تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: مخمرها سوش‌های متفاوتی دارند که در بین آن‌ها سلول‌های مخمر از سویه ساکارومایسیس سرویسیه مهم ترین است. این مخمر دارای توانایی منحصر به فردی جهت ایجاد تغییرات در شکمبه و افزایش قابلیت تولید شیر در گاو می‌باشد. استفاده از پروبیوتیک‌ها می‌تواند اثرات زیانبار ناشی از تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی را نیز از طریق بهبود مصرف خوراک به‌طور معنی‌داری کاهش دهد. افزودن مخمرها به جیره گاوهای شیری با تاثیر بر توازن منفی انرژی، به صورت مستقیم (از طریق کاهش اندوتوکسین‌ها) و یا غیرمستقیم بر سامانه ایمنی گاوهای شیری تأثیر خواهد داشت. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر مصرف مخمر زنده فعال پروبیوساک از سه هفته قبل تا هشت هفته بعد از زایمان بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و تغییرات اوره، آنزیم‌های کبدی، کورتیزول، اسیدهای چرب غیراستریفه، بتاهیدروکسی بوتیرات در گاوهای شیری دوره انتقال تحت شرایط تنش گرمایی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در قالب طرح کاملاّ تصادفی به مدت 85 روز (10 تیر الی پنج مهر 1395) در واحد گاوداری شرکت کشت و دام فکا واقع در شهرستان اصفهان، استان اصفهان اجرا شد. در این آزمایش، تعداد 12 رأس گاو حداقل یکبار زایش کرده در دو گروه دریافت چهار گرم پروبیوتیک (روزانه به ازای هر رأس با غلظت 109×15 CFU/g) و شاهد (عدم دریافت پروبیوتیک) قرار گرفتند. گاوها سه نوبت در روز (8 صبح، 4 بعدازظهر و 12 شب) دوشیده شدند. مجموع شیر سه نوبت به عنوان تولید روزانه در نظر گرفته شد. طی آزمایش جیره‌های غذایی قبل زایش در دو وعده و در بعدزایش در سه وعده به صورت کاملاّ مخلوط در اختیار دام‌ها قرار گرفت. برای بررسی تغییرات متابولیت‌های خون در روزهای 14- ، روززایش، 14+ ، 28+ و 60+ نسبت به زایش از همه دام‌ها، نمونه خون از سیاهرگ دم جمع‌آوری شد و غلظت آن‌ها در سرم سنجیده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که میانگین تولید شیر در گروه تیمار نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری داشت (05/0>P). درصد چربی شیر در گروه تیمار به طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>P). دریافت پروبیوتیک سبب افزایش درصد چربی شیر و کل مواد جامد شیر در گروه تیمار نسبت به شاهد شد (05/0>P). مقدار خوراک مصرفی در دوره قبل زایش بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان داد و در گروه تیمار نسبت به شاهد بیشتر بود (05/0>P)، ولی در دوران بعد زایش این تفاوت معنی‌دار نبود. در این آزمایش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و اسیدهای چرب غیراستریفه در خون تحت تاثیر پروبیوتیک قرار نگرفت. اگرچه هر دو صفت در گاوهای تحت تیمار با پروبیوتیک کمتر شده است (1/0=P). در اثر مصرف پروبیوتیک غلطت گلوکز افزایش و غلطت نیتروژن اوره‌ای خون کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پروبیوتیک سبب افزایش میانگین تولیدشیر، چربی شیر و سطح گلوکز و کاهش غلطت نیتروژن اوره‌ای خون در روز 60 بعد زایش شد. این زمان در محدوده زمانی نخستین تلقیح پس از زایمان است. این نتایج در روز 60 نشان‌دهنده‌ی کارکرد بهتر محور سوماتوتروپیک و بهبود شرایط تخمیر شکمبه و در نهایت ثبات شکمبه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows

نویسندگان [English]

  • amiehossein nasiri 1
  • Armin Towhidi 2
  • Malek Shakeri 1
  • Mahdi Zhandi 1
  • Mahdi Dehghan-Banadaki 1
1 Department of animal science, University of tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Background and Objectives: Numerous investigations with dairy cow supported the positive effects of live yeast supplementation on productive efficiency, which were mainly linked to the improved efficiency of rumen fermentation and nutrient digestion. live yeast supplementation has positive effects on reproduction performance with increase of feed intake in high ambient temperature. Recent findings are also revealing the immunomodulating effect of yeast culture in dairy cows, which is possibly linked to the improved energy status as well as the interaction between yeast components in the gut that contributes to the activation of the immune response. The objectives were to determine effects of feeding a live yeast culture as a probiotic on the productive performance, feed intake and some blood metabolic profiles of dairy cows under the hot months of summer.
