اثر بتائین محافظت شده تولیدی و غیر محافظت شده بر روی فراسنجه های پلاسمایی گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار ، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

سابقه و هدف: تامین نیازهای گاوهای شیری در اوایل دوره شیردهی که مصرف ماده خشک کمی دارند و نیاز پروتئینی آنها بالااست، حائز اهمیت می باشد. گروه های متیل در بدن موجودات زنده سنتز نمی شود، بلکه از طریق منابع غذایی از قبیل بتائین،کولین، پیریدوکسین و متیونین تامین می گردد. از سه منبع (کولین، بتائین و متیونین) که دارای گروه متیل در ساختمان خود می باشند، فقط بتائین می تواند به طور مستقیم به عنوان دهنده گروه متیل در سیکل انتقال این گروه در کبد دخالت داشته باشد و بسیاری ازعملکردهای کلیدی بدن مانند رشد، سلامت کبد (نقش موثری در متابولیسم چربیها و محافظت از کبد) و شیردهی را تحت تأثیرقرار می دهد. بنابراین در مطالعه حاضر اثرات تغذیه ای بتائین محافظت شده در یک سطح و غیر محافظت شده در دو سطح بر روی فراسنجه های پلاسمای گاوهای شیری هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: از ۴۰ راس گاو شیری هلشتاین (میانگین تولید ۱ / ۲ ± ۳۸ کیلوگرم و روزهای شیردهی ۵ تا ۳۵ روز) دو شکم به بالا به صورت تصادفی در ۵ تیمار هشت راسی استفاده گردید. مدت انجام آزمایش یک ماه ( ۱۴ روز اول دوران عادت پذیری و۱۶ روز بعدی دوران اصلی آزمایش) بود. جیره های آزمایشی اختصاص یافته به هرگروه عبارت بودند از : ۱ - جیره شاهد بدون افزودن مکمل بتائین ۲ - جیره حاوی ۵۰ گرم مکمل بتائین محافظت نشده به ازای هر راس گاو در روز ۳ - جیره حاوی ۵۰ گرم مکمل بتائین محافظت شده خارجی ۴ - جیره حاوی ۱۰۰ گرم مکمل بتائین محافظت نشده ۵ - جیره حاوی ۵۰ گرم بتائین محافظت شده تولیدی بود. گاوها جیره پایه کاملا مخلوط همراه با افزودنی های فوق الذکر بتائین در ۲ وعده (ساعت ۱۰ صبح و ۲۲ بعدظهر)دریافت نموده اند. مقدار ماده خشک مصرفی هر تیمار روزانه اندازه گیری شد و همچنین نمونه گیری خون در اول و آخر دوره آزمایش انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده های خوراک مصرفی و فراسنجه های پلاسمایی توسط نرم افزار SAS و رویه Mixed انجام شد.
یافته ها: در این آزمایش اختلاف معنی داری (۰۵ / ۰ < P ) در میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، کلسیم، فسفر و منیزیم مابین گروه های آزمایشی مشاهده نگردید. میزان اسیدهای چرب غیراستریفه (۰/۵۷۶mmol/l) و بتاهیدروکسی بوتیرات (۰/۴۲۸mmol/l) علاوه براین میزان آنزیم های کبدی مثل آسپارتات آمینوترانسفراز (۵/۱۱IU/L) ، آلانین آمینوترانسفراز (۱/۵۶IU/L) و آلکالین فسفاتاز (۰/۳۹۶IU/L) در تیمار پنجم نسبت به سایر گروه ها کاهش داشت(۰۵ / ۰ > P).
نتیجه گیری: نتایج آزمایش حاضر نشان داد، کاهش معنی داری ( ۰۵ / ۰ > P ) در میزان اسیدهای چرب غیر استریفه، بتاهیدروکسی بوتیرات و میزان آنزیم های کبدی پلاسما در اثر مصرف بتائین محافظت شده تولیدی نسبت به گروه شاهد در گاوهای شیری وجود داشت. که بیانگر کاهش اختلالات متابولیکی می باشد،لذا استفاده از میزان ۵۰ گرم بتائین محافظت شده تولیدی در اوایل دوره شیردهی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of protected production and unprotected betaine on the plasma parameters of Holstein dairy cattle

نویسندگان [English]

 • Mehrab Karimipoor 1
 • Mehdi Ganjkhanlou 2
 • Abolfazl zali 3
 • Mehdi Dehghan banadaki 4
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran (Karaj)
2 , Associate Professor of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Professor of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
4 Professor of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

History and Objective: Supplying the needs of dairy cows in the early lactation period that have low dry matter intake and high protein requirements is important. Methyl groups are not synthesized in the body of living organisms, but are supplied through feed sources such as betaine, choline, pyridoxine and methionine. Of the three sources (choline, betaine, and methionine) that have the methyl group in their structure, only betaine can be directly involved as a methyl group donor in the transmission cycle of this group in the liver, and many key bodily functions such as Growth, liver safety (effective role in fat metabolism and liver protection) and lactation are affected, so in the present study, the nutritional effects of protected betaine at one level and unprotected at two levels on bovine plasma parameters Holstein Dairy Cows was examined.

