تغذیه سیلاژ تفاله پونه با سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم، سنتز پروتیین میکروبی و فراسنجه‌های شکمبه ای و خونی گوسفندان نر بالغ کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 عضو هیات علمی بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

5 استادیار بخش علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

6 بخش مهندسی علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از فرآورده‌های فرعی و مواد دور ریختنی محصولات کشاورزی و صنایع فرآوری آن‌ها به‌دلیل داشتن مقادیر قابل توجهی از مواد مغذی و با ارزش پروتیینی و انرژی زایی در تهیه غذای دام میسر می‌باشد. سالانه حدود 950 تن تفاله پونه در ایران تولید می‌شود که اگر این تفاله به‌خوبی خشک شود به‌دلیل دارا بودن ارزش غذایی، می‌توان از آن در تغذیه دام استفاده کرد. ولی با توجه به این‌که رطوبت یک عامل محدود‌کننده جهت نگه‌داری محسوب می‌شود، سیلو کردن می‌تواند این محدودیت را از بین ببرد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین ترکیب شیمیایی تفاله سیلو شده پونه با خرمای ضایعاتی و بررسی اثر تغذیه سیلاژ بر ماده خشک مصرفی، تولید پروتیین میکروبی و فراسنجه‌های خون بود.
مواد و روش‌ها: 400 کیلوگرم تفاله پونه با 30 کیلوگرم خرمای ضایعاتی در سطوح صفر (شاهد)، پنج، 10 و 15 درصد ماده خشک با هم مخلوط و به‌مدت 45 روز سیلو شد. پس از تعیین ترکیب شیمیایی و ارزیابی حسی سیلاژها، به‌ میزان 20 درصد از آن‌ها در جیره‌های آزمایشی استفاده شد. پس از تهیه جیره‌های آزمایشی، فراسنجه‌های مورد نظر با استفاده از چهار راس گوسفند نر بالغ کرمانی با میانگین وزن زنده 2±40 کیلوگرم در قالب طرح چرخشی در چهار دوره 21 روزه بررسی شد. از مایع شکمبه هر گوسفند در پنج روز آخر هر دوره توسط لوله مری متصل به دستگاه ساکشن، جهت تعیین pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه، نمونه‌گیری به‌عمل آمد. در آخرین روز هر دوره و در چهار ساعت پس از مصرف خوراک، خون‌گیری از گوسفندان از طریق ورید وداج انجام گرفت. جهت تعیین میزان آلانتوئین و پروتیین میکروبی، میزان ادرار تولیدی در روزهای نمونه‌گیری در طول 24 ساعت با ظرف‌هایی که در زیر قفس‌های متابولیکی قرار داشت، جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: با توجه به ارزیابی حسی، سیلاژهای پونه دارای خرما با نمره 20 رتبه بسیار خوب را به‌خود اختصاص دادند. افزودن خرما ضایعاتی به سیلاژ تفاله پونه موجب افزایش میزان ماده خشک و چربی سیلاژ شد (05/0>P). مصرف ماده خشک و قابلیت هضم مواد مغذی جیره‌ها تحت تاثیر سیلاژ تفاله پونه با سطوح مختلف خرمای ضایعاتی قرار نگرفت. تغذیه سیلاژهای مختلف بر نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و مدفوع و درصد ابقاء نیتروژن در گوسفندان بی‌تاثیر بود. کل مشتقات پورینی و در نتیجه آن سنتز پروتیین میکروبی در گوسفندان، تحت تاثیر نوع سیلاژ تفاله پونه قرار نگرفت. با افزایش سطح خرمای ضایعاتی در تهیه سیلاژ تفاله پونه، سطح کلسترول و آلبومین خون دام‌ها به‌صورت خطی افزایش یافت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست آمده، می‌توان گزارش کرد که سیلو کردن تفاله پونه با خرمای ضایعاتی سبب افزایش کیفیت سیلاژ شده، اما با توجه به عدم تفاوت معنی‌دار در فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده، می‌توان از سیلاژ تفاله پونه بدون افزودنی و یا با خرمای ضایعاتی به‌ میزان 20 درصد در جیره گوسفندان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of feeding of Mentha pulegium pulp silage with wasted date on dry matter intake, digestibility and ruminal and blood parameters of Kermani mature rams

نویسندگان [English]

 • zeynab naghdi 1
 • Omid Dayani 2
 • reza tahmasbi 3
 • amin khezri 4
 • mohammad mahdi sharifi hoseini 5
 • zohreh hajalizadeh 6
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 department of animal science, faculty of agriculture, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.
