تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده

سابقه و هدف: عناصر معدنی به‌عنوان یکی از عوامل بهبود دهنده متابولیک سبب افزایش بازده استفاده از مواد مغذی در دام می‌شوند. عنصر سلنیوم دارای نقش‌های متابولیکی و آنتی‌اکسیدانی مهمی در سلول‌های بدن دام می‌باشد. با وجود این اطلاعات کافی در رابطه با نیازهای گوسفندان بومی به سلنیوم وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغذیه مکمل سلنیوم‌-‌متیونین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، وضعیت تخمیر شکمبه‌ای و برخی متابولیت‌های خون بره‌های نر پرواری بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تعداد 15 راس بره نر کرمانی با میانگین وزن اولیه 09/1 ± 2/32 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار در هرتیمار به مدت 10 هفته شامل2 هفته سازگاری و 8 هفته جمع‌‌آوری داده، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه فاقد مکمل سلنیوم (گروه شاهد)، جیره پایه همراه با 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلنیوم‌-‌متیونین و جیره پایه همراه با 1 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلنیوم‌-متیونین بود. اندازه‌گیری مصرف خوراک روزانه و وزن زنده و آزمایش تعیین قابلیت هضم مواد مغذی خوراک به روش جمع‌آوری کل مدفوع انجام شد. نمونه‌گیری از مایع شکمبه، در آخرین روز هفته پایانی آزمایش در دو ساعت بعد از خوراک‌دهی و با استفاده از لوله مری متصل به پمپ خلاء انجام شد. خون‌گیری از بره‌ها از طریق سیاهرگ وداجی در آخر دوره انجام شد و نمونه‌های سرم جهت آنالیز متابولیت‌های خون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد.
یافته‌ها: طبق یافته‌های این پژوهش، میانگین مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). با وجود این، بره‌های تغذیه شده با 5/0 میلی‌گرم سلنیوم تمایل به بهبود بازده تبدیل غذایی داشتند (07/0P=). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه بره‌های نر با مقدار 1 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک سبب افزایش قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). با وجود بالاتر بودن مقدار عددی قابلیت هضم چربی و بخش‌های الیافی نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی خوراک در گروه‌های تغذیه‌شده با سلنیوم در مقایسه با گروه شاهد، این اختلاف به‌لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0<P). غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما تغذیه با 1 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل سلنیوم‌-‌‌‌متیونین به‌طور معنی‌داری سبب افزایش غلظت گلوکز خون شد (03/0P=). استفاده مکمل سلنیوم بر غلظت پروتئین تام، تری‌گلیسرید و اوره سرم خون تأثیری نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل سلنیوم-‌‌‌متیونین در سطح 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره می‌تواند سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شود و سطح 1 میلی‌گرم سلنیوم قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و غلظت گلوکز خون را افزایش می‌دهد و تاثیر منفی بر pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of feeding organic selenium supplement on growth performance, nutrients digestibility and some blood metabolites of fattening lambs

نویسندگان [English]

  • Hamideh Alsadi 1
  • Amir moosaee 2
  • Omid Ali Esmaeilipour 1
  • Nemat Ziaei 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
چکیده [English]

Background and objectives: Trace minerals, as metabolic modifier agents, increase nutrients utilization efficiency in domestic animals. Selenium has important metabolic and antioxidant functions in animal cells. However, there is not enough information regarding selenium requirements of Iranian local sheep. Therefore, the aims of this study were to investigate the effects of feeding selenium-methionine (Se-Met) supplement on growth performance, nutrients digestibility, ruminal fermentation status and some blood metabolites of fattening male lambs.
Materials and methods: Fifteen Kermani male lambs with average body weight of 32.2 ± 1.09 kg were assigned to 3 treatments with 5 replicates each, as a completely randomized design for 10 weeks including 2 weeks of adaptation and 8 weeks of data collection. The experimental treatments were (1) basal diet without supplemental Se, (2) basal diet plus 0.5 mg/kg diet of Se-Met, and (3) basal diet supplemented with 1 mg/kg of Se-Met. Daily feed intake and body weight were measured. The nutrients digestibility was determined via total feces collection method at the end of study. Sampling from the rumen fluid was done on the last day of the final week of the experiment just two hours after morning feeding using the esophagus-tube connected to vacuum pump for pH and ammonia nitrogen determination. Blood samples were also drawn from jugular vein at the end of experiment and serum was used for metabolite analysis. The statistical analysis of data was done by using SAS software.
Results: Based on the results, average daily feed intake and gain were not affected by the experimental treatments (P>0.05). However, lambs fed 0.5 mg Se-Met tended to have improved feed conversion efficiency compared with those on the control diet (P=0.07). Feeding male lambs with 1 mg/kg of Se-Met supplement increased dry matter and organic matter digestibility compared to the control lambs (P<0.05). Despite the higher values for fat as well as neutral and acid detergent insoluble fiber digestibility, their difference with that of the control was not statistically significant. Moreover, NH3-N concentration and pH of ruminal fluid were not affected by the experimental treatments (P>0.05). Feeding 1 mg/kg of Se-Met increased serum glucose concentration (P=0.03), however, serum total protein, triglyceride and urea concentrations were not different among experimental groups (P>0.05).
Conclusion: It can be concluded that dietary supplementation of 0.5 mg Se-Met/kg of diet improves feed conversion efficiency and 1 mg Se-Met increases dry matter and organic matter digestibility as well as blood glucose of fattening lambs without any adverse effects on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration.
Keywords: Digestibility, Fattening lamb

