اثر مصرف سطوح مختلف مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عمکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اتحادیه صنعت دامپروری استان مازندران

2 کارشناس اتحادیه صنعت دامپروری مازندران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-برنامه و بودجه

10.22069/ejrr.2020.18009.1747

چکیده

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها و سازمان‌های نظارتی از جمله اتحادیه اروپا استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و محرک‌های رشد را در تغذیه دام ممنوع کردند، از این رو، یافتن جایگزین مناسب برای این ترکیبات در تغذیه دام به‌ویژه دام‌های پرواری ضروری به نظر می‌رسد. مکمل‌های سین‌بیوتیکی (مخلوطی از پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها) با اثر کنش‌افزایی باعث کاهش جمعیت میکروب‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش و بهبود عملکرد حیوان میزبان می‌شوند. مکمل‌های پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک می‌توانند گزینه‌های قابل بحثی برای جایگزینی با آنتی‌بیوتیک‌ها و محرک‌های رشد باشند. با توجه اثرات موثر این افزودنی‌های مفید روی عملکرد رشد دام‌های پرواری، این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عمکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری انجام شد.
مواد و روش‌ها: برای انجام این پژوهش تعداد 24 رأس بره پرواری آمیخته زل با میانگین سن 55/0±5 ماه و میانگین وزن اولیه 2±26 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به مدت 90 روز مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودن مکمل سین‌بیوتیک) و تیمارهای حاوی 2، 4 و 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک به ازای هر رأس بره در جیره مصرفی روزانه بودند. مکمل سین‌بیوتیک مورد استفاده بایومین ایمبو که شامل باکتری انتروکوکوس فاسیوم و فروکتوالیگوساکارید و عصاره جلبک دریایی بود. خوراک روزانه به صورت جیره کاملاً مخلوط در دو نوبت اختیار دام‌ها قرار گرفت و مقدار مصرف ثبت شد. وزن‌کشی هر 14 روز با رعایت 12 ساعت محرومیت از خوراک و آب انجام شد. اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در روزهای پایانی آزمایش و نیز بررسی صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در روز 90 آزمایش انجام شد.
یافته‌ها: نتایج عملکرد رشد بره‌های آزمایشی نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی در افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی وجود داشت (05/0>P). افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک به طور معنی‌داری بهبود یافت. نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره‌های آزمایشی نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بین تیمارهای آزمایشی در وجود داشت (05/0>P). تیمار حاوی 4 گرم مکمل سین‌بیوتیک دارای بیشترین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و تیمار حاوی 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک دارای بالاترین قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بودند. نتایج صفات لاشه بره‌های آزمایشی در پایان آزمایش نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. نتایج برخی فراسنجه‌های خونی در پایان آزمایش نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در سطوح گلوکز و نیتروژن اوره خون بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). تیمار حاوی 4 گرم مکمل سین‌بیوتیک به ترتیب دارای بیشترین سطح گلوکز خون و تیمار شاهد دارای بیشترین سطح نیتروژن اوره خون بودند.
نتیجه‌گیری: نتیجه کلی تحقیق نشان داد که افزودن مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در سطح 6 گرم در جیره سبب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی شد. همچنین بهبود در قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی با مصرف سطوح 4 و 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Biomin®IMBO synbiotic supplement in diet on growth performance, apparent digestibility nutrients and some blood parameters fattening Zell lambs

نویسندگان [English]

  • Reza Arabi Tabaghdeh 1
  • Mehdi Bahari 2
  • MohammadReza Sadeghi 3
1 Mazandaran Livestock Industry Union
2 Mazandaran Livestock Industry Union
3 Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years, many countries and regulatory agencies, including the European Union, have banned the use of antibiotics and growth stimulants in animal nutrition, so it is necessary to find suitable alternatives to these compounds in animal feed, especially animal animals. Synbiotic supplements (a mixture of probiotics and prebiotics) reduce the population of pathogenic microbes in the gastrointestinal tract and improve the performance of the host animal by increasing their interaction. Probiotic, prebiotic, and synbiotic supplement can be controversial options for replacement with antibiotics and growth stimulants. Considering the effective effects of these beneficial additives on the growth performance of fattening animals, this study was performed to investigate the effect of different levels of Biomin®IMBO synbiotic supplements in diet on growth performance, apparent digestibility nutrients and some blood parameters fattening Zell lambs.
Materials and methods: To perform this study, 24 mixed fattening Zell lambs were examined with a means age of 5±0.55 months and a means initial weight of 26±2 kg in a completely randomized design for 90 days. Experimental treatments included control treatment (without the addition of synbiotic supplement) and treatments containing 2.0, 4.0, and 6.0 g of synbiotic supplement per lamb per day. The synbiotic supplements used was Biomin®IMBO, which included the bacterium Enterococcus fascium and fructooligosaccharide and seaweed extract. The daily diet was given as a TMR to the animal twice and the amount consumed was recorded. Live weight measurement was performed every 14 days with 12 hours of feed and water deprivation. Measurement of the apparent digestibility of nutrients in the last days of the experiment as well as the study of carcass traits and blood parameters were performed on day 90 of the experiment.
Results: The results of growth performance showed that there was a statistically significant difference between experimental treatments in daily weight gain and feed conversion ratio (P <0.05). Daily weight gain and feed conversion ratio improved significantly in the treatment containing 6.0 g of synbiotic supplement. The results of apparent digestibility nutrients in experimental diets showed that there was a statistically significant difference between dry matter, NDF and ADF between experimental treatments (p < 0.05). Treatments containing 4.0 g of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of dry matter and treatment containing 6.0 g of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of NDF and ADF. The results of experimental carcass traits at the end of the experiment showed that there was no statistically significant difference between the experimental treatments. The results of some blood parameters at the end of the experiment showed that there was a statistically significant difference in blood glucose and BUN levels between experimental treatments (P <0.05). Treatments containing 4.0 g of synbiotic supplement had the highest blood glucose levels and control treatments had the highest levels of BUN.
Conclusion: The overall result of the study showed that adding Biomin®IMBO synbiotic supplement at the level of 6.0 g in the diet improved daily weight gain and feed conversion ratio. There was also an improvement in the apparent digestibility nutrients in dry matter, NDF and ADF by consuming levels of 4.0 and 6.0 g of Biomin®IMBO synbiotic supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood parameters
  • Fattening lambs
  • Growth performance
  • Synbiotic supplement