اثر جایگزینی دانه‌ ذرت ورقه شده با بخار با تفاله‌ چغندرقند پرک و سطح تغذیه جایگزین ‌شیر بر شاخص‌های سلامت گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

2 دانشگاه شیراز

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

4 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری. سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج

چکیده

سابقه و هدف: در پرورش گوساله، رشد و سلامت گوساله‌ها در دوره‌ی شیرخوارگی بسیار مهم است، زیرا عملکرد و سلامت آینده گوساله و بهره‌وری گله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده از منابع الیافی با گوارش‌پذیری زیاد در جیره‌ی آغازین به رشد و تکامل مناسب شکمبه، سلامت و کاهش شیوع اسهال گوساله کمک می‌کند. این پژوهش با هدف مطالعه اثر جایگزینی دانه‌ی ذرت با تفاله‌ی چغندرقند در جیره‌ی آغازین همراه با افزایش سطح تغذیه جایگزین‌شیر بر وضعیت سلامت گوساله‌های هلشتاین در دوره‌ی پیش از شیرگیری انجام شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 2 با دو جیره‌ی آزمایشی دارای دانه‌ی ذرت ورقه شده و تفاله‌ی چغندرقند پرک و دو سطح تغذیه (کم = 4 لیتر در روز و زیاد = 8 لیتر در روز) جایگزین‌شیر، انجام شد. تعداد 48 رأس گوساله‌ی نوزاد‌ از روز سوم تولد با میانگین وزن 84/0 ± 1/40 کیلوگرم به چهار گروه آزمایشی اختصاص داده شدند. گروه‌های آزمایشی شامل 1- جیره آغازین دارای دانه‌ی ذرت ورقه شده و سطح کم جایگزین‌شیر، 2- جیره آغازین دارای دانه‌ی ذرت ورقه شده و سطح زیاد جایگزین‌شیر، 3- جیره آغازین دارای تفاله‌ی چغندرقند پرک و سطح کم جایگزین‌شیر و 4- جیره آغازین دارای تفاله‌ی چغندرقند پرک و سطح زیاد جایگزین‌شیر بودند. دمای راست روده به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. نمره مدفوع و ظاهر عمومی گوساله‌ها به‌صورت روزانه ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شانس وقوع پنومونی در گوساله‌هایی که با جیره دارای تفاله‌ی چغندرقند پرک تغذیه شدند در مقایسه با گوساله‌هایی که با جیره دارای دانه ذرت ورقه شده تغذیه شدند کم‌تر (001/0 = P)، اما شانس وقوع اسهال بیش‌تر (001/0 = P) بود. افزایش سطح تغذیه جایگزین‌شیر تأثیری بر وقوع اسهال نداشت، اما گوساله‌هایی که با سطح زیاد جایگزین‌شیر تغذیه شدند در مقایسه با گوساله‌هایی که با سطح کم جایگزین‌شیر تغذیه شدند شانس بیش‌تری برای وقوع پنومونی داشتند (001/0 = P). میان گروه‌های آزمایشی برای ظاهر عمومی 2 و بیش‌تر، شمار دفعات و مدت ابتلاء به اسهال و پنومونی تفاوتی مشاهده نشد، اما گوساله‌های تغذیه شده با جیره آغازین دارای تفاله‌ی چغندرقند پرک و سطح کم جایگزین‌شیر در مقایسه با گوساله‌های سه گروه دیگر روزهای کم‌تری را با دمای زیاد راست روده تجربه کردند.
نتیجه گیری: در مجموع تغذیه گوساله‌ها با جیره دارای تفاله چغندرقند پرک بهدلیل وقوع بیشتر اسهال و طول مدت آن، هزینه درمان بیشتر پنومونی و ظاهر عمومی کمتر عملکرد کمتری نسبت به تغذیه گوساله‌ها با جیره دارای دانه ذرت ورقه شده داشت. همچنین، سطح تغذیه جایگزین‌شیر تأثیری بر وقوع اسهال نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of substituting steam-flaked corn grain with shredded sugar beet pulp and milk replacer plane of nutrition on health status in neonatal Holstein dairy calves during the pre-weaning period

نویسندگان [English]

