اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه‌‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - گروه علوم دامی دانشگاه تبریز- گرایش تغذیه نشخوار کنندگان

2 دانشیار- گروه علوم دامی دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

3 استاد- گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران

4 استاد- گروه علوم دامی دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

5 استادیار- گروه علوم دامی دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

سابقه و هدف: قیمت بالای کنجاله سویا نسبت به سایر کنجاله‌ها سبب شده که دامداران به فکر جایگزین مناسبی از لحاظ اقتصادی و کیفی برای آن باشند. نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که استفاده از کنجاله کانولا نسبت به کنجاله سویا در جیره گاوهای شیرده سبب افزایش ماده خشک مصرفی، بهبود بازدهی نیتروژن و عملکرد تولید شیر شده است. با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در زمینه بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی، در این تحقیق اثر جایگزین کردن کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای شکمبه‌ای و خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا، تعداد 12 راس گاو هلشتاین در اوایل شیردهی، با میانگین تولید شیر روزانه 6±45 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین با سه تیمار و چهار تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در جیره عبارت بودند از: 1) کنجاله سویا به عنوان منبع اصلی پروتیین جیره (صفر درصد کنجاله کانولا)، 2) جایگزین کردن 50 درصد سطح کنجاله سویا با کنجاله کانولا در جیره و 3) کنجاله کانولا به عنوان منبع اصلی پروتیین جیره (صفر درصد کنجاله سویا). میزان خوراک مصرفی و تولید شیر، طی 6 روز پایانی دوره برای هر گاو ثبت شد. نمونه‌گیری از مایع شکمبه گاوها در روز پایانی هر دوره آزمایشی جهت اندازه‌گیری غلظت اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی انجام شد. هم‌چنین در روز پایانی هر دوره آزمایشی، نمونه گیری از خون گاوها جهت تعییت غلظت پارامترهای پلاسما شامل گلوکز ، تری گلیسیرید ، اسید های چرب غیر استری ، بتا هیدروکسی بوتیرات ، پروتئین کل ، آلبومین، گلوبولین و نیتروژن اوره خون انجام شد.
یافته‌ها: ماده خشک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تولید شیر به طور معنی دار در گاوهای مصرف کننده جیره-های حاوی کنجاله کانولا نسبت به گاوهای مصرف کننده جیره حاوی 100 درصد کنجاله سویا بیشتر بود (05/0>P). استفاده از سطوح مختلف کنجاله کانولا در جیره سبب کاهش معنی دار غلظت نیتروژن اوره‌ای شیر شد (05/0>P). غلظت سایر ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کانولا در جیره با هم سبب افزایش قابلیت هضم ظاهری ماده خشک گردید (05/0>P). صرف کنجاله کانولا نسبت به کنجاله سویا سبب افزایش قابلیت هضم ظاهری پروتئین شد (05/0>P). pH شکمبه و غلظت هیچ کدام از اسیدهای چرب فرار شکمبه به طور معنی دار تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. غلظت هیچ کدام از پارامترهای خونی به جز آلبومین تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. غلظت آلبومین پلاسما در گاوهای مصرف کننده جیره حاوی 100 درصد کنجاله کانولا نسبت به دو جیره دیگر بیشتر بود (05/0>P).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطح 50 و 100 درصد در جیره گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی سبب بهبود تولید شیر، بازده نیتروژن مصرفی و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing soybean meal with canola meal at different levels on performance, ruminal and blood parameters in lactation Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Farzad Abdollahzadeh 1
  • Ali Hosseinkhani 2
  • Mohammad Khorvash 3
  • Akbar Taghizadeh 4
  • Hamid Mohammadzadeh 5
1 PhD candidate, Department of Animal Science, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Associate professor, Department of Animal Science, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 professor, Department of Animal Science, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
4 Professor, Department of Animal Science, Tabriz University, Tabriz, Iran.
5 Assistant professor, Department of Animal Science, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Previous studies comparing the effects of soybean meal versus canola meal have shown that canola meal improvement DMI, nitrogen (N) utilization and performance when fed to lactating dairy cows. Considering the high price of soybean meal compared to canola meal and the limited studies conducted to investigate the effect of different levels of replacement, the objectives of the present study were to evaluate the effects of replacing soybean meal with canola meal at different levels on performance, rumen and blood parameters in early lactation Holstein cows.
Materials and methods: To evaluate the effects of replacing soybean meal with canola meal at different levels on performance, ruminal and blood parameters, twelve multiparous Holstein cows in early lactation were used in a replicated 4×4 Latin square design with 4 treatments. Treatments including different levels of replacement of soybean meal with canola meal in the diet were: 1) Soybean meal as the main source of dietary protein (0% of canola meal), 2) Replacing 50% soybean meal with canola meal in diet and 3) Canola meal as the main source of dietary protein (0% of soybean meal). Feed intake and milk production were recorded for each cow during the last 6 days of the period. Rumen samples were taken from cows on the last day of each experimental period to measure the concentrations of volatile fatty acids and ammonia nitrogen. Blood samples were also taken at the end of each experimental period to determine plasma concentrations of glucose, triglycerides, non-esterified fatty acids, beta-hydroxybutyrate, total protein, albumin, globulin and blood urea nitrogen.

