اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 هیات علمی

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: امروزه استفاده از مکمل‌های غذایی و ویتامینه برای بهبود سیستم ایمنی نشخوارکنندگان و بهبود عملکرد رشدی آنها رایج شده است. اسید لینولئیک مزدوج نام عمومی برای گروهی از اسیدهای چرب دارای 18 کربن و پیوند دوگانه مزدوج است. ویتامین C یک ویتامین محلول در آب است که خاصیت آنتی‌اکسیدانی داشته و می‌تواند رادیکال‌های آزاد تولید شده در سلول‌ها را از بین ببرد. اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C در فرایند‌های فیزیولوژیک متعدی دخالت دارند و مکمل کردن آنها برای گوساله‌های شیرخوار ممکن است اثرات سلامتی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل اسید لینولئیک مزدوج محافظت شده شکمبه‌ای و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیر خوار هلشتاین بود.
مواد و روش‌ها: برای انجام این آزمایش از 28 راس گوساله هلشتاین تازه متولد شده با میانگین سنی 8-1 روز و میانیگن وزنی 2±39 کیلوگرم با 4 تیمار و 7 تکرار بصورت یک آزمایش فاکتوریل طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (استارتر و شیر کامل) 2) جیره پایه + روزانه 10 گرم اسید لینولئیک مزدوج برای هر راس، 3) جیره پایه + روزانه 600 میلی‌گرم مکمل ویتامین‌C برای هر راس و 4) جیره پایه + 600 میلی‌گرم مکمل ویتامین C برای هر راس+ 10 گرم اسید لینولئیک مزدوج بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مکمل ویتامین C در ماه اول بطور معنی‌داری مصرف خوراک آغازین را افزایش داد (05/0>P). درحالیکه مصرف خوراک آغازین تحت تاثیر اثر تغذیه مکمل اسید لینولیئک مزدوج قرار نگرفت (05/0<P). افزودن مکمل ویتامین C، افزایش وزن روزانه گوساله‌های شیرخوار را در ماه اول بهبود بخشید (05/0>P). افزایش وزن روزانه گوساله‌ها در ماه دوم تحت تاثیر اثر متقابل تغذیه اسید لینولئیک مزدوج و مکمل ویتامین‌C قرار گرفت. به‌طوری که گوساله‌های دریافت‌ کننده مکمل اسید لینولیئک مزدوج و ویتامین‌C افزایش وزن بالاتری در ماه دوم داشتند (05/0>P). وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی گوساله‌ها در طی دوره پرورشی تحت اثر افزدن اسید لینولیئک مزدوج و ویتامین C قرار نگرفت (05/0<P). نتایج مربوط به فراسنجه‌های خونی (گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین) نیز نشان از عدم تاثیر معنی‌داری اسید لینولئیک مزدوج و مکمل ویتامین C داشت (05/0<P). افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج به طور معنی‌داری سبب افزایش تعداد لنفوسیت‌ها و گلبول‌های قرمز خون گردید (05/0>P). گوساله‌های تغذیه شده در گروه دریافت کننده 600 میلی‌گرم ویتامین‌C تعداد گلبول‌های سفید بالاتری نسبت به گروه شاهد داشتند(05/0>P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه افزودن مکمل ویتامین C و اسیدلینولئیک مزدوج می‌تواند اثرات مفیدی بر رشد و سلامت گوساله‌های شیرخوار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of conjugated linoleic acid and vitamin C on growth performance, some blood metabolites and blood cell counts of Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • mohsen ramezani 1
  • jamal seifdavati 1
  • sayyad seifzadeh 1
  • hossein abdibenemar 2
  • vahideh razmazar 3
1 Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili
3 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources University of Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Today, use of feed and vitamin additives has been prevailed to improve immune system of ruminants and their growth performance. Conjugated linoleic acid is a general name for some fatty acids with 18 carbons and conjugated double bond. Vitamin C is a water soluble vitamin that has antioxidant property and can remove free radicals from the cells. Both conjugated linoleic acid and vitamin C involve in several physiologic processes and their supplementation for suckling calves may have some health effects. The aim of this study was to investigate the effects of conjugated linoleic acid and vitamin C supplements on growth performance, concentration of some blood metabolites and blood cell counts of Holstein suckling calves.
Material and methods: For this experiment, 28 newly-born Holstein (average age of 1-8 days, and body weight 39±2 kg) were allocated to four treatments and 7 replications for each treatment in a randomized complete design with 2×2 factorial arrangement of treatments. The experimental treatments were: 1) Basal diet (starter and whole milk), 2) Basal diet + 10 g per day of rumen protected conjugated linoleic acid, 3) Basal diet + 600 mg per day vitamin C, 4) Basal diet + 600 mg per day Vitamin C + 10 g per day of rumen protected conjugated linoleic acid.
