تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ،گروه آموزشی علوم دامی،دانشکده علوم دامی، دانشگاه زابل، ایران

2 گروه آموزشی علوم دامی، هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه زابل

3 عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه‌های علوفه‌ای و دارویی با ارزش تغذیه‌ای مناسب می‌باشد. این گونه‌ها در شرایط سخت محیطی نظیر بارندگی‌های کم و خشکسالی رشد کرده و می‌توانند جایگزین مناسبی برای برخی اقلام علوفه‌ای متداول نظیر علوفه یونجه باشند که اغلب شرایط بسیار مساعدی برای رشد خود نیاز دارند. پژوهش حاضر تعیین سطح مناسب جایگزینی گیاه خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری جمعیت میکروبی، میکرواگارنیسم‌هاجدا شده از شکمبه بره‌های پرواری تغذیه شده با این جیره‌های آزمایشی بود.
مواد و روش ها: تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (فاقد مکمل خرفه) و چهار جیره حاوی سطوح 25، 50، 75، 100 درصد خرفه به صورت جایگزین شده با یونجه بودند. از آزمایش تولید گاز برای تعیین سطح مناسب جایگزینی استقاده شد. مقدار گاز تولیدی نمونه‌ها در زمان‌های 2، 4، 6، 8، 10، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون ثبت و فراسنجه‌های تولید گاز، گوارش‌پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی آنها برآورد گردید. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در شرایط کشت اختصاصی میکروارگانیسم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله جیره‌های حاوی (صفر، 25، 50 درصد) گیاه خرفه که از آزمایش تعیین سطح انتخاب گردیده بودند با مایع شکمبه بره‌‌های تغذیه شده با جیره حاوی این تیمارها مورد آزمایش قرار گرفت. داده های حاصل با طرح کاملا تصادفی آنالیز شدند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که سطح 100 درصد خرفه جایگزین شده با یونجه، به طور معنی‌داری بالاترین مقدار تولید گاز (۸۰/۲۵ میلی لیتر) را نسبت به سایر جیره‌های آزمایشی داشت و اختلاف آن با سطوح ۲۵ و ۵۰ درصد معنی دار نبود (05/0P>). بخش قابل تخمیر در تمام سطوح دارای خرفه بالاتر بوده و نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of appropriate levels of using Purslanes herb in the diet and its effect on digestive and fermentative activity of fungi or ruminal bacteria in lambs

نویسندگان [English]

 • Sadegh mayahi 1
 • Kamal Shojeaian 2
 • Morteza Chaji 3
1 PhD student, Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences, University of Zabol, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences, University of Zabol
3 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food technology, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: Iran is the main habitat of many forage and medicinal species with good nutritional value. They grow under harsh environmental conditions such as low rainfall and drought and can be a good alternative to some common forage items such as alfalfa that often require very favorable conditions for their growth. The present study was to determine the appropriate level of replacement of purslane in the diet and its effect on the digestive and fermentative activity of microbial population, microorganisms isolated from rumen of lambs fed experimental diets.
Materials and Methods: Experimental treatments included control diet (no purslane supplement) and four diets containing levels of 25, 50, 75 and 100% purslane alfalfa. The gas production test was used to determine the appropriate replacement level. The amount of gas produced in the samples was recorded at 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 and 96 hours after incubation and the parameters of gas production, organic matter digestibility and metabolic energy were estimated. The digestibility of dry matter and organic matter was investigated under specific culture conditions of microorganisms. At this stage, the diets containing (0, 25, 50%) of the purslane plant selected from the experiment were tested with rumen of lambs fed the diets containing these treatments. The data were analyzed using a completely randomized design.
Results: The results of this study showed that the level of 100% purslane replaced by alfalfa had the highest amount of gas production (25.80 ml) compared to other experimental diets and its difference with 25 and 50 % levels was not (P> 0.05). Fermentable fraction was higher in all levels of purslane and was significantly higher than control (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kay Words: Purslanes
 • Gas production
 • Digestibility
 • Microbial Protein
 • Bacterial Culture
 1. Aderinboye, R.Y., Akinlolu, A.O., Adeleke, M.A., Najeem, G.O., Ojo, V. O.A., Isah, O.A. and Babayemi, O. J. 2016. In vitro gas production and dry matter degradation of four browse leaves using cattle, sheep and goat inocula. Slovak Journal of Animal Science. 49(1):‏
 2. Akinfemi, A. and Ogunwole, O.A. 2012. Chemical composition and in vitro digestibility of rice straw treated with Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius and Pleurotus tuber-regium. Slovak Journal of Animal Science. 45(1): 14-20.
 3. Anantasook, N. and Wanapat, M. 2012. Influence of rain tree pod meal supplementation on rice straw based diets using in vitro gas fermentation technique. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 25: 325-334.
