اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

دوره انتقال گاوهای شیری از 3 تا 2 هفته قبل از زایش و 2 تا 3 هفته بعد از زایش را شامل می‌شود. به دلیل اهمیتی که این دوره بر روی سلامت و تولید دام دارد مدیریت و تغذیه گاوهای دوره انتقال در چندین سال اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. همچنین، استفاده از منابع مختلف املاح معدنی و اثر این املاح با منابع مختلف بر روی عملکرد متابولیسمی مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانو ذرات سلنیم بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی و انرژی گاوهای تازه زای هشلتاین در مقایسه با سلنیم از منبع سدیم سلنیت بود. در این مطالعه، تعداد 16 راس گاو شیری هلشتاین (2±5 روز شیر دهی) انتخاب و وارد آزمایش شدند. گاوها در جایگاه‌های انفرادی برای دوره آزمایشی 35 روزه برای دو تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع شدند، تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره محتوی سدیم سلنیت (3/0 پی-پی‌ام در روز سدیم سلنیت) و 2) جیره محتوی نانوذرات سلنیم (3/0 پی‌پی‌ام در روز نانوذرات سلنیم). برای تولید و ترکیبات شیر کلیه گاوها اندازه گیری گردید. فراسنجه های پلاسمایی کلسترول، بیلی روبین، آلبومین، اسیدهای چرب غیر استریفه شده، بتا هیدروکسی بوتیرات اسید، کلوگز، پروتئین کل، اوره خون، تری گلیسرید و گلوبولین در سه فاصله زمانی 1، 14 و 30 از آزمایش اندازه گیری شدند. در این آزمایش شاخص عملکرد کبدی مورد ارزیابی قرار گرفت.اختلاف معنی داری در تولید شیر و ترکیبات شیر، به غیر از درصد پروتئین شیر، مشاهده نشد. درصد پروتئین شیر گاوهای گروه تغذیه کننده از جیره همراه نانو ذرات سلنیم نسبت به گاوهای تغذیه شده با جیره همراه سدیم سلنیت بالاتر بود (05/0p≤). اختلاف معنی داری در غلظت اوره پلاسمایی در بین دو تیمار مورد بررسی در آزمایش حاضر مشاهده نشد. با این حال اوره پلاسما از لحاظ عددی در گاوهای که با جیره همراه با نانو ذرات سلنیم تغذیه شده بودند در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره همراه سدیم سلنیت پایین تر بود. غلظت پروتئین کل (06/0=P-Value ) و گلوبولین پلاسما (1/0=P-Value ) از لحاظ آماری در بین دو گروه تیماری تمایل به معنی‌داری داشت. تفاوت معنی داری در فراسنجه های خونی مرتبط با عملکرد کبدی در بین تیمارهای آزمایشی دیده نشد. بطوریکه میزان کلسترول، بیلی روبین و آلبومین پلاسمای خون در گروه گاوهای تغذیه شده از سدیم سلنیت در مقایسه با گروه گاوهای تغذیه شده از نانو ذرات سلنیم تفاوت معنی‌داری نداشتند. همچنین وقتی مقادیر این فراسنجه‌ها در فرمول شاخص عملکرد کبدی قرار گرفتند اختلاف معنی داری در بین گاوها در رابطه با شاخص عملکرد کبدی مشاهده نشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جیره همراه با نانو ذرات سلنیم اثر مثبت بر روی محتوی پروتئین شیر داشت. همچنین با نگاه اجمالی بر نتایج فراسنجه‌های خونی، هیچ اختلاف معنی‌داری بر روی فراسنجه‌های خونی گاوهای تغذیه شده از سلنیم با منبع نانو یا سدیم سلنیت مشاهده نشد. به نظر می‌رسد با توجه به پیچده‌گی‌های متابولیکی که گاوهای شیری در دوره انتقال و دور تازه زایی تجربه می‌کند قضاوت بر اینکه این نانوذرات بتوانند اثر مثبت یا منفی بر روی عملکرد متابولیکی و نهایتاً عملکرد تولیدی بگذرند قابل تامل بوده و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر در تغذیه نانو ذرات سلنیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of selenium difference sources on the blood parameters associated with the inflammation statues of fresh Holstein dairy cow

نویسندگان [English]

  • sadegh hashemi 1
  • kamran rezayazdi 2
  • mahdi ganjkhanlou 2
  • abolfazl zali 2
  • ronak rafipour 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

The transition period for a dairy cow is from 3 to 2 weeks prepartum until 2 to 3 weeks postpartum. Transition cow nutrition and management have received much attention in the research and popular-based literature in recent years because of the recognition of its importance in the productivity and health of cows. Also, Application of different source of minerals and their metabolism performance a current issue in animal science and research centers. The objective of this study was to selenium nanoparticles synthesis and investigate its effect compared with selenium source of sodium selenite on milk yield and composition and the blood parameters associated with inflammation and energy statues of Holstein dairy cow dairy cows. In this study 16 Holstein cows were selected (days in milk 5 ± 2) and assigned them randomly within one of the two experimental treatments in tie-stall pens for 35 days. These treatments were including: 1) diet with sodium selenite source (0.3 ppm sodium selenite), and 2) diet with selenium nanoparticles (0.3 ppm selenium nanoparticles). Milk yield and composition were measured for all cows. Blood parameters, including albumin, bilirubin, total cholesterol, beta