Results: The results showed that vitamin C supplement increased starter intake in first month significantly (P<0.05). Starter intake was not affected by feeding conjugated linoleic acid. Vitamin C supplementation improved significantly daily weight gain of calves in the first month (P<0.05). Dairy weight gain of calves in the second month was affected by the interaction effect of vitamin C by conjugated linoleic acid so, calves received vitamin C and conjugated linoleic acid supplements had higher weight gain during second month of life (P <0.05). Final body weight and feed conversion ratio were not affected by the addition of conjugated linoleic acid and vitamin C during rearing periods. The results showed that adding conjugated linoleic acid and vitamin C did not affected blood parameters (glucose, cholesterol, triglyceride, total protein, albumin) of claves (P>0.05). The addition of conjugated linoleic acid increased significantly red blood cells and lymphocytes counts (P <0.05). Calves fed 600 mg of vitamin C had higher white blood cell counts than control group (P <0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, supplementation of vitamin C and conjugated linoleic acid could have beneficial effects on the growth and health of suckling calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjucated linoleic acid
  • Vitamin C
  • Suckling calves
  • Blood cell counts
1. Ababakri, R., Riasi, A., fathi, M.H., Naeimipur, H., and Khorshidi, D. 2012. Effect of peppermint oil added to the initial concentration on ruminal fermentation, weaning age and performance holstein dairy calves. Journal Applied Animal Science. 22: 141–154.
2. Amakye, A.J., Lin, T.L., Hester, P.Y., Watkins, B.A., and Wu C, C. 2000. Ascorbic acid Supplementation improved antibody response to infectious bursal disease vaccination in chickens.Journal of Poultry Science. 79: 680-688.
3. Ames, B.N., Shigenaga, M., and Hagen, T.M. 1993. Oxidants, antioxidants, and degenerative diseases of aging. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 90: 7915–7922.
4. Anderson, R., Oosthuizen, R., Maritz, R., Theron, A., and Van Rensburg, A.J. 1980. The effects of increasing weekly doses of ascorbic acid on certain cellular and humeral immune functions normal volunteers. The American Journal of Clinical Nutrition. 33: 71–76.
5. AOAC. 1997. Official Methods of Analysis. 16th edn. Association of Official Analytical Chemists. Arlington, VA, USA.
6. Aro, A., Männistö, S., Salminen, I., Ovaskainen, M.L., Kataja, V., and Uusitupa, M. 2000. Inverse association between dietary and serum conjugated linoleic acid and risk of breast cancer in postmenopausal women. Nutrition and Cancer. 38: 151-7.
7. Asaikkutti, A., Bhavan, S. P., Vimalab, K., Karthik, M., and Cheruparambath, P. 2017. Effect of different levels dietary vitamin C on growth performance, muscle composition, antioxidant and enzyme activity of freshwater prawn, Macrobrachium malcolmsonii. Aquaculture Reports. 3: 229-236.
8. Azain, M.J., Hausman, D.B., Sisk, M.B., Flatt, W.P. and Jewell, D.E. 2000. Dietary conjugated linoleic acid reduces rat adipose tissue cell size rather than cell number. Journal of Nutrition. 130: 1548–1554.
9. Bradford, B.J., Harvatine, K.J., and Allen, M.S. 2008. Dietary unsaturated fatty acids increase plasma glucagon-like peptide-1 and cholecystokinin and may decrease premeal ghrelin in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 91: 1443-1450.
10. Belury, M. A. 2002. Dietary conjugated linoleic acid in health: physiological effects and mechanisms of action. Annual Review of Nutrition. 22: 505-31.
11. Chilliard, Y., Ferlay, A., Rouel. J., and Lamberet, G. 2003. A review of nutritional and physiological factors affecting goat milk lipid synthesis and lipolysis. Journal of Dairy Science. 86: 1751-1770.
12. Chin, S.F., Liu, W., Storkson, J.M., Ha, Y.L., and Pariza, M.W. 1992. Dietary sources of conjugated dienoic isomers of linoleic acid, a newly recognized class of ant carcinogens. Journal of Food Composition and Analysis. 5: 185-197.
