فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌دامی، مجتمع آموزش‌ عالی کشاورزی و دامپروری تربت‌جام

2 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

چکیده

سابقه و هدف: مطالعات نشان می‌دهد که افزودن دانه‌های روغنی به خوراک نشخوارکنندگان می‌تواتد ترکیب اسیدهای چرب در محصولات دامی را تحت تأثیر قرار دهد. بیش از 70 درصد روغن کتان از اسیدهای چرب غیر اشباع تشکیل شده که در این میان 50 درصد آن اسید آلفا لینولنیک است با این حال، بازده انتقال اسید آلفا لینولنیک به دئودنوم، وابسته به مقدار اسید آلفا لینولنیکی است که بتواند در مقابل فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه محافظت شود. اکستروده کردن دانه‌های کتان باعث می‌شود اسیدهای چرب غیر اشباع در مقابل فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه محافظت شوند، اما نتایج به‌دست آمده از تأثیر اکستروده کردن بر قابلیت تجزیه دانه‌ کتان در شکمبه نیز، با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. ترکیب نتایج حاصل از مطالعات انجام ‌شده در رابطه با افزودن مکمل کتان به خوراک بره‌های پرواری به‌صورت فراتحلیل، امکان دستیابی به برآورد دقیق و معتبرتری را فراهم می‌سازد.

مواد و روش‌ها: پس از جستجو و جمع‌آوری مقالات، در نهایت 12 مقاله مناسب به‌منظور ورود به مرحله فراتحلیل انتخاب شد و داده‌های مورد نیاز در رابطه با فراسنجه‌های غلظت اسیدهای چرب امگا 3، امگا 6، اسید لینولئیک کونژوگه در بافت عضلانی و چربی، میانگین افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و وزن لاشه تازه استخراج و خلاصه گردید. جهت انجام فراتحلیل از نرم‌افزار Comprehensive Meta-Analysis (CMA) نسخه 3 استفاده شد. با توجه به ماهیت پیوسته داده‌ها از تفاوت میانگین استاندارد شده و شاخص Hedges’s g برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد. از هر دو مدل اثرات ثابت و تصادفی برای ترکیب اندازه اثر استفاده شد. برای بررسی میزان سوگیری انتشار از نمودار قیفی و آزمون‌های آماری استفاده شد. نتایج به‌صورت نمودار درختی در برگیرنده اطلاعات اصلی شامل اندازه اثر، خطای استاندارد و فاصاله اطمینان 95 درصد به‌صورت کلی و نیز به تفکیک نوع مکمل استفاده شده در هر مطالعه ارائه شد.

یافته‌ها: تأثیر افزودن مکمل کتان بر میانگین افزایش وزن روزانه (3/0+ و 05/0P˂) و وزن لاشه تازه (05/0+ و 01/0P˂) مثبت بود. افزودن مکمل کتان تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوراک نداشت. قرار گرفتن مقدار I2 برای اندازه اثر میانگین افزایش وزن روزانه و وزن لاشه تازه بین 50 تا 75 درصد نشان‌دهنده وجود ناهمگنی متوسط بود. افزودن مکمل کتان بر مقدار اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس به‌ترتیب تأثیر مثبت (3/1+ و 01/0P˂) و منفی (75/0- و 01/0P˂) داشت. افزودن مکمل کتان تأثیر معنی‌داری بر مقدار اسید لینولئیک کونژوگه بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس نداشت . مقایسه اندازه اثر هر یک از مکمل‌ها با اندازه اثر کلی برای مقدار اسیدهای چرب امگا 3 (3/1+) و امگا 6 (75/0-) نشان داد که افزودن روغن کتان بیشترین تأثیر را به‌ترتیب برای مقدار اسیدهای چرب امگا 3، 9/1+ و امگا 6، 87/1- بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس داشت. مقادیر I2 برای اندازه اثر مقدار اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 به‌ترتیب حاکی از وجود ناهمگنی کم و بالا بود.

نتیجه‌گیری: افزودن مکمل کتان در جیره بره‌های پرواری، افزایش میانگین وزن روزانه، افزایش وزن لاشه تازه و افزایش مقدار اسیدهای چرب امگا 3 در بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس را به دنبال دارد. در عین حال استفاده از مکمل کتان می‌تواند مقدار اسیدهای چرب امگا 6 در بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of linseed supplementation on performance and concentration of fatty acids in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle in fattening lambs: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Elias Ibrahimi Khoram Abadi 1
 • Mohsen Kazemi 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Higher Education Complex of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran
2 Assistant professor, Department of Animal Science, Higher Education Complex of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Studies have shown that the addition of oilseeds to ruminants diets can affect the fatty acid composition of livestock products. linseed oil contains more than 70% poly unsaturated fatty acids with alpha-linolenic acid generally contributing over 50% of total fatty acids. Hence, protection against rumen biohydrogenation determine the amount of alpha-linolenic acid reach to the duodenum. The extrusion of linseed may protect unsaturated fatty acids against ruminal biohydrogenation. However, the effects of extrusion on ruminal degradability of linseed are inconsistent in the literature. meta-analysis can combine the results of studies about linseed supplementation to the fattening lamb diets for accurate and reliable estimation.

