اثر مصرف سطوح مختلف مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عمکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اتحادیه صنعت دامپروری استان مازندران

2 کارشناس اتحادیه صنعت دامپروری مازندران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-برنامه و بودجه

چکیده

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها و سازمان‌های نظارتی از جمله اتحادیه اروپا استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و محرک‌های رشد را در تغذیه دام ممنوع کردند، از این رو، یافتن جایگزین مناسب برای این ترکیبات در تغذیه دام به‌ویژه دام‌های پرواری ضروری به نظر می‌رسد. مکمل‌های سین‌بیوتیکی (مخلوطی از پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها) با اثر کنش‌افزایی باعث کاهش جمعیت میکروب‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش و بهبود عملکرد حیوان میزبان می‌شوند. مکمل‌های پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک می‌توانند گزینه‌های قابل بحثی برای جایگزینی با آنتی‌بیوتیک‌ها و محرک‌های رشد باشند. با توجه اثرات موثر این افزودنی‌های مفید روی عملکرد رشد دام‌های پرواری، این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عمکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری انجام شد.
مواد و روش‌ها: برای انجام این پژوهش تعداد 24 رأس بره پرواری آمیخته زل با میانگین سن 55/0±5 ماه و میانگین وزن اولیه 2±26 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به مدت 90 روز مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودن مکمل سین‌بیوتیک) و تیمارهای حاوی 2، 4 و 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک به ازای هر رأس بره در جیره مصرفی روزانه بودند. مکمل سین‌بیوتیک مورد استفاده بایومین ایمبو که شامل باکتری انتروکوکوس فاسیوم و فروکتوالیگوساکارید و عصاره جلبک دریایی بود. خوراک روزانه به صورت جیره کاملاً مخلوط در دو نوبت اختیار دام‌ها قرار گرفت و مقدار مصرف ثبت شد. وزن‌کشی هر 14 روز با رعایت 12 ساعت محرومیت از خوراک و آب انجام شد. اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در روزهای پایانی آزمایش و نیز بررسی صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در روز 90 آزمایش انجام شد.
یافته‌ها: نتایج عملکرد رشد بره‌های آزمایشی نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی در افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی وجود داشت (05/0>P). افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک به طور معنی‌داری بهبود یافت. نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره‌های آزمایشی نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بین تیمارهای آزمایشی در وجود داشت (05/0>P). تیمار حاوی 4 گرم مکمل سین‌بیوتیک دارای بیشترین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و تیمار حاوی 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک دارای بالاترین قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بودند. نتایج صفات لاشه بره‌های آزمایشی در پایان آزمایش نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. نتایج برخی فراسنجه‌های خونی در پایان آزمایش نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در سطوح گلوکز و نیتروژن اوره خون بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). تیمار حاوی 4 گرم مکمل سین‌بیوتیک به ترتیب دارای بیشترین سطح گلوکز خون و تیمار شاهد دارای بیشترین سطح نیتروژن اوره خون بودند.
نتیجه‌گیری: نتیجه کلی تحقیق نشان داد که افزودن مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در سطح 6 گرم در جیره سبب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی شد. همچنین بهبود در قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی با مصرف سطوح 4 و 6 گرم مکمل سین‌بیوتیک بایومین ایمبو مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Biomin®IMBO synbiotic supplement in diet on growth performance, apparent digestibility nutrients and some blood parameters fattening Zell lambs

نویسندگان [English]

 • Reza Arabi Tabaghdeh 1
 • Mehdi Bahari 2
 • MohammadReza Sadeghi 3
1 Mazandaran Livestock Industry Union
2 Mazandaran Livestock Industry Union
3 Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years, many countries and regulatory agencies, including the European Union, have banned the use of antibiotics and growth stimulants in animal nutrition, so it is necessary to find suitable alternatives to these compounds in animal feed, especially animal animals. Synbiotic supplements (a mixture of probiotics and prebiotics) reduce the population of pathogenic microbes in the gastrointestinal tract and improve the performance of the host animal by increasing their interaction. Probiotic, prebiotic, and synbiotic supplement can be controversial options for replacement with antibiotics and growth stimulants. Considering the effective effects of these beneficial additives on the growth performance of fattening animals, this study was performed to investigate the effect of different levels of Biomin®IMBO synbiotic supplements in diet on growth performance, apparent digestibility nutrients and some blood parameters fattening Zell lambs.
