اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

4 دانشجوی دکترای گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

سابقه و هدف: سلنیوم یک عنصر کم‌مصرف ضروری در تغذیه دام بوده که تأمین کافی آن به‌منظور دستیابی به عملکرد بهینه رشد و سلامت، ضروری می‌باشد. همچنین نقش مهمی را در تولید و فعالیت هورمون‌های تیروئیدی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ایفا می‌نماید. اگرچه کمبود سلنیوم در همه گونه‌های حیوانی اتفاق می‌افتد ولی نشخوارکنندگان و بخصوص نشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند و بز به این بیماری مستعد‌تر هستند. این کمبود علاوه بر تخریب در ماهیچه‌های اسکلتی و قلبی در بره و بزغاله، می‌تواند با آسیب به بافت کبد همراه شود که نتیجه آن افزایش غلظت آنزیم‌هایی مانند کراتنین فسفوکیناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز در پلاسما است. هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم برعملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر در حال رشد بود.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به مدت 60 روز با تعداد 18 رأس بز نر در حال رشد 5-4 ماهه با میانگین وزنی 02/5±25/22 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار انجام شد. تیمارها شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کننده جیره پایه بدون مکمل، حاوی مقدار 05/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سلنیوم)؛ 2 و 3) جیره پایه به همراه مقدار 15/0 و 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیت سدیم بودند. بزها در روزهای صفر، 15، 30، 45 و 60 آزمایش توزین شده و خوراک مصرفی برای هر حیوان به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. خون‌گیری در روزهای 30 و 60 انجام و غلظت عناصر کلسیم، فسفر، روی، مس و آهن، فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینو‌ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز، کراتین فسفوکیناز، غلظت هورمون‌های تری‌یدوتیرونین و تترایدوتیرونین سرم یا پلاسما و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون تعیین شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین وزن بدن بین تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت. اما میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار دریافت‌کننده 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (57/160) گرم در روز بود و به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد (56/147) بالاتر بود (05/0>P). ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمارهای دریافت‌کننده 15/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (38/7) و 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (19/7) بود که به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد (00/8) بهبود یافت (05/0P<). فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و کراتین فسفوکیناز سرم، غلظت پلاسمایی عناصر روی، مس، آهن، کلسیم و فسفر در بین تیمار‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت. غلظت تری یدوتیرونین در کل دوره در تیمارهای دریافت‌کننده سلنیوم (55/8 و 31/8) نسبت به گروه شاهد (76/6) به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. در روز 60 آزمایش غلظت تترایدوتیرونین در تیمارهای دریافت‌کننده 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (14/120) نسبت به گروه شاهد (53/139) کاهش معنی‌داری یافت (05/0>P). فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون کامل در تیمارهای دریافت‌کننده 15/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (89/171) و 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک (79/199) نسبت به گروه شاهد (04/96) به‌طور معنی‌داری با افزایش همراه شد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی سطوح 15/0 و 30/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک سلنیوم، باعث بهبود میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بزغاله‌های پرواری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of selenium on performance and some blood parameters of feedlot kids

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abolfazli 1
  • Hassan Aliarabi 2
  • Abbas Farahavar 3
  • Ahmad Ahmadi 3
  • Reza Alimohamadi 4
1 . M. Sc. Student of Animal Science, Faculty of Agricultur, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of animal science, Bu-Ali sina University
3 Asistant Professor of Animal Scinces, Faculty of Agricultur, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 .D. Student. of Animal Scinces, Faculty of Agricultur, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Selenium is a trace element in feeding animals. Selenium is an essential component of thyroid hormones metabolism and plays an important role in the formation and activity of antioxidant enzyme glutathione peroxidase. Although selenium deficiency occurs in all animal species, ruminants, and especially small ruminants, such as sheep and goat, are more susceptible to this disease, which is associated with damage to myocardial infections in lambs and kids, and muscle lesion in younger ones. In the absence of selenium, it affects skeletal muscle and liver tissue, which results in increased Creatine phosphokinase activity and amino-aspartate transferase in tissue and plasma. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of different levels of selenium supplementation on the performance and blood of feedlot kids.
Material and methods: This trial was conducted to evaluate the effects of different level of selenium supplements on growth performance, hematological and plasma parameters in feedlot kids for 60 days. The experiment consisted of 18 kids, 4-5 months of age and 22.52±5.02 kg average in weight randomly allotted to 3 treatments. Treatments were: 1) Control diet (diet without selenium supplementation); 2) Control diet + 0.15 mg/kg Se as sodium selenite and 3) Control diet + 0.30 mg/kg Se as sodium selenite. Kids were weighted in the beginning and on days 15, 30, 45 and 60 and daily feed intake for each animal was measured. Blood samples were taken on days 30 and 60 and plasma concentration of calcium, phosphorus, zinc, copper and iron, aspartate amino transferase, alkaline phosphatase, alanin amino transferase, creatine phosphokinase activities, serum triiodotyronin, tetraiodotyronin levels and blood gluthation peroxidase activity were measured.