hydroxide butyrate acid, non-esterified fatty acid, glucose, total protein, globulin and blood urea nitrogen, were collected at 3day intervals in 1, 14, 30 periods of experiment. Also, liver functionality index of cows was calculated. Except of milk protein percentage, no significant differences were observed in milk yield and composition. Milk protein percentage of cows was higher fed with diet with selenium nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet (P-Value=0.05). There was no significant difference in plasma urea concentration between the two treatments in the present experiment. However, numerically plasma urea was lower in cows fed with diet with selenium nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet. Statistically, blood plasma total protein of cows (P-Value=0.06) and globulin (P-Value=0.1) tended to significant. There was no significant difference in blood parameters related to liver function among experimental treatments. As there was no significant difference in serum cholesterol, bilirubin and albumin in blood plasma in cows fed from diet with sodium selenite compared to cows fed from diets with selenium nanoparticles. When the values of these parameters were placed in the formula of the liver functionality index. The results of the present experiment showed that diet with selenium nanoparticles had a positive effect on milk protein. Also, a glance at the results of blood parameters revealed no significant differences in blood parameters of cows fed selenium with nanoparticles or sodium selenite source. It seems, due to experience the metabolic complexity of dairy cows during the transition and fresh periods, judgment must be thinkable in order that nanoparticles can have a positive or negative effect on the metabolic function and ultimately the production performance, and it is necessary to study further studies on the nutrition of selenium nanoparticles in dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium nanoparticles
  • Fresh dairy cows
  • blood parameters
  • milk yield and composition
1. Alizadeh, M., Safaeiyan, A., Ostadrahimi, A., Estakhri, R., Daneghian, S., Ghaffari, A., and Gargari, BP. 2012. Effect of L-arginine and selenium added to a hypocaloric diet enriched with legumes on cardiovascular disease risk factors in women with central obesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Annals of Nutrition and Metabolism. 60: 157-168.
2. Awadeh, F., Kincaid, R., and Johnson, K. 1998. Effect of level and source of dietary selenium on concentrations of thyroid hormones and immunoglobulins in beef cows and calves. Journal of Animal Science. 76: 1204-1215.
3. Bernabucci, U., Ronchi, B., Lacetera, N., and Nardone, A. 2005. Influence of body condition score on relationships between metabolic status and oxidative stress in periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science. 88: 2017-2026.
4. Bertoni, G., and Trevisi, E. 2013. Use of the liver activity index and other metabolic variables in the assessment of metabolic health in Dairy herds. Veterinary Clinics: Food Animal Practice. 29: 413-431.
5. Bradford, B., and Farney, J. 2010. Influence of inflammation on metabolism in transition cows. Proceedings of the 25th annual southwest nutrition and management conference, Tempe, Arizona, USA. 65-76.
6. Bruzelius, K., Purup, S., James, P., Önning, G., and Åkesson, B. 2008. Biosynthesis of selenproteins in cultured bovine mammary cells. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 22: 224-233.
7. Bunglavan, S., Garg, A., Dass, R., Shrivastava, S. 2014. Effect of supplementation of different levels of selenium as nanoparticlessodium selenite on blood biochemical profile and humoral immunity in male Wistar rats. Vetinary World. 7: 1075-1081.
8. Cano-Europa, E., Blas-Valdivia, V., Franco-Colin, M., Gallardo-Casas, C.A., and Ortiz-Butrón, R. 2011. Methimazole-induced hypothyroidism causes cellular damage in the spleen, heart, liver, lung and kidney. Acta Histochemica. 113: 1-5.
9. Cappelli, F.P., Trevisi, E., Mbuta, B., and Gubbiotti, A. 2007. Change of selenium in plasma of dairy cows receiving two levels of sodium-selenite during the transition period. Italian Journal of Animal Science. 336-338.
10. Chung, J., Kim, J., Ko, Y., and Jang, I. 2007. Effects of dietary supplemented inorganic and organic selenium on antioxidant defense systems in the intestine, serum, liver and muscle of Korean native goats. Australaasian Journal of Animal Sciences. 20: 52.