Materials and methods: To perform this study, 24 mixed fattening Zell lambs were examined with a means age of 5±0.55 months and a means initial weight of 26±2 kg in a completely randomized design for 90 days. Experimental treatments included control treatment (without the addition of synbiotic supplement) and treatments containing 2.0, 4.0, and 6.0 g of synbiotic supplement per lamb per day. The synbiotic supplements used was Biomin®IMBO, which included the bacterium Enterococcus fascium and fructooligosaccharide and seaweed extract. The daily diet was given as a TMR to the animal twice and the amount consumed was recorded. Live weight measurement was performed every 14 days with 12 hours of feed and water deprivation. Measurement of the apparent digestibility of nutrients in the last days of the experiment as well as the study of carcass traits and blood parameters were performed on day 90 of the experiment.
Results: The results of growth performance showed that there was a statistically significant difference between experimental treatments in daily weight gain and feed conversion ratio (P <0.05). Daily weight gain and feed conversion ratio improved significantly in the treatment containing 6.0 g of synbiotic supplement. The results of apparent digestibility nutrients in experimental diets showed that there was a statistically significant difference between dry matter, NDF and ADF between experimental treatments (p < 0.05). Treatments containing 4.0 g of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of dry matter and treatment containing 6.0 g of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of NDF and ADF. The results of experimental carcass traits at the end of the experiment showed that there was no statistically significant difference between the experimental treatments. The results of some blood parameters at the end of the experiment showed that there was a statistically significant difference in blood glucose and BUN levels between experimental treatments (P <0.05). Treatments containing 4.0 g of synbiotic supplement had the highest blood glucose levels and control treatments had the highest levels of BUN.
Conclusion: The overall result of the study showed that adding Biomin®IMBO synbiotic supplement at the level of 6.0 g in the diet improved daily weight gain and feed conversion ratio. There was also an improvement in the apparent digestibility nutrients in dry matter, NDF and ADF by consuming levels of 4.0 and 6.0 g of Biomin®IMBO synbiotic supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood parameters
 • Fattening lambs
 • Growth performance
 • Synbiotic supplement
 1. Abdelrahman, M.M. and Hunaiti, D.A. 2008. The effect of dietary yeast and protected methionine on performance and trace minerals status of growing Awassi lambs. Livestock Science. 115:235-241.
 2. Al-Ruubii, A.M.S., Hassan, S.A. and Al-Qabani, A.A.M. 2008. Effect of Iraqi Probiotic as an Additives Feed on Carcass Characteristics and Composition of Awassi Lambs. Journal of kerbala University. 6(4).‏
 3. Antunovic, Z., Speranda, M., Liker, B., Seric, V., Sencic, D., Domacinovic, M. and Sperandat, T. 2005. Influence of feeding the probiotic PioneerPDFM® to growing lambs on performances and blood composition. Acta Veterinaria. 55: 287-300.
 4. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Official Methods of Analysis, 18th ed. AOAC International, Gaithersburg, Maryland, USA.
 5. Azimzadeh, A., Asadi al-Mutati, A., Akbar Khadem, A. and Mohammad Moradi, J. 2015. Effects of feeding a synbiotic additive on the growth and health performance of Holstein calves. Animal Production Research. 12:113-105. (In Persian).
 6. Bahari, , Chashnidel, Y., Teimouri Yansari, A. and Kazemifard, M. 2019. The effects of different levels of prebiotic and peptide supplementations on growth performance, apparent digestibility nutrients and fecal score in suckling Zell lambs. Research on Animal Production. 23:53-64. (In Persian).
 7. Chashnidel, Y., Bahari, M. and Mousavi Kashani, S.M. 2019. Effects of different levels of Pprotexin™ probiotics in milk replacer on digestive tract development and ruminal parameters of suckling Zel lambs. Journal of Veterinary Research. 3:338-347. (In Persian).
 8. Chashnidel, Y., Bahari, M., Yansari, A.T. and Kazemifard, M. 2020. The effects of dietary supplementation of prebiotic and peptide on growth performance and blood parameters in suckling Zell lambs. Small Ruminant Research. 188:106-121.‏
 9. Cruywagen, C.W., Jordaan, I. and Venter, L. 1996. Effect of Lactobacillus acidophilus supplementation of milk replacer on preweaning performance of calves. Journal of Dairy Science. 79: 483-486.
 10. Darreh Zarashkipour, M., Parsaei Mehr, Kh., Hossein Zadeh, F. and Farhomand, P. 2013. The effect of different levels of prebiotic supplementation (E-max) on digestibility and some biochemical parameters of serum of West Azarbaijan native pups. Veterinary Clinical Pathology. 4:321-314. (In Persian).