 4. Anele, U.Y., Yang, W. Z., McGinn, P. J., Tibbetts, S.M. and McAllister, T.A. 2016. Ruminal in vitro gas production, dry matter digestibility, methane abatement potential, and fatty acid biohydrogenation of six species of microalgae. Canadian Journal of Animal Science. 96: 354-363.
 5. 2005. Official Methods Of Analysis. Vol. 1. No. 1. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington. DC.
 6. Benchaar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Colombatto, D., McAllister, T. A. and Beauchemin, K.A. 2008. A review of plant derived essential oils in ruminant nutrition and production. Journal of Animal Feed Science and Technology. 145: 209-228.
 7. Bharathidhasan, S., Babu, G. and Balakrishnan, V. 2007. In vitro Evaluation of the Nutritive Value of Trianthema portulacastrum as a Source of Fodder for Ruminants. Malaysian Journal of Nutrition. 13(2): 179-187.‏
 8. Boussaada, A., Arhab, R., Calabrò, S., Grazioli, R., Ferrara, M., Musco, N., Thlidjane, M. and Cutrignelli, M. I. Effect of Eucalyptus globulus leaves extracts on in vitro rumen fermentation, methanogenesis, degradability and protozoa population. Annals of Animal Science. 18(3): 753-767.
 9. ‏Blmmel, M., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 1997. In vitro gas production: A technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 77: 24-34.
 10. Chai, W.Z., Gelder, A.H. and Cone, J.W. 2004. Relationship between gas production and starch degradation in feed samples. Journal of Animal Feed Science and Technology. 114: 195-204.
 11. Chen, D., Chen, X., Tu, Y., Wang, B., Lou, C., Ma, T. and Diao, Q. 2015. Effects of mulberry leaf flavonoid and resveratrol on methane emission and nutrient digestion in sheep. Animal Nutrition. 1(4): 362-367.
 12. Cieslak, A., Zmora, P., Stochmal, A., Pecio, L., Oleszek, W., Pers-Kamczyc, E., Szczechowiak, J., Nowak, A. and Szumacher-Strabel, M. 2014. Rumen antimethanogenic effect of Saponaria officinalis L. phytochemicals in vitro. Journal of Agricultural Science. 152(6): 981-993.
 13. Cone, J.W. and Van Gelder, A.H. 1999. Influence of protein fermentation on gas production profiles. Journal of Animal Feed Science and Technology. 76: 251–264.
 14. Detmann, E., Queiroz, A.C., Zorzi, K. H., Mantovani, C., Bayão, G.F.V. and Gomes M.P.C. 2011. Degradação in vitro da fibraem detergente neutro de forragem tropical de baixa qualidade emfunção da suplementação com proteína verdadeira e/ou nitrogênionão-protéico. Revista Brasileira de Zootecnia 40: 1272-1279.
 15. Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F tests. Biometrics. 11: 1-42.
 16. Dongsheng, W., Jiangli, H., Zhihong, Z., Xiaojuan, T., Huang, H., Yizun Y., Guohua, Z., Jiannan, D. and Ruilin, H. 2013. Journal of Food Agriculture and Environment. 11 (1): 483-488.
 17. Dkhil, M.A., Moniem, A.E.A., Ai Qurasiy, S., and Saleh, R.A. 2011. Antioxdant effect of pursiane (Portuiaca oteraca) and its mechanism of action. Journal of­ Medional Plants Research, 5(9): 1589-1593.
 18. Ellison, M.J., Conant, G.C., Lamberson, W.R., Cockrum, R.R., Austin, K.J., Rule, D.C. and Cammack, K.M. 2017. Diet and feed efficiency status affect rumen microbial profiles of sheep. Small Ruminant Research. 156: 12-19.
 19. El-Sayed, M.I.K. 2011. Effects of Portulaca oleracea seeds in treatment of type-2 diabetes mellitus patients as adjunctive and alternative therapy. Journal of Ethnopharmacology. 137(1): 643-651.
 20. Gatreh-Samani, K., Farrokhi, E., Khalili, B., Rafieian, M. and Moradi, M. 2011. Purslane (Portulaca oleracea) effects on serum paraoxanase-1 activity. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 13(1): 9-14. (In Persian)
 21. Gasmi Boubaker, A., kayouli, C. and Buldgen, A. 2005. In viro gas produvtion and its relationship to in situ disappearance and chemical composition of some Mediterrnean browse species. Journal of Animal Feed Sciences and Technology. 123-124: 303-311.
 22. Han, Z.K., Guo, H.J. and Wang, G.J. 2006. Diet supplemented with ipriflavone affects the growth and related endocrine secretion in castrated piglets. Animal Husb Veterinary Med. 38(8): 12-14.