Results: According to obtained results, average daily feed intake and body weight were not significantly different between treatments (P>0.05), but average daily gain in 0.30 mg/kg group was significantly increased in compare to control group. Feed conversion ratio was improved in selenium groups (P<0.05). Serum concentrations of aspartate amino transferase, alkaline phosphatase, alanin amino transferase and creatine phosphokinase activities, plasma concentrations of calcium, phosphorus, zinc, copper and iron were not significantly different among groups (P>0.05). Concentrations of triiodotyronin and gluthation peroxidase activity were significantly increased and concentration of tetraiodotyronin and triiodotyronin/tetraiodotyronin ratio decreased in selenium supplemented groups (P<0.05).
Conclusion: In conclusion, supplementation of 0.15 and 0.30 mg/kg selenium resulted in increased average daily gain and improved feed conversion ratio, thyroid hormones metabolism and antioxidant status of feedlot kids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedlot kids
  • Selenium
  • growth
  • blood metabolites
1. Hefnawy, A.E.G. and Tórtora-Pérez, J.L. 2010. The importance of selenium
and the effects of its deficiency in animal health. Small. Rumin. Res. 89: 185-192.
2. Alimohamady, R., Aliarabi, H., Bahari, A.A. and Dezfoulian, A.H. 2013. Influence of different amounts and sources of selenium supplementation on performance, some blood parameters, and nutrient digestibility in lambs. Biol. Trace. Elem. Res. 154: 45–54.
3. Andres, S., Mane, M.C., Sanchez, J., Barrera, R. and Jimenez, A. 1996. Changes in GSHPx and muscle enzyme activities in lambs with nutritional myodegeneration following a single treatment with sodium selenite. Small. Rumin. Res. 23: 183-186.
4. AOAC. 2012. Official Method of Analysis. AOAC International, Gaithersburg, MD.
5. Arthur, J.R. 1988. Effects of selenium and vitamin E status on plasma creatine kinase activity in calves. J. Nut. 118:
745-755.
6. Beckett, G.J. and Arthur, J.R. 2005. Selenium and endocrine systems. J. Endocrinol. 184: 455-465.
7. Davis, P.A., McDowell, L.R., Wilkinson, N.S., Buergelt, C.D., Van Alstyne, R., Weldon, R.N., Marshall, T.T. and Matsuda-Fugisaki, E.Y. 2008. Comparative effects of various dietary levels of Se as sodium selenite or Se yeast on blood, wool, and tissue Se concentrations of whether sheep. Small. Rumin. Res. 74: 149-158.
8. Elsisy. GA., Abdel Razek, A.M.A., Younis, A.A., Ghalab A.M. and Abdou, M.S.S. 2008. Effect of dietary zinc or selenium supplementation on some reproductive hormone levels in male Baladi goats. Glob. Vet. 2(2): 46-50.
9. Faixova, Z., Faix, S., Leng, L., Vaczi, P., Makova, Z. and Szaboova, R. 2007. Hematological, blood and rumen chemistry changes in lambs following supplementation with Se-yeast. Acta. Vet. Brno. 76:3-8.
10. Foster, L.H. and Sumar, S. 1997. Selenium in health and disease: a review. Cri. Rev. Food Sci. Nutr. 37 (3): 211-228.
11. Horky, P. 2015. Effect of selenium on its content in milk and performance of dairy cows in ecological farming. Slovak. J. Food. Sci. l 9: 324-329.
12. Jalilian, M.T., Moeini, M.M. and Karkodi, K. 2012. Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se, Cu, Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs. Acta Agric .Slov. 100: 123–129.
13. Juniper, D.T., Phipps, R.H., Jones, A.K. and Bertin, G. 2006 Selenium supplementation of lactating dairy cows effect on selenium concentration in blood, milk, urine and feces. J. Dairy. Sci. 89: 3544-3551.
14. Kachuee, R., Moeini, M.M., and Souri, M. 2013. The effect of dietary organic and inorganic selenium supplementation on serum Se, Cu, Fe and Zn status
during the late pregnancy in Merghoz goats and their kids Merghoz goats and their kids. Small. Rumin. Res. 110: 20- 27.
15. Kojouri, G.A., Jahanabadi, S., Shakibaie, M., Ahadi, A.M. and Shahverdi. A.R. 2011. Effect of selenium supplementation with sodium selenite and selenium nanoparticles on iron homeostasis and transferring gene expression in sheep. Res. Vet. Sci. 93: 275-278.
16. Kojouri, G.A. and Shirazi, A. 2007. Serum concentration of Cu, Zn, Fe, Mo, and Co folloing systemic administration of Vitamin E and selenium to the pregnant ewes. Small. Rumin. Res. 70: 136-139.
17. Kumar M., Garg, A.K, Dass, R.S., Chaturvedi, V.K., Mudgal, V. and Varshney, V.P. 2009 Selenium supplementation influences growth performance, antioxidant status and immune response in lambs. Anim. Feed. Sci. Tech. 153: 77-87.
