بررسی اثرات شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری نژاد دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2 استاد ، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

3 استادیار، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

4 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

5 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سابقه و هدف: روند تغییرات در وضعیت کشاورزی و دامپروری در ایران طی نیم قرن اخیر به گونه ای بوده است که جمعیت دامی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و به تبع آن نیاز غذایی دام ها نیز افزایش یافته است. در ایران پرورش گوسفند بخش عمده ای از فعالیت های دامپروری را به خود اختصاص می‌دهد. چرای بی رویه باعث فرسایش بی وقفه مراتع شده است و افزایش تقاضا برای گوشت، تولید کنندگان را بر آن داشته که از سیستم چرای دام به سمت سیستم تولید متراکم یا به عبارتی سیستم پرواربندی در گوسفند روی بیاورند، تأمین مواد خوراکی در یک دوره پرواربندی نزدیک به 65 تا 70 درصد هزینه‌های مربوط به پرورش و نگهداری دام را شامل می‌شود، لذا می‌توان با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی ارزش تغذیه‌ای خوراک‌ را افزایش و بازدهی تولید را بهبود بخشید. فرآوری خوراک از جمله روش‌هایی است که می‌تواند راندمان استفاده از خوراک را افزایش دهد.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی تاثیر شکل فیزیکی عوفه یونجه و فرآوری دانه جو بر عملکرد وقابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری نژاد دالاق از 30 رأس بره ی نر 2/1±5/3 ماهه با میانگین وزن1/1±17 استفاده شد.این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور مورد تجزیه آماری قرار گرفتند که متغیرهای آزمایشی شامل: شکل فیزیکی علوفه و فرآوری دانه جو می‌باشد در دوره 98 روزه ( 14روز عادت پذیری و 84 روز دوره اصلی) با 6 تیمار و 5 تکرار انجام شد که جیره های آزمایشی از نطر محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند. خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک به صورت روزانه وزن شد و وزن‎کشی دام‎ها هر دو هفته یکبار بصورت ناشتا، پس از 16 ساعت گرسنگی با استفاده از باسکول دیجیتال صورت گرفت و تمامی آنالیزهای آماری این طرح در نرم‌افزار SAS نسخه 1/9انجام شد.
یافته‌ها: بین تیمارهای مختلف از نظر افزایش وزن تفاوت معنی‫داری مشاهده شد.تیمارهایی که ازیونجه پلت در مقایسه با یونجه خرد شده استفاده کردند وزن آخر دوره بالاتری 81/42 در مقایسه با 50/41 داشتند و همچنین افزایش وزن روزانه بالاتری نیز در کل دوره 49/297 در مقایسه با 94/282 داشتند. ماده خشک مصرفی کل دوره نیز در تیمارهای دریافت کننده یونجه پلت 49/1933 گرم و بالاتر از تیمارهای دریافت کننده یونجه خرد شده 76/1883بود و همچنین استفاده از یونجه پلت باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماه سوم گردید. قابلیت هضم خوراک نیز در تیمارهای دریافت کننده یونجه پلت بالاتر بود و قابلیت هضم ماده خشک، الیاف خام نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام از نظر آماری در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری داشتند. فرآوری دانه جو بر افزایش وزن انتهای داره تاثیر معنی دار داشت و وزن انتهای دوره به ترتیب در تیمارهای دریافت کننده جو پولکی به طور معنی داری بالاتر از جو آردی و دانه جو کامل گزارش شد همچنین افزایش وزن روزانه در کل دوره در تیمارهای دریافت کننده جو پولکی و آردی و دانه جو کامل به ترتیب 05/294، 40/289 و20/287 بود. تیمارهای دریافت کننده جو پولکی، جو آردی و دانه جو کامل به ترتیب از راست به چپ دارای قابلیت هضم بالاتر پروتئین خام96/63، 98/62و 95/61 بودند
نتیجه‌گیری: فرآوری علوفه یونجه و غله جو یعنی در کل فرآوری خوراک بره های پرواری باعث بالارفتن مصرف خوراک وافزایش وزن روزانه و در مجموع وزن نهایی بالاتری در بره‌های پرواری می گردد و همچنین فرآوری خوراک دام باعث بهبود راندمان خوراک و افزایش قابلیت هضم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of physical form of alfalfa and proccecing of barley on performance and digestibility of nutrient in Dalagh breed fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Raheleh Rajabi aliabadi 1
 • Taghi Ghoorchi 2
 • NorMohammad Torbati Nejad 2
 • Abdolhakim Toghdory 3
 • Mokhtar Mohajer 4
 • Reza Tahmasbi 5
1 Dept. of animal science,
2 Dept. Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resoureces
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Assistant Prof., Dept. of Animal Science, Golestan Agricultural Research and Natural Resources Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.