11. Dhingra, S., and Bansal, M.P. 2006. Attenuation of LDL receptor gene expression by selenium deficiency during hypercholesterolemia. Molecular and Cellular Biochemistry. 282: 75-82.
12. Dhingra, S., and Bansal, M.P. 2006. Modulation of hypercholesterolemia-induced alterations in Apolipoprotein B and HMG-CoA reductase expression by selenium supplementation. Chemico-Biological interactions. 16: 49-56.
13. Drackley, J.K. 1999. Biology of Dairy cows during the transition period: The final frontier. Journal of Dairy Science. 82: 2259-2273.
14. Eisenberg, S. 2007. Relative stability of selenites and selenates in feed premixes as a function of water activity. Journal of AOAC International. 90: 349-353.
15. Falkowska, A., Minakowski, D., and Tywonczuk, J. 2000. The effect of supplementing rations with selenium and vitamin E on biochemical parameters in blood and performance of cows in the early stage of lactation. Journal of Animal and Feed Sciences. 9: 271-282.
16. Friggens, N.C., Andersen, J.B., Larsen, T., Aaes, O., and Dewhurst, R.J. 2004. Priming the dairy cow for lactation: a review of dry cow feeding strategies. Animal Research. 53: 453-473.
17. Garnsworthy, P., Gong., J, Armstrong, D., Newbold, J., Marsden, M., Richards, S., Mann, G., Sinclair, K., and Webb, R.
2008. Nutrition ,metabolism, and fertility in Dairy cows: 3. amino acids and ovarian function. Journal of Dairy Science. 91: 4190-4197.
18. Gong, J., Ni, L., Wang, D., Shi, B., and Yan, S. 2014. Effect of dietary organic selenium on milk selenium concentration and antioxidant and immune status in midlactation Dairy cows. Livestock Science. 170: 84-90.
19. Gunter, S., Beck, P., and Phillips, J. 2003. Effects of supplementary selenium source on the performance and blood measurements in beef cows and their calves. Journal of Animal Science. 81: 856-864. 18
20. Hart, I. 1988. Nutrition and lactation in the dairy cow: Altering the efficiency of milk production of Dairy cows with somatotrophin. UK.
21. Heard, J., Stockdale, C., Walker, G., Leddin, C., Dunshea, F., McIntosh, G., Shields, P., McKenna, A., Young, G., and Doyle, P. 2007. Increasing selenium concentration in milk: effects of amount of selenium from yeast and cereal grain supplements. Journal of Dairy Science. 90: 4117-4127.
22. Juniper, D.T., Phipps, R.H., Jones, A.K., and Bertin, G. 2006. Selenium supplementation of lactating dairy cows: effect on selenium concentration in blood, milk, urine, and feces. Journal of Dairy Science. 89: 3544-3551.
23. Kim, Y., and Mahan, D. 2003. Biological aspects of selenium in farm animals. Australaasian Asian Journal of Animal Scienes. 16: 435-444.
24. Kojouri, G.A., and Sharifi, S. 2013. Preventing effects of nano-selenium particles on serum concentration of blood urea nitrogen, creatinine, and total protein during intense exercise in donkey. Journal of Equine Veterinary Science. 33: 597-600.
25. Liu, ZL., Yang, DP., Chen, P., Dong, WX., and Wang, DM. 2008. Supplementation with selenium and vitamin E improves milk fat depression and fatty acid composition in dairy cows fed fat diet. Asian Australiasian Journal of Aanimal Sciences. 21: 838.
26. Lyons, T. 1993. Bioscience centers: forging links between industry and academia. ALLTECH’S ANNUAL Symposium: Biotechnology in the Feed Industry. 1-26.
27. Mehdi, Y., and Dufrasne, I. 2016. Selenium in Cattle: A Review. Molecules. 21: 545.
28. Mohapatra, P., Swain, R., Mishra, S., Behera, T., Swain, P., Mishra, S., Behura, N., Sabat, S., Sethy, K., and Dhama, K. 2014. Effects of dietary nanoselenium on tissue selenium deposition, antioxidant status and imune functions in layer chiks. International Journal of Pharmacology. 10: 160-167.
29. Muñiz-Naveiro, Ó., Domínguez-González, R., Bermejo-Barrera, A., Cocho de Juan, JA., Fraga Bermúdez, JM., Goris Pereiras, A., López Santamariña, A., Martínez Lede, I., Valledor Puente, J., and Fernández-Couto Gómez, L., 2005. Selenium content and distribution in cow's milk supplemented with two dietary selenium sources. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 53: 9817-9822.