Results: Dry matter was not affected by treatments. Milk production was significantly higher in cows fed diets containing canola meal than in cows fed diet containing 100% soybean meal. The use of different levels of canola meal in the diet caused a significant reduction in the MUN concentration. The other milk compounds concentration were not affected by experimental treatments. The use of combination of soybean meal and canola meal in the diet together increased the apparent digestibility of the dry matter. The apparent digestibility of the protein was increased by feeding canola meal compared to soybean meal. Ruminal pH and ruminal volatile fatty acids concentration were not significantly affected by experimental diets. Except for albumin, none of the blood parameters were affected by the experimental treatments. Concentration of plasma albumin was greater in cows fed diet containing 100% canola meal compared to cows fed two other diets.
Conclusion: In conclusion, the results of this study indicate that replacing sobean meal with canola meal at 50% and 100% level in early lactating cows improved milk production, efficiency of intake nitrogen and apparent digestibility of dry matter and protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean meal
  • Canola meal
  • Replacement levels
  • Lactating Holstein cows
1.AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th Edition, The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA. Methods.
2.Bell, J.M. and Keith, M.O. 1988. Performance of finishing pigs fed canola meal in growing and finishing diets. Nutrition Reports International. 38: 263-274.
3.Brito, A.F. and Broderick, G.A. 2007. Effect of different protein supplements on milk production and nutrient utilization in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 90: 1816-1827.
4.Broderick, G.A., Faciola, A.P. and Armentano, L.E. 2015. Replacing dietary soybean meal with canola meal improves production and efficiency of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 98: 5672-5687.
5.Christen, K.A., Schingoethe, D.J., Kalscheur, K.F., Hippen, A.R., Karges, K.K. and Gibson. M.L. 2010. Response of lactating dairy cows to high protein distillers grains or 3 other protein supplements. Journal of Dairy Science. 93: 2095-2104.
6.Crook, W.M., and Simpson, W.E. 1971. Determination of ammonium in Kjeldahl digest of crops by an automated procedure. Journal of the Science Food and Agriculture. 22:9.
7.Derycke, G. and Mabon, N. 1999. Chemical changes and influences of rapeseed anti nutritional factors on lamb physiology and performance. Journal of Animal Feed Science and Technology. 81:81-91.
8.Emanuelson, M. 1989. Rapeseed products of double low cultivars to dairy cows: Effects of long term feeding and studies on rumen metabolism. In: Report 189, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
9.Fisher, L.J. and Dorothy Walsh, S. 1976. Substitution of rapeseed meal for soybean meal as a source of protein for lactating cows. Canadian Journal of Animal Science. 56: 233-242.
10.Gidlund, H., Hetta, M., Krizsan, S., Lemosquet, S. and Huhtanen, P. 2015. Effects of soybean meal or canola meal on milk production and methane emissions in lactating dairy cows fed grass silagebased diets. Journal of Dairy Science. 98: 8093–8106.
11.Huhtanen, P., Hetta, M. and Swensson, C. 2011. Evaluation of canolameal as a protein supplement for dairy cows: A review and a metaanalysis. Canadian Journal of Animal Science. 91: 529-543.
