اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرمانشاه، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، ایران

3 عضو هیأت علمی ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران

4 عضو هیأت علمی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: غالب پژوهش‌های انجام شده در حوزه محدودیت خوراکدهی، القای دوره رشد جبرانی را نیز در دستور کار خود داشته و در رابطه با عملکرد پروار دام در شرایط محدودیت خوراکدهی دائمی (اعمال محدودیت در کل دوره پروار) و به ویژه در جیره‌های کنسانتره‌ای اطلاعات چندانی در دسترس نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعمال محدودیت کمی در خوراک مصرفی بره‌های نر نژاد سنجابی بر عملکرد رشد، غلظت فراسنجه‌های سرم، قابلیت هضم اجزای شیمیایی جیره و وزن برخی اجزای غیرلاشه‌ای به انجام رسید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و هفت تکرار و با استفاده از 21 رأس بره نر نژاد سنجابی (با میانگین سنی 9±90 روز و دامنه وزنی 25/3±5/29 کیلوگرم) انجام شد. جیره آزمایشی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات (2007) تنظیم گردید. بره‌ها پس از شیرگیری به طور تصادفی در بین تیمارهای آزمایشی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) مصرف آزادانه خوراک در کل دوره پروار (شاهد)؛ 2) خوراکدهی در سطح 90 درصد از مصرف آزاد و 3) خوراکدهی در سطح 80 درصد از مصرف آزاد در کل دوره پروار بودند. خوراک مصرفی هر بره روزانه و افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک هر سه هفته یکبار محاسبه شدند. به‌منظور تعیین غلظت برخی فراسنجه‌های خونی، در روزهای 1، 42 و 84 آزمایش از ورید وداج بره‌ها خونگیری به‌عمل آمد. قابلیت هضم اجزای شیمیایی جیره با استفاده از نشانگر خاکستر نامحلول در اسید مورد بررسی قرار گرفت. پس از اتمام دوره 84 روزه رکوردبرداری، چهار بره از هر تیمار کشتار و درصد لاشه و وزن اجزای غیرلاشه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین افزایش وزن روزانه به طور خطی با کاهش سطح مصرف خوراک کاهش یافت (01/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of feed restriction on performance, diet digestibility, blood metabolites and slaughter characteristics in fattening Sanjabi male lambs

نویسندگان [English]

  • Hassan Khamisabadi 1
  • Reza Naseri Harsini 2
  • Hassan Fazaeli 3
  • Ali Reza Aghashahi 4
1 Head of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Kermanshah
2 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Kermanshah
3 Professor of Animal Science Research Institute
4 Head of Nutrition Department of Animal Science Research Institute
چکیده [English]

