تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه کشاورزی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- استاد دانشکده علوم دامی و شیلات

3 دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه دام

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سابقه و هدف: براساس مطالعات انجام گرفته و در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و دیگر محرک‌های رشد، تقاضا برای استفاده از مواد محرک رشد طبیعی در صنعت تغذیه دام در مدت 5 تا 10 سال اخیر افزایش یافته است زیرا برخلاف آنتی بیوتیک ها، استفاده از مواد محرک رشد طبیعی توسط دام و طیور هیچگونه باقیمانده بافتی وجود ندارد و مقاومت میکروبی ایجاد نمی‌کند. در این میان افزودنی‌های دیگر از جمله هیومات سدیم که از تجزیه مواد آلی حاصل می‌شود، مطرح شد. تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی شامل گلوکز، پروتئین کل و کلسترول و شکمبه‌ای نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار در گوساله‌های هلشتاین انجام گرفت.
مواد و روش کار: 48 راس گوساله هلشتاین (24 راس نر و 24 راس ماده) تازه متولد شده با میانگین وزن تولد2 ±37 در چهار تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 75 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. گوساله ها از روز 4 تولد مقدار 4 لیتر شیر جایگزین (10 درصد وزن تولد) را دو بار در روز ساعت های 8 و 16 دریافت می‌کردند. گروه‌های آزمایشی شامل: (1) شاهد (تغذیه شیر جایگزین بدون افزودنی)، (2) افزودن 5 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین ، (3) افزودن 10 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین و (4) افزودن 15 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین بود. هر حیوان علاوه بر دریافت شیر جایگزین دسترسی آزاد به آب و استارتر داشت. نمونه‌گیری خون در 30، 60 و 75 روزگی و همچنین نمونه‌گیری مایع شکمبه در روزهای 35 و 75 روزگی حدود 3 تا 4 ساعت بعد از تغذیه با استفاده از پمپ خلا نمونه‌گیری از مایع شکمیه انجام شد. مصرف خوراک و وزن گوساله‌ها به ترتیب به صورت روزانه و هفتگی انجام شد.
یافته‌ها: مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی در کل دوره، قابلیت هضم ظاهری، غلظت اسیدهای چرب فرار، pH مایع شکمبه و فراسنجه‌های رشد تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند (05/0>P‌). در دوره قبل از شیرگیری، در بین تیمارها، تفاوت معنی‌داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. تاثیر افزودن هیومات سدیم به شیر بر فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای متفاوت بود. غلظت کل اسیدهای چرب فرار در پایان دوره در گروهی که روزانه 5 گرم هیومات سدیم را مصرف کردند، نسبت به سایر تیمارها، به طور معنی داری بیشتر بود (05/0>P‌). مقدار غلظت نیتروژن آمونیاکی در پایان دوره تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت (04/0=P‌) و کمترین مقدار نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار 2 (5 گرم هیومات سدیم) بود. اسهال در تیمارهای آزمایشی به ترتیب 8.33، 3، 4 و 4.66 درصد بود و نمره سلامتی عمومی مربوط به گوساله هایی که 5 گرم هیومات سدیم را مصرف کردند، نسبت به سایر تیمارها به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P‌).
نتیجه‌گیری: در این آزمایش، گوساله‌هایی که 5 گرم هیومات سدیم مصرف کردند، از نظرافزایش وزن، وضعیت سلامت، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در شرایط بهتری بودند. مصرف 5 گرم هیومات سدیم اثرات خوبی بر روی فراسنجه‌های‌خونی و شکمبه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves

نویسندگان [English]

  • razieh noori 1
  • yadollah chashnidell 2
  • gholamreza ghorbani 3
  • asad alah teimoori 4
  • Amir hosein mahdavi 3
1 student
2 University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Professor, Faculty of Animal Sciences and Fisheries
3 Isfahan University of Technology Professor of Nutrition
4 Member of faculty member of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and objective: Based on studies conducted in response to concerns about the use of antibiotics and other growth promoters, the demand for the use of natural growth stimulants in the livestock feed industry has increased in the last 5 to 10 years because, unlike antibiotics There is no tissue residue from the use of natural growth stimulants by livestock and poultry and does not produce microbial resistance. Other additives, including sodium humate, are obtained from organic matter decomposition, were raised. The present study was conducted to investigate the effect of sodium humate on the performance, rumen parameters and Blood parameters included glucose, total protein and cholesterol, and ammonia nitrogen rumors and volatile fatty acids of Holstein calves.
