اثر مبنع چربی و علوفه بر عملکرد، فراسنجه ‌های شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی گوساله‌‌های شیرخوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک،

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک،

5 دانشیار، بخش علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

سابقه و هدف: تلاش پژوهشگران همواره یافتن بهترین ترکیب جیره است تا بتواند عملکرد و سلامتی بهینه را برای حیوان فراهم کند. گزارش‌های متعددی در خصوص استفاده از اسیدهای چرب جیره برای تغییر در عملکرد رشد و نیز پاسخ ایمنی در گوساله‌های شیرخوار وجود دارد. استفاده از منبع چربی به عنوان یک راهکار برای بهبود انرژی و بهبود عملکرد رشد گوساله ها مطرح می‌باشد. اما رابطه بین سطح علوفه مصرفی و نوع منبع چربی در گوساله‌های شیرخوار چندان مشخص نشده است. بنابراین مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی اثرات منبع چربی با و یا بدون علوفه یونجه در خوراک آغازین بر عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش با 40 راس گوساله هلشتاین (ماده) تازه متولد ‌شده با میانگین سنی 3 روز و میانگین وزنی8/1± 39 کیلوگرم با 4 تیمار و 10 تکرار به ‌صورت یک آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) خوراک آغازین بدون روغن سویا و یونجه؛ 2) خوراک آغازین با روغن سویا (3 درصد) و یونجه (15 درصد)؛ (3) خوراک آغازین حاوی مکمل روغن پالم (3 درصد) و بدون یونجه؛ 4) خوراک آغازین حاوی مکمل روغن پالم (3 درصد) و یونجه (15 درصد) بود. مصرف خوراک به‌صورت روزانه و وزن بدن 10 روز یکبار ثبت و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه محاسبه گردید. برای تعیین فراسنجه‌های خونی در روز 36 دوره پرورشی از سیاهرگ گردنی خون‌گیری به عمل آمد. گوارش‌پذیری ظاهری مواد مغذی کل دستگاه گوارش (ماده آلی، الیاف، پروتئین خام و عصاره اتری) با استفاده از خاکستر نامحلول اسید اندازه گیری شد. تجزیه تحلیل داده‌های مصرف خوراک آغازین، وزن بدن، ضریب تبدیل، گوارش پذیری، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی توسط نرم افزار آماری SAS و رویه Mixed انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف خوراک آغازین، میانگین افزایش وزن روزانه و وزن نهایی گوساله‌های شیرخوار تحت تاثیر مصرف یونجه و منبع چربی قرار گرفت به طوری که بیشترین و کمترین مصرف خوراک آغازین (635 در برابر 443 گرم در روز)، افزایش وزن روزانه (541 در برابر 671 گرم در روز)، و وزن نهایی (2/71 در برابر 6/79 کیلوگرم) به ترتیب در تیمار روغن پالم به همراه یونجه و تیمار روغن سویا به همراه یونجه مشاهده گردید (05/0>P). کل ماده خشک مصرفی (شیر + خوراک آغازین) و بازده خوراک آغازین تحت تاثیر عامل منبع چربی، علوفه یونجه و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت. گوارش‌پذیری ماده آلی در تیمار حاوی روغن سویا به همراه علوفه یونجه کمترین مقدار بود (02/0>P). بیشترین گوارش‌پذیری مواد مغذی مربوط به تیمار روغن پالم و یونجه و کمترین مقدار مربوط به تیمار روغن سویا به همراه یونجه می‌باشد. بیشترین غلظت نیتروژن آمونیاکی برای گوساله‌های دریافت کننده روغن سویا به همراه یونجه و کمترین مقدار مربوط به تیمار روغن پالم به همراه یونجه بود (05/0>P). غلظت اسید چرب‌های کوتاه زنجیر شکمبه تحت تاثیر تغذیه یونجه و نوع منبع چربی و اثر متقابل آنها قرار گرفت . شکمبه، غلظت استات، پروپیونات، نسبت استات به پروپیونات و اسیدهای چرب‌ کوتاه زنجیر شاخه‌دار تحت تاثیر عامل یونجه، روغن و اثر متقابل یونجه و روغن قرار نگرفت. عامل روغن و عامل متقابل روغن و علوفه توانست اثر معنی‌داری را بر غلظت خونی گلوکز، انسولین و بتاهیدروکسی بوتیرات داشته باشد (05/0>P). درحالیکه منبع چربی، یونجه و اثر متقابل آنها اثر معنی‌داری را بر سایر فراسنجه های خونی نداشتند.
