تاثیر مکمل‌سازی برخی عناصر کم‌نیاز بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، آنزیمی، آنتی-اکسیدانی، هورمونی و خون‌شناسی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: گوساله‌های شیرخوار در معرض عوامل تنش‌زای مختلف نظیر فرآیند تولد، عوامل بیماری‌زا و تنش‌های محیطی هستند که باعث افزایش تولید رادیکال‌های فعال و تنش اکسیداتیو در گوساله‌ها می‌شود. مواد معدنی کمیاب بخشی از آنزیم‌های متعدد آنتی‌اکسیدانی بوده و برای حفظ بهینه سلامت ضروری هستند. مقدار مواد معدنی کمیاب آغوز و شیر بهینه نبوده و استفاده از مکمل این مواد معدنی در دوره شیرخوارگی ضروری است. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی اثر افزودن همزمان عناصر معدنی کمیاب آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، آنزیمی، آنتی‌اکسیدانی، هورمونی و خون‌شناسی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین بود.
مواد و روش: تعداد 20 رأس گوساله نر و ماده یک‌روزه شیرخوار نژاد هلشتاین به‌طور تصادفی بر اساس وزن اولیه بدن (5±40 کیلوگرم) به دو گروه مساوی (10 رأس در هر گروه) تقسیم و در جایگاه‌های انفرادی تا 63 روزگی و زمان شیرگیری نگهداری شدند. گوساله‌های گروه شاهد جیره آغازین و شیر به همراه پروتئین آب پنیر به عنوان حامل عناصر معدنی و نیز گوساله‌های گروه تیمار به‌ترتیب شیر به‌همراه 15 قسمت در میلیون سولفات آهن، 6 قسمت در میلیون سولفات روی، 6 قسمت در میلیون سولفات منگز، 5/1 قسمت در میلیون سولفات مس و جیره آغازین پایه به همراه 100 قسمت در میلیون سولفات آهن، 40 قسمت در میلیون سولفات روی، 40 قسمت در میلیون سولفات منگنز و 10 قسمت در میلیون سولفات مس تا زمان قطع شیر در 63 روزگی دریافت کردند. گوساله‌ها در طول آزمایش دسترسی آزادانه به آب و جیره آغازین داشتند. مصرف خوراک به‌صورت روزانه و وزن کشی به صورت هفتگی جهت محاسبه ضریب تبدیل غذایی و متوسط افزایش وزن روزانه اندازه‌گیری شد. حیوانات جهت تعیین سطح مواد معدنی پلاسما و فراسنجه‌های بیوشیمیایی، آنزیمی، هورمونی، آنتی‌اکسیدانی و خون‌شناسی در روزهای 0، 21، 42 و 63 پس از تولد خونگیری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مکمل مواد معدنی اثر معنی‌داری بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و وضعیت اکسیدانی تام نداشت. غلظت عنصر روی پلاسما در گروه دریافت کننده مکمل بالاتر بود (05/0 P<). در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد غلظت لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا افزایش و غلظت لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین کاهش یافت (05/0 P<). فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، تعداد گلبول‌های قرمز، غلظت هموگلوبین و هماتوکریت در گروه دریافت‌کننده عناصر معدنی کمیاب، افزایش یافت (05/0 P<). غلظت هورمون تری یدوتایرونین در پلاسمای گوساله‌های گروه تیمار افزایش یافت (05/0 P<).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی افزودن عناصر معدنی کمیاب به شیر و جیره آغازین باعث بهبود عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گوساله‌های شیرخوار نشد، درحالی‌که برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی، هورمونی و آنزیمی مرتبط با التهاب، استخوان‌سازی و سوخت‌و‌ساز پایه سلول‌ها در گوساله‌های شیرخوار بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of supplementation of some trace minerals on growth performance, biochemical, enzymatic, antioxidant, hormonal and hematological parameters in Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Moazeni zadeh 1
  • Armin Towhidi 2
  • Mehdi Zhandi 2
  • kamran rezayazdi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Suckling calves are exposed to different stressors such as birth, pathological factors and environmental factor stress which cause increase of reactive oxygen species (ROS) production and oxidative stress. Trace minerals are a part of some antioxidative enzymes which are necessary for health maintenance. Trace mineral amount of colostrum and milk is not optimal and usage of trace mineral supplements are necessary for suckling calves. Therefore, the aim of this study was evaluation of adding a mixed supplement of trace minerals including copper, iron, zinc and manganese on growth performance, biochemical, enzymatic, antioxidant, hormonal and hematological parameters.