18. Kumar, N., Garg, A.K. and Mudgal, V. 2008. Effect of different levels of selenium supplementation on growth rate, nutrient utilization, blood metabolic profile, and immune response in lambs. Biol. Trace Elem. Res. 126: 44-56.
19. Meschy, F. 2000. Recent progress in the assessment of mineral requirements of goats. Livest. Prod. Sci. 64: 9-14.
20. Moeini, M.M., Kiani, A., Karami, H. and Mikaeili, E. 2011. The effect of selenium administration on the selenium, copper, iron and zinc status of pregnant heifers and their newborn calves. Agri. Sci. Tech. 13: 53-59.
21. Mohri, M., Ehsani, A., Norouzian, M.A., Heidarpour, M. and Seifi, H.A. 2011. Parenteral selenium and vitamin E supplementation to lambs: hematology, serum biochemistry, performance, and relationship with other trace elements. Biol. Trace. Elem. Res. 139: 308-316.
22. Mudgal, V., Garg, A.K., Dass, R.S. and Varshney V.P. 2008. Effect of selenium and copper supplementation on blood metabolic profile in male buffalo (Bubalus bubalis) calves. Biol. Trace Elem. Res. 121: 31-38.
23. NRC. 2007. Nutrient requirements of small ruminants. National Academy press, Washington, DC.
24. Oblitas, F., Contreras, P.A., Bohmwald, H. and Wittwer, F. 2001. Effect of selenium supplementation on blood glutathione peroxidase (GSH-Px) activity and weight gain in heifers. Arch. Med. Vet. 32: 55-62.
25. Paglia, D.E. and Valentine, W.N. 1967. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. Lab. Clin. Med. 70: 158-169.
26. Pavlata, L., Prasek, J., Filipek, J. and Pechova, A. 2004. Influence of parenteral administration of selenium and vitamin E during pregnancy on selected metabolic parameters and colostrum quality in dairy cows at parturition. Vet. Med. Czech. 5: 149-155.
27. Pechova, A., evcikova, L., Pavlata, L. and Dvorak, R. 2012. The effect of various forms of selenium supplied to pregnant goats on selected blood parameters and on the concentration of Se in urine and blood of kids at the time of weaning. Vet. Med. 57(8): 394–403
28. Rimbach, G., Walter, A., Most, E. and Pallauf, J. 1998. Effect of microbial phytase on zinc bioavailability and cadmium and lead accumulation in growing rats. Food Chem. Toxicol. 36: 7-12.
29. Salama-Ahmad. A., Caja, G., Albanell, E., Such, X., Casals, R. and Plaixats, J. 2003. Effect of dietary supplements of zinc-methionine on milk production, udder health and zinc metabolism in dairy goats. J. Dairy res. 70: 9-17.
30. SAS Institute. 2004. User’s Guide. Version 9.1: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
31. Schomburg L. and Köhrle J. 2008. On the importance of selenium and iodine metabolism for thyroid hormone biosynthesis and human health. Mol. Nutr. Food. Res. 52: 1235–1246
32. Shi, L., Xun, W., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., Shi, L., Wang, Q., Yang, R.
and Lei, F. 2011. Effect of sodium selenite, Se-yeast and nano-elemental selenium on growth performance, Se concentration and antioxidant status in
growing male goats. Small. Rumin. Res. 96: 49-52.
33. Suttle, N.F. 2010. Mineral Nutrition of Livestock (4thed). CAB International, Oxford, UK.
34. Todini L., Malfatti A., Valbonesi A., Trabalza-Marinucci M. and Debenedetti A. 2007. Plasma total T3 and T4 concentrations in goats at different physiological stages, as affected by the energy intake. Small. Rumin. Res. 68: 285–290.
35. Underwood, E.J. and Suttle, N.F. 1999. The mineral nutrition of livestock. J. CAB international, Wallingford, U.K.
36. Vansoest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis. B.A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy. Sci. 74:3583-3587.
37. Wichtel, J.J., Craigie, A.L., Freeman, D.A., Varela-Alvarez, H. and Wiamson, N.B. 1996. Effect of selenium and iodine supplementation on growth rate and on thyroid and somatotrophic function in dairy calves at pasture. J. Dairy. Sci. 79: 1865-1872.
38. Aghwan, Z.A., Sazili, A.Q., Alimon, A.R., Goh, Y.M. and Hilm. M. 2013. Blood haematology, serum thyroid hormones and glutathione peroxidase status in Kacang Goats fed inorganic Iodine and Selenium supplemented diets. J. Anim. Sci. 26(11): 1577-1582.
39. Zhang, L., Zhou, Z.Q. Li, G. and Fu, M.Z. 2013. The effect of Deposition Se on the mRNA Expression levels of GPxs in goats from a Se-enriched County of China. Biol. Trace Elem. Res. 156:111-123.
40. Zubair, M., Ali, M., Ahmad, M., Sajid, M., Ahmad, I. and Gul, S.T. 2015. Effect of selenium and vitamin E on cryopreservation of semen and reproductive performance of animals (a review). J. Entomol. Zool. 3(1): 82-86.