برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 گروه علوم دامی، تبری

3 گروه علوم دامی دانشگاه اراک

4 دانشگاه تبریز

5 دانشگاه تهران

6 مرکز اصلاح نژاد دام، کرج

چکیده

سابقه و هدف: گوشت گوسفند یکی از منابع مهم تأمین پروتئین حیوانی در کشور در مقایسه با گوشت بز و گاو می‌باشد. با این حال به خاطر عدم برنامه ریزی‌ها در سطح کلان کشوری و ضعف و ناکارآمدی سیستمهای پرورشی در کشور، این میزان جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نمی‌باشد. علاوه براین، برای تعیین معادلات هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی گوسفند ضروری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، اطلاعات مربوط به صفات وزن بدن که طی سالهای 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی، در استان آذربایجان غربی جمع آوری شده بود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر استفاده گردید. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات اوزان تولد‌، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی بودند. مؤلفه‌های واریانس و کوواریانس صفات مورد مطالعه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل‌های حیوانی مختلف نرم افزار ASREML بدست آمدند. پس از برازش مدل های حیوانی مورد استفاده، بهترین مدل برای هر صفت بر اساس لگاریتم درستنمایی تعیین شد. یافته‌ها: بهترین مدل برای صفت وزن تولد مدل شماره 3 (اثر افزایشی ژنتیکی مستقیم و مادری بدون در نظر گرفتن کوواریانس آنها)، صفات وزن شیرگیری، شش ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری مدل شماره 2 (-اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و محیط دائمی مادری) و برای صفات یکسالگی، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی مدل شماره 1 (اثر افزایشی مستقیم) برآورد گردید. براساس نتایج وراثت پذیری مستقیم برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی به ترتیب 04/0±15/0، 03/0±16/0، 04/0±21/0، 06/0±22/0، 05/0±13/0، 04/0±14/0، 03/0±06/0 و 02/0±03/0 برآورد گردید. وراثت پذیری مادری برای وزن تولد 02/0±08/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم از 13/0 (‌بین وزن یکسالگی با نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی) تا 94/0 (‌بین وزن شیرگیری با نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری) متغیر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب برای نسبت کلیبر، ضمن افزایش سرعت رشد بره‌ها، باعث افزایش راندمان خوراک مصرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameter for average daily gains and Kleiber ratios in Makooei Sheep

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Farahani 1
  • Abbas Rafat 4
  • Hossein Moradi shahrebabak 5
1 Arak university
2
3
4 Tabriz University
5 animal science
6
چکیده [English]