نتیجه‌گیری: استفاده از روغن سویا در مقایسه با روغن پالم سبب کاهش عملکرد، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای گردید. همچنین تغذیه روغن سویا بهمراه علوفه یونجه اثر منفی بر مصرف خوراک و عملکرد گوساله‌های شیری داشت در حالی که مصرف علوفه با روغن پالم منجر به بهبود عملکرد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fat and forage sources on performance, ruminal fermentation, and blood metabolites in dairy calves

نویسندگان [English]

 • Abazar Karimi 1
 • Younes Ali Alijoo 2
 • Mehdi Kazemi bonchenari 3
 • Mehdi Mirzaee 4
 • Hassan Sadri 5
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Arak University
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Arak University
5 Department of Clinical Science, Faculty Veterinary Medicine, Tabriz University
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years, researchers have focused to find out the best dietary composition to provide maximum performance and health for the animal. Therefore, providing suitable nutritional conditions is aimed to improve the growth performance of calves. There are reports of the use of dietary fatty acids to alter growth performance as well as the immune response in suckling calves. Using a fat source is suggested as a way to improve energy and improve calf growth performance. However, the relationship between the level of forage consumption and the type of fat source in infant calves is not well understood. Therefore, a study was designed and conducted to evaluate the effects of fat source with or without alfalfa hay forage in the starter diet on performance, nutrient digestibility, and blood and rumen parameters of Holstein dairy calves.
Materials and Methods: This experiment with 40 newborn Holstein calves with a mean age of 3 days and a mean weight of 39 ± 1.8 kg with 4 treatments and 10 replications was a factorial arrangement in a completely randomized design. Experimental treatments were included: 1) starter diet containing soybean oil supplement without alfalfa; 2) starter diet containing soybean oil supplement with 15% alfalfa; (3) starter diet containing palm oil supplement without alfalfa; 4) starter diet contained palm oil supplement along with 15% alfalfa hay. Daily starter intake and 10-d intervals body weight were recorded and the feed conversion ratio was calculated for each group. To determine blood parameters on day 36 of experiment, blood samples were taken from the jugular vein. Apparent digestibility of nutrients (organic matter, dry matter, NDF, crude protein and ether extract) was measured using acid-insoluble ash as an internal marker.
Results: The results showed that feeding alfalfa hay along with soybean oil could negatively affect the starter consumption, average daily gain and final weight of suckling calves. Thus, the lowest starter consumption, daily gain and final weight were found when soybean oil was fed with alfalfa hay. Dry matter intake (milk + starter) and feed efficiency did not be affected by oil, alfalfa forage and their interactions. The results showed that the digestibility of organic matter in the treatment containing soybean oil with alfalfa was the lowest (P < 0.05). The highest digestibility is related to the treatment of palm oil with alfalfa and the lowest amount is found for soybean oil with alfalfa. The highest concentration of ammonia nitrogen was for calves receiving soybean oil with alfalfa and the lowest amount was related to the treatment of palm oil with alfalfa (P <0.05). The results showed that alfalfa, oil and alfalfa and oil interaction had a significant effect on short chain fatty acid concentration (P <0.05). Rumen pH, and acetate, propionate concentrations and acetate to propionate ratio and short chain fatty acids were not affected by alfalfa, oil and their interactions. Oil supplementation and the interaction could have a significant effect on blood concentrations of glucose, insulin and beta-hydroxybutyrate (P <0.05). While soybean oil, alfalfa and the interaction of oil and alfalfa did not have significant effect on other metabolites.