30. Myśliwiec, Z., Machoy-Mokrzyńska, A., Juzyszyn, Z., Czerny, B., and Put, A. 2002. Effects of selenium on serum lipids and enzyme activities in fluoride-intoxicated rats. Fluoride. 35: 168-175.
31. NRC, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. National Academy Press, Washington, DC.
32. Pelyhe, C., and Mézes, M. 2013. Myths and facts about the effects of nano selenium in farm animals–mini-review. European Chemical Bulletin. 2: 1049-1052.
33. Phang J, M., Yeh, G. C. and Scriver, C. R. 1995. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. McGraw-Hill Inc., New York. 1125-1146.
34. Ran, L., Wu, X., Shen, X., Zhang, K., Ren, F., and Huang, K. 2010. Effects of selenium form on blood and milk selenium concentrations, milk component and milk fatty acid composition in dairy cows. Journal of the Science of Food and Agriculture. 90: 2214-2219.
35. Randhawa, S., and Randhawa, C. 1994.
Trace element imbalances as a cause of
infertility in farm animals. Proceedings of ICAR summer school on Recent advances in animal reproduction and gynaecology. Held at PAU, Ludhiana. 103-121.
36. Roche, J., Bell, A., Overton, T., and Loor, J. 2013. Nutritional management of the transition cow in the 21st century–a paradigm shift in thinking. Animal Production Science. 53: 1000-1023.
37. Santos, F.A.P., Santos, J.E.P., Theurer, C.B., and Huber, J.T. 1998. Effects of rumen undegradable protein on Dairy cow performance: a 12-year literature review. Journal of Dairy Science. 81: 3182-3213.
38. Sarkar, B., Bhattacharjee, S., Daware, A., Tribedi, P., Krishnani, K., and Minhas, P. 2015. Selenium Nanoparticles for Stress-Resilient Fish and Livestock. Nanoscale Research Letters. 10:
39. Sordillo, L., and Mavangira, V. 2014. The nexus between nutrient metabolism, oxidative stress and inflammation in transition cows. Animal Production Science. 54: 1204-1214.
40. Sordillo, L.M., and Raphael, W. 2013. Significance of metabolic stress, lipid mobilization, and inflammation on transition cow disorders. Veterinary Clinics: Food Animal Practice. 29: 267-278. 39.
41. Sundrum, A. 2015. Metabolic disorders in the transition period indicate that the dairy cows’ ability to adapt is overstressed. Animals. 5: 978-1020.
42. Tashkandi, B.M., Saleh, H.A., and Jambi, H. 2014. The protective effect of Vitamin E and selenium on methimazole-induced hepato-renal toxicity in adult rats. Life Science Journal. 11: 893-899.
43. Van Ryssen, JBJ., Van Malsen, PSM., and Hartmann, F. 1998. Contribution of dietary sulphur to the interaction between
selenium and copper in sheep. Journal of Agricultural Science. 130: 107–114.
44. Wright, P., and Bell, M. 1966. Comparative metabolism of selenium and tellurium in sheep and swine. American Journal of Physiology-Legacy Content. 211: 6-10.
45. Wu, G., Bazer, F.W., Satterfield, M.C., Li, X., Wang, X., Johnson, G.A., Burghardt, R.C., Dai, Z., Wang, J., and Wu, Z. 2013. Impacts of arginine nutrition on embryonic and fetal development in mammals. Amino Acids. 45: 241-256.
46. Yang, K.C., Lee, L.T., Lee, Y.S., Huang, H.Y., Chen, C.Y., and Huang, K.C. 2010. Serum selenium concentration is associated with metabolic factors in the elderly: a cross-sectional study. Nutrition & Metabolism. 7: 38.
47. Yang, L., Shen, Y., Xie, A., Liang, J., and Zhang, B. 2008. Synthesis of Se nanoparticles by using TSA ion and its photocatalytic application for decolorization of cango red under UV irradiation. Materials Research Bulletin. 43: 572-582.
48. Zavodnik, L., Shimkus, A., Belyavsky, V., Voronov, D., Shimkiene, A., and Voloshin, D. 2011. Effects of organic selenium yeast administration on perinatal performance, growth efficiency and health status in pigs. Archiva Zootechnica. 14: 5-20.
49. Zhang, J., Wang, H., Bao, Y., and Zhang, L. 2004. Nano red elemental selenium has no size effect in the induction of seleno-enzymes in both cultured cells and mice. Life Sciences. 75: 237-244.
50. Zhang, J.S., Gao, X.Y., Zhang, L.D., Bao, Y.P. 2001. Biological effects of a nano red elemental selenium. Biofactors. 15: 27-38.