تعیین ارزش تشخیصی کلسیم در دوره انتقال در پیشگویی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، ایران

10.22069/ejrr.2020.17659.1737

چکیده

سابقه و هدف: عملکرد تولیدمثلی گاوشیری در دوران پس از زایش ارتباط مستقیم با بازگشت رحم به حالت عادی و از سرگیری مجدد چرخه تخمدانی دارد. فاکتورهای بسیاری نظیر تعادل منفی انرژی، بیماری‌‌های متابولیکی و عوامل هورمونی می توانند عملکرد تولیدمثلی را در دوران پس از زایش تحت تاثیر قرار دهند. از دست دادن کلسیم بعد از زایش به دلیل هیپوکلسمی از طریق کاهش مصرف خوراک، تاخیر در بازگشت رحم به حالت عادی و کاهش عرضه مواد مغذی به تخمدان توان بالقوه‌ای در کاهش عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری بعد از زایمان دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی کلسیم خون در دوره انتقال با پارامترهای مرتبط با عملکرد تولید مثلی گاو های شیری و تعیین بهترین نقطه برش این متابولیت برای پیشگوئی احتمال آبستنی در اولین تلقیح بعد از زایش انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: مطالعه بر روی 97 راس گاو شیری نژاد هلشتاین انجام گرفت. 10 روز قبل از زایمان، زمان زایمان، 2-1 روز بعد از زایمان و هفته‌های اول، دوم، چهارم و ششم بعد از زایمان نمونه خون گرفته شد. به منظور ارزیابی تفاوت میانگین غلظت کلسیم در گاوهایی با عملکرد تولید مثلی متفاوت، گاوها براساس آبستنی در اولین تلقیح، فاصله زایمان تا اولین تلقیح، فاصله زایمان تا تلقیح منجر به آبستنی و تعداد تلقیح لازم برای آبستنی به ترتیب به دو، دو، سه و دو گروه دسته‌بندی شدند. به منظور تعیین حد آستانه بحرانی کلسیم در زمان‌های مختلف، برای پیشگویی آبستنی در اولین تلقیح، از آنالیز آماری منحنی راک استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد گاوهای آبستن نسبت به گاوهای غیرآبستن با اولین تلقیح از غلظت سرمی کلسیم بالاتری در هفته چهارم برخوردار بودند. با در نظر گرفتن منحنی راک، پارامتر کلسیم در هفته چهارم (04/0=P) برای پیشگوئی احتمال آبستنی در اولین تلقیح مناسب بود. بهترین نقطه برش برای این پارامتر که گاوهای آبستن و غیر آبستن با اولین تلقیح را مشخص می کند، 05/9 میلی گرم در دسی لیتر با حساسیت 1/57 درصد و ویژگی 3/62 درصد بود. همچنین گاوهایی که تا قبل از 80 روزگی پس از زایمان آبستن شدند نسبت به سایر گاوها از غلظت کلسیم بالاتر در 2-1 روز پس از زایمان (03/0=P) برخوردار بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط معنی‌داری بین تغییرات غلظت کلسیم با شاخص‌های عملکرد تولیدمثلی در دوران پس از زایش وجود دارد. اینطور به نظر می‌رسد پایش غلظت کلسیم خون در هفته چهارم پس از زایمان یک شاخص مکمل در کنار سایر شاخص‌های سنجش عملکرد تولیدمثلی دام جهت ارزیابی امکان آبستنی موفق بعد از زایش می باشد.
کلمات کلیدی: کلسیم، دوره پس از زایش، بازدهی تولیدمثلی، گاوشیری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the diagnostic value of calcium in prediction of reproductive performance of Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimi Dehkordi 1
  • mohammad yahyaei 2
1 Assistant Prof., Dept. of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:
The reproductive performance of dairy cow is directly linked to uterine involution and resumption of ovarian cyclicity in the postpartum period. Many factors, such as negative energy balance, metabolic diseases and hormonal agents can affect reproductive performance in the postpartum period. Hypocalcemia through reduced Feed intake, reduced nutrient supply to the ovary and delayed return to normal uterus function has a potential role to reduce the reproductive performance of cows after parturition. The aims of this study were to examine the association of peripartum concentrations of calcium with reproductive performance and establish cow level critical threshold for calcium to predict conception to first service.
Materials and methods: the study was conducted on 97 Holstein dairy cows. Serum concentrations of calcium were measured in all cows on day 10 prepartum, parturition, 1-2 days after parturition and on the weeks 1, 2, 4 and 6 postpartum. Based on Pregnancy success after the first insemination, the interval from calving to first insemination, the interval from calving to first pregnancy and number of services per conception, cows were divided to two, two, three and two groups respectively and differences of calcium concentration were evaluated among these groups. ROC analysis was applied to determine the critical calcium threshold at different times for predict pregnancy success after the first insemination.
Results: the results showed that calcium concentration in pregnant cows with the first insemination was significantly higher than non-pregnant cow in the fourth week. Also, the cows that were became pregnant before 80 days after parturition had the significantly higher calcium concentration at 1-2 days and the fourth week after parturition than other cows. Based on results of ROC analysis, the calcium concentration at the fourth week after parturition (P=0/04) was appropriate to predict the pregnancy success after the first insemination. The optimum critical threshold that had the highest combined sensitivity (57/1%) and specificity (62/3%), for calcium in the fourth week was 9.05mg/dl. In the cows with success pregnancy before 80 days after parturition the calcium concentration was significantly higher than other cows (P=0/03).
Conclusion: the results of this study showed that there was a significant relationship between change in calcium concentration and reproductive performance indexes in the postpartum period. It seems that the monitoring of blood calcium concentration in the fourth week after parturition is a complementary index along with other reproductive performance indexes to evaluate the possibility of successful pregnancy after parturition
Key words: calcium, postpartum, dairy cow, reproductive efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Calcium
  • Dairy cow
  • Postpartum
  • reproductive efficiency