بررسی تأثیر سطوح مختلف کنسانتره به علوفه بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و ترکیب بافت لاشه بره-های نر پرواری افشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران

3 استادیار ،تغذیه دام - عضو هئیت علمی ، ،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

10.22069/ejrr.2023.21659.1912

چکیده

سابقه و هدف: پرواربندی بره یکی از منابع مهم تولید گوشت قرمز در کشور است. پرواربندی به مدیریت و تغذیه مناسب دام برای به دست آوردن حداکثر اضافه وزن با حداقل هزینه در یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود. استفاده از کنسانتره در جیره بره‌های پرواری در کشور امری عادی و معمول است ولی آنچه دارای اهمیت است سطح مناسب کنسانتره و یا به عبارتی نسبت مناسب علوفه به کنسانتره در جیره است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر افزایش نسبت کنسانتره به علوفه بر صفات خوراک مصرفی، وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و خصوصیات لاشه بره‌های نر پرواری افشار بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر با استفاده از 24 رأس بره‌ی نر با میانگین 3/1 ±31/78 کیلوگرم و میانگین سن13/3 ± 91 روزگی در چهار گروه (تیمار) آزمایشی در طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با سه تیمار و 8 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌هایی با نسبت‌های متفاوت علوفه به کنسانتره به صورت 30:70، 20:80 و 10:90 بود جیره‌های آزمایشی بر اساس جداول استاندارد غذایی (2007) NRC تنظیم شده و مواد خوراکی تشکیل‌دهنده جیره‌ها و ارزش غذایی آن‌ها مشابه بود. روزانه سه نوبت در ساعات 8،14،20 تا حد اشتها در اختیار بره‌ها قرار داده شد. بره‌ها در انتهای آزمایش بعد از16 ساعت پرهیز غذایی، توزین شده و از هر تیمار شش بره کشتار شد. داده های تحقیق از طریقSpss21، Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: بین تیمارهای مختلف از نظر افزایش وزن تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. تیمار سوم بالاترین (296 گرم) و تیمار یک با کمترین افزایش وزن روزانه (241گرم) را در بره‌ها ایجاد کرد. با افزایش کنسانتره، خوراک مصرفی افزایش پیدا کرد به دلیل محتوای بیشتر انرژی ومواد مغذی کنسانتره نسبت به علوفه است و بره‌هایی که کنسانتره بیشتری مصرف می‌کنند، وزن بدن و وزن کشتار بیشتری داشتند. به طوری که بیشترین مقدار آن مربوط به 90 درصد کنسانتره و 10 درصد علوفه (830/1 گرم) و کمترین آن مربوط به 70 درصد کنسانتره و 30 درصد علوفه (573/1 گرم) بود. تیمار چهار هم به لحاظ عددی ضریب تبدیل کمتری (18/6) در مقایسه با دو تیمار دیگری داشت. میانگین وزن پایانی بره‌ها، وزن لاشه گرم و سرد در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان دادند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده کاهش علوفه هیچ مشکل تولیدی را در این دام‌ها ایجاد نکرد. افزایش کنسانتره و کاهش علوفه در جیره باعث بالا رفتن میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه و در مجموع وزن نهایی بالاتری در بره‌های پرواری می‌گردد و همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشد و درصد لاشه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of concentrate to forage on growth performance, some blood parameters and carcass tissue composition of Afshari male fattening lambs

نویسندگان [English]

  • zahra mahbobi 1
  • Mohsen Hajipour 2
  • Morteza Salehpour 3
1 other
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Islamic Azad University, Qaimshahr Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Islamic Azad University, Rodehen Branch, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Lamb fattening is one of the important sources of red meat production in the country. Fattening is the management and proper feeding of livestock to obtain maximum extra weight with minimum cost in a certain period of time. The use of concentrate in the diet of fattening lambs in the country is normal and common, but what is important is the appropriate level of concentrate, or in other words, the appropriate ratio of forage to concentrate in the diet. The purpose of this study was to investigate the effect of increasing the ratio of concentrate to forage on feed intake traits, body weight, feed conversion ratio and carcass characteristics of Afshari fattening male lambs.
Materials and methods: The present study was conducted using 24 male lambs with a mean weight of 31.78 ± 1.3 kg and a mean age of 91 ± 3.13 days in four experimental groups (treatments) in a completely randomized experimental design with three treatments and 8 replications. The experimental treatments included diets with different ratios of forage to concentrate in the form of 30:70, 20:80 and 10:90. The experimental diet was set based on of NRC (2007) and the ingredients of the diet and their nutritional value were similar. Lambs were fed three times a day at 8, 14, and 20 until their appetite. The lambs were weighed at the end of the experiment after 16 hours of feed abstinence and six lambs from each treatment were killed. Study data was analyzed through Spss21, Excel.
Results: A significant difference was observed between different treatments in terms of weight gain. The third treatment produced the highest daily weight gain (296 g) and the first treatment produced the lowest daily weight gain (241 g) in lambs. With the increase of concentrate, the feed intake increased due to the higher content of energy and nutrients of the concentrate compared to the forage, and the lambs that consumed more concentrate had higher body weight and slaughter weight. So that the highest amount was related to 90% concentrate and 10% forage (1.830 g) and the lowest was related to 70% concentrate and 30% forage (1.573 g). The fourth treatment had a numerically lower feed conversion ratio (6.18) compared to the other two treatments. The mean final weight of lambs, hot and cold carcass weight showed a significant difference among experimental treatments.
Conclusion: According to the obtained results, the reduction of forage did not cause any production problems in these animals. Increasing the concentrate and reducing the forage in the diet increases the amount of feed intake and increases the daily weight and overall higher final weight in fattening lambs, and also improves the feed conversion ratio, growth performance and carcass percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afshari lamb
  • Carcass characteristics
  • Growth performance
  • Forage