گیاهی آن و نیز به‌عنوان منبع پروتئین، چربی و الیاف خام، این محصول این توانایی را دارد که به عنوان یک خوراک جایگزین در جیره دام‌های پرواری قرار گیرد. این ماده خوراکی مخلوطی از قطعات چوبی غوزه‌های پنبه، ساقه‌ها، بقایای الیاف پنبه و برگ‌ها هستند. پژوهش به‌منظور بررسی اثرات مصرف جایگزینی سطوح مختلف ضایعات پنبه به‌جای یونجه خشک بر عملکرد، صفات کمی و کیفی لاشه، قابلیت هضم ظاهری، فرا سنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی بره‌های پرواری نژاد افشاری انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از تعداد 24 رأس بره نر نژاد افشاری با میانگین وزن 9/1±30 کیلوگرم و میانگین سن 4 ماه در 4 تیمار و 6 تکرار به مدت 90 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) گروه شاهد 2) جیره‌ حاوی 33/33 درصد ضایعات پنبه 3) جیره‌ حاوی 66/66 درصد ضایعات پنبه 4) جیره‌ حاوی100 درصد ضایعات پنبه جایگزین یونجه خشک بودند. صفات عملکرد رشد شامل خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در طول دوره آزمایش اندازه گیری شد. همچنین در پایان آزمایش سه بره از هر تیمار برای اندازه‌گیری صفات کمی و کیفی لاشه کشتار شدند. در روز 90 آزمایش برای اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی به تعداد پنج بره از هر تیمار نمونه خون اخذ شد.
یافته‌ها: نتایج عملکرد رشد نشان داد که جایگزین کردن 100 درصدی ضایعات پنبه به‌جای یونجه (1890 گرم) در جیره بره‌های پرواری، به‌طور معنی‌داری سبب افزایش مصرف خوراک روزانه نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). ضریب تبدیل خوراک در تیمار حاوی جایگزینی 100 درصدی ضایعات پنبه به‌جای یونجه (70/6) نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری کاهش داشت (05/0>P). وزن نهایی در تیمارهایی که ضایعات پنبه جایگزین یونجه بود نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0>P). همچنین تیمار حاوی جایگزینی 100 درصدی ضایعات پنبه به‌جای یونجه نسبت به گروه شاهد و سایر گروه‌ها، وزن نهایی بیشتری داشت (22/56 کیلوگرم). قابلیت هضم ظاهری چربی خام (11/75 درصد)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (31/69 درصد) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (32/30 درصد) در تیمار حاوی جایگزینی 100 درصدی ضایعات پنبه به‌جای یونجه نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش داشت (05/0>P). غلظت نیتروژن اوره‌ای خون، کلسترول، تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و لیپوپروتئین با دانسیته خیلی پایین سرم خون با مصرف ضایعات پنبه افزایش یافت (05/0>P)؛ اما غلظت لیپوپروتئین با دانسیته بالا سرم خون کاهش یافت (05/0P<). کاهش کلسترول و نیتروژن اوره خون با جایگزینی 33/33 درصد ضایعات پنبه مشاهده شد (05/0>P). وزن زنده قبل از کشتار، وزن لاشه گرم، درصد لاشه گرم، وزن لاشه سرد، درصد لاشه سرد، وزن نیم لاشه سرد، درصد ران و درصد سردست در تیمار حاوی جایگزینی 100 درصدی ضایعات پنبه به‌جای یونجه نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد که جایگزین کردن 100 درصد ضایعات پنبه به‌جای یونجه سبب بهبود عملکرد رشد، صفات کمی لاشه و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of cotton waste on growth performance, nutrient digestibility, quantitative and qualitative carcass traits, blood parameters, and liver enzymes in male Afshari lambs

نویسندگان [English]

  • میرزائی mirzaei 1
  • Yadollah Chashnidel 2
  • Asadollah Teimouri Yansari 3
1 Doctoral student of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

Considering the costs of providing feed for feeding ruminants, agricultural by-products, which are generally cheaper than conventional feeds, can be included in the diet of fattening animals, which will reduce production costs. One of these agricultural by-products is cotton waste from cotton ginning factories, which due to its plant origin and as a source of protein, fat and raw fibers, this product has the ability to be used as an alternative feed in the diet of fattening animals. This edible material is a mixture of woody parts of cotton bolls, stems, remnants of cotton fibers and leaves.This study was conducted to investigate the effects of substituting different levels of cotton waste for dried alfalfa on growth performance, quantitative and qualitative carcass traits, apparent digestibility, blood parameters, and liver enzymes Afshari lambs.
Materials and methods: In this study, 24 male Afshari lambs with an mean weight of 30±1.9 kg and an mean age of 4 months were used in 4 treatments and 6 repetitions for 90 days. The experimental treatments included: 1) control group, 2) diet containing 33.33% cotton waste, 3) diet containing 66.66% cotton waste, 4) diet containing 100% cotton waste instead of dry alfalfa. Growth performance traits including daily feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio were measured during the experiment period. Also, at the end of the experiment, three lambs from each treatment were slaughtered to measure the quantitative and qualitative traits of the carcass. On the 90th day of the experiment, blood samples were taken from five lambs from each treatment to measure blood parameters and liver enzymes..
Results: The growth performance results showed that replacing 100% of cotton waste instead of dried alfalfa (1890 gr) in the diet of fattening lambs significantly increased the daily feed intake compared to the control group (P<0.05). The feed conversion ratio in the treatment containing 100% replacement of cotton waste instead of dried alfalfa (6.70) was significantly reduced compared to the control group (P<0.05). The final live weight in treatments where cotton waste was replaced by dried alfalfa was higher than the control group (P<0.05). Also, the treatment containing 100% replacement of cotton waste instead of dried alfalfa had a higher final weight (56.22 kg) than the control group and other groups. Apparent digestibility of crude fat (75.11%), NDF (69.31%) and ADF (30.32%) in the treatment containing 100% replacement of cotton waste instead of dried alfalfa compared to the control group It increased significantly (P<0.05). The concentration of blood urea nitrogen, cholesterol, triglyceride, LDL and VLDL in blood serum increased with consumption of cotton waste (P<0.05); But the concentration of HDL decreased (P<0.05). A decrease in cholesterol and blood urea nitrogen was observed by replacing 33.33% of cotton waste (P<0.05). The live weight before slaughter, hot carcass weight, hot carcass percentage, cold carcass weight, cold carcass percentage, cold half carcass weight, thigh percentage and head percentage in the treatment containing 100% replacement of cotton waste instead of dried alfalfa increased significantly compared to the control group. had (P<0.05).
Conclusion: The general result of the present study showed that replacing 100% of cotton waste instead of alfalfa improved the growth performance, quantitative traits of the carcass and the apparent digestibility of nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afshari lamb
  • Blood parameters
  • Carcass yield
  • Cotton waste
  • Dried alfalfa