4 department of animal science, faculty of agriculture, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.
5 department of animal science, faculty of agriculture, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.
6 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: The use of agricultural by-products and waste because of its high value of nutrients, is possible in the preparation of animal feed. About 950 tons of Mentha pulegium pulp is produced annually in Iran. If this pulp dries well, it can be used in animal feed due to its nutritional value. Due to the fact that moisture is a limiting factor for animal feed storage, ensiling can eliminate this limitation. This study was to evaluate of chemical composition of Mentha pulegium pulp silage with wasted date and its feeding effects on - dry matter intake, microbial protein yield and blood parameters in sheep.
Materials and methods: 400 kg of Mentha pulegium pulp were mixed thoroughly with 30 kg of wasted date at levels of 0 (control), 5, 10 and 15 % (DM basis) and ensiled for 45 days. After determining the chemical composition and sensory assessment of the silages, level of 20 % (DM basis) was used in experimental diets. For determine the effects of Mentha pulegium pulp silage on sheep, four mature ram (with 40 ± 2 live weight) were used in a change-over design with four periods of 21 days. In the 5 days at the end of each period at 0, 3, 6 and 9 h after morning feeding, rumen fluid was sampled from sheep by esophagous tube and were filtered through three layers of cheesecloth. Blood samples were collected at the end of each period and 4 h after morning feeding in 10 mL. To determine the amount of allantoin and microbial protein synthesis, the daily urine produced during 24 hours was collected.
Results: According to the sensory assessment, silages containing of wasted date get score of very good of 20. Adding wasted date to Mentha pulegium pulp increased the DM and ether extract of silages. DM intake and digestibility of DM, crude protein and NDF of experimental diets were not affected by silages of Mentha pulegium pulp with different levels of wasted date. Nitrogen intake, nitrogen excretion and the percentage of nitrogen retention were not affected by experimental diets. Total purine derivatives and microbial protein synthesis did not change. The level of blood cholesterol and albumin were significantly changed by feeding diets containing Mentha pulegiumsilage with wasted date (p < 0.05).
Conclusion: In conclusion, could be used Mentha pulegium pulp silage up to 20 % without additives or with wasted date in sheep diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentha pulegium pulp
 • Microbial protein
 • Rumen
 • Silage
 • Waste Date
 1. Amaning-Kwarteng, K., Kellaway, R.C. and Kirby, A.C. 1986. Supplemental protein degradation, bacterial protein synthesis and nitrogen retention in sheep eating sodium hydroxide-treated straw. British Journal of Nutrition. 55(3):557-569.
 2. 2005. Association of Official Analytical Chemistofficial Methods of Analysis, AOAC, Washington, DC. 14th Ed.
 3. Badouei Dalfard, , Tahmasbi, R., Dayani, O., Khezri, A. and Sharifi Hosseini, M.M. 2018. The effect of waste date supplementation and ensiling period on chemical composition of ensiled sour lemon. Journal of Animal Production. 19(4):777-787.
 4. Bayatizadeh, M. 2011. The effects of wasted on the date on of fermentation charecterstics, nitrogen metabolism and performance of Kermani sheep. M.Sc. dissertation, University of Kerman, Iran, 58-61 (In Persian).
 5. Bouriako, I.A., Shihab, H., Kuri, V. and Margerison, J.K. 2001. Influence of wilting time on silage compositional quality and microbiology of grass clover mixtures in the Proceeding of British Society of Animal Science. 88:102-108.
 6. Chen, X.B. and Gomes, M.J. 1995. Estimation of microbial protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives–an overview of the technical details, Occasional Publication, Rowette Research Institute, Aberdeen, UK.
 7. Danesh Mesgaran, M., Tahmasbi, A.M. and Vakili, A.R. 2008. Digestion and metabolism in ruminant. Ferdowsi University of Mashhad press. 180-210 (In Persian).
 8. Dayani, O., Khezri, A. and Moradi,
  G. 2014. Determination of nutritive value of date palm by-products using in-vitro and in-situ measurements. Small Ruminant Research. 105:122-125.
 9. Denek, N. and Can, A. 2006. Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. 65: 260-265.
 10. Fallah, R., Kiani, A., Azarfar, A. and Vatan Parast, M. 2011. Effect of adding sour yoghurt and dough as bacterial inoculant on quality of corn silage. National Conference on Modern Agricultural Sciences and Technologie. 85-92 (In Persian).