5 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Background and objectives: The trend of changes in the situation of agriculture and animal husbandry in Iran during the last half century has been such that the livestock population has increased significantly and As a result, the nutritional needs of livestock have also increased. In Iran, sheep breeding is a major part of livestock activities. Irregular grazing has caused incessant erosion of pastures and Rising demand for meat has led producers to move from a grazing system to a dense production system, or in other words, a sheep fattening systemt providing food in a fattening period accounts for about 65 to 70 percent of the cost of raising and maintaining livestockt Therefore, physical and chemical processes can increase the nutritional value of feed and improve production efficiency.
Material and methods: In order to investigate the effect of physical form of alfalfa fodder and barley grain processing on yield and nutrient digestibility in fattening lambs of 30 Dalagh breed, 3.5±1/2month-old male lambs with an average weight of 17 ± 1.1 were used. These experiments were statistically analyzed in a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors. The experimental variables include: physical form of forage and barley grain processing. In the 98-day period (14 days of habituation and 84 days of the main period) with 6 treatments and 5 replications, the experimental diets were equal in terms of protein and energy content. Consumed feed and the rest of feed were weighed daily and the animals were weighed on an empty stomach every two weeks, after 16 hours of hunger using a digital scale And all statistical analyzes of this design were performed in SAS software version 1/9.
Results: There was a significant difference between different treatments in terms of weight gain. The treatments that used pellet alfalfa in comparison with chopped alfalfa had a higher final weight of 42.81 compared to 41.50 and also had a higher daily weight gain in the whole period of 297.49 compared to 282.94. The dry matter consumption of the whole period in the treatments receiving pellet alfalfa was 1933.49 gr and higher than the treatments receiving chopped alfalfa 1883/76 gr and also the use of pellet alfalfa improved the feed conversion ratio in the third month. Feed digestibility was higher in pellet alfalfa treatments and digestibility of dry matter, netrul detergent fiber and crude protein were statistically significantly different in different treatments. Barley grain processing had a significant effect on end-to-end weight gain and end-of-period weight was reported to be significantly higher than ground barley and whole barley grain in treatments receiving flake barley, respectively. Also, the daily weight gain in the whole period in the treatments receiving barley flakes and ground and whole barley grains were 294.05, 289.40 and 287.20, respectively. Treatments receiving flake barley, ground barley and whole barley grain had higher digestibility of crude protein from 63.96, 62.98 and 61.95, respectively, from right to left.
Conclusion: Forage processing of alfalfa and barley grains means that in the whole processing of feed of fattening lambs, it increases the feed consumption and increases the daily weight and in total a higher final weight in fattening lambs, Also, animal feed processing improves feed efficiency and increases digestibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical form
 • Processing
 • Digestibility
 • Performance
 • Dalagh lamb
 1. Afshar, S., Tabatabaei, M.M., Saki, A.A. and Zamani, P. 2010. Determination of prossessing effect on nutritional value of barley grain and composittion of digestive cofficients of diet conteted of processed grain and different nitrogen source in mehraban sheep. Animal Science Research. 20: 103-113.
 2. Anandan, S., Zoltan, H., Khan, A.A., Ravi, D. and Blümmel, M. 2012. Feeding value of sweet sorghum bagasse and leaf residues after juice extraction for bio-ethanol production fed to sheep as complete rations in diverse physical forms. Journal of Animal Feed Science and Technology. 175:131-136.
 3. AOAC. Official Method of Analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, USA.
 4. Babaei, M., Chashnidei, Y. and Dirandeh, E. 2016. Effect of cobalt and barley grain processing on performane, digestibility of nutrients and rumen and blood parameters in fattening lambs. Animal Production Research. 1: 1-13.
 5. Babker, I.A., Mukhtar, A.M.S. and EL Khidir, O.A. 2009. Feedlot performance of Baggara Bulls fed Pelleted and Unpelleted baggase Based Diets. Pakistan Journal of Nutrition. 8: 384-387.
 6. Bach, A., Gimenez, A., Juaristi, J.L. and Ahedo, J. 2007. Effects of physical form of a starter for dairy replacement calves on feed intake and performance. Journal of Dairy Science. 90: 3028- 3033.