Materials and methods: The study was implemented 85 days (from June to September 2017) at the FKA Agri-Animal Production Co (Isfahan, Iran). Two groups of 6 periparturient Holstein cows were fed a diet without or with 4 g yeast/d/head (15*109 CFU/g) starting 21 d prepartum through 8 wk postpartum to investigate the changes of blood concentrations of non-esterified fatty acids, β-hydroxybutyrate and Urea-N. Blood was collected on d −14, 0, 14, 28, and 60 d relative to parturition. Diets were mixed twice daily in prepartum and three dailies in postpartum and offered as a TMR. Weekly milk samples were obtained from each cow from 3 consecutive milking (08:00, 16:00, and 00:00), and individual milk weights were recorded at each milking for each cow using a Waikato MKV milk meters (Inter Ag, Hamilton, New Zealand).
Results: Relative to control, cows receiving yeast culture had higher milk yield, milk fat content, and milk solids content. Prepartum DMI was greater in yeast-fed cows than those receiving no yeast but postpartum no significant effect in two groups. None of the blood metabolites analyzed were affected with yeast supplementation, However, a significant day of sampling was found in all blood metabolites assayed, which is indicative of the considerable alterations in metabolic status of dairy cows around the time of calving. In treatment group percentage of glucose increase and BUN decrease.
Conclusion: Yeast supplementation of dairy cows during the high ambient temperature improved lactation performance. Overall, it appears that Probiotics would beneficially improve the blood concentrations of glucose and reduction of BUN in day 60 postpartum (on DFS day). To put into and pay attention to positive results of probiotics to milk production, reproduction, immune function and etc. they are useful in ration of dairy cows in all the sessions to make the peak of generation into the minimum condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • Live yeast
  • milking performance
  • Stress
  • Transition period
1.Abolhasan, A. and Esteghamat, O. 2015. Investigating the effects of wheat bran on performance of Moghani lambs. Animal and Veterinary Sciences. 5(3): 105-107.
2.Adams, J.R., Farran, T.B., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J., Macken, C.N. and Wilson, C.B. 2004. Effect of organic matter addi-tion to the pen surface and pen cleaning frequency on nitrogen
balance in open feedlots. Journal of Animal Science. 82: 2153–2163.
3.AOAC. 2000. Official methods of analysis, 17 thed. Association of official analytical chemists, Arlington, VA.
4.Araujo, R.C., Pires, A.V., Susin, I., Mendes, C.Q., Rodrigues, G.H., Packer, I.U. and Eastridge, M.L. 2008. Milk yield, milk composition, eating behavior, and lamb performance of ewes fed diets containing soybean hulls replacing coastcross (Cynodon species) hay. Journal of Animal Science. 86: 3511-3521.
5.Asadi, M. and Toghdary, A. 1396. Use of agricultural products and agricultural waste in feeding Animal and poultry. The first national conference on new opportunities for agricultural production and employment in the eastern part of the country. Birjand University. (In Persian).
6.Dhakad, A., Garg, A.K., Singh, P. and Agrawal, D.K. 2002. Effect of replacement of maize grain with wheat bran on the performance of growing lambs. Small Ruminant Research. 43: 227-234.
7.Farran, T.B., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J., Macken, C.N. and Lindquist, R.U. 2006. Wet corn gluten feed and alfalfa hay levels in dry-rolled corn finishing diets: Effects on finishing performance and feedlot nitrogen mass balance. Journal of Animal Science. 84: 1205–1214.
8.Firkins, J.L., Berger, L.L. and Fahey, G.C. 1985. Evaluation of wet and dry distiller's grains and wet and dry corn gluten feeds for ruminants. Journal of Animal Science. 60: 847–860.
9.Fluharty, F.L., Loerch, S.C. and Smith, F.E. 1994. Effects of energy density and protein source on diet digestibility and performance of calves after arrival at the feedlot. Journal of Animal Science. 72: 1616-1622.
10.Galyean, M.L. and Defoor, P.J. 2003. Effects of roughage source and level on intake by feedlot cattle. Journal of Animal Science. 81: 8-16.
11.Garg, A.K., Singh, P. and Agarwal, D.K. 2002. Effect of replacement of maize grain with wheat bran on the
performance of growing lambs. Small Ruminant Research. 43: 227-234.
12.Garg, A.K., Singh, P., Malik, R. and Agrawal, D.K. 2004.Effect of replacing maize grain with de-oiled rice bran on intake and utilization of nutrients in
adult ewes. Small Ruminant Research. 52: 75-79.
13.Georing, H.K. and Van Soest, P.J. 1970. Forage Fibre Analysis. USDA. Handbook.
14.Göhl, B. 1981. Tropical feeds. Feed information and nutritive values. Food and Agriculture Organization. 529 pp.
15.Grant, R.J., Colenbrander, V.F. and Mertens, D.R. 1990. Milk fat depression in dairy cows: role of particle size of alfalfa hay. Journal of Dairy Science. 73: 1823-1833.