12.Khorasani, G.R., Robinson, P.H. and Kenelly, J.J. 1993. Effects of canola meal treated with acetic acid on rumen degradation and intestinal digestibility in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 76: 1607-1616.
13.Kokkonen T., Tuori, M., Leivonen, V., and Syrjala-vist, L. 2000. Effect of silage dry matter content and rapeseed meal supplementation on milk production and feed utilization in dairy cows. Journal of Animal Feed Science and Technology. 84: 213-228.
14.Laarveld, B., Brockman, R.P. and Christensen, D.A. 1981. Effects of the level of iodine in canola meal concentrate on milk iodine and thiocyanate content and thyroid function in dairy cows. Canadian Journal of animal science. 61: 625-632.
15.Maxin, G., Ouellet, D. and Lapierre, H. 2013. Effect of substitution of soybean meal by canola meal or distillers grains in dairy rations on amino acid and glucose availability. Journal of Dairy Science. 96: 7806-7817.
16.Maesoomi, S.M., Ghorbani, G.R. Alikhani, M. and Nikkhah, A. 2006. Short communication: canola meal as a substitute for cottonseed meal in diet of midlactation Holsteins. Journal of Dairy Science. 89: 1673-1677.
17.Martineau, R., Ouellet, D.R. and Lapierre, H. 2013. Feeding canola meal to dairy cows: A meta-analysis on lactational responses. Journal of Dairy Science. 96: 1701-1714.
18.Mazhari, M., Danesh Mesgaran, M. and Heravi Moussavi, A. 2009. Effect of diet containing a variety of Iranian rapeseeds meal on high producing lactating Holstein cow responses. Journal of Animal and Veterinary Advances Adv. 8: 265-269.
19.Murphy, J.J. 1999. Effect of dry period protein feeding on post-partum milk production and composition. Livestock Production Science. 57: 169-179.
20.Mustafa, A.F., Christensen, D.A. and McKinnon, J.J. 1997. The effects of feeding high fiber canola meal on total tract digestibility and milk production. Canadian Journal of Animal Science. 77: 133-140.
21.NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natu. Acad. Press, Washington, DC.
22.Paula, E.M., Monteiro, H.F., Silva, L.G., Benedeti, P.D.B., Daniel, J.L.P. Shenkoru, T., Broderick, G.A. and Faciola A.P. 2017. Effects of replacing soybean meal with canola meal differing in rumen-undegradable protein content on ruminal fermentation and gas production kinetics using 2 in vitro systems. Journal of Dairy Science. 100: 5281-5292.
23.Piepenbrink, M.S. and Schingoethe, D.J. 1998. Ruminal degradation, amino acid composition, and estimated intestinal digestibilities of four protein supplements. Journal of Dairy Science. 81: 454-461.
24.Sanchez, J.M. and Claypool, D.W. 1983. Canola meal as a protein supplement in dairy rations. Journal of Dairy Science. 66: 80-85.
25.Sauvant, D., Perez, J.M. and Tran, G. 2004. Tables of Composition and Nutritional Value of Feed materials. Wageningen Academic Publishers. 304Pp.
26.Shingfield, K., Vanhatalo, A. and  Huhtanen, P. 2003. Comparison of heat-treated rapeseed expeller and solvent-extracted soya-bean meal protein supplements for dairy cows given grass Silage-based diets. Journal of Animal Science. 77: 305-311.
27.Toti, J., Ghasemi, E. and Khorvash, M. 2018. Effects of replacing soybean meal with canola meal and decreasing crude protein on milk production and nutrient utilization of dairy cows in early lactation. Journal of Livestock Science and Technologies. 6(1): 19-29.
28.Van Keulen, J. and Young, B. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 44: 282-287.
29.Wattiaux, M.A. and Karg, K.L. 2004. Protein level for alfalfa and corn silage-based diets: II. Nitrogen balance and manure characteristics. Journal of Dairy Science. 87: 3492-3502.