مطالعه تاثیر مولتی اکت در تولید شیر، ترکیبات شیر، برخی فراسنجه های سلامت خون و تولید مثل گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

10.22069/ejrr.2024.21037.1886

چکیده

سابقه و هدف: در صنعت گاو شیری ، صفت باروری یکی از مؤثرترین مؤلفه های اقتصادی است، زیرا کاهش باروری، چرخه های پس از زایمان را طولانی می کند و هزینه های روزهای باز را افزایش می دهد. از افزودنی های موثر بر تولید مثل می‌توان به پروبیوتیک‌ها، پری‌بیوتیک‌ها و فرآورده‌های میکروبی از جمله پپتید‌های زیست فعال، آنزیم ها و اسیدهای آلی اشاره کرد. پروبیوتیک‌ها، باکتری‌ها و مخمرهایی هستند که برای سلامتی بدن به ویژه سامانه گوارش مفیدند. پروبیوتیک های نسل جدید در کنار مخمر‌ها حاوی برخی باکتری ها شامل انواع باکتری های باسیلوسی، لاکتوباسیلی، استرپتوکوکوس و... هستند که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. اخیرا توسط شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا یک مکمل به نام مولتی اکت دی حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و پسا بیوتیک تولید شده است که ادعا می‌کند می‌تواند بر سلامت و عملکرد تولید‌ مثلی گاوهای شیری موثر باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی مکمل مولتی اکت-دی بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های خونی و تولید مثلی در گاوهای شیرده هلشتاین بود.
مواد و روش ها: گاوها در دو گروه 50 راسی تیمار (دریافت کننده 80 گرم روزانه مکمل مولتی اکت) و شاهد بین روزهای 20 تا 100 بعد از زایمان مورد مطالعه قرار گرفتند. هر ماه یک بار، مقدار شیر تولیدی و ترکیبات آن اندازه گیری شد. نمونه های خونی در روزهای 20، 40، 60، 80 و 100 از 9 راس گاو در هر گروه جمع آوری و فراسنجه های خونی مورد اززیابی قرار گرفت. صفات تولید مثلی شامل تعداد روز تا نخستین تلقیح، تعداد تلقیحات به ازای آبستنی، درصد آبستنی نسبت به تلقیح اول و کل تلقیحات (درصد گیرایی)، درصد آبستنی تا 100 روز شیردهی، درصد آبستنی تا 120 روز شیردهی، درصد نابارداری 200 روزگی و روزهای باز ثبت شد. برای واکاوی داده های تولید مثلی از رویه لوجستیکس نرم افزار سس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد تولید شیر، درصد پروتئین شیر، مقدار پروتئین شیر، مقدار لاکتوز شیر و نمره وضعیت بدنی همگی در گروه تیمار افزایش داشتند و درصد چربی شیر، درصد کل مواد جامد شیر، ازت اوره ای شیر کاهش داشتند (05/0>P) . همچنین غلظت پروتئین کل و آهن در گروه تیمار افزایش داشتند، اما غلظت کلسترول وام دی ای کاهش داشتند (05/0>P). در گروه تیمار درصد آبستنی تا روز 120 شیردهی افزایش و روزهای باز کاهش داشت (05/0>P).
نتیجه گیری: استفاده از مکمل مولتی اکت-دی در اوایل دوره شیردهی اثرات مفیدی بر عملکرد شیردهی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین پ داشت. همچنین اثراتی را بر غلظت فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین گذاشته و از سطح تنش اکسیداتیو کاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of Multi-Act on milk production, milk composition, some parameters of blood health and reproduction of Holstein cows.

نویسندگان [English]

  • Armin Towhidi 1
  • Saeed Zeinoaldini 2
  • Nafiseh Khosravi Al Hosseini 2
1 University of Tehran
2 College of Agriculture and Natural Resources, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: In the dairy cattle industry, the fertility trait is one of the most effective economic components, because the reduction of fertility prolongs the postpartum cycles and increases the costs of open days. Probiotics, prebiotics and microbial products such as bioactive peptides, enzymes and organic acids can be mentioned among the additives that affect reproduction. Probiotics are bacteria and yeast that are beneficial for the health of the body, especially the digestive system. New generation probiotics, besides yeasts, contain some bacteria, including types of bacilli, lactobacilli, streptococcus, etc., which are less studied. Recently, a supplement called Multiact D has been produced by Ariana Biotechnology Supplement Development Company, which claims to be effective on the health and reproductive performance of dairy cows. The aim of this study was to evaluate Multiact-D supplement containing prebiotic, probiotic and postbiotic (manufactured by Ariana Biotechnology Company) on milk production and composition, blood parameters and reproduction in Holstein dairy cows.
Materials and methods: Cows were studied in two groups of 50 treated rats (received 80 grams of Multiact supplement daily) and control between 20 and 100 days after calving. Once every month, the amount of milk produced and its ingredients were measured. Blood samples were collected on days 20, 40, 60, 80 and 100 from 9 cows in each group and blood parameters were analyzed. Reproductive traits include the number of days until the first insemination, the number of inseminations per pregnancy, the percentage of pregnancy compared to the first insemination and total inseminations (percentage of conception), the percentage of pregnancy up to 100 days of lactation, the percentage of pregnancy up to 120 days of lactation, the percentage of infertility at 200 days and days. Re-registered. SAS software was used to analyze reproductive data.
Results: The results showed that milk production, milk protein percentage, milk protein amount, milk lactose amount and body condition score were all increased in the treatment group, and milk fat percentage, total milk solids percentage, milk urea nitrogen decreased (0.5 0>P). Also, the concentration of total protein and iron increased in the treatment group, but the concentration of cholesterol and MDA decreased (P<0.05). In the treatment group, the percentage of pregnancy increased up to the 120th day of lactation and the number of open days decreased (P<0.05).
Conclusion: The use of Multiact-D supplement in the early lactation period had beneficial effects on the lactation performance and reproduction of Holstein P dairy cows. It also has effects on the concentration of blood parameters of Holstein dairy cows and reduces the level of oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • probiotic
  • blood parameters
  • dairy cow