تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری فردوسی مشهد

2 دانشیار تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: دانه خلر به عنوان یک منبع پروتئین در جیره نشخوارکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل شباهت پروفایل اسیدهای آمینه آن با کنجاله سویا می‌تواند جایگزین مناسبی برای سویا در نشخوارکنندگان باشد (25). فرآوری حرارتی سبب افزایش میزان عبور اسیدهای آمینه ضروری به روده در جیره های حاوی دانه خلر در گاوهای شیری شده است (18). مطالعات در خصوص تأثیر این منبع پروتئینی و فرآوری حرارتی آن بر عملکرد رشد گوساله های شیر خوار بسیار محدود است. بنابراین هدف از این آزمایش بررسی تأثیر دانه خلر فرآوری شده با روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه‌های شکمبه ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله های شیرخوار هلشتاین می باشد.
مواد و روشها: به منظور انجام این آزمایش 18 راس گوساله ماده شیرخوار هلشتاین با میانگین وزن تولد 3 ± 40 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل 1) جیره شاهد بدون دانه خلر 2) جیره حاوی دانه خلر آردی و 3) جیره حاوی دانه خلر اکسترود شده بودند. گوساله‌ها به مدت 3 روز آغوز و پس از آن معادل10 درصد وزن بدن تا 80 روزگی شیر کامل دریافت کردند. نمونه گیری از خوراک، پس مانده، مدفوع، مایع شکمبه، خون و تعیین اندازه های بدنی در زمانهای مشخص انجام شد. داده‌های حاصل از آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری SAS 9.1 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: گوساله‌های مصرف کننده دانه خلر اکسترود شده به طور معنی داری مصرف استارتر بالاتری نسبت به گوساله‌های دریافت کننده جیره حاوی دانه خلر آردی و بدون دانه خلر (شاهد) داشتند (043/0 =P)، مصرف استارتر در جیره حاوی دانه خلر آردی نسبت به شاهد از لحاظ عددی بالاتر بود. افزایش وزن روزانه، وزن انتهای دوره و همچنین بازده مصرف خوراک به صورت معنی دار تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). قابلیت هضم ظاهری کل دستگاه گوارش برای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و عصاره اتری به طور معنی دار تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). در گوساله های دریافت کننده جیره شاهد نسبت به هر دو جیره حاوی دانه خلر مقدار pH مایع شکمبه بالاتر بود، اما این تغییرات معنی دار نبود (095/0=P). اما غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه هنگام استفاده از دانه خلر اکسترود شده نسبت به دانه خلر آردی به طور معنی داری کاهش یافت (049/0=P). غلظتهای گلوکز، تری گلیسیرید، پروتئین کل و نیتروژن اوره ای سرم خون بین گروهای گوساله ها اختلافی نشان نداد (05/0P>). همچنین هیچ یک از صفات طول بدن، ارتفاع هیپ، عرض هیپ، دور سینه، عمق شکم و ارتفاع جدوگاه در ابتدا، وسط و انتهای دوره به طور معنی‌دار تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>).
نتیجه گیری: استفاده از دانه خلر به جای کنجاله سویا در استارتر گوساله های شیرخوار هلشتاین تأثیر منفی بر عملکرد گوساله ها نداشت. اکسترود کردن دانه خلر نسبت به دانه خلر به صورت آردی سبب بهبود مصرف خوراک و تمایل به افزایش وزن بدن در انتهای دوره آزمایش داشت و به نظر می رسد با توجه به کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و مقدار نیتروژن اوره ای خون اکسترود کردن سبب عبور پروتئین دانه خلر به روده و بهبود راندمان استفاده از نیتروژن می شود.