 7. Beauchemin, K.A., Farr, B.I., Rode, L.M. and Schaalje, G.B. 1994. Effects of alfalfa silage chop length and supplementary long hay on chewing and milk production of dairy cows. Journal of Dairy Science. 77: 1326-1339.
 8. Cooper R.J., Milton C.T., Klopfenstein T. J. and Jordon D.J. 2002. Effect of corn processing on degradable intake protein requirement of finishing cattle. Journal of Animal Science. 80: 242- 249.
 9. Delavar, M.H., and Daneshmesgaran, M. 2003. Chemical and digestible (ruminal and intestinal) characteristics of alfalfa silage treated with urea and sulphuric acid and its effect on milk production lctating cows. Journal of Agriculture Science and Technology. 17 (2): 18-28.
 10. Dehghan-banadaki, M., Corbett, R. and Oba, M. 2007. Effects of barley grain processing on productivity of cattle. Animal Feed Science and Technology. 137: 1- 24.
 11. Fluharty, F.L., Zerby, H.N., Lowe1, G.D., Clevenger, D.D. and Relling, A.E. 2017. Review: Effects of feeding corn silage, pelleted, ensiled, or pelleted and ensiled alfalfa on growth and carcass characteristics of lamb. South African Journal of Animal Science. 47: 5-19.
 12. Gahani-moghadam, E., Mahjubi, T., Hossin-yazdi, M., Cardoso, F.C. and Drackleyh, J.K. 2015. Effect of alfalfa hay and its physical form (chopped versus pelleted) on performance of Holestein calves. Journal of Dairy Science. 98: 1-7.
 13. Galloway D.L., Goetsch, Sr.A.L., Forester, L.A., Patial, JR.A.R., Sun, W. and Johnson, Z.B. 1993. Digestion, feed intake and live weight gain by cattle consuming bermudagrass hay supplemented with soybean hulls and (or) corn. Journal of Animal Science. 71: 3087- 3095.
 14. Gholami, H., Khadem, A.A., Assadi-alamouti, A. and Kaikhosravi, E. 2017. Effect of diet physical form on performance and diet digestibility in finishing Fat-Tailed lambs. Iranian Journal of Applied Animal Science. 7 (4): 603-609.
 15. Ghoorchi, T., Lund, P., Larsen, M., Hvelplund, T., Hansen-Møller, J. and Weisbjerg, M.R. 2013. Assessment of the mobile bag method for estimation of in vivo starch digestibility. Journal of 7: 265- 271.
 16. Giger, A. and Reverdin, S. 1995. Review of The main method of cell wall examination interest and limited. Journal of Animal Feed Science and Technology. 55: 295-301.
 17. Hall, M.B., Hoover, W.H., Jennings, J.P. and Miller-Webster, T.K. 1999. A method for partitioning neutral detergent-soluble carbohydrates. Journal of the Science of Food and Agriculture. 79: 2079- 2086.
 18. Hamedi-Maralani, S., Taginedjad-Roudbaneh, M. and Moghaddaszadeh-Ahrabi, S. Feeding of steam flaked wheat and barley on starter consumption and performance of milking calves. European Journal of Experimental Biology. 4(1): 591-594.
 19. Helene, p. 2000. Effect of whole and rolled corn or barley on growth and carcass quality of lambs. Small Ruminant Research. 37: 293-297.
 20. Hill, J. 2007. Impacts of nutritional technology on feeds offered to horses: A review: Effects of processing on voluntary intake, digesta characteristics and feed utilization. Journal of Animal Feed Science and Technology. 138: 92-117.
 21. Horadagoda, A., Fulkerson, W., Barchia, I., Dobos, R. and Nandra, K. 2008. The effect of grain species, processing and time of feeding on the efficiency of feed utilization and microbial protein synthesis in sheep. Journal of Livestock Science. 114: 117-126.
 22. Kamel-orumieh, S., Naserian, A.A., Ehsani-farimani, A. and Rahimi, A. 2012. The effect of three types of pellet, nut and flour starter on feed intake, daily weight gain, feed conversion and rumen parameters in Holestein Suckling calves. In ‘Proceedings of the 5th annual southwest Animal Science conference. Isfahan University.
 23. Kamgar, K., Lavaf, A. and Dabiri, N. 2010. Comparison of prossecing type in sheep fattening. Animal Science Knowledge and Research. 6: 53-64.