13. Chitsaz, A., Ghoorchi, T., Hassani, S., and Samadi, F. 2011. Effects of rumen-protected conjugated linoleic acid supplementation on production responses, milk composition and blood metabolites in Holstein Dairy cows. Journal of Veterinary Research. 66: 247-253. (In Persian)
14. Ciftici, M., Ertas, O.N., and Guler, T. 2005. Effects of vitamin E and vitamin C dietary supplementation on egg production and egg quality of laying hens exposed to chronic heat stress. Revue de Medicine Veterinaries. 156: 107-111.
15. Comb, G.F. 1992. Vitamin C.pages223-249 in vitamins. Academic press, Inc., New York, NY.
16. Cook, M.E., Miller, C.C., Park, Y., and Pariza, M. 1993. Immune modulation by altered nutrient metabolism: nutritional control of immune induced growth depression. Journal of Poultry Science. 72: 1301–1305.
17. Cummins, K.A., and Bmnner, C.J. 1989. Dietary ascorbic acid and immune response in Dairy calves. Journal of Dairy Science. 72: 129-134.
18. Cunnane, S.C. 1982. Differential regulation of essential fatty acid metabolism to the prostaglandins: possible basis for the interaction of zinc and copper in biological systems. Progress in Lipid Research. 21: 73-90.
19. Eftekhari, M.H., Aliasghari, F., Babaei-Beigi, M.A., and Hasanzadeh, J. 2013.
Effect of conjugated linoleic acid and omega-3 fatty acid supplementation on inflammatory and oxidative stress markers in atherosclerotic patients. ARYA Atherosclerosis journal. 9: 311–8.
20. Fellner, V., Sauer, F.D., and Kramer, J.K.G. 1997. Effect of nigericin, monensin, and tetronasin on bio hydrogenation in continuous flow-through ruminal fermenter. Journal of Dairy Science. 80: 921-928.
21. Florez, D.H., Kegley, E.B., Erf, G.F., Kreider1, D.L., Coffey, K.P., Luchini, N.D. and Krumpelman, S.L. 2006. Influence of Live Weight Gain and Calcium Salts of Conjugated Linoleic Acid on Growth Performance and Immune Function of Growing Cattle. Revista: Arkansas Research Report. 167-170.
22. Gassman, K.J., Beitz, D.C., Parrish, F.C., and Trenkle, A. 2000. Effects of feeding calcium salts of conjugated linoleic acid to fi nishing steers. Journal of Animal Science. 78: 275–276.
23. Gillis, M.H., Duckett, S.K., Sackmann, J. R., Realini, C.E., Keisler, D.H., and Pringle, T.D. 2004. Effects of supplemental rumen-protected conjugated linoleicacidor linoleic acid on feedlot performance, carcass quality, and leptin concentrations in beef cattle.
Journal of Animal Science. 82: 851-859.
24. Hayek, M.G., Han, S.N., Wu, D., Watkins, B.A., Meydani, M., Dorsey, J.L., Smith, D.E., and Meydani, S.N. 1999. Dietary conjugated linoleic acid influences the immune response of young and old 57BL/6NCrlBR mice. The Journal of Nutrition. 129: 32–38.
25. Hemila, H., 1996. Vitamin C and common cold incidence. A review of studies with subjects under heavey physical stress. International Journal of Sports Medicine. 17: 379–383.
26. Hesabi N.A., Nasiri, H., Moghadam, Afshari, J.T., and Kermanshahi, H. 1999. The Effect of Vitamin C Supplementation on Immunological Responses and Performance of Broiler
Chickens. Iranian Journal of Animal Sciences. 1: 1-10. (In Persian).
27. Hidiroglou, M. 1999. Technical note: Forms and route of vitamin C supplementation for cows. Journal of Dairy Science. 82: 1831–1833.
28. Hidiroglou, M., Batara, T.R. and Ivan, M. 1995. Effects of Supplemental Vitamins E and C on the Immune Responses of Calves. Journal of Dairy Science. 78: 1578-1583.
29. Hidiroglou, M., Batra, T.R., and Zhao, X. 1997. Comparison of vitamin Bioavailability after multiple or single oral dosing of different formulation in sheep. Reproduction Nutrition Development. 37: 443–448.
30. Hotger, K., Hammon, H.M., Weber, C., Görs, S., Tröscher, A., Bruckmaier, R.M., and Metges, C.C. 2013. Supplementation of conjugated linoleic acid in Dairy cows reduces endogenous glucose production during early lactation. Journal of Dairy Science. 96: 2258–2270.
31. Houseknecht, K.L., Vanden Heuvel, J., PMoya-Camarena, S.Y., Portocarrero, C.P., Peck, L.W., Nickel, K.P., and Belury, M.A. 1998. Dietary conjugated linoleic acid normalizes impaired glucose tolerance in the Zucker diabetic fatty fa/fa rat. Biochemical and Biophysical Research Communications. 244: 678-682.