Materials and Methods: Fourtyeight newborn Holstein calves with mean birth weight was 37 ± 2 were studied in four treatments in a completely randomized design for 75 days. Calves received 4 liters of milk replacer (10% of birth weight) from day 4 of birth twice a day at 8 and 16 hours. Treatments were included as1) control (milk replacer supplement without supplementation), 2) milk replacer feeding with addition of 5 grams of sodium humate, 3) milk replacer feeding with addition of 10 grams of sodium humate, and 4) milk replacer feeding by adding 15 grams of sodium humate. In addition to milk replacer, each animal had free access to water and starter. Blood samples were taken at 30, 60 and 75 days of age, as well as rumen fluid sampling in 35 and 75 days of day after 3 to 4 hours after feeding using a vacum pump for sampling from the abdominal fluid Feed intake and calves weight were measured daily and weekly respectively.
Results: Feed intake, Feed conversion, apparent digestibility cofficients of nutrients, volatile fatty acid concentrations, ruminal pH and growth parameters were affected by treatments (p <0.05). In the entire period, there was no significant difference in feed conversion among treatments. The effect of adding sodium humate to milk were different on blood and rumen parameters. Total volatile fatty acids in the group consuming 5 grams of sodium humate daily was significantly higher than other treatments (P<0.05). The amount of ammonia nitrogen concentration was affected by treatments at the end of the period (P = 0.04). In the end of the period, the lowest amount of ammonia nitrogen was related to treatment 2 (5 gr sodium humate). The prevalence of diarrhea was 8.33, 3, 4and 4.66 percentage respectively. General health score for calves consuming 5 grams of sodium humate was significantly higher than other treatments.
Conclusion: In this experiment, calves consuming 5 g of sodium humate of body weight gain, health status, blood and rumen parameters were in more favorable. The consumption of 5 grams of sodium humate had positive effects on blood and rumen parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suckling calves
  • Health status
  • Sodium humate
  • Feed conversion
1. Al-Saiady, M.Y. 2010. Effect of
probiotic bacteria on immunoglobulin G
concentration and other blood
components of newborn calves. Journal
of Animal and Veterinary Advances.
9(3): 604-609.
2. Augenlich, L.H., Anthony, G.M. and
Church, T.L. 1999. Short-chain fatty
acid metabolism, apoptosis, and Apcinitiated
tumorigenesis in mouse
gastrointestinal mucosa. Journal of
Cancer Research. 59: 6005-6009.
3. Byappanahalli, M.N., Nevers, M.B.,
Korajkic, A., Staley, Z.R. and Harwood,
V.J. 2012. Enterococci in the
environment. Microbiology and
Molecular Biology Reviews. 76(4): 685-
4. Chirase, N., Greene, L. W., McCollum,
F.T., Auvermann, B.W. and Cole, N. A.
2000. Effect of Bovipro on performance
and serum metabolites concentrations of
beef steers. American Society of Animal
Science.51 Pp.
5. Dabovich, L.A., Hulbert, L., Rudine, A.
and Glone, J.J. 2003. Evaluation of
nutriceutical effects on pig immunity:
Effects of Promox. In 2003 Southern
Section ASAS meeting. Pork Industry
Institute, Department of Animal and
Food SciencTexas Tech University,
Lubbock. TX (Vol. 79409).
6. Degirmencioglu, T. 2014. Using humic
acid in diets for dairy goats, Animal
Science papers and reports. 4. (In
preshian).
7. Eren, M., Gezen, S.S., Deniz, G. and
Orhan, F. 2008. Effects of liquid humate
supplemented to drinking water on the
performance and eggshell quality of
hens in different laying periods. Revue
de medecineveterinaire. 159(2): 91.