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • Fattening lamb
  • Feed conversion ratio
  • Selenium-methionine
1.Aliarabi, H., Alimohamady, R., Bahari, A.A., and Zamani, P. 2014. Effects of different Sources of selenium on growth, hematological and rumen parameters in finishing mahraban lambs. J. Rumin. Res. 3: 51-68 (In Persian).
2.Alimohamady, R., Aliarabi, H., Bahari, A, and Dezfoulian, A. 2013. Influence of different amounts and sources of Selenium supplementation performance, some blood parameters, and nutrient digestibility in lambs. Biol. Trace Elem.
Res. 154: 45-54.
3.AOAC International. 2002. Official Methods of Analysis, 16th ed. AOAC International, Arlington, USA, 212 pp.
4.Dominguez-Vara, I.A., Gonzalez-Munoz, S.S., Pinos-Rodriguez, J.M., Borquez-Gastelum, J. R., Bárcena-Gama, R., Mendoza-Martinez, G., Zapata, L.E., and Landois-Palencia, L. 2009. Effects of feeding selenium-yeast and chromium-yeast to finishing lambs on growth, carcass characteristics, and blood hormones and metabolites. Anim. Feed Sci. Technol. 152: 42-49.
5.Ghorbani, A., Nooriyan Soroor, M.A., and Moeini, M.M. 2016. The effect of organic zinc and selenium supplementations on feeed intake, digestibility and rumen fermentation parameters in sheep. Anim. Sci. J. (Pajouhesh and Sazandegi). 115: 17-36. (In Persian).
6.Gunter, S.A., Beck, P.A., and Phillips,
J.M. 2003. Effects of supplementary selenium source on the performance and blood measurements in beef cows and their calves. J. Anim. Sci. 81: 856-864.
7.Kargar, N., Moradi Shahre Babak, M., Moravej, H., and Rokoie, M. 2007. The estimation of genetic parameters for growth and wool traits in Kermani sheep. Anim. Sci. j. (Pajouhesh & Sazandegi). 73: 88-95. (In Persian).
8.Kumar, N., Garg, A.K., and Mudgal, V. 2008. Effect of different levels of selenium supplementation on growth rate, nutrient utilization, blood metabolic profile, and immune response in lambs. Biol. Trace Elem. Res. 126: 44-56
9.Kumar, M., Garg. A.K., Dass, R.S., Chaturvedi, V.K., Mudgal, V., and Varshney, V.P. 2009. Selenium supplementation influences growth performance, antioxidant status and immune response in lambs. Anim. Feed Sci. Technol. 153: 77-87.
10.Luseba, D. 2001. The effect of selenium and chromium on stress level, growth performance, selected carcass characteristics and mineral status of feedlot cattle. Doctoral Dissertation Thesis. Department of Animal Production Studies, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, South Africa. 192 pp.
11.Mahmoud, G.B., Abdel-Rahheem, S.M., and Hussein, H.A. 2013. Effect of combination of vitamin E and selenium injections on reproductive performance and blood parameters of ossimi rams. Small Rumin. Res. 113: 103-108.
12.McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D, Morgan, A.C., Sinclair, L.A., and Wilkinson, R.G. 2010. Animal Nutrition. 7th ed., Longman Scientific and Technical, New York, USA. 692 pp.
13. Mihalikova, k., Gresakova, L., Boldizarova, K., Faix, S., Leng, L., and Kisidagova, S. 2005. The effects of organic selenium supplementation on the rumen ciliate population in sheep. Folia Microbiol. 50: 353-356.
14.Mohri, M., Ehsani, A., Norouzian, M.A., Heidarpour M., and Seifi, H.A. 2011. Parenteral selenium and vitamin E supplementation to lambs: hematology, serum biochemistry, performance, and relationship with other trace elements. Biol. Trace Elem. Res. 139: 308-316.
15.Mousaie, A., Valizadeh, R., Naserian, A.A., Heidarpour, M., and Kazemi Mehrjerdi, H. 2014. Impacts of feeding selenium-methionine and chromium-methionine on performance, serum components, antioxidant status and physiological responses to transportation stress of Baluchi ewe lambs. Biol. Trace Elem. Res. 162: 113-123.
16.Mousaie, A., Valizadeh, R., and Chamsaz, M. 2017. Selenium-methionine and chromium-methionine supplementation of sheep around parturition: impacts on dam and offspring performance. Arch. Anim. Nutr. 71: 134-149.