32. Huber, J.T., Silva, A.G., and Campos, O.F. 1984. Influence of feeding different amounts of milk on performance, health, and absorption capability of baby calves. Journal of Dairy Science. 67: 2957-2963.
33. Jones, S., Ma, D.W., Robinson, F.E., Field, C.J., and Clandinin, M.T. 2000. Isomers of conjugated linoleic acid (CLA) are incorporated into egg yolk lipids by CLA-fed laying hens. Journal of Nutrition. 130: 2002-2005.
34. Kavanaugh, C.J., Liu, K.L., and Belury, M.A. 1999. Effect of dietary conjugated linoleic acid on phorbol ester induced PGE2 production and hyperplasia in mouse epidermis. Nutrition and Cancer. 33: 132–138.
35. Kim, J.H., Lovelia, L.M., Chul-Ju, Y., Seon-Ho, K., Jong, K.H., Wang Sh.L., Kwang, K.C., and Sang-Suk, L. 2012. Hemato-biochemical and Cortisol Profile of Holstein Growing-calves Supplemented with Vitamin C during Summer Season. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 25: 361–368.
36. Knight, C.A., Dutcher, R.A., Guerrant, N.B., and Bechdel, S.I. 1940. Destruction of ascorbic acid in the rumen of the dairy cow. Experimental Biology and Medicine. 44: 90–93.
37. Li, Y., and Lovell, R.T. 1985. Elevated levels of dietary ascorbic acid increase immune responses in channel catfish. Journal of Nutrition. 115: 123–131.
38. Lundquist, N. S., and Phillips, P. H. 1943. Certain dietary factors essential for the growing calf. Journal of Dairy Science. 26: 1023-30.
39. Mafison, R. R., and Manwaring, M. H. 1937. Ascorbic acid stimulation of specific antibody production. "Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine. 37: 402.
40. Marounek, M., Skrivanova, V., Vyborna, A., and Duskova, D. 2008. Performance and tissue fatty acid profiles in veal calves fed diets supplemented with conjugated linoleic acids. Archives of Animal Nutrition. 62: 366–376.
41. Mc Dowell, L.R. 1989. Vitamins in animal nutrition comparative aspects to human nutrition. Vitamin C. Academic press, London. 365-387.
42. Mccorkle, F.R., Taylor, R., and Glick, B. 1980. The effect of mega levels of vitamin C on theimmune response of the chickens. Journal of Poultry Science. 59: 1324-1327.
43. Miyasaki, T., Sato, M., Yoshinaka, R., and Sakaguchi. M. 1995. Effect of vitamin C on lipid andcarnitine metabolism in rainbow trout. Fisheries Science. 61: 501–506.
44. Mohri, M., Sharifi, K., and Eidi, S. 2007. Hematology and serum biochemistry of Holstein dairy calves:
Age related changes and comparison with blood composition in adults. Research in Veterinary Science. 83: 30-39.
45. Marounek, M., Skrivanova, V., Vyborna A., and Duskov, d. 2014. Performance and tissue fatty acid profiles in veal calves fed diets supplemented with conjugated linoleic acids. Archives of Animal Nutrition. 62: 366-376
46. Njoku, P.C. 1986. Effect of dietary ascorbic acid (vitamin C) supplementation on the performance of broiler chickens in a tropical environment. Journal of Animal Feed Science and Technology. 16: 17-24.
47. Nazifi, S. 1998. Hematology and Clinical Biochemistry of Birds. Shiraz University Press. 173-290.
48. Nugent, A.P., Roche, H.M., Noone E.J., Long, A., Kelleher, D.K., and Gibney, M.J. 2005. The effects of conjugated linoleic acid supplementation on immune function in healthy volunteers. European Journal of Clinical Nutrition. 59: 742-750.
49. Odens, L.J., Burgos, R., Innocenti, M., VanBaale, M. J., and Baumgard, L. H. 2007. Effects of varying doses of supplemental conjugated linoleic acid on production and energetic variables during the transition period. Journal of Dairy Science. 90: 293-305.
50. Palmquist, D. L., Beaulieu, A. D. 1993. Feed and animal factors influencing milk fat composition. Journal of Dairy Science. 76: 1753–1771.
51. Park, Y., Albright, K.J., Liu, W., Storkson, J.M., Cook, M.E., and Pariza, M.W. 1997. Effect of conjugated linoleic acid on body composition in mice. Lipids. 32: 853–858.