واژه های کلیدی: دانه خلر، اکسترود، آردی، عملکرد، گوساله‌ شیرخوار هلشتاین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of processed Lathyrus sativus by mesh or extrude on performance, nutrients digestibility, rumen and blood parameters and body measurements in Holstein dairy calves

نویسندگان [English]

 • hossein rastpoor 1
 • s.alireza Vakili 2
 • abasali naserian 3
 • reza valizadeh 3
 • Mohsen Danesh mesgaran 3
1 PH.D student
2 Associate Professor of Animal Nutrition Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Effect of processed Lathyrus sativus by mesh or extrude on performance, nutrients digestibility, rumen and blood parameters and body measurements in Holstein dairy calves

Background and objectives: Lathyrus sativus as a source of protein have been used in ruminants’ diet and because of similar amino acids profile to soybean meal can use instead of soybean meal in ruminants’ diets (25). Heat processing increased extent of amino acids pass into the intestine in dairy cattle fed by heat processed Lathyrus sativus (18). There is limitation information about effect of Lathyrus sativus in dairy calf performance. Furthermore, the goal of this study is evaluating effect of processed Lathyrus sativus by mesh or extrude on performance, nutrients digestibility, rumen and blood parameters and body measurements in Holstein dairy calves.
Materials and methods: Eighteen Holstein female dairy calves with an average birth weight of 40 ± 3 kg were allocated randomly in complete randomized design. The experimental treatments consisted of: 1) control diet without Lathyrus sativus, 2) diet containing powder Lathyrus sativus, and 3) diet containing extruded Lathyrus sativus. The calves were fed colostrum for 3 first days after berthing and followed by equal of 10 % of their body weight milk up to 80 days. Sampling of feed, residual feed, feces, rumen fluid, blood and measuring of body weight and other measurements were done in particular times. Data were analyzed using GLM procedure of SAS using a completely randomized design with 6 replications.
Results: Starter intake in the calves fed by extruded Lathyrus sativus than those of fed mesh Lathyrus sativus and control group was significantly increased (P= 0.043), but Starter intake in the calves fed by mesh Lathyrus sativus than control group was numerically higher (P>0.05). Average daily gain, final body weight and feed efficiency were not affected by experimental treatments (P>0.05). Digestibility of dry matter, organic matter, crude protein, natural detergent fiber, acid detergent fiber and ether extract were not statistically affected among treatment (P>0.05). PH value was not affected by experimental treatments (P>0.05), but rumen ammonia nitrogen concentration using extruded Lathyrus sativus than mesh form or control group was significantly decreased (P= 0.049). There were not any different (P>0.05) in blood glucose, triglyceride, total protein and cholesterol in claves during the experiment. Also, body measurements include body length, hip height, hip width, heart girth, body barrel and withers height in the middle and end of the experiment were not affected significantly (P>0.05).
Conclusion: Using of Lathyrus sativus grain may replace soybean meal in starter diets until 80 days of age without harming growth performance. Extruding of Lathyrus sativus grain than mesh form leads to improve of feed intake and average daily gain at the end of experiment. It seems with reducing of ammonia nitrogen in the rumen and blood, extruding of Lathyrus sativus grain can pass the protein into the intestine and improve nitrogen utilization efficiency.
Key words: Lathyrus sativus, Extrude, Mesh, Performance, Holstein dairy calves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lathyrus sativus
 • Extrude
 • Mesh
 • Performance
 • Holstein dairy calves
 1. Abdi Ghezelche, E., Shodja, J., Danesh Mesgaran, M. and Janmohammadi, H. 2005. Voluntary consumption and viability of digestion of vinegar on in vivo and in vitro methods. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 12:3. 58-67. (In Persian).
 2. Amirabadi, Z., Riasi, A., Janmohammadi, H., Fathi, M.H., and Farhangfar, H. 2010. The Effect of Raw and Heated Grass Pea (Lathyrus sativus) Seed on Growth Performance and some Blood Metabolites of Broiler Chickens. Journal of Animal science Research. 20(2): 53-66.
 3. AOAC. 2012. Official Methods of Analysis. (19th ed). Arlington VA., Association of Official Analytical Chemists.
 4. Arija, I., Centeno, C., Viveros, A., Brenes, A., Marzo, F., Illera, J.C. and Silvans, G. 2006. Nutritional evaluation of raw and extruded kidney bean (Phaseolus vulgaris L. var. Pinto) in chicken diets. Journal of Poultry Science. 85: 635-644.
