بررسی تاثیر دو سطح انرژی جیره بر برخی ویژگی های عملکردی و فراسنجه‌های خونی بره‌های افشاری و زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم دامی- دانشگاه گنبد کاووس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام- گروه علوم دامی- دانشگاه گنبد کاووس

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

4 دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

سابقه وهدف: بخش قابل توجهی از عملکرد حیوانات تحت تاثیر سطح مواد مغذی جیره می‏باشد و تعادل مواد مغذی نقش مهمی در تولید حیوانات مزرعه ای دارد. بررسی‏‫های انجام شده روی تغذیه نشخوارکنندگان نشان دادند که جیره‏ های حاوی سطوح بالای کنسانتره سرعت رشد را افزایش داده و سطح تولید حیوان را بالا می‏‫برد. همچنین گزارش شده است که جیره های با سطوح بالای انرژی سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک می‏ شود. علیرغم اهمیت آن اطلاعات زیادی درباره پاسخ گوسفندان ایرانی، خصوصا نژادهای دنبه دار، به احتیاجات مواد مغذی برآورد شده توسط سیستم های تغذیه نوین موجود نیست. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر دو تیمار غذایی با سطح انرژی توصیه شده در سیستم SRNS و 10 درصد بالاتر از آن بر عملکرد پرواری و فراسنجه‫های خونی در بره‏‫های دو نژاد مختلف ایرانی (افشاری و زل) بوده است.
مواد و روش‏ها: این پژوهش در قالب آزمایش فکتویل 2×2 (دو سطح انرژی جیره و دو نژاد زل و افشاری) با استفاده از 20 راس بره‏ با میانگین وزنی به ترتیب 20 و 28 کیلوگرم برای بره‏‫های زل و افشاری در یک دوره 70 روزه انجام گرفت. طی دوره آزمایش خوراک مصرفی و باقیمانده‫ی آن بصورت روزانه وزن‏‫کشی شدند. همچنین بره‫ها در ابتدای دوره و سپس هر 14 روز وزن‏‫کشی شدند. برای بررسی اثر تیمار بر فراسنجه‫‏های خونی طی 4 نوبت (10، 30، 50 و 70 روزگی) از ورید وداجی بره‫ها نمونه‫های خون گرفته شد و به منظور تعیین غلظت تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته‏‫ها: بره‏ های هر دو نژاد که از خوراک با سطح انرژی بالا تغذیه شده بودند، افزایش وزن بیشتری را نشان دادند. طبق نتایج حاصل، نژاد زل و افشاری در تیمار پر انرژی به ترتیب 24 و 34 گرم افزایش وزن روزانه‏‫ی بیشتری را نسبت به گروه تغذیه شده با خوراک کم انرژی داشتند و این تفاوت در نژاد افشاری از نظر آماری معنی‫دار بود (05/0p<). همچنین ضریب تبدیل غذایی در بره‫های نژاد افشاری و زل تغذیه شده با تیمار کم‫انرژی به ترتیب 2/7 و 8/6 و در تیمار پرانرژی 5/6 و 9/5 بود که تفاوت بین آن‫ها از نظر آماری معنی‫دار بود. نتایج مربوط به آنالیز فراسنجه‏‫های خونی نشان داد که افزایش میزان انرژی خوراک در بره ‏های افشاری سبب افزایش معنی دار گلوکز و تری ‏گلیسرید خون شد (05/0P<). غلظت کلسترول، LDL و HDL سرم خون در هر دو نژاد با افزایش انرژی جیره بصورت معنی‫دار کاهش یافت (05/0P<).
نتیجه‫گیری: براساس نتایج این پژوهش می‫‫توان گفت که استفاده از سطح انرژی بالاتر از سطوح توصیه شده بره‏‫ها در نژاد افشاری با بهبود ضریب تبدیل غذایی همراه است که نهایتا می‏تواند سبب افزایش وزن روزانه و نتیجتا افزایش درآمد کسب شده توسط دامدار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of two dietary energy level effects on performance and blood parameters of Afshari and Zell lambs

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sedaghat 2
  • farzad ghanbari 3
  • Ashourmohamad Ggharehbash 4
1
2 MS.c. graduated student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Gonbad Kavous
3 dept. of animal sciences
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Gonbad Kavous
چکیده [English]

