تأثیر دانه کلزا و کتان بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی میش‌های کردی در دوره پس از زایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرسان شمالی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سابقه و هدف: مشخص شده که استفاده از چربی در جیره باعث بهبود عملکرد تولید مثلی و شیردهی می‌گردد. بنابراین این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن دانه کتان و کلزا به جیره میش‌های کردی، بر پاسخ قابلیت هضم مواد مغذی، برخی متابولیت‌ها و هورمون‌های خونی پس از زایش انجام شد.
مواد و روش: این طرح در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها شامل 1) جیره بدون دانه روغنی 2) جیره حاوی 6% ماده خشک دانه کلزا 3) جیره حاوی 6% ماده خشک دانه کتان 4) جیره حاوی 3% ماده خشک دانه کتان و 3% ماده خشک دانه کلزا بود. قابلیت هضم خوراک طبق روش ونکولن و یانگ (1977) محاسبه شد. نمونه‌گیری خون در هفته‌های 5، 3 و 1 بعد از زایش برای بررسی متابولیت‌ها و هورمون‌های خون انجام شد. مایع شکمبه از راه دهان به وسیله یک لوله که انتهای آن دارای سوراخ‌های متعددی بود، توسط دستگاه مکنده اخذگردید. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری SAS انجام گردید. میانگین داده‌های آزمایش با آزمون توکی-کرامر و در سطح معنی‌داری پنج و یک درصد مقایسه شد.
نتایج: نتایج نشان داد تأثیر تیمارها بر pH شکمبه در دوره بعد از زایش در سطح 5 درصد معنی‌دار بود، به طوری‌که بیشترین pH مربوط به تیمار دارای دانه کلزا (60/6) بوده است. میزان گلوکز خون در همه دوره های پس از زایش (1، 3 و 5 هفته) به طور معنی‌داری در تیمارهای دانه‌های روغنی افزایش یافت (01/0P<). بیشترین میزان گلوکز مربوط به تیمار دانه کلزا در هفته پنجم زایشmg/dl) 90/90) بوده است. میزان کلسترول خون در هر سه دوره در تیمارهای دانه‌های روغنی به طور معنی‌داری افزایش یافت و بیشترین میزان کلسترول مربوط به تیمار یک هفته بعد از زایش در ترکیب کلزا و کتان mg/dl) 85) بوده است (01/0P<). میزان انسولین در تیمار کلزا در هفته سوم و پنجم به طور معنی‌داری افزایش یافت (01/0P<). در بین فاکتورهای قابلیت هضم، ماده خشک در تیمارهای دانه‌های روغنی افزایش یافت و بیشترین میزان ماده خشک در تیمار مخلوط کتان و کلزا (42/54) بوده است (05/0P<). میزان NDF در تیمارهای دانه‌‌های روغنی به طور معنی‌داری کاهش یافت و کمترین میزان NDF در تیمار دانه کلزا (52/45) بوده است (05/0P<).
نتیجه‌گیری: نتیجه گیری کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از دانه‌های روغنی کتان، کلزا و ترکیب این دو باعث بهبود قابلیت هضم شده و تاثیر مثبت درفرانسجه‌های خونی در دوره پس از زایش داشته است. بنابراین توصیه می‌شود از جیره حاوی 3 درصد ماده خشک دانه کتان و 3 درصد ماده خشک دانه کلزا در دروه پس از زایش استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of flaxseed and cannula seed on digestibility and some of blood parameters in Kurdish ewes durring Postpartum period

نویسندگان [English]

 • Hasan Elmi 1
 • abasali naserain 2
 • Abolmansour Tahmasebi 2
1 Researchist of North Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center.
2 Professor of Animal Nutrition, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Background and objectives: Dietary fat has been shown to improve reproductive performance and lactation. Therefore, this experiment was conducted to investigate the effects of adding cotton and canola to Kurdish ewes' diet on the ability to digest the nutrients, some metabolites and blood hormones were carried out after birth.
Materials and methods: The design was carried out in a completely random design. Treatments included 1) diet without oilseed 2) diet containing 6% cotton dry matter 3) diet containing 6% cotton dry matter 4) diet containing 3% f cotton and 3% cotton dry matter. Feed digestibility was calculated according to the method of Wankulen and Young (1977). Blood samples were taken at 5, 3 and 1 weeks after calving to assess blood metabolites and hormones. rumen fluid was obtained by oral sucker.
Results: The results showed that the effect of treatments on ruminal pH was significant at 5% level, with the highest pH related to canola seed treatment (6.60). Blood glucose levels were significantly increased in all treatments (1, 3 and 5 weeks) in treatments containing oilseed (P <0.01). The highest amount of glucose was related to canola seed treatment in the 5 week of calving (90.90 mg / dl). Blood cholesterol levels in all three treatments were significantly increased in treatments containing oilseed, and the highest cholesterol level was observed in the cotton and canola (85 mg/dl) treatment one week after calving (P <0.01). Insulin levels were significantly increased in canola treatment at week 3 and 5 (P <0.01). Among the digestibility factors, dry matter increased in treatments containing oilseed, and the highest dry matter was in cotton and canola (54.42) (P <0.05). NDF was significantly decreased in treatments containing oilseed and the lowest NDF was in canola seed treatment (45.52) (P <0.05).