17- Mudgal, V., Garg, A.K., Dass, R.S., and Varshney, V.P. 2008. Effect of selenium and copper supplementation on blood metabolic profile in male buffalo (Bubalus bubalis) calves. Biol. Trace Elem. Res. 121: 31-38.
18.Nicholson, J.W.G., McQueen, R.E., and Bush, R.S. 1991. Response of growing cattle to supplementation with organically bound or inorganic sources of selenium or yeast cultures. Can. J. Anim. Sci. 71: 803-811.
19.NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th ed. National Academy Press, Washington, DC., USA. 96 pp.
20.NRC. 2005. Mineral Tolerance of Animals. National Academies Press, Washington, DC., USA. 493 pp.
21.Satter, L.D., and Slyter, L.L. 1974. Effect of ammonia concentration on rumen microbial protein production in vitro. Br. J. Nut. 32: 199-208.
22.Serra, A.B., Nakamura, K., Matsui, T., Harumoto, T., and Fujihara, R.I. 1994. Inorganic selenium for sheep: Its influence on rumen bacterial yield, volatile fatty acid production and total tract digestion of timothy hay. J. Anim. Sci. 7: 91-96.
23.Sevi, A., Annicchiarico, G., Albenzio, M., Taibi, l., and Del Aquila, S. 2001.
Effects of solar radiation and feeding time on behavior, immune response and
production of lactating ewes under high ambient temparture. J. Dairy. Sci. 84: 629-640.
24.Shi, L., Xun, W., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., Shi, L., Wang, Q., Yang, R., and Lei, F. 2011. Effect of sodium selenite, Se-yeast and nano-elemental selenium on growth performance, Se concentration and antioxidant status in growing male goats. Small Rumin. Res. 96: 49-52.
25.Shi, L., Ren, Y., Zhang, C., Yue, W., and Lei, F. 2017. Effecte of maternal dietary selenium (Se-enriched yeast) on growth performance, antioxidant status and haemato-biochemical parameters of their male kids in Taihang Goats. Anim. Feed Sci. Technol. 231: 67-75.
26.Singh, R., Randhawa, S.S., and Dhillon, K.S. 2002. Changes in blood biochemical and enzyme profile in experimental chronic selenosis in buffalo calves (Bubalus bubalis). Indian J. Anim. Sci. 72: 230-232.
27.Song, Y.X., Zhou, Z.Q., Hou, J.X., Cao, B.Y., Zhang, L., Wang, G.J., and Liu, X. 2015. Effect of dietary selenomethionine supplementation on growth performance, tissue Se concentration, and blood glutathione peroxidase activity in kid Boer goats. Biol. Trace Elem. Res. 167: 242-250.
28.Spears, J.W., and Weiss, W.P. 2008. Role of antioxidants and trace elements in health and immunity of transition Dairy cows. Vet. J. 176: 70-76.
29.Stone, C.A., Kawai, K., Kupka, R., and Fawz, W.W. 2010. The role of selenium in HIV infection. Nutr. Rev. 68: 671-681.
30.Suttle, N.F. 2010. The Mineral Nutrition of Livestock, 4th ed., CABI Publishing, Wallingford, UK. 614 pp.
31.Valizadeh, R. 2014. Sheep and goat production. 3th ed., Ferdowsi University of Mashhad publication, Mashhad, Iran. 376 pp. (In Persian).
32.Van Soest, P.G., and Wine, R.H. 1967. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. IV. The determination of plant cell constituents. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 50: 50-57.
33.Vignola, G., Lambertini, L., Mazzone, G., Giammarco, M., Tassinari, M., Martelli, G., and Bertin, G. 2009. Effects of selenium source and level of supplementation on the performance and meat quality of lambs. Meat. Sci. 81: 678-685.
34.Wang, C., Liu, Q., Yang, W.Z., Dong, Q., Yang, X.M., He, D.C., Zhang, P., Dong, K.H., and Huang, Y. X. 2009. Effects of selenium yeast on rumen fermentation, lactation performance and feed digestibilities in lactating dairy cows. Livest. Sci. 126: 239-244.
35.Xun, W., Shi, L., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., and Liu, Q. 2012. Effect of high-dose nano-selenium and selenium–yeast on feed digestibility, rumen fermentation, and purine derivatives in sheep. Biol. Trace Elem. Res. 150: 130-136.