8. Hosseinabadi, M., Dehghan, Bandaky,
M. and Zali, A. 2013. The effect of
feeding of bacterial probiotic in milk or
starter on growth performance, health,
blood and rumen parameters of sulking
calves. Journal of Animal Science. 4:
9. McLeod, K.R., Harmon, D.L. and
Riddell, J.B. 2010. Addition of a
bacillus based probiotic to the diet of pre
ruminant calves: Influence on growth,
health, and blood parameters. The
International Journal of Applied
Research in Veterinary Medicine. 8:78-
10. McMurphy, C.P., Duff, G.C., Sanders,
S.R., Cuneo, S.P. and Chirase, N.K.
2011. Effects of supplementing humates
on rumen fermentation in Holstein
steers. Journal of Animal Science. 41(2):
134-140.
11. NRC. 2001. Nutrient Requirements of
Dairy Cattle, 6th rev. ed. Washington,
D. National Academy Press.
12. Pisarikova, B., Zraly, Z. and Herzig, I.
2010. The effect of dietary sodium
humate supplementation on nutrient
digestibility in growing pigs.
ActaVeterinaria Brno. 79(3): 349-353.
13. Rath, N.C., Huff, W.E. and Huff, G.R.
2006. Effects of humic acid on broiler
chickens. Journal Poultry Science.
85(3): 410-414.
14. Riede, U.N., Zeck-Kapp, G.,
Freudenberg, N., Keller, H.U. and
Seubert, B. 1991. Humate-induced
activation of human granulocytes.
VirchowsArchiv B. 60(1): 27-34.
15. SAS, 1988. SAS User’s Guide:
Statistics. Version 9.1 Edition. SAS Inc.,
Cary, N.C., USA.
16. Shi, Y., Parker, D.B., Cole, N.A.,
Auvermann, B.W. and Mehlhorn, J.E.
2001. Surface amendments to minimize
ammonia emissions from beef cattle
feedlots. Transactions of the ASAE.
44(3): 677-682.
17. Stevenson, F.J. 1982. Humus Chemistry.
New York: J. Wiley and Sons. 443-6.
18. Taylan, A.K.S.U. and Bozkurt, A.S.
2009. Effect of dietary essential oils
and/or humic acids on broiler
performance, microbial population of
intestinal content and antibody titres in
the summer season. Kafkas Universitesi
Veteriner Fakaltesi Dergisi. 15(2): 185-
19. Timmerman, H.M., Mudler, L., Evrets,
H. and Vanespan, D.C. 2005. Health and
growth of veal calves fed milk replacer
with or without Probiotics. Journal of
Dairy Science. 75: 894-899.
20. Van Keulen, J. and Young, B. 1977.
Evaluation of Acid-Insoluble Ash as a
natural marker in ruminant digestibility
studies. Journal of Animal Science.
44(2): 282-287.
21. Varadyova, Z., Kisidayova, S. and Jalc,
D. 2007. Effect of humic acid on
fermentation and ciliate protozoan
population in rumen fluid of sheep in
vitro. Journal of Animal Science.
89(11): 1936-1941.
22. Van Soest, P.V., Robertson, J.B. and
Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary
fiber, neutral detergent fiber, and
nonstarch polysaccharides in relation to
animal nutrition. Journal of Dairy
Science. 74(10): 3583-3597.
23. Vucskits, A.V., Hullar, I., Bersenyi, A.,
Andrasofszky, E., Kulcsar, M. and
Szabo, J. 2010. Effect of fulvic and
humic acids on performance, immune
response and thyroid function in rats.
Journal of Animal Physiology and
Animal Nutrition. 94(6): 721-728.
24. Yoon, I.K. and Stern, M.D. 1996
.Effects of Saccharomyces cerevisiae
and Aspergillus oryzaecultures on
ruminal fermentation in dairy cows.
Journal of Dairy Science. 79: 411-417.
25. Zhao, X.H., Zhang, T., Xu, M. and Yao,
J.H. 2011. Effects of physically effective
fiber on chewing activity, ruminal
fermentation, and digestibility in goats.
Journal of Animal Science. 89: 501-509.