Materials and methods: A literature search was initially conducted using PubMed, Medline, Science Direct, and Google Scholar data bases and investigated references in the papers. It was also based on the following key words: fatty acid, linseed supplementation, linseed oil, growth performance, and fattening lamb. Then 12 studies were included in this meta-analysis; and prepared comparisons for average daily gain, feed intake and hot carcass weight and concentration of n3, n6 and conjugated linoleic acid fatty acids in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle. Meta-analyses were carried out using the Comprehensive Meta-Analysis package, version 3. The effect sizes of across studies were calculated with fixed and random effect models. The presence of true heterogeneity among studies was identified with Cochran’s Q–tests and quantification of the degree of heterogeneity was done with the I2 index. Possible publication bias was evaluated with funnel plot and statistical tests.

Results: The results of this meta-analysis showed that the addition of linseed in the diet, has a positive effects on average daily body weight gain and hot carcass weight. However, linseed supplementation had no significant effects feed intake. Addition of linseed in the diet increase n3 fatty acids content and decrease n6 fatty acids concentration in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle, respectively. Subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle conjugated linoleic acid concentration were not influenced by linseed supplementation. Comparison of the effect size of type of supplements to the overall effect size for the amount of n3 and n6 fatty acids in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle showed that the addition of flaxseed oil had the most effect on the concentration of this fatty acids.