 5. Bahrami-Yekdangi, H., Khorvash, M., Ghorbani, G. R., Alikhani, M., Jahanian, R. and Kamalian, E. 2014. Effects of decreasing metabolizable protein and rumen-undegradable protein on milk production and composition and blood metabolites of Holstein dairy cows in early lactation. Journal of Dairy Science. 97: 1-8.
 6. Bowen Yoho, W.S., Swank, V.A., Eastridge, M.L., O’Diam, K.M. and Daniels, K.M. 2013. Jersey calf performance in response to high-protein, high-fat liquid feeds with varied fatty acid profiles: Intake and performance. Journal of Dairy Science. 96: 2494–2506.
 7. Bressani, R. and Elias, L.G. 1988. Seed quality and nutritional goals in pea, lentil, faba beans and chickpea breeding. In: Summerfield, RJ (Ed) World Crops: Cool Season Food Legumes. 381-404.
 8. Chouinard, P.Y., Lévesque, J., Girard, V. and Brisson, G.J. 1997. Dietary Soybeans Extruded at Different Temperatures: Milk Composition and In Situ Fatty Acid Reactions. Journal of Dairy Science. 80: 2913–2924.
 9. Farivar, F., Torbatinejad, N.M., Jafari Ahangari, Y., Hasani, S., Gharehbash, A.M. and Mohajer, M. 2015. Effects of different levels of fenugreek (Trigonella Foenum greacum L.) seeds or extract on rumen fermentation characteristics by in vitro gas production. Journal of Ruminant Research. 2(4): 51-68.
 10. Gatel, F. 1994. Protein quality of legume seeds for non-ruminant animals: a literature review. J of Animal Feed Science and Technology. 45: 317-348.
 11. Giallongo, F., Oh, J., Frederick, T., Isenberg, B., Kniffen, D.M., Fabin, R.A. and Hristov, A.N. 2015. Extruded soybean meal increased feed intake and milk production in dairy cows. Journal of Dairy Science. 98: 6471–6485.
 12. Hanbury, C.D. and Hughes, B. 2003. New grain legume for layers, Evaluation of Lathyrus Cicera as a feed ingredient for layers. A report for the Australian Egg Corporation Limited. AECL Publication NO 03/01.
 13. Hristov, A., Price, W. and Shafii, B. 2004. A meta-analysis examining the relationship among dietary factors, dry matter intake, and milk and milk protein yield in dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 2184-2196.
 14. Jahani‐Moghadam, M., Amanlou, H., and Nikkhah, A. 2009. Metabolic and productive response to ruminal protein degradability in early lactation cows fed untreated or xylosetreated soybean meal‐based diets. Journal of animal physiology and animal nutrition. 93: 777-786.
 15. Latif, M.A., Morris, T.R., and Jayne-Williams, L. 1975. Use of Khesari (Lathyrus sativus) in chick diets. Journal of  Britsh Poultry Science. 17: 539-546.
 16. Lesmeister, K.E. 2004. Effects of Corn Processing on Growth Characteristics, Rumen Development, and Rumen Parameters in Neonatal Dairy Calves. Journal of Dairy Science. 87: 34-39.
 17. Low, R.K.C., Rotter, R.G., Marquardt, R.R., and Campbell, C.G. 1990. Use of Lathyrus sativus L. (var. Seminis albi) as a foodstuff for poultry. Journal of British Poultry Science. 31: 615-625.
 18. Martins, J.M., Riottot, M., Abreu, M.C. De., Lanca, M.J., Viegas-Crespo, A.M., Almedia, A., Freire, J.B. and Bento, O.P. 2004. Dietary raw peas (Pisum sativum L.) reduce plasma total and LDL cholesterol and hepatic esterified cholesterol in intact and ileorectal anastomosed pigs fed cholesterol-rich diets. Journal of Nutrition. 134: 3305-3312.
 19. Marty, B.J. and Chavez, E.R. 1993. Effects of heat processing on digestible energy and other nutrient digestibilities of full-fat soybeans fed to weaner, grower and finisher pigs. Canadian Journal of Animal Science. 73: 411–419.