 11. Farhomand, P. 2001. Animal feeds and methods for their maintenance. Press Jahad Azarbayejan Gharbi. 36-38. (In Persian).
 12. Fazaeli, M., Zahedifar, H. and Nouroozian, H. 2006. Chemical composition and ensiling of domask rose extraction residue with different additives.  Pajouhesh-Va-Sazandegi. Ministry of Agricultural Jahad 72:58-65 (In Persian).
 13. Ghahhari, N., Ghoorchi, T. and Vakili, S.A. 2016. Effect of adding herbs (Ziziphora clinopodioides, Mentha spicata and Mentha pulegium) in milk on performance, blood metabolites and fecal microbial population on Holstein calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 8(1):57-71.
 14. Ghoorchi, T. and Asadi, Y. 2011. Voluntary food intake and diet selection in farm animals. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.Press. 524Pp. (In Persian).
 15. Gonzalez-Alvarado, J.M., Jimenez-Moreno, E.R., Lazaro, E. and Mateos, G.G. 2007. Effect of type of Cereal, heat Processing of the celeal, and inclusion of fiber in the diet on productive performance and digestive traits of broilers. Poultry Science. 86:1705-1715.
 16. Hajalizadeh, Z., Dayani, O. and Tahmasbi, R. 2012. Effect of feeding pistachio pulp silage on ruminal protozoa population and pH in Kermani sheep. The fifth Congress of Animal Science. Isfahan University of Technology. 978-982. (In Persian).
 17. Hassan, A.A., Yacout, M.H.M., Mohsen, M.M.K., Bassiouni, M.I. and Abd El-All, M. 2005. Banana waste (Musaacuminate ) silage treated biologically or with urea for Dairy cows feeding. Egyptian Journal of Nutrition and Feed. 8(1): 49-61.
 18. Jooste, A.M. 2012. Effect of diets differing in rumen soluble nitrogen on poor quality roughage utilization by sheep. M.Sc. University of Pretorioa, South Africa.
 19. Karamshahi Amjazi, K.H., Dayani, O., Tahmasbi, R. and Khezri, A. 2017. The effect of Feeding Alhagi with Waste Date Palm silage on Dry Matter Intake, Nutrients Digestibility and Blood Parameters of Sheep. Research on Animal Production 7(16):103-110 (In Persian).
 20. Khalil, J., Sawaya, W.N. and Hyder, S.Z. 1986. Nutrient composition of Atriplex leaves grown in Saudi Arabia. Journal of Range Management Archives. 39(2):104-107.
 21. Khezri, A. 2012. The effect of using waste date on dry matter intake, ruminal pH and ammonia nitrogen concentrate in sheep. Scientific Conference and Festival of Iranian Dates, Iran, Kerman.
 22. Marini, J.C., Klein, J.D., Sands, J.M. and Van Amburgh, M.E. 2004. Effect of nitrogen intake on nitrogen recycling and urea transporter abundance in lambs. Journal of Animal Science. 82:1157-1164.
 23. Mowrey, A. and Spain. J.N. 1999. Results of a nationwide survey to determine feedstuffs fed to lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 82:445-451.
 24. National Research Council, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. The National Academies Press, Washington, DC.
 25. Rajabi, R., Tahmasbi, R., Dayani, O. and Khezri, A. 2016. Chemical composition of alfalfa silage with waste date and its feeding effect on ruminal fermentation characteristics and microbial protein synthesis in sheep. Journal of Animal physiology and Animal Nutrition. 101(3): 466-474.
 26. Sampaio, G., Saldanha, T., Soares, R. and Torres, E. 2012. Effect of natural antioxidant combinations on lipid oxidation in cooked chicken meat during refrigerated storage. Food Chemistry. 109(4):1188-1194.
 27. Sariciek, B.Z. and Kilic, 2011. Effect of different additive on the nutrient composition, in vitro gas production and silage quality of alfalfa silage. Asian Journal of Animal Vetrinary Advanced. 6: 618-626.
 28. SAS, 2005. SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Cary NC, USA, Version 9.1.
 29. Taheri, M., Tahmasbi, R., Sharifi Hosseini, M.M. and Dayani, O. 2017. Effects of feeding ensiled Licorice pulp with waste date on digestibility, blood parameters and microbial protein production in Raeini goats. Journal of Animal Production. 20(1):16-26.
 30. Van Soest, P.J., Robertsonand, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Method for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74(10):3583-3597.
 31. Zargari, A. 2011. Medicinal Plants. Volume Four, Seventh Edition. Tehran University Publication. (In Persian).