Background and objectives: Compensatory growth is usually considered as an integral part of studies on feed restriction and there is little information about ruminant’s fattening performance under continuous long term feed restriction (throughout all fattening period), especially in high concentrate diets. The aims of this study were, therefore, to evaluate the effects of quantitative feed restriction on growth performance, serum metabolites concentration, diet chemical components digestibility and the weights of offal components in male Sanjabi lambs.
Materials and methods: This study was conducted based on a completely randomized design, including three treatments and seven replicates using 21 male Sanjabi lambs (90±9 days old; 29.5±3.25 kg). Experimental diet was formulated based on NRC (2007) recommendations. After weaning, lambs were randomly distributed between 3 treatments. Treatments were: 1) ad libitum consumption of diet throughout the fattening period (control); 2) restricted feeding at 90 % of ad libitum intake, and 3) restricted feeding at 80 % of ad libitum intake throughout the fattening period. The amount of feed consumption for each lamb was recorded daily and body weight gain and feed conversion ratio were recorded and calculated triweekly. To Blood samples were collected from jugular vein at days 1, 42 and 84 to measurement serum metabolites concentration. The digestibility of diet’s chemical components was determined using acid-insoluble ash marker. Upon completion of the 84-day recording period, 4 lambs from each treatment were slaughtered and weights of noncarcass components and carcass percentage were measured.
Results: Average daily weight gain decreased significantly and in a linear manner by reduction in feed intake level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: blood metabolites
  • digestibility
  • feed restriction
  • Performance
  • Sanjabi lamb
1. Boustan, A., Nejati Javarami, A., Hedayat Evrigh, N., Ebrahimi, M. and Seyed Sharifi, R. 2017. Effects of using superior animals in training set on the accuracy of genomic evaluation for high
and low heritability traits in dairy cattle. Journal of Ruminant Research. 5(1): 63-80. 2. Boustan, A., Nejati Javaremi, A. and Moradi Shahrbabak, M. 2014. Economic and genetic aspects of using sexed semen in traditional and genomic evaluation of Iranian Holstein dairy cattle: A Simulation Study. Journal of Agricultural Science and Technology. 16: 801-810.
3. Boustan, A., Nejati Javaremi, A., Rezvannejad, E. and Mojtahedin, A. 2015. Genetic and economic aspects of applying embryo transfer in traditional and genomic evaluation in Iranian Holstein dairy cattle. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 807-811.
4. Bouquet, A., Sørensen, A.C. and Juga, J. 2015. Genomic selection strategies to optimize the use of multiple ovulation and embryo transfer schemes in dairy cattle breeding programs. Livestock Science. 174: 18-25.
5. DeJarnette, J.M., Nebel, R.L. and Marshall, C.E. 2009. Evaluating the success of sex-sorted semen in US dairy herds from on farm records. Journal of Theriogenology. 71: 49-58.
6. Dekkers, J.C.M., Vandervoort, G.E. and Burnside, E.B. 1996. Optimal size of progeny groups for progeny testing programs by artificial insemination firms. Journal of Dairy Science. 79: 2056-2070.
7. Hasler, J.F. 2006. The Holstein cow in embryo transfer today as compared to 20 years ago. Journal of Theriogenology, 65: 4-16.
8. Hasler, J.F., Cardey, E., Stokes, J.E. and Bredbacka, P. 2002. Nonelectrophoretic PCR-sexing of bovine embryos in a commercial environment. Journal of Theriogen-ology. 58: 1457–69.
9. Hayakawa, H., Hirai, T., Takimoto, A., Ideta, A. and Aoyagi, Y. 2009. Superovulation and embryo transfer in Holstein cattle using sexed sperm. Journal of Theriogenology. 71: 68-73. 10. Joezy Shekalgorabi, S. and Shadparvar, A. 2014. Impact of applying sex sorted semen in heifers on genetic improvement of dam of dams selection pathway. Iranian Journal of Animal Science Research. 6(3): 258-264.
11. Kaimio, I., Mikkola, M., Lindeberg, H., Heikkinen, J., Hasler, J.F. and Taponen, J. 2013. Embryo production with sex-sorted semen in superovulated dairy heifers and cows. Journal of Theriogenology. 80: 950–954.
12. Larson J.E., Lamb G.C., Funnell B.J., Bird S., Martins A. and Rodgers J.C. 2010. Embryo productionin superovulated Angus cows inseminated four times with sexed-sorted or conventional, frozen-thawed semen. Journal of Theriogenology. 73: 698–703.
13. Lohuis, M.M. 1995. Potential benefits of bovine embryo - manipulation technologies to genetic improvement programs. Journal of Theriogenology. 43(1): 51-60. 14. MonteiroJr, P.L.J., Batista, A.M., Almeida, F.C., Figueiredo, A.E.S., Soares, P.C., Carneiro, G.F. and Guerra, M.M.P. 2016. Fertilization rate and embryo production of superovulated dairy cows after insemination with non-sorted and sex-sorted semen. Animal Reproduction. 13: 112-116.
15. Norman, H.D., Hutchison, J.L. and Miller, R.H. 2010. Use of sexed semen and its effect on conception rate, calf sex, dystocia, and stillbirth of Holsteins in the United States. Journal of Dairy Science. 93: 3880–3890.
16. Panarace, M., Medina, M., Cattaneo, L., Caballero, J., Cerrate, H. and Dalla Lasta, M., et al. 2003. Embryo production using sexed semen in superovulated cows and heifers. Journal of Theriogenology. 59: 513. 17. Sá Filho, M.F., Nichi, M., Soares, J.G., Vieira, L.M., Melo, L.F., Ojeda, A., Campos Filho, E.P., Gameiro, A.H., Sartori, R. and Baruselli, P.S. 2014. Sex-sorted sperm for artificial insemination and embryo transfer programs in cattle. Animal Reproduction. 11(3): 217-224.
18. Sahebhonar, M. 2008. Estimation of genetic trend of production traits and determination of some effective factors on it in Iranian Holstein population.
M.S. thesis, Tehran University, Karaj, Iran.
19. Schenk, J.L., Suh, T.K. and Seidel, G.E. 2006. Embryo production from superovulated cattle following insemination of sexed sperm. Journal of Theriogenology. 65: 299–307.
20. Seidel, G.E. 2003. Economics of selecting for sex: The most important genetic trait. Journal of Theriogenology. 59: 585-598.
21. Shea B.F. 1999. Determining the sex of bovine embryos using polymerase chain reaction results: a six-year retrospective study. Journal of Theriogenology. 51:841–54.
22. Sorensen M.K., Voergaard, J., Pedersen L.D., Berg P. and Sorensen, A.C. 2011. Genetic gain in dairy cattle populations is increased using sexed semen in commercial herds. Journal of Animal Breeding and Genetics. 128: 267–275.
23. Thomasen, J.R., Willam, A., Egger-Danner, C. and Sorensen, A.C. 2015. Reproductive technologies combine well with genomic selection in dairy breeding program. Journal of Dairy Science. 99: 1331-1340.
24. VanRaden, P. 2008. Efficient methods to compute genomic predictions. Journal of Dairy Science. 91: 4414–4423.