 23. Hart, S.P. 1987. Associative effects of sorghum silage and sorghum gram diets. Journal of Animal Science. 64(6): 1779-1789.
 24. Hristov, A.N., Ropp, J.K., Grandeen, K.L., Abedi, S., Etter, R.P., Melgar, A. and Foley, A.E. 2005. Effect of carbohydrate source on ammonia utilization in lactating dairy cows. Journal of Animal Science. 83: 408-421.
 25. Karimi, , Hosseinzadeh, H. and. Ettehad, N. 2004. Evaluation of the gastric antiulcerogenic effects of Portulaca oleracea L. extracts in mice. Phytotherapy Research. 18(6): 484-487.
 26. Larbi, A., Khatib Salkin, A., Jammal, B. and Hassana, S. 2011. Seed and forage yield, and forage quality determinants of nine legume shrubs in a non-tropical dry land environment. Journal of Animal Feed Science and Technology. 163: 214-221.
 27. Leng, R.A. and Nolan, J.V. 1984. Nitrogen metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science. 67(5): 1072-1089.
 28. Liu L, Howe P, Zhou Y-F, Xu Z.Q., Hocart, C. and Zhang, R. 2000. Fatty acids and B-carotene in Australian purslane (Portulaca oleracea) varieties. Journal of Chromatography. 893(1):207-13.
 29. Makkar, H.P.S. 2004. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional quality of feed resources. p.55-88. In: Assessing quality and safety of the animal feeds. FAO Animal Production and Health Series Paper 160. FAO, Roma.
 30. Makkar, H.P.S. 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Journal of Animal Feed Science and 123-124: 291-302.
 31. Makkar, H.P.S. 2010. In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis. In: Vercoe PE, Makkar, HPS, Schlink AC (Eds.). In vitro screening of plant resources for extra-nutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies. IAEA, Dordrecht, the Netherlands. 107-144.
 32. Makkar, H.P.S., Blümmel, M. and Becker, K., 1997. In vitro rumen apparent and true digestibilities of tannin-rich forages. Journal of Animal Feed Science and Technology. 67(2-3): 245-251.
 33. Malkhan, S.G., Shahid, A., Masood, A. and Kangabam, S. 2012. Efficacy of plant extracts in plant disease management. Agricultural Sciences. 3(3): 425-433.
 34. Martínez, T.F., Moyano, F.J., Díaz, M., Barroso, F.G. and Alarcón, F.J. 2005. Use of tannic acid to protect barley meal against ruminal degradation. Journal of the Science of Food and Agriculture. 85(8): 1371-1378.
 35. McSweeney C.S., Palmer, B., McNeill, D.M. and Krause, D.O. 2001: Microbial interactions with tannins: nutritional consequences for ruminants. Journal of Animal Feed Science and Technology. 91: 83–93.
 36. Menke, K.H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28: 7-55.
 37. Moss, A.R., Jouany, J.P. and Newbold, C.J. 2000. Methane production by ruminants: Its contribution to global warming. Annales de Zootechnie. 49: 231-235.
 38. Mohammadabadi, T. and Chaji, M. 2010. Effect of exogenous enzyme on in vitro fermentation of sesame straw by rumen bacteria culture. Journal of Applid Animal Research. 39: 161-163.
 39. Nitipot, P. and Sommart, K. 2003. Evaluation of ruminant nutritive value of cassava starch industry by using in vitro gas production technique. In: Proceedings of Annual Agricultural Seminar for Year. Khon Kaen, Thailand. 179-190.
 40. Oliveira, I., Valentao, P., Lopes, R., Andrade, P.B., Bento, A. and Pereira, J. A. 2009. Phytochemical characterization and radical scavenging activity of Portulaca oleraceae leaves and stems. Journal of Microchemical. 92(2): 129-34.
 41. Ozturk, H., Pekcan, M., Sireli, M. and Fidanci, U.R. 2010. Effects of propolis on in vitro rumen microbial fermentation. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 57(4): 217-221.
 42. Patra A.K., Min B.R., and Saxena, J. 2011. Dietary tannins on microbial ecology of the gastrointestinal tract in ruminants. In Patra A.K. (ed.): Dietary Phytochemicals and Microbes. Springer, Dordrecht, the Netherlands. 237–262.
 43. Peripolli, V., Barcellos, J.O.J., Prates, Ê.R., McManus, C., Stella, L.A., Camargo, C.M., Costa, J.B.G. and Bayer, C. 2017. Additives on in vitro ruminal fermentation characteristics of rice straw. Revista Brasileira de Zootecnia. 46(3): 240-250.
 44. Rezaeian, M., Beakes, G.W. and Chaudhry, A. S. 2005. Relative fibrolytic activities of anaerobic rumen fungi on untreated and sodium hydroxide treated barley straw in in vitro Anaerobe. 11: 163-175.
