تاثیر حذف جیره‌های آنیونیک بر پاسخ متابولیکی، تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین طی دوره انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 شرکت شیر و گوشت مهدشت ساری

10.22069/ejrr.2022.20448.1858

چکیده

سابقه و هدف: اگر چه عدم توازن مواد مغذی نقشی در سبب شناسی بروز هیپوکلسیمی نداشته و وجود نقص در سازگاری فیزیولوژیکی دلیل عمده‌ی بروز است، متداول‌ترین فرآیندهای مورد استفاده برای پیشگیری از بروز هیپوکلسیمی تغذیه‌ای بوده و شامل به‌کارگیری برخی عوامل مدیریتی در جیره حیوانات نزدیک به زمان زایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تآثیر حذف جیره‌های آنیونیک بر پاسخ متابولیکی، تولید شیر و عملکرد تولید‌مثلی گاوهای هلشتاین طی دوره انتقال بود.
مواد و روش‌ها: دویست رآس گاو هلشتاین با نوبت زایش 0/1 ± 0/3، نمره وضعیت بدنی 5/0 ± 50/3 و وزن بدن 0/45 ±740 کیلوگرم، در قالب طرح کاملاً تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره شاهد (تفاوت آنیون-کاتیون100+ میلی اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) و 2- جیره آنیونیک (تفاوت آنیون-کاتیون100- میلی اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) بود. تغذیه جیره‌ها از سه هفته مانده به زایش شروع و تا زمان زایش ادامه یافت. غلظت‌های سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم در زمان زایش (0)، 6 ،12 ،24 ،36 و 48 ساعت بعد از زایش اندازه‌گیری شدند. غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه، بتاهیدروکسی بوتیرات و آنزیم‌های کبدی در روزهای 7 و 14 بعد از زایمان ارزیابی شدند. ماده خشک مصرفی در 48 ساعت اول پس از زایمان بررسی شد. تولید شیر روزانه طی 23 روز اول شیردهی ثبت شد و پس از آن به‌طور ماهانه به‌مدت دو ماه ثبت شد.
یافته‌ها: میانگین تولید شیر (55/0±27/39 در مقابل 73/0±39/40 کیلوگرم در روز) در گروهی که نمک آنیونیک مصرف کردند به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. میانگین ماده خشک مصرفی (13/0±90/12 در مقابل 12/0±10/12 کیلوگرم در روز) در گروهی که نمک آنیونیک مصرف کردند به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. جیره‌های آنیونیک هیچ اثری بر غلظت فسفر، منیزیم، اسیدهای چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی بوتیرات خون در مقایسه با گاوهای شاهد نداشت. غلظت کلسیم تنها در 24 و 48 ساعت اول پس از زایش در گروهی که جیره آنیونیک مصرف کردند، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P).. نتایج نشان داد استفاده از جیره‌های آنیونیک در مقایسه با گروه شاهد درصد سخت‌زایی، جفت‌ماندگی، متریت و هیپوکلسیمی تحت بالینی را کاهش داد و تاثیری بر درصد بروز اندومتریت، هیپوکلسیمی بالینی و کیست‌های تخمدانی نداشت (05/0<P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد، که پس از زایمان جیره‌های آنیونیک اثر معنی‌داری بر فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله زایش تا آبستنی و درصد گیرایی اولین تلقیح داشتند. اما تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی از نظر میانگین تعداد تلقیح به هر ازای آبستنی و درصد گیرایی کل تلقیحات تا روز 180 شیردهی مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از جیره‌های آنیونیک سبب افزایش تولید شیر شد و با بهبود سلامت دام پس از زایش درصد گیرایی اولین تلقیح پس از زایش را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Anionic diets withdraw on metabolic response,, milk production and reproductive performance of Holstein cows during transition period

نویسندگان [English]

  • Sajjedeh Sharifi 1
  • Essa Dirandeh 2
  • Hamid Deldar 2
  • ملایی Mollaei 3
1 Department of Animal Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Department of Animal Science, Sari Agricultural Science and Natural Resources University
3 Mahdasht milk and meat Company
چکیده [English]

Background and objectives: Although nutrient imbalance does not play a role in the etiology of hypocalcemia and the existence of defects in physiological adaptations is the main cause of occurrences, the most common processes used to prevent the occurrences of hypocalcemia are nutritional and involve the use of some factors. Management in animal diets is close to calving. The aim if this study was to consider the effects of Anionic diets withdraw on metabolic response and productive and reproductive performance of Holstein cows during transition period.
Materials and methods: Holstein cows (n = 200) with averaged parity 3.0±1.0 and BCS 3.5±0.5 randomly selected according to previous milk yield and assigned into one of two treatments: 1) control deit (DCAD= +100 mEq/kg dietary DM) and 2) Anionis diets (DCAD= -100 mEq/kg dietary DM). Diets fed from 3 week before expecting calving. At calving, 6, 12, 24, 36 and 48 h after calving and at 7, 14, 44 and 74 DIM serum concentrations of Ca, P and Mg were measured. Blood metabolites and liver enzymes were assessed on d 7 and 14 after calving. Dry matter intake (DMI) was monitored within the first 24 h of calving. Milk yield was recorded daily through 23 DMI thereafter it was recorded monthly until 2 months of lactation.
Results: The yield of milk was greater in cows fed anionic diet compared to control group (40.39±0.73 vs. 39.27±0.55) within 3 weeks of lactation. Dry matter intake was lower in cows fed anionic diet compared to control group (12.10±0.12 vs. 12.90±0.13). Serum concentrations of P, Mg, beta-hydroxy butyric acid and non-esterified fatty acids were similar between groups. Mean concentrations of Ca in serum were not different between treatment groups at calving (0), 6 and 12 h after calving but were higher at 24 and 48 h after calving for cows that received anionic diets (P < 0.05). Incidence rates of dystocia, retained placenta and subclinical hypocalcaemia (P < 0.05) were less in cows received anionic diets. There were no differences between two groups in the incidence rate of clinical hypocalcaemia, endometritis and ovarian cysts (P > 0.05). Number of days to first service was shorter, the conception rate at first service was greater and open days was shorter in cows received anionic diets (P < 0.05). However, services per conception and Cows pregnant before 180 DIM were unchanged between two groups.
Conclusion: The results of the present study showed that the anionic diets increased milk production and first service conception rate via improve in health status of dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anionic
  • production and reproduction
  • transition period
  • dairy cow