اثر اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش بر باکتریهای مهم عامل ورم پستان در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

سابقه و هدف: درمان بیماریهای باکتریایی توسط آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلاتی نظیر مقاومت آنتی‌بیوتیکی و عوارض جانبی دارد و اسانس‌های گیاهان دارویی با توجه به داشتن اثر ضدباکتریایی جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها هستند. اسطوخودوس (Lavandula stoechas) و مرزنجوش (Origanum majorana) دو گیاه از خانواده نعناعیان هستند که اثرات ضد‌باکتریایی علیه بعضی باکتری‌ها نشان داده‌اند باکتریهای اشریشیاکلی، استافیلوکوک آرئوس و استرپتوکوک آگالاکتیه از عوامل اصلی بیماری ورم پستان گاو هستند لذا این مطالعه به‌منظور بررسی اثر ضد‌باکتریایی اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش بر این باکتری‌ها و مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و آموکسی‌سیلین/کلاولونات انجام شد.
مواد و روش‌ها: اسانس‌ها به روش گازکروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی آنالیز شدند. رقت سازی لوله‌ای به روش ماکرودایلوشن برای تعیین حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی اسطوخودوس و مزنجوش و آنتی‌بیوتیک لینکواسپکتینومایسین به‌عنوان کنترل مثبت و اندازه‌گیری قطر هاله عدم رشد اسانس‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و آموکسی‌سیلین/کلاولونات به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. علاوه بر آن تعداد باکتریها در حضور اسانس‌ها در ساعت های 0، 6، 10 و 24 ساعت محاسبه و منحنی رشد باکتری‌ها بر اساس لگاریتم تعداد باکتریها در ساعت رسم شد.
یافته ها: مهم‌ترین ترکیبات اسطوخودوس 17- پنتاتری آکونتن (15/42 درصد)، لینالیل استات (82/26 درصد)، اکالیپتول (87/18 درصد)، لینالول (7/5 درصد) و مرزنجوش 3-سیکلوهگزان-1-ال-متیل (84/44 درصد)، آلفا ترپینئول (83/6 درصد) و پی-سایمن (75/6 درصد) بودند. محدوده حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی برای اسطوخودوس و مرزنجوش به ترتیب 62/0 -15/0 درصد و 25/1-62/0 درصد و برای آنتی بیوتیک لینکواسپکتینومایسین به ترتیب 31/0-07/0 درصد و 64/0-15/0 درصد بود. هر دو اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش بیشترین تأثیر را بر باکتری استافیلوکوکوس آرئوس داشتند و حداقل غلظت مهاری و کشندگی به ترتیب 15/0 درصد و 31/0 درصد بودند. آنتی‌بیوتیک لینکواسپکتینومایسین نیز بیشترین تأثیر را بر باکتری استافیلوکوکوس آرئوس با حداقل غلظت مهاری 07/0 درصد و حداقل غلظت کشندگی 15/0 درصد داشت. از نظر منحنی رشد، اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش باعث کاهش معنی‌دار تعداد باکتری‌ها در ساعت 24 شدند. اثر ضد‌باکتریایی هر دو اسانس در دیسک دیفیوژن علیه استافیلوکوک آرئوس با جنتامایسین و آموکسی‌سیلین/کلاولونات و علیه اشریشیاکلی با جنتامایسین تفاوت معنی‌داری نداشت ولی در مورد استرپتوکوک آگالاکتیه بطور معنی‌داری کمتر از آنتی‌بیوتیک‌ها بود.
نتیجه گیری : هر دو اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش اثر ضد‌باکتریایی علیه استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلی به شکل آزمایشگاهی (In vitro) داشتند و این اثر علیه استافیلوکوک آرئوس با هر دو آنتی‌بیوتیک و علیه اشریشیاکلی با جنتامایسین تفاوت معنی‌داری نداشت که نشان دهنده اثر قابل قبول اسانس‌هاست و مطالعات بالینی برای اثر درمانی در بیماریهای مختلف از جمله ورم پستان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lavandula stoechas (Lavender) and Origanum majorana (Marjoram) oils on major mastitis-causing bacteria in vitro

نویسندگان [English]

 • Samira Noori 2
 • Javad Bayat kohsar 3
1
2 M.Sc. Graduate, Dep. of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran
3 Assistant prof. Dep. of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Treatment of bacterial diseases with antibiotics has problems such as antibiotic resistance and side effects. Essential oils of medicinal plants have antibacterial effect and are suitable alternatives. Lavandula stoechas and Origanum majorana are two members of lamiaceae family that have shown antibacterial effect against some bacteria. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Streptococcus agalactiae bacteria are major bovine mastitis-causing bacteria. Therefore, this study examined the antimicrobial activity of Lavandula stoechas (lavender) and Origanum majorana (marjoram) essential oil against these bacteria in comparison with gentamycin and amoxicillin/clavulanate antibiotics.