 45. Rochfort, S., Parker, A.J. and Dunshea, F.R. 2008. Plant bioactives for ruminal health and productivity. Phytochemistry. 69: 299-322.
 46. Russell, J.B., Onodera, R. and Hino, T. 1991. Ruminal protein fermentation: new perspectives on previous contradictions. In Physiological aspects of digestion and metabolism in ruminants. Academic Press. 681-697.
 47. SAS Institute INC. 2004. SAS STATs users Guide. Version 9.0, SAS Institute Inc. cary, N.C.
 48. Salem, A.Z., Kholif, A.E., Olivares, M., Elghandour, M.M., Mellado, M. and Arece, J. 2014. Influence of S. babylonica extract on feed intake, growth performance and diet in vitro gas production profile in young lambs. Tropical Animal Health and Production. 46(1): 213-219.
 49. Sallam, S.M.A., Bueno, I.C.S., Brigide, P., Godoy, P.B., Vitti, D.M.S.S. and Abdalla, A.L. 2009. Efficacy of eucalyptus oil on in vitro ruminal fermentation and methane production. Options Mediterraneennes. 85(85): 267-272.
 50. Santana, A., Pérez-Ruchel, A., Cajarville, C. and Repetto, J.L. 2012. Intake, digestibility and microbial protein synthesis in heifers fed pasture, total mixed ration or both. Abstract. Journal of Dairy Science. 95: 488.
 51. Scehovic, J. 1999. Evaluation in vitro de l’activité de la population microbienne du rumen en presenced’extraits végétaux. Revue Suisse d’Agriculture. 31:89-93.
 52. Selcuk, Z., Cetinkaya, N., Salman, M. and GENÇ, B. 2016. The determination of in vitro gas production and metabolizable energy value of rice straw treated with exogenous fibrolytic enzymes. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 40(6): 707-713.
 53. Seradj, A. R., Abecia, L., Crespo, J., Villalba, D., Fondevila, M. and Balcells, J. 2014. The effect of Bioflavex® and its pure flavonoid components on in vitro fermentation parameters and methane production in rumen fluid from steers given high concentrate diets. Journal of Animal Feed Science and Technology. 197: 85-91.‏
 54. Shivhare, M.K., Singour, P.K., Chaurasiya, P.K. and Pawar, R.S. 2012. review: Trianthema portulacastrum (bishkhapra).Pharmacognosy. 6(12): 132.‏
 55. Sinz, S., Kunz, C., Liesegang, A., Braun, U., Marquardt, S., Soliva, C.R. and Kreuzer, M. 2018. In vitro bioactivity of various pure flavonoids in ruminal fermentation, with special reference to methane formation. Czech Journal of Animal Science. 63(8): 293-304.
 56. Sommart, K., Parker, D. S., Rowlinson, P. and Wanapat, M. 2000. Fermentation characteristics and microbial protein synthesis in an in vitro system using Cassava, rice straw and dried Ruzi Grass as substrates. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 13: 1084-1093.
 57. Suarez, B.J., Van Reenen, C.G., Stockhofe, N., Dijkstra, J. and Gerrits, W.J.J. 2007. Effect of roughage source and roughage to concentrate ratio on animal performance and rumen development in veal calves. Journal of Dairy Science. 90: 2390-2403.
 58. Tagliapietra, F., Cattani, M., Hansen, H., H., Hindrichsen, I.K., Bailoni, L. and Schiavon, S. 2011. Metabolizable energy content of feeds based on 24 or 48 h in situ NDF digestibility and on in vitro 24 h gas production methods. Journal of Animal Feed Science and Technology. 170(3-4): 182-191.‏
 59. Uddin, M., Juraimi, A.S., Hossain, M.S., Nahar, M., Un, A., Ali, M. and Rahman, M.M. 2014. Purslane weed (Portulaca oleracea): a prospective plant source of nutrition, omega-3 fatty acid, and antioxidant attributes. Journal of Scientific World. 951019: 1-6.
 60. Van Soest P.J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant, 3rd ed. Cornell University Press, Ithaca, N.Y., USA.
 61. Xueqin, X., Lishuang, Y. and Guonan, Ch. 2006. Determination of flavonoids in Portulaca oleracea by capillary electrophoresis with electrochemical detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 41: 493-499.
 62. Zhan, J., Liu, M., Su, X., Zhan, K., Zhang, C. and Zhao, G. 2017. Effects of alfalfa flavonoids on the production performance, immune system, and ruminal fermentation of dairy cows. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 30(10).
 63. Zhu, H.B., Wang, Y.Z., Liu, Y.X., Xia, Y.L. and Tang, T. 2010. Analysis of flavonoids in Portulaca oleracea L. by UV-vis spectrophotometry with comparative study on different extraction Food Analytical Methods. 3(2): 90-97.