Background and objectives: A large part of animal performance is under effect of the dietary nutrient level and the balance of nutrients in the feed consumes a great deal on the yield of the farm animals. Studies on ruminant’s nutrition have shown that diets containing high levels of concentrate can increase the growth rate and increase the production level. Also it has been reported that high energy diets have improved the feed conversion rate. Despite its importance there is no much information about response of Iranian sheep, especially fatty tailed breeds to nutrient requirements estimated by new nutritional systems. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of two dietary treatments with energy level recommended by SNRS (2.25 ME cal/Kg) and 10% higher (2.5 ME cal/Kg) on growth performance and blood parameters of two Iranian breed lambs.
Materials and methods: This study, was conducted in completely randomized blocks design with two treatments (2 level of dietary energy) and two blocks (Zel and Afshari breeds) using 20 lambs with a mean body weight of 20 and 28 kg respectively in a 150 day period, during which time feed intake and the feed residues were weighed at the beginning and the end of each day, and each 14 days, lambs were regularly weighed. In order to investigation of the blood parameters, Blood samples were collected from the venous veins of the lambs 4 times (on days 10, 30, 50 and 70). Finally, the parameters of triglyceride, cholesterol, HDL, and LDL were measured. Statistical analyzes were performed using SAS version 9.2.
Results: Lambs receiving High energy diet showed more weight gain. According to the results, Zel and Afshari breeds in this treatment had 24 and 34 grams, respectively, more weight gain than the low energy treatment, which was statistically significant in Afshari lambs. Also, the feed conversion rates of lams receiving High energy diet were 0.7 and 0.9 units lower respectively. The results of the analysis of blood parameters showed that increase in dietary energy in Afshari lambs, increased blood glucose and triglyceride levels, and the cholesterol, LDL and HDL levels were decreased significantly with decreasing dietary energy level in both breeds.
Conclusion: Based on the results of this study, it can be said that using the energy level higher than the recommendations for Afshari lambs results in improvement of feed conversion rate, which is associated with an increase in the weight gain, hence, can improve the income earned by the farmer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood parameters
  • daily weight gain
  • dietary energy
  • Zel and Afshari breed
1. Abdel-Baset, N. 2009. Effect of different dietary energy levels on the performance and nutrient digestibility of lambs. J. Vet. World. 2: 418-420.
2. Banergee, G.C. 1991. A text book of animal Husbandry. 7th ed. Oxford & IBH publishing co. 854 p.
3. Black, J.L. 1983. Growth and development of lambs. In: w. Haresign (Ed), Sheep production, Butterworth, London. 21-58.
4. Cannas, A., Tedeschi, L.O., Atzori, A.S. and Fox, D.G. 2007. Prediction of the growth rate of kids with the small ruminant nutrition system. Annual Meetings of Brazilian Society of Animal Science. Jaboticabal, SP, Brazil. 44:1-3.
5. Church, D.C. and pond, W.G. 1988. Basic Animal nutrition and feeding. Singapore chapter. 7-8.
6. Crouse, J.D., Busboon, J.R., Field, R.A. and Ferrell, C.L. 1981. The effect of breed, diet. Sex, Location and Slaughter weight on lamp growth, carcass composition and flavor. J. Anim. Sci. 53(2): 373-386.
7. Dabiri, N., Fayazi, J. and Shadmanesh, A. 2004. Effect of Different Levels of Energy and Protein on Camel Function. Iranian Agri. Sci. 34(1): 169-176. (In Persian).
8. Ebrahimi, R., Ahmadi, H.R., Zamiri, M.J. and Rowghani, E. 2007. Effect of energy and protein levels on feedlot performance and carcass characteristics of Mehraban ram lambs. Pakistan J. Biol. Sci. 15:1679-1684.
9. Ferreira Casta, M.R., Pereira, E.S., Pimentel, P.G., Marcos, A. and Mizubuti, I.Y. 2013. Effect of dietary energy density on nutrient digestibility, performance and carcass characteristics of Morada Nova lambs. Ciencias Agrsrias Londrina. 34(3): 1398 -1402.