16.Jamei, P. 1372. Experimental feeding of Animal and poultry. Tehran University Press. (In Persian).
17.Kawas, J.R., Lopes, J., Danelon, D.L. and Lu, C.D. 1991. Influence of forage to concentrate ratio on intake, digestibility and chewing and milk production of dairy goats. Small Ruminant Research. 4: 11-18.
18.Krehbiel, C.R., Stock, R.A., Herold, D. W., Shain, D.H., Ham, G.A. and Carulla, J. E. 1995. Feeding wet corn gluten feed to reduce subacute acidosis in cattle. Journal of Animal Science. 73: 2931–2939.
19.Lachica, M., Aguilera, J.F. and Prieto, C. 1997. Energy expenditure related to the act of eating in Granadina goats given diets of different physical form. British Journal of Nutrition. 77: 417-426.
20.Macken, C.N., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J. and Stock, R.A. 2004. Effects of concentration and composition of wet corn gluten feed in steam-flaked corn-based finishing diets. Journal of Animal Science. 82: 2723-2718.
21.McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. and Wilkinson, R.G. 2011. Animal Nutrition. 7th ed. Longman Group UK, Harlow, UK, 693 Pp.
22.Mlay, P.S., Pereka, A.E., Balthazary, S.T., Phiri, E.C.J., Hvelplund, T., Weisbjerg, M.R. and Madsen, J. 2005.The effect of maize bran or maize bran mixed with sunflower cake on the performance of smallholder dairy cows in urban and per urban area in Morogoro, Tanzania. Livestock Research for Rural Development. 17: 1- 2.
23.National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervide and New York Camelids. National Academy of Science, Washington, DC.
24.Nkosi, B.D., Meeske, R., vander Merwe,
H.J., Acheampong - Boateng, O. and Langa, T. 2010 Effects of dietary replacement of maize grain with popcorn waste products on nutrient digestibility and performance by lamb
South African Society for Animal Science. 40 (2): 133-139.
25.Orskov, E.R. 1988. The feed value of by-products and wastes. Word animal science. Animal Feed Science and Technology. Elsevier scientific publishing company INC.
26.Osuji, P.O., Gordon, J.G. and Webster, A.J.F. 1975. Energy exchanges associated with eating and rumination of sheep given grass diets of different physical form. British Journal of Nutrition. 34: 59-71.
27.Pathak, N.N., Sahoo, A., Singh, P., Chaudhary, L.C., Agarwal, N. and Kamra, D.N. 1998. Voluntary feed intake and nutrient digestibility in lactating crossbred cows fed ad libitum green berseem with concentrate replaced by wheat bran. Indian Journal of Dairy Science. 51: 157-16.
28. Retnani, Y., Widiarti, W., Amiroh, I., Herawati, L. and Satoto, K.B. 2009. Storage Capacity and Palatability of Wafer Complete Ration Based on Sugar Cane Top and Bagasse on Calves. Media Peternakan. Directory of Open Access Journals. 32: 130-136.
29.SAS. 2001. Statistical Analysis System, User’s Guide: Statistics. Version 8.2. SAS Institute, Cary, NC, USA.
30.Sayer, K.M., Buckner, C. D., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J., Macken, C.N. and Loy, T.W. 2013. Effect of corn bran and steep inclusion in finishing diets on diet digestibility, cattle performance, and nutrient mass balance. Journal of Animal Science. 91: 3847–3858.
31.Scott, T., Klopfenstein, T., Stock, R. and Cooper, R. 1997. Evaluation of corn bran and corn steep liquor for finishing
steers. Nebraska Beef Cattle Reports. 67A: 72–74.
32.Singh, A.S., Jain, V.K., Singh, P. and Pathak, N.N. 2000. Effect of feeding wheat bran on feed intake and nutrient utilization in crossbred cows. Indian Journal of Animal Sciences. 70: 1258–60.
33.Singh, P., Garg, A.K., Malik, R. and Agrawal, D.K. 1999. Effect of replacing barley grain with wheat bran on intake
and utilization of nutrients in adult sheep. Small Ruminant Research. 31: 215-219.
34.Skoch, E.R., Binder, S.F., Deyoe, C.W., Allee, G.L. and Behnke, K.C. 1983. Effects of pelleting conditions on performance of pigs fed a corn-soybean meal diet. Journal of Animal Science. 57: 922-928.
35.Stock, R.A., Lewis, J.M., Klopfenstein, T.J., and Milton. C.T. 2000. Review of new information on the use of wet and dry milling feed by-products in feedlot diets. Journal of Animal Science. 77:1–12.
36.Tahir, M.I., Khalique, A., Pasha, T.N., and Bhatti, J.A. 2002. Comparative evaluation of maize bran, wheat bran and rice bran on milk production of Holstein Friesian cattle. International Journal of Agriculture and Biology. 4(4): 559-560.
37.Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminants. Cornell University Press, Ithaca, New York.