تأثیر تغذیه بیوچار معدنی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی و تخمیری‏ گوساله های ‏از ‏شیرگرفته هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، ‏کرج، ایران

10.22069/ejrr.2022.20533.1861

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: بیوچار یکی از ترکیبات کربنی می‌باشد که ‏جایگزینی مناسب برای برخی از افزودنی‌های خوراکی از ‏جمله آنتی-‏بیوتیک‌ها ‏معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف یک نوع بیوچار معدنی از معدن بیوچار ‏کوهبنان کرمان ‏بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی از فراسنجه‌های خونی و تخمیری شکمبه گوساله‌های از شیرگرفته ‏هلشتاین بود. ‏
مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر، از 40 رأس گوساله از شیرگرفته (نر و ماده) هلشتاین با میانگین سنی 7 ± 128 روز و میانگین ‏وزنی 4/0±‏‏4/99 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه فاقد ‏بیوچار معدنی (جیره شاهد)، 2) جیره پایه به همراه 33/0 ‏درصد بیوچار معدنی، 3) جیره پایه به همراه 66/0 درصد ‏بیوچار معدنی، 4) ‏جیره پایه به همراه 1 درصد بیوچار معدنی(همگی براساس درصدی از ماده خشک جیره) بود. دو هفته دوره عادت‌پذیری در نظر ‏گرفته شد. گوساله‌های از شیرگرفته شده در هنگام ورود به طرح توزین شدند و وزن کشی هر دو هفته یک بار تا پایان آزمایش تکرار ‏شد. گوساله‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری ‏و به مدت سه ماه با جیره‌های آزمایشی ‏تغذیه شدند. در طول آزمایش خوراک ‏مصرفی سه بار در روز در حد مصرف اختیاری در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. میزان مصرف خوراک به‌صورت روزانه‏ اندازه‌گیری ‏شد و میانگین ‏افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک و بازده تبدیل خوراک محاسبه گردید‏. در پایان آزمایش از سیاهرگ گردنی‎ ‎گوساله‌ها نمونه خون تهیه و فراسنجه‌های‎ ‎خونی‎ ‎شامل‎ ‎نیتروژن‎ ‎اوره‌ای،‎ ‎گلوکز،‎ ‎پروتئین‎ ‎کل‎ ‎و‎ ‎تری‌گلیسرید،‎ ‎آلبومین،‎‏ آلانین ‏آمینوترانسفراز، ‏آسپارتات ترانس آمیناز‎،‎‏ لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین، لیپوپروتئین با چگالی پایین ‏و ‏لیپوپروتئین با چگالی بالا تعیین ‏شد.‏ همچنین در پایان آزمایش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی،‎pH ‎‏ و غلظت ‏‎نیتروژن‎ ‎‎آمونیاکی مایع شکمبه اندازه‌گیری شد. ‏
یافته‌ها: نتایج نشان داد‏ استفاده از بیوچار معدنی در تغذیه گوساله‌های از شیرگرفته روی مصرف ماده خشک، ‏افزایش وزن روزانه، ‏افزایش وزن کل ‏و میانگین بازده تبدیل خوراک تأثیر معنی‌داری نداشت. بالاترین ‏قابلیت هضم ‏ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین و ‏فیبر نامحلول در شوینده خنثی مربوط به ‏گوساله‌های تغذیه ‏شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار بود (05/0>‏P‏).‏ غلظت گلوکز، اوره ‏و ‏لیپوپروتئینهای با چگالی بالا‏‎ ‎در خون گوساله‌های تغذیه شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار ‏بالاتر از گوساله‌های گروه شاهد بود ‏‏(05/0>‏P‏). غلظت ‏کلسترول،‎ ‎تری‌گلیسرید، آسپارتات ترانس‎ ‎آمیناز، آلانین آمینوترانسفراز، آلبومین، ‏پروتئین کل، لیپوپروتئینهای با‎ ‎چگالی خیلی پایین، لیپوپروتئینهای با چگالی پایین، گاماگلوبولین بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت. ‏همچنین گوساله-‏های تغذیه شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار ‏نسبت به گروه شاهد نیتروژن آمونیاکی بیشتر و ‏pH‏ شکمبه کمتری ‏داشت‎ ‎‏(05/0>‏P‏). ‏
‏نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از یک ‏درصد بیوچار معدنی در جیره گوساله‎‏‌های از شیرگرفته هلشتاین ‏می‌تواند اثرات مثبتی بر قابلیت هضم و برخی از فراسنجه‌های خونی و تخمیری شکمبه داشته باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of mineral Biochar feeding on growth performance, nutrient digestibility, blood ‎and fermentation parameters of weaned Holstein calves