 11. Deka, R.S. 2009. Effect of probiotic Biobloom as growth promoter in kids. Indian Veterinary Journal. 11:1192- 1193.
 12. Didarkhah, M. and Dirandeh, E. 2018. The effect of probiotic and prebiotic supplements on performance and health of Baluchi growing lambs. Research on Animal Production. 21:36-45. (In Persian).
 13. Ding, J., Zhou, Z.M., Ren, L.P. and Meng, Q.X. 2008. Effect of monensin and live yeast supplementation on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and ruminal fermentation parameters in lambs fed steam-flaked corn-based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 4:547-554.‏
 14. Dvorak, R.A., Jacques, K.A. Newman, K.E. 1998. Mannanoligosaccharide, fructooligosaccharide and Carbadox for pigs 0-21 dayspost-weaning. Journal of Animal Science. 7(2): 64.
 15. El-Mehanna, S.F., Abdelsalam, M.M., Hashem, N.M., El-Azrak, K.E. M., Mansour, M.M. and Zeitoun, M.M. 2017. Relevance of probiotic, prebiotic and symbiotic supplementations on hemato-biochemical parameters, metabolic hormones, biometric measurements and carcass characteristics of sub-tropical Noemi lambs. International Journal of Advanced Research. 1:1-10.‏
 16. El-Katcha, M.I., Soltan, M.A. and Essi, M.S. 2016. Effect of Pediococcus supplementation on growth performance, nutrient digestibility and some blood serum biochemical changes of fattening lambs. Alexandria Journal of Veterinary Sciences. 49:44-54.
 17. Emami, A., Ganjkhanlou, M., Zali, A., Akbari–Afjani, A. and Amini, M. 2014. Effect of chromium-methionine supplementation on hematologic characteristics and meat quality parameters in goat kids. Journal of Veterinary Research. 2:291-292. (In Persian).
 18. Fayed, A.M., El-Ashry, M.A., Youssef, K.M., Salem, F.A. Aziz, H.A. 2005. Effect of feeding falvomycin or yeast as feed supplement on ruminal fermentation and some blood constituents of sheep in Sinai. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds. 8:619- 634.
 19. Frizzo, L.S., Zbruna, M.V., Sotoa, L.P. and Signorinib, M.L. 2011. Effects of probiotics on growth performance in young calves: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Animal Feed Science and Technology. 169: 147-156.
 20. Gibson, G.R. and Fuller, R. 2000. Aspects of in vitro and in vivo research approaches directed toward identifying probiotics and prebiotics for human use. Journal of Nutrition. 2:391-395.‏
 21. Girard, I.D. 1995. Stimulation of ruminal bacteria by difference fractions derived from culture of Saccharomyces cerevisiae strain 1026. Journal of Animal Science. 73: (1.1): 264.
 22. Gujar, G., Kumar, V., Goswami, S.C. and Jhirwal, A.K. 2018. Effect of probiotic and synbiotic feeding on hematological and biochemical parameters of Sahiwal cattle. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 10:2332-2340.‏
 23. Haddad, S.G. and Goussous, S.N. 2005. Effect of yeast culture supplementation on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 118:343-348.‏
 24. Heinrichs, A.J., Jones, C.M. and Heinrichs, B.S. 2003. Effects of mannan oligosaccharide or antibiotics in neonatal diets on health and growth of dairy calves. Journal of Dairy Science. 86:4064-69.
 25. Hillal, H., El-Sayaad, G. and Abdella, M. 2011. Effect of growth promoters (probiotics) supplementation on performance, rumen activity and some blood constituents in growing lambs. Leibniz Institute for Farm Animal Biology. 6:607-617.
 26. Hossain, S.A., Parnerkar, S., Haque, N., Gupta, R.S., Kumar, D. and Tyagi, A.K. 2012. Influence of dietary supplementation of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on nutrient utilization ruminal and biochemical profiles of Kankrej calves. Journal of Applied Animal Research. 1:30-38.
 27. Kazemi-Bonchenari, M., Ghasemi, H.A., Khodaei-Motlagh, M., Khaltabadi-Farahani, A.H. and Ilani, M. 2013. Influence of feeding synbiotic containing Enterococcus faecium and inulin on blood metabolites, nutrient digestibility and growth performance in sheep fed alfalfa-based diet. Scientific Research and Essays. 8:853-857.‏
 28. Khalid, M.F., Shahzad, M.A., Sarwar, M., Rehman, A.U., Sharif, M. and Mukhtar, N. 2011. Probiotics and lamb performance: A review. African Journal of. Agricultural Research. 6:5198- 5203.