Conclusion: The overall results of this study showed that the use of oilseeds improved digestibility and it has had a positive effect on blood cells. Therefore, it is recommended to use a diet containing 3% dry matter cotton and 3% canola dry matter in postpartum period.
Conclusion: The overall results of this study showed that the use of oilseeds improved digestibility and it has had a positive effect on blood cells. Therefore, it is recommended to use a diet containing 3% dry matter cotton and 3% canola dry matter in postpartum period.
Conclusion: The overall results of this study showed that the use of oilseeds improved digestibility and it has had a positive effect on blood cells. Therefore, it is recommended to use a diet containing 3% dry matter cotton and 3% canola dry matter in postpartum period

کلیدواژه‌ها [English]

 • canola
 • cotton
 • yield
 • Kurdish ewes
 1. Akbarinejad, V.A. Niasari-Naslaji, H. Mahmoudzadeh, and Mohajer, M. 2012. Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel sheep. Iranian Journal of Veterinai Research, 4 (41): 310-316. (In Persian).
 2. 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Assoc. Office. Anal. Chem. Washington. DC.
 3. Aranda-Avila, I., Herrera-Camacho, J., Ake-Lopez, J.R., Delgado-Leon, R.A. and Ku-Vera, J.C. 2010. Effect of supplementation with corn oil on postpartum ovarian activity. Pregnancy rate and serum concentration of
  progesterone and lipid metabolites in F1 (Bos-taurus × Bos-indicus) cows. Journal of Tropical Aanimal Health and Production. 42: 1435–1440.
 4. Asadollahi, S., Erfanimajed, N., Sari, M., Chaji. M. and Mamouei. M. 2015. Effect of replacing barley starch by beet pulp and addition of the roasted canola seed on reticulo- rumen histology tissue and fermentation parameters of lambs fed by high concentrate diets. Iranian Veterinary Journal. 11(2): 1-19 (In Persian).
 5. Bell, A.W. 1995. Use of Ruminants to Study Regulation of Nutrient Partitioning During Pregnancy and Lactation. In M. Ivan (ed.). Animal Science Research and Development:
  Moving Toward a New Century. Minister of Supply and Services Canada. Ottawa. Pp: 41–62.
 6. BorkوR., Schroede, J.W., Lardy, G.P., Vonnahme. K.A., Bauer. M.L., Buchanan. D.S., Shaver. R.D. and Frick. .P.M. 2010. Effect of feeding rolled flaxseed on milk fatty acid profiles and reproductive performance of dairy cows. Journal of Animal Science. 88 (11):3739–3748.
 7. Byers,M. and Schelling, G.T. 1988. Lipids in Ruminant Nutrition. In: D.C. Church (Ed.) the Ruminant Animal. Journal of Digestive P1ivsio1gv and Nutrition. Pp: 298-310.
 8. Chashnidel,, Aghajani, M.H., Dirandeh, E. 2017. Effects of different source of oilseeds on reproductive perforniance of Zell ewes. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 111: 35-44. (In Persian).
 9. Cheraghi-Kamalan,, KazemiBonchenari, M., Kalantar, M. and Mirzaei, M. 2019. Effect of increased energy level with dietary mixed soy-oi or soybean seeds as roasted or extruded on performance and oil availability in growing Holstein male calves. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 121: 3-14. (In Persian).
 10. Daghigh Kia, and Rahbar, B. 2012. Effect of fat supplementation in flushing diets on reproductive performance blood metabolites and hormones in Ghezel breed ewes. Jornal of Animal Science Researcher. 22 (2): 147-160. (In Persian).
 11. Daghigh Kia,, Aslani Kordkand, Gh.R. Moghadam, Gh. A., Alijani, S. and Khani, A.H. 2012. The effect of flaxseed and soybean on the diet of flushing of reproductive performance of Moghani sheep out of the breeding season. Journal of Animal Science Research. 23(2): 174-184. (In Persian).
 12. Dang Van,, Bejarano, C., Mignolet, L.E., Coulmier, D., Froidmont, E., Larondelle. Y. and Focant. M. 2011. Effectiveness of extruded rapeseed associated with an alfalfa protein concentrate in enhancing the bovine milk fatty acid composition. Journal of Dairy Science. 94 (8): 4005-4015.
 13. Dayani,, Ghorbani, G., Alikhani, M., Rahmani, H. 2004.  Effects of a diet containing whole cottonseed on rumen protozoal population and fermentation parameters in sheep. Iran Agricultural Research.  23(1): 71-93.
 14. Dirandeh,, Towhidi, A., Zeinoaldini, S., Ganjkhanlou. ,M., Ansari Pirsaraei, Z. and Fouladi-Nashta, A. 2013. Effects of different polyunsaturated fatty acid supplementations during the postpartum periods of early lactating dairy cows on milk yield, metabolic responses, and reproductive performances. Journal of Animal Science. 91: 713–721.