 20. Mccann, M.E.E., Newell, E., Preston, C., and Forbes, K. 2006. The use of mannan oligosacharides and / or tannin in broiler diets. International Journal of Poultry Science. 5(9): 873-879.
 21. Moeini, M.M., Azari Torbat, M. and Amanlou, H. 2010. Degradability and Nutritional value of Vicia ervilia seed on Holstein dairy cow performance. Journal of Animal Production. 12(2): 51-59.
 22. National Research Concil. 2001. Nutrient requirement of dairy cattle 7th. Rev. Ed. Nati Acad. press, Washington Dc.
 23. Noeroozi Deyarjan1, M., Assadi-Alamouti, A., Afzalzadeh, A. and Danesh Mesgaran, M. 2017. Effects of replacing soybean meal with heat-treated soybean meal in diets varying in crude protein content on performance of dairy cows under mild heat stress. Journal of Animal Production. 19(4): 751-763.
 24. Nyachoti, C.M., Atkinson, J.L. and Lesson, S. 1996. Response of broiler chicks fed a high-tannin sorghum diets. Journal of Applied Poultry Research. 5: 239-245.
 25. Owens, F.N., Secrist, D.S., Hill, W.J., and Gill, D.R. 1997. The effect of grain source and grain processing on performance of feedlot cattle. A review. Journal of Animal Science. 75: 868-879.
 26. Ramachndran S. and Ray, A.K. 2008. Effect of different processing techniques on the nutritive value of grass pea, Lathyrus sativus L., seed meal in compound for indan major carp rohu, labeo rohita (Hamilton), fingerlings. Journal of poultry science.16: 189-202.
 27. Ravindran, V. and Blair, R. 1992. Feed resources for poultry production in Asia and the Paci®c. II. Plant protein sources. Journal of World Poultry Science. 48: 205-231.
 28. Razmazar, V., Torbatinejad, N.M., Seifdavati, J. and Hassani, S. 2012. Evaluation of chemical characteristics, rumen fermentation and digestibility of Vicia sativa, Lathyrus sativus and Vicia ervilia grain by in vitro methods. Journal of Animal science Research. 22: 107-119.
 29. Reddy, P.V., Morrill, J.L. and Bates, L.S. 1993. Effect of roasting temperatures on soybean utilization by young dairy calves. Journal of Dairy Science. 76: 1387–1393.
 30. Reynal, S. and Broderick, G. 2005. Effect of dietary level of rumen-degraded protein on production and nitrogen metabolism in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 88: 4045-4064.
 31. SAS, 2003. Version 9.1. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 32. Tahan, G. and Nasri, M.H. 2005. The effect of electron suppression on degradability parameters and viability of rumen digestion and postpartum of dry matter and crude protein content of some sources of plant protein. Iranian Journal of Animal Science Research. 343Pp. (In Persian).
 33. Van Keulen, J.Y.B.A. and Young, B.A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 44: 282-287.
 34. Van Soest, P.V., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
 35. Viveros, A., Brenes, A., Elices, R.I., and Canales, R. 2001. Nutritional value of raw and autoclaved Kabuli and Desi chickpeas (Cicer arietinum L.) for growing chickens. Journal of British Poultry Science. 42: 242-251.
 36. Weatherburn, M.W. 1967. Phenol-Hypochlorite Reaction for Determination of Ammonia. Analytical Chemistry. 39: 8. 971-973.
 37. Yan, Z.Y., Spender, P.S., Li, Z.X., Liang, Y.M., Wang, Y.F., Wang, C.Y. and Li, F.M. 2006. Lathyrus sativus (grass pea) and its neurotoxin ODAP. Phytochemistry 67: 107-121.
 38. ZeidAli-Nejad, A., Ghorbani, G. R., Kargar, S., Sadeghi-Sefidmazgi, A., Pezeshki, A. and Ghaffari, M. H. 2018. Nutrient intake, rumen fermentation and growth performance of dairy calves fed extruded full-fat soybean as a replacement for soybean meal. Animal. 12:  733-740.