Materials and methods: A total of 20 day-old male and female suckling Holstein calves were randomly divided in to two equal groups (ten calves per group) based on initial body weight (40±5 Kg) and until weaning (day 63) they were kept in individual pens. the control group calves were fed with milk and starter diet including whey protein as trace mineral career and treatment group were fed with milk including 15 part per million (ppm) iron sulfate (FeSo4), 6 ppm zinc sulfate (ZnSo4), 6 ppm manganese sulfate (MnSo4) and 1.5 ppm copper sulfate (CuSo4) supplements and basal starter diet including 100 ppm FeSo4, 40 ppm ZnSo4, 40 ppm MnSo4 and 10 ppm Cuso4 supplement until weaning on day 63. During entire experimental period calves accessed starter diet and water ad libitum. Feed intake was calculated daily and calves were weighed weekly to calculate feed conversion ratio (FCR) and average daily gain. Blood samples were collected on days 0, 21, 42 and 63 to determine plasma trace mineral levels and biochemical, enzymatic, hormonal, antioxidant and hematological parameters.
Results: The results indicated that growth performance, catalase and superoxide dismutase activity, total antioxidant capacity, and thyroxine (T4) concentration were not affected by trace mineral supplement. Although, plasma zinc concentration and high density lipoprotein concentration were recorded higher in animals received supplemented trace minerals (P<0/05), low density lipoproteins concentration was lower in the calves fed with trace mineral supplement (P<0/05). In addition to the parameters listed above, alkaline phosphatase concentration, red blood cells count, hemoglobin and hematocrit and triiodothyronine (T3) concentrations were significantly increased in the calves received trace minerals supplement (P<0/05).
Conclusion: Totally, supplemental trace minerals could not improve growth performance and enzymatic antioxidant activity of suckling Holstein calves; however, some biochemical, hormonal and enzymatic parameters related to inflammation, ossification, and cellular basal metabolism were improved in suckling calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant status
  • Suckling calves
  • Trace minerals
Ahola, J.K., Sharpe, L.R., Dorton, K.L., Burns, P.D., Stanton, T.L. and Engle, T.E. 2005. Effects of lifetime copper, zinc, and manganese supplementation and source on performance, mineral status, immunity, and carcass characteristics of feedlot cattle. The Professional Animal Scientist, 21(4): 305-317.
Arthington, J.D. and Havenga, L. J. 2012. Effect of injectable trace minerals on the humoral immune response to multivalent vaccine administration in beef calves. Journal of Animal Science, 90(6): 1966-1971.
Biswas, P.K. 2004. Studies on supplemental organic and inorganic trace minerals and exogenous phytase on reproductive and productive performances of anoestrous cattle (Doctoral dissertation, Kolkata).
Carpentier, Y.A. and Scruel, O. 2002. Changes in the concentration and composition of plasma lipoproteins during the acute phase response. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 5(2): 153-158.
Ceppi, A. and Blum, J.W. 1994. Effects of growth hormone on growth performance, haematology, metabolites and hormones in iron‐deficient veal calves. Journal of Veterinary Medicine Series, 41(110): 443-458.
Clark, J.H., Olson, K. C., Schmidt, T.B., Larson, R. L., Ellersieck, M. R., Alkire, D. O. and Carr, C. C. 2006. Effects of respiratory disease risk and a bolus injection of trace minerals at receiving on growing and finishing performance by beef steers. The Professional Animal Scientist, 22(3): 245-251.
Claypool, D.W., Adams, F.W., Pendell, H.W., Hartmann Jr, N.A. and Bone, J.F. 1975. Relationship between the level of copper in the blood plasma and liver of cattle. Journal of Animal Science, 41(3): 911-914.
Duff, G.C. and Galyean, M.L. 2007. Board-invited review: recent advances in management of highly stressed, newly received feedlot cattle. Journal of Animal Science, 85(3): 823-840.
Eisa, A.M. and Elgebaly, L.S. 2010. Effect of ferrous sulphate on haematological, biochemical and immunological parameters in neonatal calves. Veterinaria Italiana, 46(3): 329-335.
Gaál, T., Ribiczeyné-Szabó, P., Stadler, K., Jakus, J., Reiczigel, J., Kövér, P. and Sümeghy, L. 2006. Free radicals, lipid peroxidation and the antioxidant system in the blood of cows and newborn calves around calving. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 143(4): 391-396.