Conclusion: The results indicate that feeding linseed increase growth parameters such as lambs average daily body weight gain, hot carcass weight and n3 fatty acids content in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle in fattening lambs. Nevertheless, adding linseed to diets reduced n6 fatty acids content in subcutaneous adipose tissue and longissimus thoracis muscle of lamb.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fatty acid
 • fattening lamb
 • linseed
 • meta-analysis
 • performance
 1. Alvarenga, T.I.R.C., Chen, Y., Furusho‐Garcia, I.F., Perez, J.R.O. and Hopkins, D.L. 2015. Manipulation of omega‐3 PUFAs in lamb: Phenotypic and genotypic views. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 14: 189-204.
 2. Alves, S.P., Francisco, A., Costa, M., Santos-Silva, J. and Bessa, R.J.B. 2017. Biohydrogenation patterns in digestive contents and plasma of lambs fed increasing levels of a tanniferous bush (Cistus ladanifer L.) and vegetable oils. Journal of Animal Feed Science and Technology. 225: 157-172.
 3. Andrés, S., Morán, L., Aldai, N., Tejido, M.L., Prieto, N., Bodas, R. and Giráldez, F.J. 2014. Effects of linseed and quercetin added to the diet of fattening lambs on the fatty acid profile and lipid antioxidant status of meat samples. Journal of Meat Science. 97(2): 156-163.
 4. Berthelot, V., Bas, P. and Schmidely, P. 2010. Utilization of extruded linseed to modify fatty composition of intensively-reared lamb meat: Effect of associated cereals (wheat vs. corn) and linoleic acid content of the diet. Journal of Meat Science. 84: 114-124.
 5. Berthelot, V., Bas, P., Pottier, E. and Normand, J. 2012. The effect of maternal linseed supplementation and/or lamb linseed supplementation on muscle and subcutaneous adipose tissue fatty acid composition of indoor lambs. Journal of Meat Science. 90: 548-557.
 6. Bessa, R.J., Alves, S.P. and Santos‐Silva, J. 2015. Constraints and potentials for the nutritional modulation of the fatty acid composition of ruminant meat. European Journal of Lipid Science and Technology. 117: 1325-1344.
 7. Chikwanha, O.C., Vahmani, P., Muchenje, V., Dugan, M.E.R. and Mapiye, C. 2017. Nutritional enhancement of sheep meat fatty acid profile for human health and wellbeing. Food Research International.
 8. Chilliard, Y., Glasser, F., Ferlay, A., Bernard, L., Rouel, J. and Doreau, M. 2007. Diet, rumen biohydrogenation and nutritional quality of cow and goat milk fat. European Journal of Lipid Science and Technology. 109: 828-855.
 9. Contor, L. 2001. Functional food science in Europe. Nutritional Metabolic Cardiovascular Disease. 11: 20-23.
 10.  Dang Van, Q.C., Bejarano, L., Mignolet, E., Coulmier, D., Froidmont, E., Larondelle, Y. and Focant, M. 2011. Effectiveness of extruded rapeseed associated with an alfalfa protein concentrate in enhancing the bovine milk fatty acid composition. Journal of Dairy Science. 94: 4005-4015.
 11. Díaz, M.T., Pérez, C., Sánchez, C.I., Lauzurica, S., Cañeque, V., González, C. and De La Fuente, J. 2017. Feeding microalgae increases omega 3 fatty acids of fat deposits and muscles in light lambs. Journal of Food Composition and Analysis. 56: 115-123.
 12. Doreau, M., Aurousseau, E., and Martin, C. 2009. Effects of linseed lipids fed as rolled seeds, extruded seeds or oil on organic matter and crude protein digestion in cows. Journal of Animal Feed Science and Technology. 150: 187-196.
 13. Dubois, V., Breton, S., Linder, M., Fanni, J. and Parmentier, M. 2007. Fatty acid profiles of 80 vegetable oils with regard to their nutritional potential. European Journal of Lipid Science and Technology. 109: 710-732.
 14. Ebrahimi, M., Rajion, M.A. and Goh, Y.M. 2014. Effects of Oils Rich in Linoleic and α-Linolenic Acids on Fatty Acid Profile and Gene Expression in Goat Meat. Nutrients. 6: 3913-3928.
 15. Ebrahimi, M., Rajion, M.A., Goh, Y.M., Sazili,A.Q. and Schonewille, J.T. 2013. Effect of Linseed Oil Dietary Supplementation on Fatty Acid Composition and Gene Expression in Adipose Tissue of Growing Goats. BioMed Research International.
 16. Eckard R, J., Grainger, C. and Klein, C.A.M. 2010. Options for the abatement of methane and nitrous oxide from ruminant production: a review. Livestock Science. 130: 47-56.
 17. Glasser, F., Schmidely, P., Sauvant, D.,and Doreau, M. 2008c. Digestion of fatty acids in ruminants: A meta-analysis of flows and variation factors: 2. C18 fatty acids. Animal. 2: 691-704.
 18. Gómez-Cortés, P., Gallardo, B., Mantecón, A.R., Juárez, M., de la Fuente, M.A., and Manso, T. 2014. Effects of different sources of fat (calcium soap of palm oil vs. extruded linseed) in lactating ewes' diet on the fatty acid profile of their suckling lambs. Journal of Meat Science. 96: 1304-1312.
 19. Huang, F.R., Zhan, Z.P., Luo, J., Liu, Z.X. and Peng, J. 2008. Duration of dietary linseed feeding affects the intramuscular fat, muscle mass and fatty acid composition in pig muscle. Livestock Science. 118: 132-139.
 20. IFT. 2005. Functional foods: opportunities and challenges. IFT Expert Report. Institute of Food Technology, Washington, DC, USA. Pp. 7-10.
 21. Jenkins, T.C., Wallace, R.J., Moate, P.J.,and Mosley, E.E. 2008. Board-invited review: Recent advances in biohydrogenation of unsaturated fatty acids within the rumen microbial ecosystem. Journal of Animal Science. 86: 397-412.