Materials and methods: Chemical compositions of essential oils were determined by GC/MS. Broth dilution testing using macrodilution was performed to determine minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of essential oils and licospectinomycin as positive control and the inhibition zones of oils, gentamycin and amoxicillin/clavulanate antibiotics were assayed by disk diffusion method. The effect of sub-MIC concentrations of essential oils on tested bacterial count was obtained at 0, 6, 10 and 24 hours and growth curve were plotted as log cfu/ml.
Results: Main components of the Lavandula stoechas and Origanum majorana oils were 17-pentatriacontene (42.15%), linalyl acetate (26.82%), eucalyptol (18.87%), linalool (5.7%) and 3-cyclohexene-1-ol,4-methyl-1-(1-methylethyl)-,(R)-(44.84%), α-terpineol (6.83%), P-cymene (6.75%), respectively. MIC and MBC values ranged from 0.15 - 0.62% for lavender and 0.62 - 1.25% for marjoram. MIC and MBC of licospectinomycin antibiotic were 0.07 - 0.31% and 0.15 - 0.64%, respectively. The lavender and marjoram essential oils had the most effective against S. aureus and MIC and MBC values were 0.15% and 0.31%, respectively. Also, the most effective of Lincospectinomycin antibiotic was against S. aureus and MIC and MBC values were 0.07% and 0.15%, respectively. The Lavandula stoechas and Origanum majorana oils at sub-MIC concentrations significantly reduced the bacterial population at 24 h. The inhibition zone of lavender and marjoram essential oils had no significant difference against S. aureus with gentamycin and amoxicillin/clavulanate antibiotics and against E. coli with gentamycin but against S. agalactiae were significantly lower than gentamycin and amoxicillin/clavulanate.
Conclusion: Essential oils of Lavandula stoechas and Origanum majorana had antibacterial activity against Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae and Escherichia coli bacteria in vitro. This effect had no significant difference against S. aureus with gentamycin and amoxicillin/clavulanate and against E. coli with gentamycin that show satisfactory effects of oils. Clinical studies on therapeutic effects of Lavandula stoechas and Origanum majorana oils on different diseases such as bovine mastitis are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic resistance
 • Bacterial disease
 • Mastitis
 • Medicinal plant
 1. Amor, G., Caputo, L., La Storia, A., De Feo, V., Mauriello, G. and Fechtali, T. 2019. Chemical composition and antimicrobial activity of Artemisia herba-alba and Origanum majorana essential oils from Morocco. Molecules. 24(22):4021-4033.
 2. Ananda Baskaran, S., Kazmer, G.W., Hinckley, L., Andrew, S.M. and Venkitanarayanan, K. 2009. Antibacterial effect of plant-derived antimicrobials on major bacterial mastitis pathogens in vitro. Journal of Dairy Science. 92(4):1423-1429.
 3. Arantes, S.,Candeias, F., Lopes, O., Lima, M., Pereira, M., Tinoco, T., Cruz-Morais, J. and Martins, M.R. 2016. Pharmacological and toxicological studies of essential oil of Lavandula stoechas Luisieri. Planta Medica. 82(14):1266-1273.
 4. Asghari, J., Sadani, S., Ghaemi, E. and Mazaheri Tehrani, M. 2016. Investigation of composition and antimicrobial properties of Lavandula stoechas essential oil using disk diffusion and broth microdilution. Journal of Medical Laboratory. 10(3):53-58.
 5. Bina, F. and Rahimi, R. 2017. Sweet marjoram: A review of ethnopharmacology, phytochemistry, and biological activities. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 22(1):175–85.
 6. Bouyahya, A., Et-Touys, A., Abrini, J., Talbaoui, A., Fellah, H., Bakri, Y. and Dakka, N. 2017. Lavandula stoechas essential oil from Morocco as novel source of antileishmanial, antibacterial and antioxidant activities. Journal of Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 12:179-184.
 7. Brooks, G.F., Carroll, K.C., Butel, J.S. and Morse, S.A. 2007. Jawetz, Melnick& Adelberg’s Medical Microbiology. 24 Edition. Mc Graw Hill. 819Pp.
 8. Budri, P.E., Silva, N.C.C., Bonsaglia, E.C.R., Fernandes, A., Araújo, J.P., Doyama, J.T., Gonçalves, J.L., Santos, M.V., Fitzgerald-Hughes, D. and Rall. V.L.M. 2015. Effect of essential oils of Syzygium aromaticum and Cinnamomum zeylanicum and their major components on biofilm production in Staphylococcus aureus strains isolated from milk of cows with mastitis. Journal of Dairy Science, 98(9):5899-5904.
 9. Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International Journal of Food Microbiology. 94:223-253.
 10. Carrasco, A., Ortiz-Ruiz, V., Martinez-Gutierrez, R., Tomas, V. and Tudela, J. 2015. Lavandula stoechas essential oil from Spain: Aromatic profile determined by gas chromatography-mass spectrometry, antioxidant and lipoxygenase inhibitory bioactivities. Industrial Crops and Products. 73: 16-27.