Materials and methods: To Investigate the nutritional effects of protected and unprotected betaine on plasma parameters of dairy cows, 40 Holstein dairy cows (Average production 38 ± 2.1 kg and lactation days 5 to 35 days) with history of at least two deliveries were randomly used in 5 eight -head treatments. The experiment lasted one month (the first 14 days of the adaptation period and the next 16 days of the main experiment period). Experimental diets included: 1- control diet 2- diet containing 50 g of unprotected Betaine supplement 3- Diet containing 50 g of externally produced protected Betaine supplement 4- Diet containing 100 g of unprotected Betaine supplement; 5- Diet containing 50 g of protected Betaine produced. The cows received a perfectly mixed base diet containing the above Betaine additives. In two promises (10 am and 10 pm). The amount of dry matter consumed for each treatment was measured daily and Blood samples were also taken at the beginning and end of the experiment. Analysis of feed consumption data and plasma parameters were performed by SAS software and Mixed procedure.

Findings: In this experiment, no significant difference (P>0.05) in the amount of glucose, cholesterol, triglyceride, calcium, phosphorus and magnesium was observed between the experimental groups. The amount of non-esterified fatty acids (0.576 mm/l) and beta-hydroxy butyrate (0.428 mm/l) in the group receiving protected betaine production was lower than the other groups and their difference was significant at the level of P=0.0001 In addition, the amount of liver enzymes such as aspartate aminotransferase (5.11 IU/L), aspartate aminotransferase (56.1 IU/L) and alkaline phosphatase (0.396 IU/L) in the five treatment decreased compared to other groups and at the level (P <0.05) Became meaningful.

Conclusion: The results of the present experiment showed that there was a significant decrease (p < 0.05) in the amount of non-esterified fatty acids, beta-hydroxy butyrate and the amount of plasma liver enzymes due to the consumption of protected betaine produced compared to the control group in dairy cows. therefore, the use of 50 g of protected betaine produced in the early stages of lactation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Betaine
 • dairy cattle
 • Plasma
 • Protection
 1. 1.AbuGhazaleh, A.A., Schingoethe, D.J., Hippen, A.R., Kalscheur, K.F. and Whitlock, L.A. 2002. Fatty acid profiles of milk and rumen digesta from cows fed fish oil, extruded soybeans or their blend. Journal of Dairy Science. 85: 2266-2276.

  2.Ali Mujtaba, Shah., Jian, Ma., Zhisheng, Wang., Huawei, Zou., Rui, Hu. and Quanhui, Peng. 2020.  Betaine supplementation improves the production performance, rumen fermentation, and antioxidant profile of Dairy Cows in heat stress. Journal Animal Nutrition. 10(4): 634.

  3.AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th edition. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.

  4.Bertolo, R.F. and McBreairty, L.E. 2013. The nutritional burden of methylation reactions. Curr. Opin. Clinical Nutrition Metabolic. Care16: 102–108.

  5.Bobe, G., Young, J.W. and Beitz, D.C. 2004. Invited review pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 3105–3124.

  6.Canfield, R.W. and Butler, W.R. 1991. Energy balance, first ovulation and the effects of naloxone on LH secretion in early postpartum dairy cows. Journal of Animal Science. 69: 740–746.

  7.Coleman, D.N., Alharthi, A., Lopreiato, V., Trevisi, E., Miura, M., Pan, Y.X. and Loor, J.J. 2019. Choline supply during negative nutrient balance alters hepatic cystathionine β-synthase,intermediates of the methionine cycle and trans sulfuration pathway, and liver function in Holstein cows. Journal of Dairy Science. 102: 8319–8331.

  8.Cooke, R.F., Silva del Rio, N., Caraviello, D.Z., Bertics, S.J., Ramos, M.H. and Grummer, R.R. 2007. Supplemental choline in the prevention and alleviation of fatty liver in dairy cattle. Journal of Dairy Science. 90: 2413–2418.

  9.Cronje, P.B. 2018. Essential role of methyl donors in animal productivity. Animal Production Science. 58(4): 655-665.

  1. Deminice, R., da Silva, R.P., Lamarre, S.G., Kelly, K.B., Jacobs, R.L., Brosnan, M.E. and Brosnan, J.T. 2015. Betaine supplementation prevents fatty liver induced by a high-fat diet: effects on one carbon metabolism. Microbiomes of Humans Animals Plants and the Environment. Amino Acids. 47: 839–846.

   11.Davidson, S., Hopkins, B.A., Odl, J., Brownie, C., Fellner, V. and Whitlow, L.W. 2008. Supplementing limited methionine diets with rumen protected methionine, betaine, and choline in early lactation Holstein cows. Journal of Dairy Science. 91: 1552–1559.

