تأثیر مکمل سازی هم‌زمان عناصر روی، مس و منگنز بر انجماد پذیری منی قوچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تهران-کرج-ایران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

10.22069/ejrr.2023.21500.1905

چکیده

سابقه و هدف: مکمل کردن برخی از مواد معدنی کم‌نیاز (روی، مس و منگنز) نقش محوری بر جنبه‌های مختلف عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه دارد و دارای اثرات آنتی‌اکسیدانتی قوی بر کارکرد اسپرم می‌باشد. همچنین، تغذیه با مواد معدنی بر عملکرد اسپرم تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش کیفیت اسپرم برای انجماد می‌شود. زیرا انجماد ممکن است منجر به تولید گونه‌های فعال اکسیژن و در‌نتیجه آسیب به سلول اسپرم و کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای منی شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مکمل‌سازی هم‌زمان مواد معدنی کم‌نیاز روی، مس و منگنز بر ویژگی‌های جنبایی، درصد زنده‌مانی، درصد یکپارچگی غشای اسپرم بعد از ذوب و تولید گونه‌های فعال اکسیژن و مرگ برنامه‌ریزی شده سلول بود.
مواد و روش‌ها: 10 رأس قوچ نژاد افشاری به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی که هر گروه شامل پنج تکرار بود قرار گرفتند. در گروه تیمار قوچ‌ها مکمل‌ خوراکی با منبع سولفات روی، مس و منگنز را یک‌بار در روز به‌مدت 70 روز از اواخر شهریور تا اوایل آذرماه تغذیه کردند. اسپرم قوچ‌ها به‌طور جداگانه با رقیق‌کننده انجماد بر پایه تریس- زرده تخم‌مرغ رقیق ‌شد و در پایوت‌های نیم میلی‌لیتری به‌طور جداگانه با ایجاد خلأ کشیده شد و سپس توسط دستگاه بایو فریزر منجمد شدند. یک هفته بعد از انجماد، پایوت‌ها ذوب شدند و ویژگی‌های جنبایی اسپرم توسط سیستم آنالیز‌گر اسپرم، آزمون تورم هایپواسموتیک برای ارزیابی یکپارچگی غشای اسپرم و درصد اسپرم زنده ارزیابی شد. همچنین، گونه‌های فعال اکسیژن شامل پراکسید هیدروژن و اکسیژن مولکولی و مرگ برنامه‌ریزی شده سلول نیز در اسپرم منجمد مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها به روش داده‌های تکرارپذیر و رویه MIXED تجزیه‌و‌تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین تغییرات ویژگی‌های جنبایی اسپرم، درصد یکپارچگی غشای اسپرم و درصد اسپرم زنده بعد از ذوب در گروه تیمار تقریباً در طول دوره ثابت بود و از روز 28 آزمایش با خارج شدن از فصل تولیدمثل افت پیدا نکرد و از روز 28 تا روز 70 به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). در پایان این پژوهش مقادیر پراکسید هیدروژن و اکسیژن مولکولی، آپوپتوز اولیه، آپوپتوز ثانویه و نکروز در گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه دریافت کننده مکمل بود (05/0>P). میانگین شمار اسپرم زنده در گروه مکمل در انتهای دوره پژوهش در خارج از فصل تولیدمثل به مقدار کمی افزایش پیدا کرد، ولی نسبت به ابتدای دوره معنی‌دار نبود اما این میانگین در انتهای دوره به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که مکمل‌سازی هم‌زمان عناصر روی، مس و منگنز حتی با خارج شدن از فصل تولیدمثل می‌تواند بر انجماد‌پذیری اسپرم بعد از ذوب تأثیرات مفیدی بگذارد و مانع افزایش مرگ برنامه‌ریزی شده سلول و ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dietary co-supplementation of rams with zinc, manganese and copper on freezing ability of semen

نویسندگان [English]

  • Sona Zargari 1
  • kamran rezayazdi 3
1 PhD candidate, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2
3 Department of Animal Science Faculty of Agriculture University of Tehran
چکیده [English]

Background and Objectives: Dietary supplementation of trace minerals (zinc, copper and manganese) has positive effects on various aspects of reproductive performance of farm animals and it has a strong antioxidant effect on sperm function. Also, feeding with trace minerals affects the functional structure of sperm cells and increases the quality of sperm for cryopreservation because it may lead to cell damage, production of reactive oxygen species and reducing the antioxidant capacity of seminal plasma. The objective of this study was to investigate whether dietary supplementation of zinc, copper and manganese affected on sperm motion characteristics, percentage of viability, sperm membrane integrity after thawing, and flow cytometry tests including apoptosis, hydrogen peroxide and molecular oxygen.
Materials and Methods: Ten mature Afshari rams were all fed a nutritionally adequate diet for 70 days, from the end of September to the beginning of December. Half of the rams were randomly designated to receive dietary supplementation with a sulfate source of zinc, copper and manganese once daily for 70 days, starting 1 week after the study began. All ejaculates were diluted with a Tris-based cryoprotective extender. The extended semen was subsequently loaded into 0. 5 mL plastic straws and then they were frozen by the bio-freezer machine. One week after freezing, three straws of each ram were thawed and evaluated for sperm motion characteristics by computer-assisted-semen-analysis system, hypoosmotic swelling test and live sperm percentage. In addition, we examined hydrogen peroxide, molecular oxygen and apoptosis in frozen sperm. Proc Mixed was used for analysis of repeated measures data.
Results: Motion characteristics, percentage of sperm viability and sperm membrane integrity after thawing in the Supplemented group was relatively stable and significantly higher than in the Control group from day 28 onwards (P<0/05). At the end of this research, the levels of hydrogen peroxide, molecular oxygen, early apoptosis, late apoptosis and necrosis in the control group were significantly higher than the Supplemented group (P<0/05). The average number of live sperm in the Supplement group increased slightly at the end of the research period outside the breeding season, but it was not significant compared to the beginning of the period, but this rate at the end of the period was significantly higher than that of the Control group (P<0/05).
Conclusion: The results showed that the simultaneous supplementation of zinc, copper and manganese elements, even after the reproductive season, can have beneficial effects on the quality and freezing ability of sperm after thawing and prevent the creation of reactive oxygen species and the occurrence of apoptosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation
  • Ram
  • Semen
  • Trace mineral