Conclusion: It can be concluded that despite the level of forage in the starter diet, soybean oil supplementation compared to the diet containing palm oil reduced performance, nutrient digestibility and also impaired ruminal fermentation. Simultaneous feeding of soybean oil and alfalfa forage had a negative effect on feed intake and performance of dairy calves, and on the other hand, when consuming forage during the pre-weaning period of calves, the use of palm oil is more advisable rather than soybean oil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy calves
 • Energy
 • Fat source
 • Fiber digestibility
 • Forage level
 1. Abesht, B. 1997. Application of animal fat (tallow) in the diet of growing Holstein male calves. Master Thesis, Grum Animal Sciences. Faculty of Agriculture, University of Tehran.
 2. Agazzi, A., Invernizzi, G., Campagnoli, A., Ferroni, M., Fanelli, A., Cattaneo, D., Galmozzi, A., Crestani, M., Dell’Orto, V. and Savoini, G. 2010. Effect of different dietary fats on hepatic gene expression in transition dairy goats. Small Ruminant Research. 93: 31-40.
 3. Anderson, K.L., Nagaraja, T.G., Morrill, J.L., Avery, T.B., Galitzer, S.J. and Boyer, J.E. 1987. Ruminal microbial development in conventionally or early weaned calves. Journal of Animal Science. 64: 1215–1226.
 4. Araujo, G., Terre, M. and Bach, A. 2014. Interaction between milk allowance and fat content of the starter feed on performance of Holstein calves. Journal of Dairy Science. 97: 6511-6518.
 5. Arjmandi, M.M. and Teimouri Yansarim A. 2012. Effects of alfalfa particle size and soybean oil on Intake, digestibility, chewing activity and performance of early lactating holstein cows. Iraninan Journal of Animal Science Resource. 3: 138-149.
 6. Baldwin, R. L., McLeod, K. R., Klotz, J.L. and Heitmann, R.N. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre- and postweaning Journal of Dairy Science. 87: 55–65.
 7. Bateman, H.G. and Jenkins, T.C. 1998. Influence of soybean oil in high fiber diets fed to no lactating cows on ruminal unsaturated fatty acids and nutrient digestibility. Journal of Dairy Science. 81: 2451-2458.
 8. Beharka, A.A., Nagaraja, T.G., Morrillm J.L., Kennedy, G.A. and Klemm, R.D. Effects of form of the diet on anatomical, microbial and fermentative development of the rumen of neonatal calves. Journal of Dairy Science. 81: 1946–1955.
 9. Bergman, E. N. 1990. Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species. Physiological Review. 70: 567-590.
 10. Broderick, G. A. and Kang, J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro Journal of Dairy Science. 63: 64-75.
 11. Bunting, L., Fernandez, J., Fornea, R., White, T., Froetschel M., Stone, J. and Ingawa, K. 1996. Seasonal effects of supplemental fat or undegradable protein on the growth and metabolism of Holstein calves. Journal of Dairy Science. 79: 1611-1620.
 12. Caffrey, P., Miller, C., Brophy, P. and Kelleher, D. 1988. The effects of method of processing of starters, tallow inclusion and roughage supplementation on the performance of early-weaned calves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 19: 231-246.
 13. Chalupa, W., Vecchiarell, B., Elser, A.E. and Kronfeld, D.S. 1986. Ruminal fermentation in vivo as influenced by long-chain fatty acids. Journal of Dairy Science. 69: 1293.
 14. Chichlowski, M. W., Schroeder, J.W., Park, C.S., Keller, W.L. and Schimek, D.E. 2005. Altering the fatty acids in milk fat by including canola seed in dairy cattle diets. Journal of Dairy Science. 88: 3084-3094.
 15. DePeters, J. and Ferguson, J.D. 1992. Nonprotein nitrogen and protein distribution in the milk of cows. Journal of Dairy Science. 75: 3192-3209.