 11. Cavanagh, H.M.A. and Wilkinson, J.M. 2002. Biological activities of lavender essential oil. Phytotherapy Research. 16(4):301–308.
 12. Cobellis, G., Trabalza-Marinucci, M. and Yu, Z. 2016. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in ruminant nutrition: A review. Science of the Total Environment. 545:556-568 .
 13. 2015. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fifth Informational Supplement. CLSI Document M100-S25, Wayne, USA, 240Pp.
 14. Freires, I.A., Denny, C., Benso, B., De Alencar, S.M. and Rosalen, P.L. 2015. Antibacterial activity of essential oils and their isolated constituents against cariogenic bacteria: A systematic: A review. Molecules. 20(4):7329-7358.
 15. Fu, Y.J., Zu, Y.G., Chen, L.Y., Shi, X.G., Wang, Z., Sun, S. and Efferth, T. Antimicrobial activity of clove and rosemary essential oils alone and in combination. Phytotherapy Research. 21(10):989-994.
 16. Hajlaoui, H., Mighri, H., Aouni, M., Gharsallah, N. and Kadri, A. 2016. Chemical composition and in vitro evaluation of antioxidant, antimicrobial, cytotoxicity and anti-acetylcholinesterase properties of Tunisian Origanum majorana essential oil. Microbial Pathogenesis. 95:86-94.
 17. Insawang, S., Pripdeevech, P., Tanapichatsakul, C., Khruengsai, S., Monggoot, S., Nakham, T., Artrod, A., D’Souza, P.E. and Panuwet, P. 2019. Essential Oil Compositions and Antibacterial and Antioxidant Activities of Five Lavandula stoechas Cultivars Grown in Thailand. Journal of Chemistry and Biodiversity. 16(10): e1900371
 18. Kot, B., Wierzchowska, K., Piechota, M., Czerniewicz, P. and Chrzanowski, G. 2019. Antimicrobial activity of five essential oils from lamiaceae against multidrug-resistant Staphylococcus aureus. Natural Product Research. 33(24):3587-3591.
 19. Marques, J de L., Volcão, L.M., Funck, G.D., Kroning, I.S., da Silva, W.P., Fiorentini, Â.M. and Ribeiro, G.A. 2015. Antimicrobial activity of essential oils of Origanum vulgare and Origanum majorana L. against Staphylococcus aureus isolated from poultry meat. Industrial Crops and Products. 77:444-450.
 20. Mashak, Z., Fayazfar, S. and Cheraghi, N. 2016. Antimicrobial effect of Chitosan film incorporated with Lavandula stoechas on some food-borne bacteria. Journal of Food Microbiology. 3(1):55-62. (In Persian)
 21. Misaghi, A. and Basti, A.A. 2007. Effects of Zataria multiflora essential oil and nisin on Bacillus cereus ATCC 11778. Food Control. 18(9):1043-1049.
 22. Mohammadhosseini, M., Sarker, S.D. and Akbarzadeh, A. 2017. Chemical composition of the essential oils and extracts of Achillea species and their biological activities: A review. Journal of Ethnopharmacology. 199:257-315.
 23. Moosavi-Nasab, M., Saharkhiz, M.J., Ziaee, E., Moayedi, F., Koshani, R. and Azizi, R. 2016. Chemical compositions and antibacterial activities of five selected aromatic plants essential oils against food-borne pathogens and spoilage bacteria. Essential Oil Research. 83(3):607-613.
 24. Mordmuang, A. and Voravuthikunchai, S.P. 2015. Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. leaf extract: An alternative approach for the treatment of staphylococcal bovine mastitis. Research in Veterinary Science. 102:242-246.
 25. Mushtaq, S., Shah, A.M., Shah, A., Lone, S.A., Husain, A., Hassan, Q.P. and Ali, M.N. 2018. Bovine mastitis: An appraisal of its alternative herbal cure. Microbial Pathogenesis . 114:357–361.
 26. Pepa, T.D., Elshafie, H.S., Capasso, R., De Feo, V., Camele, I., Nazzaro, F., Scognamiglio, M.R. and Caputo, L. 2019. Antimicrobial and phytotoxic activity of Origanum heracleoticum and majorana essential oils growing in cilento (Southern Italy). Molecules. 24(14):1-16.
 27. Ramos, S., Rojas, L.B., Lucena, M.E., Meccia, G. and Usubillaga, A. 2011. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Origanum majorana Essential Oil from the Venezuelan Andes. Journal of Essential Oil Research, 23(5):45-49.
 28. Tahmasebi, S., Majd, A., Mehrafarin, A. and onoubi, P. 2014. Qualitative and Quantitative Assessment of the Essential Oils of Origanum vulgare and Origanum majorana in Iran. Journal of Medicinal Plant. 13(50):163-172. (In Persian)
 29. Tajkarimi, M.M., Ibrahim, S.A. and Cliver, D.O. 2010. Antimicrobial herb and spice compounds in food. Food Control. 21(9):1199-1218.