Background and objectives: Mutton production in Iran, as the main source of red meat, does not satisfy the increasing demand of the consumers. Estimation of genetic parameters of economic important traits are necessary for determining breeding goal and selection index. Materials and methods: In this study, data were collected from 1996 to 2014 at the Makooei Sheep Breeding Station (Makoo) in west-Azerbaijan province were used to estimate the genetic parameters for growth traits and Kleiber ratios. Traits studied were birth weight (BW), weaning weight (WW), six month weight (6MW) and yearling weight (YW), Average daily gain from birth to weaning (ADGa), Average daily gain from weaning to six months of age (ADGb), Kleiber ratio from birth to weaning (KRa), and Kleiber ratio from weaning to six months of age (KRb). (Co) variance components were obtained fitting different animal models using a restricted maximum likelihood (REML) procedure via ASREML program. The most appropriate model for each trait was determined based on log likelihood ratio tests. Results: The most appropriate model for birth weight trait model 3 (direct and maternal genetic effects, without considering covariance between them), weaning weight, six month weight and Average daily gain from birth to weaning Model 2 (direct additive genetic effects and maternal permanent environment) and yearling weight, Average daily gain from weaning to six months, Kleiber ratio from birth to weaning, and Kleiber ratio from weaning to six months of age Model 1 (direct effects). Direct estimate of heritability for BW, WW, 6MW, YW, ADGa, ADGb, KRa and KRb was 0.15±0.04, 0.16±0.03, 0.21±0.04, 0.22±0.06, 0.13±0.05, 0.14±.04, 0.06±0.03 and 0.03±0.02, respectively. The estimate of maternal heritability for BW was 0.08±0.02. Genetic correlations were ranged 0.13 (between YW with KRb) to 0.94 (between WW with KRa). Conclusion: The results of this study indicated that selection for Kleiber ratio can result in genetic improvement of growth rate as well as feed efficiency.Genetic parameter estimates of local breeds are important. Genetic parameter estimates of local breeds are important for conservation purposes, defining breeding objectives, and programs. The traits having economic value such as growth
rate and Kleiber ratio are influenced by individual direct genetic, maternal effects, and environment which animal is raised Profitability of a sheep production system can be influenced by growth rate of the lambs in different ages. Normally, the lambs having more growth rate are more capable of reaching market weight. Growth rate is defined as the average daily gain of an individual in a specific period and can be classified as from birth to weaning, from birth to 6 months of age, from weaning to 6 months of age,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheep
  • variance component
  • Average daily gain
  • Kleiber ratio
  • Heritability
1. Abegaz, S., VanWyk, J.B., and Olivier, J.J. 2005. Model comparisons and genetic and environmental parameter estimates of growth and the Kleiber ratio in Horro sheep. Sout Afri J. Anim. Sci. 35: 30- 40.
2. Abbasi, M.A., and Ghafouri-Kesbi, F. 2011. Genetic  variance components for body weight and body measurements in Makooei sheep. Asian-Australasian J. Anim. Sci. 24: 739-741.
3. Aliakbari, A., Abbasi, M.A., and Lavvaf, A. 2015. Maternal effects on average daily gain and Kleiber ratio of Ghezel sheep in rural breeding systems. Anim. Sci. Res. 1: 109-120. (In Persian).
4. Ali Saghi, D., and Shahdadi, A.­R. 2016. Estimates genetic phenotypic parameters for growth traits and Kleiber ration in Kordi sheep. Iranian J. Anim. Sci. Res. 2: 370-381. (In Persian).
5. Arthur, P.F., Renand, G., and Krauss, D. 2001. Genetic phenotypic relationships among different measures of growth and feed efficiency in young Charolais bulls. Livest. Prod. Sci. 68: 131–139.
6. Boujenane, I., Chikhi, A., Ibnelbachyr, M., and Mouh, F.Z. 2015. Estimation of genetic parameters and maternal effects for body weight at different ages in D’man sheep. Small Rumin. Res. 130: 27–35.
7. Di, J., Zhang, Y., Ke-Chuang, L.J.F., Xu, X.M., Zhang, Y.J., and Zhang, T.H. 2011.Estmation of variance components and genetic parameters for growth and wool traits of Chinese superfine merino sheep with the use of a multi-trait animal model. Livest. Sci. 138: ­278-288.
8. Eteqadi B., Ghavi Hossein-Zadeh, N., and Shadparvar, A.A. 2015. Estimation of genetic parameters for average daily gain and Kleiber ratio in Guilan sheep. Iranian J. Anim. Sci. Res. 1: 103-112 (In Persian).
9. Eskandarinasab, M., Ghafouri-Kesbi, F., and Abbasi, M.A. 2010. Different models for evaluation of growth traits and Kleiber ration in an experimental flock of Iranian fat-tailed Afshari sheep. J. Anim. Breed. Genet. 127: 26–33.
10. Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015. Genetic analysis of average daily gains and Kleiber ratios in Moghani sheep. Res. Anim. Prod. 6: 108-119. (In Persian).
11. Ghafouri-Kesbi, F., Abbasi, M.A., Afraz, F., Babaei, M., Baneh, H., and Abdollahi Arpanahi, R. 2011. Genetic analysis of growth rate and Kleiber ratio in Zandi sheep. Trop. Anim. Heal. Prod. 43(6): 1153-1159.
12. Gilmour, A.R., Bullis, B.R., Welham, S.J., and Thompson, R. 2000. ASReml Reference Manual. NSW Department for Primary Industries. New South Wales, Australia.
13. Jalil Sarghale,  A.,  Kholghi,  M.,  Moradi  shahrebabak, M., Moradi  shahrebabak,  H., Mohammadi,  H. and Abdollahi-Arpanahi,  R.  2014.  Model  comparisons  and  genetic parameter  estimates  of  growth  traits  in  Baluchi  sheep.  Slovakian J.  Anim.  Sci. 47: 12-18.
 14. Kariuki, C.M., Ilatsia, E.D., Kosgey, I.S., and Kahi, A.K. 2010. Direct and maternal (co)variance components, genetic parameters and annual trends for growth traits of Dorper sheep in semi-arid Kenya. Trop. Anim. Heal. Prod. 42: 473–481.
15. Kosgey, L.S., Baker, R.L., Udo, H.M.J., and Van Arendonk, J.A. 2006. Success and failures of small ruminant breeding programmes in the tropics: a review. Small Rumin. Res. 61: 13–28.
16. Kovac, M., and Groenveld, E. 1990. Genetic and environmental trends in German swine herd book population. J. Anim. Sci. 68: 3523-3535.
17. Kumar, D.A.P., Prakash, M.G., Gupta, B.R., Raghunandan, T., and Chandra, A.  2017. Post-weaning growth performance in Deccani Sheep. The Pharma Innov. J. 6(9): 9-12.
18. Mandal, A., Karunakaran, M., Sharma, D.K., Baneh, H., and Rout, P.K. 2015. Variance components and genetic parameters of growth traits and Kleiber ratio in Muzaffarnagari sheep. Small Rumin. Res.132: 79–85.
19. Matika, O., Van Wyk, J.B., Erasmus, G.J., and Baker, R.L. 2003. Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Livest. Prod. Sci.79: 17–28.
20. Foxpro, Version 2.6. 1993. Holding, Inc., All right reserved, Patent Pendling.
21. Miraei Ashtiani, S., Seyedalian, S.A., and Moradi Shahrbabak, M. 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Rumin. Res. 73: 109-114.
22. Mohammadi, H., Moradi shahrebabak, M., Moradi shahrebabak, H., Bahrami, A. and Dorostkar, M. 2013. Model comparisons and genetic parameter estimates of growth and the Kleiber ratio in Shal sheep. Arch Tierz/Anim. Breed. J. 56: 264-275.
23. Mohammadi, H., Moradi shahrebabak, M., Vatankhah, M. and Moradi shahrebabak, H. 2012. Direct and maternal variance components, genetic parameters, and annual trends for growth traits of Makooei sheep in Iran. Trop. Anim. Health. Prod. 45: 185-191.
24. Mohammadi, H., Moradi Shahrebabak, M. and Moradi Shahrebabak H. 2013. Analysis of Genetic Relationship between Reproductive vs. Lamb Growth Traits in Makooei Ewes. J. Agr. Sci. Tech. ­15: 45-53.
25. Mohammadi, H., Moradi Shahrebabak, M. and Sadeghi, M. 2013. Association betwen single nucleotide polymorphism in the ovine DGAT1 gene and carcass traits in two Iranian sheep breeds. Anim. Biotechnol. 24: 159–167.
26. Neser, F.W.C., Erasmus, G.J., and Van Wyk, J.B. 2001. Genetic parameter estimates for pre-weaning weight traits in Dorper sheep. Small Rumin. Res. 40: 197–202.
27. SAS Institute. 2003. User’s Guide: Statistics, Version 9.1 Edition. SAS Inst., Inc., Cary, NC.
28. Sarti, F.M., Lasagna E., Giontella, A., Panella, F., and Pieramati, C. 2015. The use of a random regression model on the estimation of genetic parameters for weight performance test in Appenninica sheep breed. Italian. J. Anim. Sci.14: 3892-3898.
29. Satish, K.I., Vijaya, K.C., Gangaraju, G., Sapna, N., and Thiruvenkadan, A.K. 2017. Estimates of direct and maternal (co)variance components as well as genetic parameters of growth traits in Nellore sheep. Trop. Anim. Heal. Prod. 49(7): 1431-1438.
30. Singh, H., Pannu, U., Narula, H.K., Chopra, A., Naharwara, V., and Bhakar, S.K. 2016. Estimates of (co) variance components and genetic parameters of growth traits in Marwari sheep. J. Applied Anim. Res. 44(1): 27–35.
31.Vatankhah, M., Moradi, M., Nejati-Javaremi, A., MireaeiAshtiani, S.R., and Vaez-Torshizi R. 2004. A review of sheep breeding in Iran. In: Proc. 1st Congress on Animal and Aquatic Sciences. Tehran. Iran. 591–597.
32. Venkataramanan, R., Subramanian, A., Sivaselvam, S., Sivakmar, T., Srekumar, C., and Iyue, M. 2015. Direct and maternal genetic components of variance for growth traits in Nilagiri and Sandyno sheep of South India. Indian J. Small Rumin. 21(2): 204–210.
33. Vivekanand, A., Narula, H.K., Joshi, R.K., Singh, H., and Chopra, A. 2017. Estimation of  variance components for growth traits in Magra sheep. The Indian J. Small Rumin. 23: 12-20.
34. Willham, R.L. 1972. The role of maternal effects in animal breeding, III. Biometrical aspects of maternal effects in animals. J. Anim. Sci. 35: 1288-1293.