اثر برگ درخت کنار هندی (Ziziphus mauritiana) بر هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌های پرواری عدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 بخش تحقیقات بیماری های زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 بخش آسیب شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22069/ejrr.2023.21521.1909

چکیده

سابقه و هدف: برگ درخت کنار با توجه به داشتن مقادیر قابل ‌توجه پروتئین خام و انرژی خام، به‌عنوان جـایگزین بخشـی از علوفه جیره دام‌های سبک به‌ویژه در شرایط محدودیت مواد خوراکی‌، معرفی شده است. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تغذیه برگ درخت کنار هندی (Ziziphus mauritiana) بر عملکرد پروار، هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌های نر پرواری عدنی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از تعداد 16 رأس بزغاله نر عدنی با میانگین سنی 11 ±180 روز و میانگین وزنی 32/1±28/17 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با استفاده از دو تیمار و هشت تکرار، استفاده شد. در ابتدا بر اساس روش تصادفی منظم، از برگ درختان کنار نمونه‌برداری شد. به‌منظور مخلوط کردن برگ‌های کنار با سایر اجزاء جیره، برگ‌ها پس از خشک ‌شدن در آفتاب، به قطعات کوچک (دو تا سه سانتی‌متر) خرد شدند. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه فاقد برگ درخت کنار (جیره شاهد)، 2) جیره پایه به همراه 20 درصد برگ درخت کنار (بر اساس درصد ماده خشک جیره) بود. در جیره آزمایشی، برگ درخت کنار، جایگزین
20 درصد یونجه در جیره شاهد شد. به‌منظور سازگاری دام‌ها، یک دوره 15 روزه در نظر گرفته شد. بزغاله‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری و به مدت 75 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. در طول آزمایش، خوراک مصرفی در دو نوبت در حد اشتها و آب
به‌صورت آزاد در اختیار دام‌ها قرار می‌گرفت. وزن‌کشی بزغاله‌ها به‌صورت هفتگی و قبل از خوراک صبح انجام می‌شد و مقدار خوراک داده‌شده و باقی‌مانده، به‌صورت روزانه توزین می‌‌شد. در پایان آزمایش، وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تعیین شد. در روزهای صفر، 35 و 75 آزمایش خون‌گیری از سیاهرگ گردنی بزغاله‌ها انجام شد و فراسنجه‌های خونی شامل گلبول‌های قرمز خون، گلبول‌های سفید خون، درصد گلبول‌های قرمز خون، میانگین حجم گلبول‌های قرمز خون، میانگین هموگلوبین در گلبول‌های قرمز خون، میانگین غلظت هموگلوبین گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، پلاکت، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پائین، اوره، گلوکز، کلسیم و فسفر تعیین شدند.

یافته‌ها: بررسی عملکرد پروار، اثر معنی‌داری را بین وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تیمارهای آزمایشی نشان نداد (05/0> P). نتایج بررسی میزان فراسنجه‌های ‌خونی، تغییرات معنی‌داری را در میانگین غلظت گلبول‌های سفید، حجم متوسط گلبول‌های قرمز خون و پلاکت در روز 35 و نیز میانگین غلظت گلبول‌های سفید و پلاکت در روز 75 آزمایش نشان داد (05/0>P). همچنین اثر متقابل سطح تغذیه برگ درخت کنار و زمان خون‌گیری بر فراسنجه‌های‌ خونی بزغاله‌های پرواری عدنی، تنها بر میانگین غلظت گلبول‌های سفید اثر معنی‌داری داشت (05/0>P). بررسی میزان فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون نشان داد که تغذیه برگ درخت کنار، تنها باعث تغییرات معنی‌داری بین میانگین کلسیم در روز 35 و میانگین میزان پروتئین در روز 75 آزمایش می‏شود (05/0P). اثر متقابل سطح تغذیه برگ درخت کنار و زمان خون‌گیری بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بزغاله‌ها نیز تنها بر میانگین میزان پروتئین تیمارها اثر معنی‌داری داشت (05/0>P).