Halliwell, B. and Gutteridge, J.M. 2015. Free radicals in biology and medicine. Oxford University Press, USA.
Harvey, J.W. 2000. Microcytic Anemia. (5th ed.) In: Feldman BF, Zinkl JG, Jain NC (eds) Schalm’s veterinary hematology, 5th edn. Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 201–204.
Heidarpour Bami, M., Mohri, M. and Seifi, H. A. 2008. Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, weight gain, and health in neonatal dairy calves. Veterinary Research Communications 32(7): 553–561.
Hess, S.Y. and Zimmermann, M.B. 2004. The effect of micronutrient deficiencies on iodine nutrition and thyroid metabolism. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 74(2): 103-115.
Howes, A.D. and Dyer, I.A. 1971. Diet and supplemental mineral effects on manganese metabolism in newborn calves. Journal of Animal Science, 32(1): 141-145.
Kincaid, R. L. 1999. Assessment of trace mineral status of ruminants: A review. In Proceedings of the American Society of Animal Science, 77)1): 1-10.
Kume, S. I. and Tanabe, S. 1996. Effect of supplemental lactoferrin with ferrous iron on iron status of newborn calves. Journal of Dairy Science, 79(3): 459-464.
Maggini, S., Wintergerst, E.S., Beveridge, S. and Hornig, D. H. 2007. Selected vitamins and trace elements support immune function by strengthening epithelial barriers and cellular and humoral immune responses. British Journal of Nutrition, 98(1): 29-35.
Mandal, G.P., Dass, R.S., Isore, D.P., Garg, A.K. and Ram, G.C. 2007. Effect of zinc supplementation from two sources on growth, nutrient utilization and immune response in male crossbred cattle (Bos indicus× Bos taurus) bulls. Animal Feed Science and Technology, 138(1): 1-12.
Miyata, Y., Furugouri, K. and Shijimaya, K. 1984. Developmental changes in serum ferritin concentration of dairy calves. Journal of Dairy Science, 67(6): 1256-1263.
Mohri, M., Sarrafzadeh, F., Seifi, H.A. and Farzaneh, N. 2004. Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neonatal dairy calves. Comparative Clinical Pathology, 13(2): 39-42.
National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle (7th revised ed.) National Academic Press, Washington, DC, USA.
Olson, P. A., Brink, D.R., Hickok, D. T., Carlson, M. P., Schneider, N. R., Deutscher, G. H. and Johnson, A.B. 1999. Effects of supplementation of organic and inorganic combinations of copper, cobalt, manganese, and zinc above nutrient requirement levels on postpartum two-year-old cows. Journal of Animal Science, 77(3): 522-532.
Prohaska, J.R. and Broderius, M. 2006. Plasma peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase (PAM) and ceruloplasmin are affected by age and copper status in rats and mice. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 143(3): 360-366.
Radwinska, J. and Zarczynska, K. 2014. Effects of mineral deficiency on the health of young ruminants. Journal of Elementology, 19(3): 915-928.
Rajabian, F., Mohri, M. and Heidarpour, M. 2017. Relationships between oxidative stress, haematology and iron profile in anaemic and non‐anaemic calves. Veterinary Record, 181(10): 265-265.
Rao, J. and Jagadeesan, V. 1996. Lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in iron deficiency and effect of carcinogen feeding. Free Radical Biology and Medicine, 21(1): 103-108.
Razavi, S. M., Nazifi, S., Bateni, M. and Rakhshandehroo, E. 2011. Alterations of erythrocyte antioxidant mechanisms: Antioxidant enzymes, lipid peroxidation and serum trace elements associated with anemia in bovine tropical theileriosis. Veterinary Parasitology, 180(3): 209-214.
Richeson, J. T. and Kegley, E. B. 2011. Effect of supplemental trace minerals from injection on health and performance of highly stressed, newly received beef heifers. The professional Animal Scientist, 27(5): 461-466.
Rodostits, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C. and Hinchcliff, K.W. 2000. In: Veterinary Medicine, (9th ed.) W.B. Saunders Co. Ltd.
Ryan, A.W., Kegley, E.B., Hawley, J., Powell, J.G., Hornsby, J.A., Reynolds, J. L. and Laudert, S.B. 2015. Supplemental trace minerals (zinc, copper, and manganese) as sulfates, organic amino acid complexes, or hydroxy trace-mineral sources for shipping-stressed calves. The Professional Animal Scientist, 31(4): 333-341.
Sabry, M.E. and Wael, M.E. 2013. Acute phase proteins, lipid profile and proinflammatory cytokines in healthy and bronchopneumonic water buffalo calves. American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 9(1): 34-40.