 16. Doreau, M. and Ferlay, A. 1995. Effect of dietary lipids on nitrogen metabolism in the rumen. A review. Livestock Production Science. 43: 97-110.
 17. Douglas, G.N., Rehage, J., Beaulieu, A.D., Bahaa, A.O. and Drackley, J.K. 2007. Prepartum Nutrition Alters Fatty Acid Composition in Plasma, Adipose Tissue, and Liver Lipids of Periparturient Dairy Cows. Journal of Dairy Science. 90: 2959-2941
 18. Fiorentini, G., Messana, J.D., Dian, P.H.M., Reis, R.A., Canesin, R.C., Pires, A.V. and Berchielli, T.T. 2013. Digestibility, fermentation and rumen microbiota of crossbred heifers fed diets with different soybean oil availabilities in the rumen. Journal of Animal Feed Science Technological. 181: 26-34.
 19. Gelsinger, S.L., Heinrichs, A.J. and Jones, C.M. 2016. A meta-analysis of the effects of preweaned calf nutrition and growth on first-lactation performance. Journal of Dairy Science. 99: 6206-6214.
 20. Ghasemi, E., Azad-Shahrakim M. and Khorvash. M. 2017. Effect of different fat supplements on performance of dairy calves during cold season. Journal of Dairy Science. 100: 5319-5328.
 21. Ghorbani, H., Kazemi-Bonchenari, M., HosseinYazdi, M. and Mahjoubi, E. 2020. Effects of various fat delivery methods in starter diet on growth performance, nutrients digestibility and blood metabolites of Holstein dairy calves. Journal of Animal Feed Science and Technology 262:114-429.
 22. Gorka, P., Kowalskim, Z. M., Zabielski, R. and Guilloteau, P. 2018. Invited review: Use of butyrate to promote gasterointestinal tract development in calves. Journal of Dairy Science. 101: 4785-4800.
 23. Griswold, K.E., Apgar, G.A., Bouton, J. and Firkins, J.L. 2003. Effects of urea infusion and ruminal degradable protein concentration on microbial growth, digestibility, and fermentation in continuous culture. Journal of Animal Science. 81: 329-336.
 24. Hill, T.M., Bateman, H.G., Aldrich II.J.M., Quigley, J.D. and Schlotterbeck, R.L. 2015. Inclusion of tallow and soybean oil to calf starters fed to dairy calves from birth to four months of age on calf performance and digestion. Journal of Dairy Science. 98:1-7.
 25. Hill, T.M., Bateman, G., Aldrich, II, J.M. and Schlotterbeck, R.L. 2011. Effect of various fatty acids on dairy calf performance. Professional Animal Scientist. 27: 167-175.
 26. Ikwuegbu, O.A. and Sutton, J.D. 1982. The effect of varying the amount of linseed oil supplementation on rumen metabolism in sheep. British Journal of Nutrition. 48: 365-375.
 27. Jenkins, T.C. 1993. Lipid metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science. 76: 3851-3863.
 28. Karimi, M., Ghanjkhanloo, M. and Nehzati, Gh. 2012. The effects of different sources of fat on nutrient apparent digestibility and blood metabolites in Holstein dairy cows. MSc Thesis, University of Tehran.
 29. Kato, S., Sato, K., Chida, H., Roh, S., Ohwada, S., Sato, S., Guilloteau, P. and Katoh, K. 2011. Effects of Na-butyrate supplementation in milk formula on plasma concentrations of GH and insulin, and on rumen papilla development in calves. Journal of Endocrinology. 211: 241–248.
 30. Kazemi-Bonchenari, M., Dehghan-Banadaky, M., Fattahnia, F., Saleh-Bahmanpour, A., Jahani-Moghadam, M. and Mirzaei, M. 2020. Effects of linseed oil and rumen-undegradable protein: rumen-degradable protein ratio on performance of Holstein dairy calves. British Journal of123: 1247-1257.