 15. Drackley,K. Klusmeyer, T.H., Trus,. A.M. and Clark, J.H. 1992. Infusion of long-chain fatty acids varying in saturation and chain length into the abomasum of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 75: 1517–1526.
 16. Drackley,K. 1999. ADSA Foundation Scholar Award. Biology of dairy cows during the transition period: the linaifrontier. Journal of Science of the Total Environment. 82: 2259-2273.
 17. Drackley,K. 2001. Overton TR and Douglas GN Adaptations of glucose and long-chain fatty acid metabolism in liver of dairy cows during the periparturient period. Journal of Dairy Science. 84: 100-112.
 18. Funston, R.N. 2004. Fat supplementation and reproduction in beef females. Journal of Animal Science. 82(13): 154-161.
 19. Ghorbani,, Taymoori-Yanesari, A. and Jafari-Sayyadi, A. 2016. Effects of replacement of sesame meal with soy bean meal on intake digestibility rumen characteristics chewing activity. performance and carcass composition of lambs. Journal of Ruminant Research. 4(2): 145-170. (In Persian).
 20. Gonthier,, Mustafa, A.F., Berthiaume. R., Petit. H.V., Martineau. R. and Ouellet. D.R. 2004. Effects of feeding micronized and extruded flaxseed on ruminai fermentation and nutrient utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 1854-1863.
 21. Gonthier,, Mustafa, A.F., Ouellet, D.R., Chouinard. P.Y., Berthiaume, R. and Petit, H.V. 2005. Feeding micronized and extruded flaxseed to dairy cows: Effects on blood parameters and milk fatty acid composition. Journal of Dairy Science. 88: 748-756.
 22. Hashemzadeh Sigari,, Ghorbani, Gh. Khorosh, M. 2014. The effect of different sources of essential fatty acids on glucose function and metabolism in dairy cows during the transition period. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences. 8 (1): 17-26.
 23. Hess,W., Moss. G. E. and Rule, D.C. 2008. A decade of developments in the area of fat supplementation research with beef cattle and sheep. Journal of Animal Science. 86: 188-204.
 24. Ivan,, Petit, H.V., Chiquette, J. and Wright. A.D.G. 2013. Rumen fermentation and microbial population in lactating dairy cows receiving diets containing oilseeds rich in C-18 fatty acids. British Journal of Nutrition. 109: 1211–1218.
 25. Jahani-Moghadam,, Mahjoub, E. and Dirandeh, E. 2015. Effect of linseed feeding on blood metabolites. incidence of cystic follicles and productive and reproductive performance in fresh Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 98: 1828–1835.
 26. Karimzadeh, and Gholami, M. 2010. Benefits and applications of heat-treated canola pellet meal in Dairy Cattle. 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils. Coordination Center for Knowledge and Industry of Oilseeds. (In Persian).
 27. Mazareia,, Mirzaei Aghjehgheshlaghb, F., Fathi Achachloueic, B., Mahdavid, A. and Narenji Sanie, R. 2017. The effects of supplementing fat sources (extruded flaxseed and CLA) in Dairy Ghezel ewes diet on milk composition. 5th natioal & 1st international conference on organic vs.conventional. Ardebil. University of Ardebil. (In Persian).
 28. Mustafa,F., Gonthier, C., and
  Ouellet, D.R. 2003. Effects of extrusion of flaxseed on ruminal and postruminal nutrient digestibilities. Archives of Animal Nutrition. 57(6): 455-463.
 29. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl .Acad. Press, Washington, DC.
 30. Pashaei, S., Ghoorchi, T. and Yamchi, A. 2015. Effect of unsaturated fatty acid sources in diets containing different energy and protein levels on growth performan. Jornal of Ruminant Research. 2(4): 103-121.
 31. Paya, H., Taghizadeh. A., Janmohammadi. H., Moghadam. A. and Hosseinkhani. A. Protozoa population and production of microbial protein in sheep fed microwave irradiated safflower seed . Journal of Ruminant Research. 3(3): 34-19. (In Persian).
 32. Sandrock, C.M., Armentano, L.E., Thomas. D.L. and Berget. Y.M. 2009. Effect of protein degradability on milk production of dairy ewes. Journal of  Dairy Science. 92: 4507-4513.
 33. Schroeder, J.W., Bauer, M.L. and Bork. N.R. 2014. Effect of flaxseed physical form on digestibility of lactation diets fed to Holstein steers. Journal of Dairy Science. 97: 5718–5728.
 34. Shahi, M and Ghoorchi, T. 2017. Effect of different levels of whole cottonseed on production, milk composition, digestibility and blood parameters of Montebeliard breed lactating cows. Iranian Journal of Animal Science Research. 8(4): 625-635. (In Persian).
 35. Smith, F.E. and Murphy, T.A. 1993. Analysis of Rumen Ammonia and Blood Urea Nitrogen.  liferaydemo.unl.edu.
 36. Thomas, M.G., Bao, B. and Williams, G.L. 1997. Dietary fats varying in their fatty acid composition differentially influence follicular growth in cows fed isoenergetic diets. Journal of Animal Science .75: 2512-2519.
 37. Van Keoulen, V., and Young, B.H. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 26: 119-135.