Samman, S., Soto, C., Cooke, L., Ahmad, Z. and Farmakalidis, E. 1996. Is erythrocyte alkaline phosphatase activity a marker of zinc status in humans? Biological Trace Element Research, 51(3): 285-291.
Sharma, M.C., Joshi, C., Pathak, N.N. and Kaur, H. 2005. Copper status and enzyme, hormone, vitamin and immune function in heifers. Research in Veterinary Science, 79(2): 113-123.
Spears, J.W. and Kegley, E.B. 2002. Effect of zinc source (zinc oxide vs zinc proteinate) and level on performance, carcass characteristics, and immune response of growing and finishing steers. Journal of Animal Science, 80(10): 2747-2752.
Suttle, N.F. 2010. Mineral nutrition of livestock. CABI; 4th edition (October 19, 2010).
Teixeira, A.G.V., Lima, F.S., Bicalho, M.L.S., Kussler, A., Lima, S.F., Felippe, M.J. and Bicalho, R.C. 2014. Effect of an injectable trace mineral supplement containing selenium, copper, zinc, and manganese on immunity, health, and growth of dairy calves. Journal of Dairy Science, 97(7): 4216-4226.
Tiwari, S. P., Jain, R.K., Mishra, U. K., Mishra, O.P., Patel, J.R. and Rajagopal, S. 2000. Effect of trace mineral (mineral capsule) supplementation on nutrient utilization and rumen fermentation pattern in Sahiwal cows (Bos indicus). Indian Journal of Animal Sciences, 70(5): 504-507.
Tóthová, C., Nagy, O. and Kováč, G. 2014. Relationship between some variables of protein profile and indicators of lipomobilization in dairy cows after calving. Archives Animal Breeding, 57(1): 1-9.
Underwood, E.J. and Suttle, N.F. 1999. The Mineral Nutrition of Livestock (3th ed).
Vedovatto, M., Moriel, P., Cooke, R.F., Costa, D. S., Faria, F.J.C., Neto, I.M.C. and Franco, G.L. 2019. Effects of a single trace mineral injection on body parameters, ovarian structures, pregnancy rate and components of the innate immune system of grazing Nellore cows synchronized to a fixed-time AI protocol. Livestock Science, 225: 123-128.
Yamaguchi, M., Oishi, H. and Suketa, Y. 1988. Zinc stimulation of bone protein synthesis in tissue culture: activation of aminoacyl-tRNA synthetase. Biochemical Pharmacology, 37(21): 4075-4080.
Yamamoto, M., Oohashi, T., Katoh, N. and Oikawa, S. 2000. Increased serum concentration of apolipoprotein C-III and its greater distribution to chylomicrons than to the high-density lipoprotein fraction in a calf with hyperlipidemia. Journal of Veterinary Medical Science, 62(10): 1033-1039.
Yaqoob, M.U., Wang, G., Sun, W., Pei, X., Liu, L., Tao, W. and Pelletier, W. 2020. Effects of inorganic trace minerals replaced by complexed glycinates on reproductive performance, blood profiles, and antioxidant status in broiler breeders. Poultry Science, 99(5): 2718-2726.
Yin, J., Li, X., Li, D., Yue, T., Fang, Q., Ni, J. and Wu, G. 2009. Dietary supplementation with zinc oxide stimulates ghrelin secretion from the stomach of young pigs. The Journal of Nutritional Biochemistry, 20(10): 783-790.
Wei, J., Ma, F., Hao, L., Shan, Q. and Sun, P. 2019. Effect of differing amounts of zinc oxide supplementation on the antioxidant status and zinc metabolism in newborn dairy calves. Livestock Science, 230: 103819.
White, R., Giordano, S. and Datta, G. 2017. Role of HDL-associated proteins and lipids in the regulation of inflammation. Advances in Lipoprotein Research, 10: 67141.
Wu, A., Hinds, C. J. and Thiemermann, C. 2004. High-density lipoproteins in sepsis and septic shock: metabolism, actions, and therapeutic applications. Shock, 21(3): 210-221.
Zaboli, K. and Elyasi, M. 2021. Effects of different amounts of zinc on performance and some blood and ruminal parameters in Holstein suckling calves. Journal of Ruminant Research, 9(3): 93-106. (In Persian).
Zimmermann, M. B. 2006. The influence of iron status on iodine utilization and thyroid function. Annual Review of Nutrition, 26(1): 367-389.