نویسندگان [English]

  • sara saeidi garaghani 1
  • Moslem Bashtani 1
  • Pirouz Shakeri 2
  • Hossein Naeimipour Younesi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
2 Associate Professor, Animal Nutrition and Physiology Research Department, Animal Science ‎Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), ‎Karaj, Iran.‎
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:‎‏ ‏Biochar is one of the carbon compounds that has been introduced ‎as a suitable substitute for some food additives, including antibiotics. The purpose of this study ‎was to investigate the effect of using different levels of a type of mineral Biochar from ‎Kohbanan Biochar mine in Kerman on growth performance, digestibility of nutrients, some ‎blood parameters and rumen fermentation of weaned Holstein calves.‎
Materials and methods:‎‏ ‏In the present study,‎‏ ‏‎40 Holstein weaned calves (male and female) with ‎an average age of 128±7 days and an average weight of 99.4 ± 0.4 kg were used in a completely ‎randomized design with 4 treatments and 10 replications. Experimental treatments include: 1) ‎basic diet without mineral Biochar (control diet), 2) basic diet with 0.33% mineral Biochar, 3) ‎basic diet with 0.66% mineral Biochar, 4) The basic ration was with 1% mineral Biochar (all ‎based on the percentage of dry matter of the ration). A two-week habituation period was ‎considered. Weaned calves were weighed upon entering the design and weighing was repeated ‎every two weeks until the end of the experiment. Calves were kept in individual stalls and fed ‎experimental diets for three months. During the experiment, the feed consumed three times a ‎day was provided to the calves at the limit of optional consumption. The amount of feed ‎consumption was measured daily and average daily weight gain, average feed consumption and ‎feed conversion efficiency were calculated. At the end of the experiment, a blood sample was ‎taken from the jugular vein of the calves and blood parameters including urea nitrogen, glucose, ‎total protein and triglyceride, albumin , alanine aminotransferase, aspartate transaminase, very ‎low-density lipoprotein, low-density lipoprotein, and high-density lipoprotein were determined. ‎Also, at the end of the test, the digestibility of dry matter, organic matter, protein Crude, ‎insoluble fiber in neutral detergent, pH and ammonia nitrogen concentration of rumen liquid ‎were measured.‎
Results: The results showed that the use of mineral Biochar in feeding weaned calves had no ‎significant effect on dry matter consumption, daily weight gain, total weight gain and average ‎feed conversion efficiency. The highest apparent digestibility of dry matter, organic matter, ‎protein and insoluble fiber in neutral detergent was related to calves fed with a diet containing ‎‎1% Biochar (P< 0.05). The concentration of glucose, urea and high-density lipoproteins in the ‎blood of calves fed with a ration containing one percentage of Biochar was higher than that of ‎the calves of the control group (P<0.05). The concentration of cholesterol, triglyceride, aspartate ‎transaminase, alanine aminotransferase, albumin, total protein, very low density lipoproteins, ‎low density lipoproteins, gamma globulin did not differ significantly between the experimental ‎groups. Also, calves fed with a diet containing 1% Biochar had more ammonia nitrogen and ‎lower rumen pH than the control group (P< 0.05).‎
Conclusion: In general, the results of this experiment showed that the use of 1% mineral ‎Biochar in the ration of weaned calves can have positive effects on digestibility, some blood ‎parameters and rumen fermentation.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ammonia Nitrogen
  • Growth Performance
  • Mineral Biochar
  • Nutrient Digestibility
  • Weaned ‎Calves.‎