  12.Dehghan Banadaki, M. and Bahrami Yeganegi, H. 2009. The Effect of protected methionine nutrition on milk production and composition of holstein dairy cows in early lactation. Iranian Journal of Animal Science. 40:  59-64.

  13.Eklund, M. Bauer, E. Wamatu, J. and Mosenthin, R. 2005. Potential nutritional and physiological functions of betaine. National Research Reviews. Press 18(1)3: 1-48.

  14.Emanuele, M.S. 2006. Encapsulating nutrients to improve reproduction and nitrogen utilization in ruminants. Florida Ruminant Nutrition Symposium, 25: 413-434.

  15.Fernandeza, C., Lopez, A., Gallegob, L. and de la Fuente, J.M. 2000. Effect of source of betaine on growth performance and carcass traits in lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 86: 71-82.

  16.Ghorbani, G.h. and Elmuti, A. 2002. Advanced management of dairy cows. First chop. isfahan university of technology jihad publications. etiology of lipid related. First Edition. 248Pp: 59- 76.

  17.Gohardost, A. Azarfar, A. Kiani, A. and Fadaifar, A. 2018. Effect of dietary betaine supplementation and vitamin B12 injection during the transition period on fatty acids profile of milk in holstein dairy cows. Iranian Journal of Animal Science. 48: 493-503.

  18.Hartwell, J.R., Cecava, M.J. and Donkin, S.S. 2000. Impact of dietary rumen undegradable protein and rumen-protected choline on intake, peripartum liver triacyl glyceride, plasma metabolites and milk production in transition dairy cows. Journal of Dairy Science. 83: 2907-2917.

  1. DiGiacomo, K., Simpson, K., Leury. B., Frank, R. and Dunshea. A. 2016. Dietary betaine impacts the physiological responses to moderate heat conditions in a dose dependent manner in sheep. Journal of Animal Science. 51: 3390-3410.

  20.Lamp, O., Derno, M., Otten, W., Mielenz, M., Nurnberg, G. and Kuhla, B. 2015. Metabolic heat stress adaption in transition cows: differences in macronutrient oxidation between late-gestating and early-lactating german holstein dairy cows. PLoS one 10(5): 125-264.  

  21.Mitchell, A.D., Chappell, A. and Knox, K.L. 1979. Metabolism of betaine in the ruminant. Journal of Animal Science. 49: 764-774.

  22.Monteiro, A.P.A., Bernard, J.K., Guo, J.R., Weng, X.S., Emanuele, S., Davis, R., Dahl, G.E. and Tao, S. 2016. Effects of feeding betaine-containing liquid supplement to transition dairy cows. Journal of Dairy Science. 100: 1063–1071.

  23.National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th review. 381 pages, pages 173 to 180.

  24.Peterson, S.E., Rezamand, P., Williams, J.E., Price, W., Chahine,  M. and McGuire, M.A. 2012. Effects of dietary betaine on milk yield and milk composition of mid-lactation holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 95: 6557–6562.

  25.Pinotti, L., Baldi, A., Politis, I., Rebucci, R., Sangalli, L. and Dell’Orto, V. 2003.

        Rumen-protected choline administration to transition cows: effects on milk production and vitamin E status. Journal Veterinery Medicine. A Physiological. Pathology. Clinical. Medicine. 50:18–21.

  26.Ratriyanto, A., Mosenthin, R., Bauer, E. and Eklund, M. 2008. Metabolic, osmo regulatory and nutritional functions of betaine in mono gastric animals. Journal of Animal Science. 22: 1461 – 1476.

  27.Sakomura, N.K., Barbosa, N.A., Longo, F.A., Silva, E.P., Dabonato, M.A. and Fernandes, JB.K. 2012.  Effect of dietry betaine supplementation on the performance, carcass yield and intestinal morphometrics of broilers submitted to heat stress. Brazilian Journal of Poultry Science. 105-112.

  28.Wang, C.Q., liu, W.Z., Yang, W.U., Zhang, W.W., Zhang, P., Dong, K.H. and  Huang, Y.X. 2009. Effects of betaine supplementation on rumen fermentation, lactation performance, feed digestibilities and plasma characteristics in dairy cows. Journal of Agricultural Science. 148: 487–49.

  29.Zhang, L., Ying, S.J., An, W.J., Lian, H., Zhou, G.B. and  Han, Z.Y. 2013.  Effects of dietary betaine supplementation subjected to heat stress on milk performances and physiology indices in dairy cow.  Genetics and Molecular Research. 13: 7577-7586.

  30.Zom, R.L.G., Van Baal, J., Goselink, R.M.A., Bakker, J.A., De Veth, M.J. and Vuuren, A.M. 2011. Effect of rumen-protected choline on performance, blood metabolites. and hepatic triacylglycerols of periparturient dairy cattle. Journal of Dairy Science. 94: 4016–402.