52. Prinz, W., Black, J., Gillich, G., and Mitchell G. 1980. A systematic study of the effect of vitamin C supplementation on the humeral immune response inascorbate-dependent mammals. 1. The antibody response to sheep red blood cells in guinea pigs. International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 50294. Copenhagen, Denmark.
53. Puls, R. 1994. Vitamin levels in animal health. Page 78 in: Diagnostic Data and Bibliographies. Sherpa International, Clear brook, BC, Canada.
54. Roodbari, A.R., Towhidi, A., Zhandi, M., Reza Yazdi, K., Rahimi Mianji, G.H., and Khalilvandi-Behroozyar, H. 2016. Effects of conjugated linoleic acid on glucose tolerance test and blood glucose changes of Holstein cows during transition period. Journal Ruminant Research. 4: 39-57. (In Persian).
55. Roth, J. A., and Kaeberle, M. L. 1985. In vivo effect of ascorbic acid on neutrophil function in healthy and dexamethasone-treated cattle. American Journal of Veterinary Research. 46: 2434-2436.
56. Sahinduran, S., and Albay, M.K. 2004. Supplemental ascorbic acid and prevention of neonatal calf diarrhea. Acta Veterinarian Brno. 73: 221–224.
57. Schlegel, G., Ringseis, R., Shibani, M., Most, E., Schuster, M., Schwarz, F.J., and Eder, K. 2011. Influence of a rumen-protected conjugated linoleic acid mixture on carcass traits and meat quality in young simmental heifers. Journal of Animal Science. 90: 1532–1540.
58. Schwager, J., and Schulze, J. 1997. Influence of ascorbic acid on the response to mitogens and interleukin production of porcine lymphocytes. International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 67: 10-16
59. Seifi, H. A., Mohri M., Delaramy, M., and Harati, M. 2010. Effect of short term over-supplementation of ascorbic acid on hematology, serum biochemistry, and growth performance of neonatal dairy calves. Food and Chemical Toxicology. 48: 2059–2062.
60. Seifi, H.A., Mokhber Dezfuly, M.R., Bolurchi, M. 1996. The effectiveness of ascorbic acid in the prevention of calf neonatal diarrhea. Journal of Veterinary Medicine. 43: 189–191.
61. Seven, A., Tasan, E., Inci, F., hatemi, H., and Burcak, G. 1998. Biochemical evaluation ofoxidative stress in propylthiouracil treated hyperthyroid
patients. Effects of vitamin C supplementation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 3: 767–770.
62. Soberon, F., Raffrenato, E., Everett, R.W., and VanAmburgh, M. E. 2012. Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves. Journal of Dairy Science. 95: 783–793.
63. Stockham, S.L., and Scott, M.A. 2008. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, second ed. Blackwell Publishing, Ames, Iowa. 75.
64. Sugano, M., Akahoshi, A., Koba, K., Tanaka, K., Okumura, T., Matsuyama, H., Goto, Y., Miyazaki, T., Murao, K., Yamasaki, M., Nonaka, M., and Yamada, K. 2001. Dietary manipulations of body fat-reducing potential of conjugated linoleic acid in rats. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 65: 2535–2541.
65. Suksombat, W., Boonmee, T., and Lounglawan, P. 2007. Effects of various levels of conjugated linoleic acid supplementation on fatty acid content and carcass composition of broilers. Journal of Poultry Science. 86: 318–324.
66. Van Soest, P.J., Robertson, J. B., and Lewis, B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-
starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
67. Wahle, K.W., Heys, S.D., and Rotondo, D. 2004. Conjugated linoleic acids: are they beneficial or detrimental to health. Progress in Lipid Research. 43: 553-87.
68. Wegger, I., and Moustgaard, J. 1982. Age variations in plasma ascorbic acid in calves. Page 16 in 25th Annual Reproduction. Sterility Research. Institute Research Veterinary Agriculture.
69. Yamasaki, M., Chujo, H., Hirao, A., Koyanagi, N., Okamoto, T., Tojo, N., Oishi, A., Iwata, T., Yamacuchi-Sato, Y., Yamamoto, T., Tsutsumi, K., Tachibana, H., and Yamada, K. 2003. Immunoglobulin and cytokine production from spleen lymphocytes is modulated in C57BL/6J mice by dietary cis-9, trans-11 and trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid. Journal of Nutrition. 133: 784-788.
70. Yang, M., and Cook, M.E. 2003. Dietary conjugated linoleic acid decreased cachexia, macrophage tumor necrosis factor-a production and modifies splenocyte cytokines production. Experimental Biology and Medicine. 228: 51–58.