 22. Jerónimo, E., Alves. S.P., Prates, J.A.M., Santos-Silva, J. and Bessa, R.J.B. 2009. Effect of dietary replacement of sunflower oil with linseed oil on intramuscular fatty acids of lamb meat. Journal of Meat Science. 83: 499-505.
 23. Kronberg, S.L., Barcelo-Coblijn, G., Shin, J., Lee, K. and Murphy, E.J. 2006. Bovine muscle n-3 fatty acid content is increased with flaxseed feeding. Journal of Lipids. 41: 1059-1068.
 24. Machmüller, A., Ossowski, D.A. and Kreuzer, M. 2000. Comparative evaluation of the effects of coconut oil, oilseeds and crystalline fat on methane release, digestion and energy balance in lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 85: 41-60.
 25. Maddock, T.D., Bauer, M.L., Koch, K.B., Anderson, V.L., Maddock, R.J., Barcelo-Coblijn, G., Murphy, E.J. and Lardy, G.P. 2006. Effect of processing flax in beef feedlot diets on performance, carcass characteristics, and trained sensory panel ratings. Journal of Animal Science. 84: 1544-1551.
 26. Meale, S.J., Chaves, A.V., He, M.L., Guan, L.L. and McAllister, T.A. 2015. Effects of various dietary lipid additives on lamb performance, carcass characteristics, adipose tissue fatty acid composition, and wool characteristics. Journal of Animal Science. 93: 3110-3120.
 27. Meignan, T., Lechartier, C., Chesneau, G. and Bareille, N. 2017. Effects of feeding extruded linseed on production performance and milk fatty acid profile in dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science. 100: 4394-4408.
 28. Nguyen, D.V., Malau-Aduli, B., Nichols, P. and Malau-Aduli, A.E.O. 2017. Growth performance and carcass characteristics of Australian prime lambs supplemented with pellets containing canola oil or flaxseed oil. Journal of Animal Production Science.
 29.  Nichols, P.D., Petrie, J. and Singh, S. 2010. Long-chain omega-3 oils–an update on sustainable sources. Nutrients. 2: 572-585.
 30.  Parvar, R., Ghoorchi, T. and Shargh, M.S. 2017. Influence of dietary oils on performance, blood metabolites, purine derivatives, cellulase activity and muscle fatty acid composition in fattening lambs. Small Ruminant Research. 150: 22-29.
 31.  Petit, H. 2010. Review: Feed intake, milk production and milk composition of dairy cows fed flaxseed. Canadian Journal of Animal Science. 90: 115-127.
 32.  Ponnampalam, E.N., Lewandowski, P.A., Fahri, F.T., Burnett, V.F., Dunshea, F.R. and Plozza, T. 2015. Forms of n-3 (ALA, C18: 3n-3 or DHA, C22: 6n-3) fatty acids affect carcass yield, blood lipids, muscle n-3 fatty acids and liver gene expression in lambs. Journal of Lipids. 50: 1133-1143.
 33. Realini, C.E., Bianchi, G., Bentancur, O., and Garibotto, G. 2017. Effect of supplementation with linseed or a blend of aromatic spices and time on feed on fatty acid composition, meat quality and consumer liking of meat from lambs fed dehydrated alfalfa or corn. Journal of Meat Science. 127: 21-29.
 34. Radunz, A., Wickersham, L., Loerch, S., Fluharty, F., Reynolds, C., and Zerby, H. 2009. Effects of dietary polyunsaturated fatty acid supplementation on fatty acid composition in muscle and subcutaneous adipose tissue of lambs. Journal of Animal Science. 87: 4082-4091.
 35. Salem, N., and Eggersdorfer, M. 2015. Is the world supply of omega-3 fatty acids adequate for optimal human nutrition. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. 18: 147-154.
 36. Sterk, A., Vlaeminck, B., van Vuuren, A.M., Hendriks, W.H. and Dijkstra, J. 2012. Effects of feeding different linseed sources on omasal fatty acid flows and fatty acid profiles of plasma and milk fat in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 95: 3149-3165.
 37. Shingfield, K., Bonnet, M. and Scollan, N. 2013. Recent developments in altering the fatty acid composition of ruminant-derived foods. Animal. 7: 132-162.
 38. Troegeler-Meynadier, A., Puaut, S., Farizon, Y. and Enjalbert, F. 2014. Effects of the heating process of soybean oil and seeds on fatty acid biohydrogenation in vitro. Journal of Dairy Science. 97: 5657-5667.
 39. Urrutia, O., Mendizabal, J.A., Insausti, K., Soret, B., Purroy, A., and Arana, A. 2015. Effect of linseed dietary supplementation on adipose tissue development, fatty acid composition, and lipogenic gene expression in lambs. Livestock Science. 178: 345-356.
 40. Urrutia, O., Mendizabal, J.A., Insausti, K., Soret, B., Purroy, A. and Arana, A. 2016. Effects of addition of linseed and marine algae to the diet on adipose tissue development, fatty acid profile, lipogenic gene expression, and meat quality in lambs. PloS One.
 41. Urrutia, O., Soret, B., Insausti, K., Mendizabal, J.A., Purroy, A. and Arana, A. 2015. The effects of linseed or chia seed dietary supplementation on adipose tissue development, fatty acid composition, and lipogenic gene expression in lambs. Small Ruminant Research. 123: 204-211.
 42. Vesterinen, H.M., Sena, E.S., Egan, K.J., Hirst, T.C., Churolov, L. and Currie, G.L. 2014. Meta-analysis of data from animal studies: a practical guide. Journal of Neuroscience Methods. 221: 92-102.
 43. Wachira, A.M., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., Enser, M., Wood, J.D., and Fisher, A.V. 2002. Effects of dietary fat source and breed on the carcass composition, n-3 polyunsaturated fatty acid and conjugated linoleic acid content of sheep meat and adipose tissue. British Journal of Nutrition. 88: 697–709.