 29. Krehbiel, C.R., Rust, S.R., Zhang, G. and Gilliland, S.E. 2003. Bacterial direct-fed microbials in ruminant diets: performance response and mode of action. Journal of Animal Science. 81:120-132.
 30. Khosravinya, H. 2014. Phytogenic additives in feeding meat poultry. Lorestan University Press. (In Persian).
 31. Mainardi, S.R., Hengst, B.A., Nebzydoski, S.G., Nemec, L.M. and Gressly, T.F. 2012. Effects of obomasal oligofroctose on blood and feces of Holstein steers. Department of Animal and Food Science.
 32. Moarrab, A., Ghoorchi, T., Ramezanpour, S., Ganji, F. and Koochakzadeh, A.R. 2016. Effect of synbiotic on performance, intestinal morphology, fecal microbial population and blood medtabolites of suckling lambs. Iranian Journal of Applied Animal Science.6:621-628.
 33. Morrison, S.J., Dawson, S. and Carson, A.F. 2010. The effects of mannan oligosaccharide and Streptococcus faecium addition to milk replacer on calf health and performance. Livestock Science. 131:292-296.
 34. Piva, G., Belladonna, S. Fusconin, G. and Sicoaldi, F. 1993. Effects of yeast on dairy cow performance, ruminal fermentation, blood composition and milk manufacturing properties. Journal of Dairy Science. 76:2717-2722
 35. Piras, C. and Bovolenta, S. 1995. The use of brewer's yeast (Saccharomyces cerevisiae) for weaning calves. Zootecnica e Nutrizione Animal. 21:57-61.
 36. Rameshwar S., Chaudhary, L.C., Kamra, D.N. and Pathak, N.N. 1998. Effect of dietary supplementation with yeast cell suspension (Saccharomyces cerevisiae) on nutrient utilisation and growth response in crossbred calves. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 11:268-271.
 37. Rabelo, C.H.S., Lara, E.C., Basso, F.C., Härter, C.J. and Reis, R.A. 2018. Growth performance of finishing feedlot lambs fed maize silage inoculated with Bacillus subtilis and lactic acid bacteria. Journal of Agricultural Science. 6:839-847.‏
 38. Sami, N., Salminen, S., Bylund, G. and Ouwehand, A. 2001. Characterization of properties of human- and dairy-derived probiotic for prevention of infectious disease in fish. Applied and Environmental Microbiology. 67:2430-2435.
 39. Saleem, A.M., Zanouny, A.I. and Singer, A.M. 2017. Growth performance, nutrients digestibility, and blood metabolites of lambs fed diets supplemented with probiotics during pre-and post-weaning period. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 30(4):523.‏
 40. 2001. Statistical Analysis System User’s Guide: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
 41. Shim, S. 2005. Effect of probiotics,probiotics and synbiotics in the diet of young pigs. Ph.D. thesis, University of Wageningen, Department of Animal Sciences. Wageningen. Netherlands.
 42. Smirnov, A., Perez, R., Amit-Romach, E., Sklan, D. and Uni, Z. 2005. Mucin dynamics and microbial populations in chickens small intestine are changed by dietary prebiotic and antibiotic growth promoter supplementation. Journal of Nutrition. 135:187-192.
 43. Soliman, S.M., El-Shinnawy, A.M. and El-Morsy, A.M. 2016. Effect of probiotic or prebiotic supplementation on the productive performance of Barki lambs. Journal of Animal and Poultry Production. 10:369-346.‏
 44. Tedeschi, L.O., Cannas, A. and Fox, D.G. 2010. A nutrition mathematical model to account for dietary supply and requirements of energy and other nutrients for domesticated small ruminants: the development and evaluation of the Small Ruminant Nutrition System. Small Ruminant Research. 89:174-184.
 45. Vanhatalo, A., Varvikko, T. and Huhtanen, P. 2003. Effects of casein and glucose on responses of cows fed diets based on restrictively fermented grass silage. Journal of Dairy Science. 10:3260-3270.‏
 46. Van Soest, P. Jvan., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharide in relation to animal soybean meal on nitrogen utilization by ruminants. Journal of Animal Science. 63:879-886.
 47. Whitley, N.C., Cazac, D., Rude, B.J., Jackson-O’Brien, D. and Parveen, S. 2009. Use of commercial probiotics supplement in meat goat. Journal of Animal Science. 87:723-8.