10. Gharabash, A.M., Ghoorchi, T. and Moslemipour, F. 2013. Comparison of the predicted weight gain (NRC system) and the expected weight gain (ARC system) with the actual weight gain of lambs of the Dahlag and Zel. National
Conference on the Development and Conservation of Genetic Resources of Zel and Dahlak Sheep, university of gonbad-kavoos. 73-79.
11. Habibzade, J., Riasi, A., Khoram, H. and Rahmani, H.R. 2015. Effect of feeding greater amounts of dietary energy for ashort-term with or without eCG injection on reproductive performance, serum metabolites and hormones in ewes. Anim. Repro. Sci. 160: 82-89.
12. Hosseini, S.M., Akbari, S.M., Maheri-Sis, N. and Aghsaghali, A.M. 2008. Effect of different energy levels of diet on feed efficiency, growth rate and carcass characteristics of fattening lambs. J. Anim. Vet Adv. 7(12): 1551-1554.
13. Karami, M. 2015. Effect of two levels of dietary energy and fattening period on performance of Chalistori ram lambs, Appl. Anim. Sci. Res. J. 13: 3-16.
14. Kioumarzi, H., Jafari, J. K., Zahedifar, M., Zeidavi, A.R., Mirhosseini, S.Z. and Taherzadeh, M.R. 2008. The effect of dietary energy and protein level on performance, efficiency and carcass characteristics of Taleshi lambs. Asian J. Anim. Vet. Adv. 3: 307-313.
15. Kordestany, A. H. and Ebne-Abbasi, R. 2009. Effect of dietary metabolizable energy and crud protein on feed intake, carcass traits, and mohair production by Markhoz (Iran Angora) male Kids. Anim. Sci. 6 (1): 261-265.
16. Mahgoub, O., Richle, A. and Al-Halhali, S. 2000. Performance of goats fed diet containing various metabolizable
energy. In: Proc. Of 7thinter. Conf. on goat Tours, France. 172 p.
17. Milis, C. H., Liamadis, D., Karalazos, A. and Dotas, D. 2005. Effect of main protein, non-forage fiber and forage source on digestibility, N balance and energy value of sheep ration. Small Rum. Res. 59(1): 65-73.
18. Mohajer, M. and Kamali, R. 2013. Effect of dietary metabolism energy on daily gain and final weight of Zel and Hugh Zel-Shal breeds during different periods. National Conference on the Development and Conservation of Genetic Resources of Zel and Dahlak
Sheep, university of gonbad-kavoos. 68-72.
19. Mussad, G.M. and Deral, D.R. 2009. Effect of dietary energy and phosphorus on nutrients digestibility, blood constituents, and ovarian structures in ewes. Veterinary World, 2: 456-461.
20. Nikkhah, A. and Asadi-moghadam, R. 1994. Study of weight gain, nutritional efficiency and carcass characteristics of fat-tailed and without fat-tailed Iranian lambs. The second fattening seminar, Moghan plain. 42-95.
21. Nikkhah, A., Asadi-moghadam, R. and Gharebash, A.M. 1993. The effect of three ration with different levels of energy on fattening performance of Atabai and Zel lambs. Iranian J. Agric. Sci. 24: 67-82.
22. Notter, D.R., Kelley, R.F. and McClaughherty, F.S. 1991. Effect of ewe breed and management system on efficiency of lamb production. Lamb growth, survival and carcass characteristics. J. Anim. Sci. 69: 22-23.
23. Phengvichith, V. and Ledin, I. 2007. Effect of a diet high in energy and protein on growth, carcase
characteristics and parasite resistance in goats. Trop Anim. Health. Prod. 39: 59–70.
24. Raeisisanzadeh, M., Parsaei, S., Farzad, A., Bashtani, J. and Ardalandoost, A. 2005. Study of different levels of metabolizable energy and crude protein in Baluchi lambs. First Animal Science Congress. Karaj. 321-423.
25. Safaei, A.R., Torbatinejad, N.M., Mansouri, H. and Zerehdaran, S. 2016. Biological effects of grape pomace on performance parameters and blood metabolits of fattening lambs. J. Anim. Sci. 107: 61-74.
26. Statistical Analysis Systems Institute 2002. SAS user’s guide v. 9.1: Statistics.
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
27. Yagoub, Y.M. and Babiker, S.A. 2008. Effect of dietary energy level on growth and carcass characteristics of female goats in Sudan. J. Anim. Sci. 80: 100-115.
28. Zamiri, M.J., and Rezaei-Roodbari, A. 2004. Relationship between blood physiological attributes and carcass characteristics in Iranian fat tailrd sheep, Iranian J. Sci. feed. Technol. 27: 97-106.