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که از برگ درخت کنار هندی می‌توان تا 20 درصد علوفه مصرفی در جیره بزغاله‌های پرواری عدنی بدون اثر منفی بر شاخص‌های رشد، هماتولوژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding Indian Ziziphus (Ziziphus mauritiana( leaves on growth performance, hematology and blood biochemical parameters of Adani fattening goat kids

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Dashtizadeh 1
 • Hossein khaj 2
 • Amir Arsalan Kamaliَ 1
 • Seied Abo Taleb Sadeghi 1
 • Abdol Mahdi Kabirifard 1
 • Mohammad Hadi Sadeghi 1
 • Mohammad Eslampanah 3
1 Animal Science Research Department, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran
2 Department of Honey Bee, Silk Worm and Wildlife Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization,.AREEO, Karaj, Iran
3 3- Department of Pathology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, .AREEO, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Ziziphus mauritiana due to having a significant amount of protein and energy has been introduced as a part of fodder for light livestock, especially in conditions of food restrictions. This experiment was conducted to evaluate the effect of Indian Ziziphus (Ziziphus mauritiana) leaves feeding on growth performance, hematology and blood biochemical parameters of Adani fattening goat kids.

Materials and Methods: In this study, 16 Adani male goat kids with an average age of 180 ± 11 days and an average weight of 17.28 ± 1.32 kg were used in a completely randomized design using 2 treatments and 8 replications. At first, based on regular random method, samples were taken from Ziziphus mauritiana leaves. In order to mix Ziziphus mauritiana leaves with other components of the ration, after drying in the sun, Ziziphus mauritiana leaves were cut into small pieces (2-3 cm). Experimental treatments include: 1) basal diet without Ziziphus mauritiana leaves (control diet), 2) basal diet with 20% Ziziphus mauritiana leaves (based on the percentage of dry matter of the ration). In the experimental diet, Ziziphus mauritiana leaves replaced with 20% of alfalfa in the control diet. In order to acclimatize the animals, a period of 15 days was considered. Goats were kept in individual stalls and fed experimental diets for 75 days. During the experiment, the feed consumed two times a day according to appetite and water was freely available to the Goats. Weighing of the goat kids was done weekly and before the morning feed, and the amount of feed given and remaining was weighed daily. On days 0, 35 and 75, blood samples were taken from the the jugular vein of goats kids and the blood parameters included RBC, WBC, PCV, MCV, MCH, MCHC, HGB, platelet, total protein, albumin, globulin, cholesterol, LDL, HDL. , urea, glucose, calcium and phosphorus were measured.

Results: Investigating the growth performance did not show a significant effect between the final weight, daily weight gain, feed consumption and feed conversion ratio of the experimental treatments (P<0.05). The results of investigation of haematological parameters showed significant changes in the average concentration of white blood cells (WBC), the average volume of red blood cells (MCV) and platelets at the 35th day, as well as the average concentration of white blood cells and platelets at the 75th day of the experiment (P<0.05). The interaction effect of the feeding level of Ziziphus mauritiana leaves and the sampling time on the blood parameters of Adani fattening goat kids had only a significant effect on the average concentration of white blood cells (P<0.05). Investigation of blood biochemical parameters only showed that feeding of Ziziphus mauritiana leaves had significant effect on the average concentration of calcium at the 35th day and the average concentration of protein at the 75th day of the experiment (P<0.05). The interaction effect of the feeding level the Ziziphus mauritiana leaves and sampling time on the blood biochemical parameters of Adani goat kids had significant effect only on the average concentration of protein of the treatments (P<0.05).

Conclusion: Finally, the results of this study showed that Ziziphus mauritiana leaves can be used up to 20% of the forage consumption of Adni fattening goat kids without negative effect on haematological and blood biochemical parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adani goat
 • Growth performance
 • Blood biochemical parameters
 • Ziziphus mauritiana
 • Hematology