 24. Karimi, H. 1381. Alfalfa. 2th Tehran University Publishing. 372 Pp.
 25. Karimizadeh, E., Chaji, M. and Mohammadabadi, T. 2017. The effects of Journal physical form of diet on nutrient digestibility. Rumen fermentation, rumination, growth performance and protozoa population of finishing lambs. Journal of Animal Nutrition. 3(2): 139-144.
 26. Kazemi, F. 2017. Investigating the effect of replacement barley seeds with prossesed corn seeds on performance, rumen and blood parameters, digestibility, enzymatic activity and rumen microbial population and profitability of Afshay fattening lambs. Thesis of Ph.D. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources. 117 Pp.
 27. Khan, M.A., Nisa, M. and Sarvar, M. 2003. Techniques Measuring Digestibility for the Nutritional Evaluation of International Journal of Agriculture and Biology. 1: 91– 94.
 28. Mathison, G.W., Engstrom, D.F., Kennelly, J , Roth, L. and Beck, B.E. 1989. Efficacy of anhydrous ammonia and sulfur dioxide as preservatives for high moisture grain and their effect on the nutritive value of barley for growing-finishing cattle. Canadian Journal of Animal Science. 69: 1007– 1020.
 29. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. and Wilkinson, R. 2011. Animal Nutrition. 7th ed. Longman Group UK, Harlow, UK. 693Pp.
 30. Montoro, C., Miller-cushon, E.K., Devries, T.J. and Batch, A. 2013. Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior and digestibility of Holestein calves. Journal of Dairy Science. 96: 1117-1124.
 31. Munasik, C., Sutrisno, I., Anwar, S. and Prayitno, C.H. 2013. Physical characteristics of pressed complete feed dairy cattle. International Journal of Science and 4: 61-65.
 32. National Research council (NRC). 1972. Effect of Processing on the Nutritional Value of Animal Feeds. National Academy. Washington DC.
 33. Nikkhah, A., Alikhani, M. and Amanlou, H. 2013. Effects of feeding ground or steam-flaked broom sorghum and ground barley on performance of dairy cows in midlactation. Journal of Dairy Science. 87(1): 122-130.
 34. O’Hara A., Tanner A., McAllister T., Gibb D., van Herk F. and Chaves, A. 2011. Effect of low and high oil corn distillers’ grain on rumen fermentation, growth performance and carcass characteristics of lambs. Journal of Animal Production Science. 51(8): 708– 716.
 35. Owens F. R. and Zinn A. 2005. Corn grain for cattle: influence of processing on site and extent of digestion. In ‘Proceedings of the 20th annual southwest nutrition conference. Phoenix, Z. 86-112.
 36. Porter, J.C., Warner, R.G. and Kertz, A.F. 2007. Effect of fiber level and physical form of starter on growth and development of dairy calves fed no forage. Journal of Animal Science. 23: 395- 400.
 37. Sarwar, M., Sial, M.A., Abbas, W., Mahmood, S. and Bhatti, S.A. 1995. Ruminal digestion kinetics of forages and feed by products in Sahiwal calves. Indian Journal of Animal Nutrition. 12: 141- 148.
 38. SAS Institute Inc. 2013. Statistical Analysis System (SAS) User’s Guide (Version 9.4), SAS Institute, Cary, NC, US.
 39. Toghdory, A. 2014. Nutritional evaluation of prossesed barly and corn grain in diet high in fiber or starch in Torkman horse. Thesis of Ph.D. Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. 118 Pp.
 40. Valizadeh, M., Rahimzadekhoei, GH. 1989. Evaluation performance of alfalfa cultivars. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production. 1: 121-132.
 41. Valizadeh-Ghalebeigh, A. 2018. Effects of using wheat processed with different methods on the performance, rumen and blood parameters, digestibility, cellulase enzyme activity and rumen microbial population in fattening lambs. Thesis of Ph.D. Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. 105 Pp.
 42. Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornell University Press.
 43. Wang, M., Jiang, J., Tan, Z.L., Tang, S.X., Sun, Z.H. and Han. H.F. 2009. In situ ruminal crude protein and starch degradation of three classes of feedstuffs in goats. Journal of Applied Animal Research. 36 : 23- 28.
 44. Zhang, Y.Q., He, D. and Meng, Q.X. 2010. Effect of a mixture of steam-flaked corn and soybeans on health, growth, and selected blood metabolism of Holstein calves. Journal of Dairy Science. 93(5): 2271- 2279.