اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج

2 گروه علوم دامی دانشگاه یاسوج

چکیده

سابقه و هدف
در دام‌های چراکننده در مراتع (همانند دام های عشایری) ممکن است کمبود مواد مغذی به ویژه پروتئین‌ قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه، ویتامین‌ها و برخی مواد معدنی مثل گوگود و فسفر رخ دهد. به همین دلیل در برخی از نقاط دنیا برای رفع این کمبودها و بهبود ارزش تغذیه ای خوراک مصرفی، از مکمل‌های مواد مغذی به شکل بلوک مکمل در تغذیه دام استفاده می شود. کاربرد بلوک‌های مکمل تغذیه‌ای در سال‌های اخیر گسترش زیادی یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات بلوک مکمل حاوی اوره، ملاس و مواد معدنی- ویتامینی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند در شرایط عشایری ایل قشقایی در استان فارس طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها
برای انجام پژوهش، تعداد 75 رأس میش ترکی قشقایی (یک تا چهار شکم زایش) انتخاب شده و سپس در قالب یک طرح کاملا تصادفی بین سه گروه (تیمار) آزمایشی هر یک با 25 رأس میش توزیع شدند. در طول دوره آزمایش، همه‌ی گروه‌ها با علوفه مرتعی به عنوان خوراک اصلی تغذیه شدند. میش‌ها در تیمار شاهد بلوک مکمل دریافت نکردند اما در دو تیمار دیگر، هر رأس میش روزانه 100 (تیمار 100) و یا 150 (تیمار 150) گرم بلوک مکمل در دو مرحله (مرحله اول از 20 روز پیش از قوچ اندازی در گله تا 50 روز پس از آن و مرحله دوم از 30 روز پیش از زایش میش‌ها تا زمان از شیرگیری بره‌ها در سن 90 روزگی) دریافت کرد. بلوک مکمل حاوی ملاس، اوره، سبوس گندم، نمک معمولی، مکمل معدنی- ویتامینی، گچ، سیمان و جوش شیرین بود.
یافته ها
نتایج نشان داد تغذیه میش ها با بلوک مکمل باعث کاهش معنی دار درصد میش های قسر شد (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of nutrients-containing supplemental block on productive and reproductive performance of Torki Qashqai sheep under nomad condition

نویسندگان [English]

  • Abbas Abdollahipanah 1
  • Siamak Parsaei 1
  • mohammad houshmand 2
1 Department of Animal Science, Yasouj University
2 Department of Animal Science Yasouj University
چکیده [English]

Background and objectives
Some reports indicate that, due to different reasons, in grazing animals (such as nomad animals) nutrients deficiency may occur particularly for degradable and undegradable protein, metabolizable energy, vitamins and some minerals including sulfur and phosphorus. Thus, in some parts of the world, supplemental nutrients in the form of supplemental blocks are used in animal nutrition to overcome these deficiencies and to improve the nutritional value of consumed feeds. Application of supplemental blocks has been highly extended in recent years. The current study was designed and conducted to investigate the effects of supplemental block containing urea, molasses and mineral- vitamins on productive and reproductive performance of Qashqai ewes, in Fars province.
Materials and methods
For conducting the experiment, a total number of 75 Qashqai ewes (1-4 parity) were chosen and then distributed in a completely randomized design among 3 experimental groups (treatments) (25 replicates per treatment). All groups were fed with pasture forage as main feedstuff throughout the study. In the control group, ewes did not receive supplemental block but in two other groups, they received 100g (T100) or 150g (T150) block/ewe/day, in 2 phases (The first phase 20 days before breeding until 50 days after that and the second one 30 days before expected lambing until lamb weaning at 90 days of age). The supplemental block contained the following ingredients: molasses, urea, wheat bran, common salt, mineral-vitamin supplement, gypsum, cement and sodium bicarbonate.
Results
The results indicated that feeding ewes with 100 or 150 g supplemental block resulted in a significant decrease in percentage of the barren ewes (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutrient block
  • Body weight
  • Reproductive traits
  • Qashqai sheep