  • Zohre Kowsar 1
  • Shahryar Kargar 2
  • Meysam Kanani 3
  • Golnaz Taasoli 4
1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
2 Shiraz University
3 Department of Animal Science- Faculty of Agriculture- Shiraz University.
4 Assistant Professor- Department of Animal Science, Chahatmahal Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Diarrhea is one of the most common diseases in young dairy calves. This disease results in economic loss on dairy farms. So, fighting this disease needs more researches. Addition of high fiber byproduct to calf starter diet may have beneficial effect on preventing calf diarrhea. Furthermore, plane of milk or milk replacer during weaning could impact calf health. We hypothesized that partially replacing corn grain with high-fiber byproducts (sugar beet pulp) would decrease the incidence and severity of common calf diseases, diarrhea and pneumonia. As two diseases often occur in dairy calves and decreases dry matter intake and average daily gain. In addition, their occurrences, usually needs medication, consequently increase farm costs. Hence, the purpose of this research was to examine the effect of substituting corn grain as a source of starch with sugar beet pulp as a high fiber feed in starter diet and high plane of milk replacer nutrition on health status Holstein calves during pre-weaning period.
Materials and methods: Forty-eight neonate calves (3-d old; 40.1 ± 0.84 kg BW) were assigned to four experimental groups, in a randomized completely design with 2 × 2 factorial arrangements. Experimental factors include two starter diets containing steam-flaked corn grain and sugar beet pulp and two plane of milk replacer nutrition including low plane (4 L milk) and high plane (8 L milk). So, the experimental groups including 1- calves received corn grain diet and low plane of milk replacer nutrition, 2- calves received corn grain diet and high plane of milk replacer nutrition, 3- calves received sugar beet pulp diet and low plane of milk replacer nutrition and 4- calves received sugar beet pulp diet and high plane of milk replacer nutrition. Calves rectum temperature was recorded daily and fecal score and general health signs were determined.
Results: The results showed that calves fed diet containing beet pulp in comparison to calves fed diet containing corn grain had lower chance to develop pneumonia, but higher to diarrhea. Increasing plane of milk replacer nutrition had no effect on developing diarrhea, but calves fed high plane of milk replacer nutrition in comparison to calves fed low plane of milk replacer nutrition had higher chance to develop pneumonia. General appearance (score ≥2) and frequency and duration of diarrhea and pneumonia were not different between experimental groups, but calves received sugar beet pulp diet and low plane of milk replacer nutrition in comparison to other experimental groups experienced fewer days to high rectal temperature.
Conclusion: It is concluded that calves fed diet containing beet pulp due to higher diarrhea occurrence and duration, greater medical cost for pneumonia and less general appearance, had lower performance in comparison to calves fed diet containing corn grain. Milk replacer plane of nutrition had no effect on diarrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diarrhea
  • Energy source
  • Plane of milk replacer nutrition
  • Pneumonia
 1-Araujo, G., Terré, M. and Bach, A. 2014. Interaction between milk allowance and fat content of the starter feed on performance of Holstein calves. Journal of Dairy Science. 97:65116518.
2-Drackley, J.K. 2008. Calf nutrition from birth to breeding. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 24:55–86.
3-Faber, S., Faber, N., McCauley, T. and Ax, R. 2005. Case study: Effects of colostrum ingestion on lactational performance. The Professional Animal Scientist. 21:420–425.
4-Feske, S., Wulff, H. and Skolnik E.Y. 2015. Ion channels in innate and adaptive immunity. Annual Review of Immunology. 33:291–353.
5-Heinrichs, A.J., Heinrichs, B., Harel, O., Rogers, G. and Place, N. 2005. A prospective study of calf factors affecting age, body size, and body condition score at first calving of Holstein dairy heifers. Journal of Dairy Science. 88:2828–2835.
6-Hill, S.R., Hopkins, B.A., Davidson, S., Bolt, S.M., Diaz, D.E., Brownie, C., Brownie, C., Brown, T., Huntington, G. B. and Whitlow, L.W. 2009. The addition of cottonseed hulls to the starter and supplementation of live yeast or mannanoligosaccharide in the milk for young calves. Journal of Dairy Science. 92:790–798.
7-Hill, T., Bateman, I.H., Aldrich, J. and Schlotterbeck, R. 2010. Effect of milk replacer program on digestion of nutrients in dairy calves. Journal of Dairy Science. 93:1105–1115.
8-Jasper, J. and Weary, D.M. 2002. Effects of ad libitum milk intake on dairy calves. Journal of Dairy Science. 85:3054–3058.
9-Kargar, S. and Kanani, M. 2019. Reconstituted versus dry alfalfa hay in starter feed diets of Holstein dairy calves: Effects on feed intake, feeding and chewing behavior, feed preference, and health criteria. Journal of Dairy Science. 102:4061–4071.
10-Khan, M.A., Lee, H.J., Lee, W.S., Kim, H.S., Ki, K.S., Hur, T.Y., Suh, G.H., Kang, S.J. and Choi, Y.J. 2007. Structural growth, rumen development, and metabolic and immune responses of Holstein male calves fed milk through step-down and conventional methods. Journal of Dairy Science. 90:3376–3387.
11-Khan, M.A., Weary, D.M. and von Keyserlingk, M.A.G. 2011a. Hay intake improves performance and rumen development of calves fed higher quantities of milk. Journal of Dairy Science. 94:3547–3553.
12-Khan, M.A., Weary, D.M. and von Keyserlingk, M.A.G. 2011b. Invited review: Effects of milk ration on solid feed intake, weaning, and performance in dairy heifers. Journal of Dairy Science. 94:1071–1081.
13-Khuntia, A. and Chaudhary, L. 2002. Performance of male crossbred calves as influenced by substitution of grain by wheat bran and the addition of lactic acid bacteria to diet. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 15:188–194.
14-Maktabi, H., Ghasemi, E. and Khorvash, M. 2016. Effects of substituting grain with forage or nonforage fiber source on growth performance, rumen fermentation, and chewing activity of dairy calves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 221:70–78.
15-National Research Council 2001. Nutrient Requirement of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC. USA.
16-Nonnecke, B., Foote, M., Smith, J., Pesch, B. and Van Amburgh, M. 2003. Composition and functional capacity of blood mononuclear leukocyte populations from neonatal calves on standard and intensified milk replacer diets. Journal of Dairy Science. 86:3592–3604.
17-Oltramari, C., Nápoles, G., De Paula, M., Silva J., Gallo, M., Soares, M. and Bittar, C. 2018. Performance and metabolism of dairy calves fed starter feed containing citrus pulp as a replacement for corn. Animal Production Science. 58:561–567.
18-Otterby, D.E. and Linn, J.G. 1981. Advances in nutrition and management of calves and heifers. Journal of Dairy Science. 64:1365–1377.
19-Soberon, F., Raffrenato, E., Everett, R. W., and Van Amburgh, M.E. 2012. Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves. Journal of Dairy Science. 95:783–793.
20-Vogstad, A.R., Stokes, B.T., Perz, K. A., Wurtz, T.T., Hoyt, M.A., Spence K.C. and Duff G.C. 2015. Evaluation of a high or low level of milk replacer, with or without varied intake, on neonatal Holstein calf performance and health. The Professional Animal Scientist. 31:159–166.