 31. Kazemi-Bonchenari, M., Mirzaei, M., Jahani-Moghadam, M., Soltani, A., Mahjoubi, E. and Patton, R.A. 2016. Interactions between levels of heat-treated soybean meal and prilled fat on growth, rumen fermentation, and blood metabolites of Holstein calves. Journal of Animal Science. 94: 4267-4275.
 32. Kazemi-Bonchenari, M., Salem, A.Z.M. and Lopez, S. 2017. Influence of barley grain particle size and treatment with citric acid on digestibility, ruminal fermentation and microbial protein synthesis in Holstein calves. Animal. 11: 1295-1302.
 33. Lough, D.S., Solomon, M.B., Rumsey, T.S., Elsasser, T.H., Slyter, L.L., Kahl, S. and Lynch, G.P. 1992. Effects of dietary canola seed and soy lecithin in high-forage diets on cholesterol content and fatty acid composition of carcass tissues of growing ram lambs. Journal of Animal Science. 70: 1153-1158
 34. Maia, M.R.G., Chaudhary, L.C., Bestwick, C.S., Richardson, A.J., McKain, N., Larson, T.R., Graham, I.A. and Wallace, R.J. 2010. Toxicity of unsaturated fatty acids to the bio hydrogenating ruminal bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens. BMC Microbialogy. 10: 52.
 35. National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th Revised Edition. National Academy Press, Washington. D.C. USA.
 36. Nikkhah, A., Sadeghi H., Zare shahneh. 2001. Effect of dietary fat level and sources on feedlot performance, carcass characteristics and digestibility of koddin yearling bulls. Iranian. Journal Agriculture Science. 32Pp.
 37. Nur Atikah, I., Alimon, A.R., Yaakub, H., Abdullah, N., Jahromi, M.F., Ivan, M. and Samsudin, A.A. 2018. Profiling of rumen fermentation, microbial population and digestibility in goats fed the dietary oils contain different fatty acids. BMC Veterinary Research. 14: 344-353.
 38. Phillips, C.J.C. 2004. The effects of forage provision and group size on the behavior of calves. Journal of Dairy Science. 87: 1380-1388.
 39. Sahoo, A., Kamra, D.N. and Pathak, N.N. 2005. Pre- and postweaning attributes in faunated and ciliate-free calves fed calf starter with or without fish meal. Journal of Dairy Science. 88: 2027-2036.
 40. Suarez, B.J., Van Reenen, C.G. and Gerrits, W.J.J. 2006. Effects of Supplementing Concentrates Differing in Carbohydrate Composition in Veal Calf Diets: II. Rumen Journal of Dairy Science. 89: 4376–4386.
 41. Sullivan, H.M., Bernard, J. K., Amos, H. E. and Jenkins, T.C. 2004. Performance of lactating dairy cows fed whole cottonseed with elevated concentrations of free fatty acids in the oil. Journal of Dairy Science. 87: 665-671.
 42. Tsai, C.Y., Rezamand, P., Loucks, W.I., Scholte, C.M. and Doumit, M.E. 2017. The effect of dietary fat on fatty acid composition, gene expression and vitamin status in pre-ruminant calves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 229: 32-42.
 43. Van Keulen, J. and Young, B.A. 1977. Acid insoluble ash as a natural marker for digestibility studies. Journal of Dairy Science. 44:282-287.
 44. Wachira, A.M., Sinclair, L.A. and Wilkinson, R.G.M. 2002. Effects of dietary fat source and breed on the carcass composition, n-3 polyunsaturated fatty acid and conjugated linoleic acid content of sheep meat and adipose tissue. British Journal of Nutrition. 88: 697-709.
 45. Warner, R.G. 1991. Nutritional factors affecting the development of a functional ruminant: A historical perspective. In Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers (USA).

Weld, K.A. and Armentano, L.E. 2017. The effects of adding fat to diets of lactating dairy cows on total-tract neutral detergent fiber digestibility: A meta-analysis. Journal of Dairy