اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه گنبد کاووس

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

سابقه و هدف: ذخیره و نگهداری سرمایی منی دام‌ها در دوره‌های طولانی‌تر، استفاده از ذخایر ژنتیکی بهتر را امکان‌پذیر می‌سازد که در این بین، آسیب ناشی از پراکسیداسیون و شوک سرمایی باعث کاهش باروری منی می‌شود. بنابراین استفاده از موادی در ترکیب رقیق کننده که بتواند در حفظ باروری اسپرم موثر باشد، بسیار مهم خواهد بود. در این تحقیق، به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا به جای زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده تریس و همچنین اثر افزودن آلبومین سرم گاوی بر ویژگی‌های باروری منی گاو، سه آزمایش در سه شرایط دمایی نگهداری شامل دمای اتاق (C°24)، دمای یخچال (C°5) و به صورت منجمد در ازت مایع انجام شد. مواد و روش‌ها: نمونه‌های منی از چهار رأس گاو 3 ساله نژاد هلشتاین و با استفاده از مهبل مصنوعی جمع‌آوری شده و پس از ارزیابی اولیه کیفیت آنها با هم مخلوط شدند. سپس نمونه‌های منی با چهار نوع رقیق کننده مختلف دارای زرده تخم مرغ و سه سطح 5/0، 1 و 5/1 درصد لسیتین سویا رقیق شدند. قبل از پر کردن پایوت‌های نیم سی‌سی با منی رقیق شده، به نیمی از آنها 10 میلی‌گرم آلبومین سرم گاوی افزوده شد. پایوت‌ها در سه شرایط دمایی نگهداری شدند؛ در دمای اتاق و و ارزیابی نمونه‌ها در ساعت‌های 3، 6 و 9، در دمای یخچال و و ارزیابی نمونه‌ها در ساعت‌های 3، 24 و 48 و در حالت انجماد در ازت و ارزیابی نمونه‌های یخ‌گشایی شده در روزهای 5، 10 و 15 روز بعد از انجماد. غلظت و درصد زنده‌مانی و جنبایی اسپرم‌ها به روش میکروسکوپی ارزیابی شدند. داده‌ها بر اساس آزمایش فاکتوریل 3×4×2 (شامل اثرات رقیق کننده، آلبومین سرم گاوی و زمان) با آرایش طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها با آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار بود. یافته‌ها: نتایج آزمایش در دمای اتاق نشان داد که اثر رقیق‌کننده و زمان بر زنده‌مانی و جنبایی اسپرم‌ها معنی‌دار بود (01/ 0p<) ولی اثر افزودن آلبومین تاثیر معنی‌دار بر آن نداشت. بیشترین زنده‌مانی (88/99 درصد) و جنبایی (75/99 درصد) اسپرم‌ها در گروه زرده تخم‌مرغ در ساعت سه مشاهده شد. در مورد نتایج آزمایش در دمای یخچال، اثر رقیق‌کننده و زمان بر زنده‌مانی و جنبایی اسپرم‌ها معنی‌دار بود (01/ 0p<) ولی اثر افزودن آلبومین تاثیر معنی‌دار بر آن نداشت. بیشترین زنده‌مانی (34/98 درصد) و جنبایی (67/97 درصد) اسپرم‌ها در گروه زرده تخم‌مرغ در ساعت سه مشاهده شد. اثر رقیق‌کننده و زمان بر زنده‌مانی و اثر رقیق‌کننده، آلبومین و زمان بر جنبایی اسپرم‌های منجمد پس از یخ‌گشایی معنی‌دار بود (05/ 0p<). بیشترین زنده‌مانی (18/68 درصد) و جنبایی (62/65 درصد) اسپرم‌ها به‌ترتیب در گروه زرده تخم‌مرغ در روز 5 بعد از انجماد بود. نتیجه‌گیری کلی: در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که در رقیق‌کننده تریس، استفاده از زرده تخم‌مرغ نسبت به لسیتین سویا در شرایط نگهداری مایع و انجماد منی گاو برتری دارد. همچنین، افزودن سرم آلبومین گاوی به رقیق کننده تاثیری در بهبود زنده‌مانی و جنبایی اسپرم‌های منی گاو ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of lecithin animals, plants on properties of bovine serum albumin cryopreservation and bull semen fertility

چکیده [English]

Background and objectives: The storing and cryopreservation of livestock semen for long time cause using possible benefits of the best genetic reservoirs, but during cryopreservation, damages from peroxidation and cold shock lead to a lowered semen fertility. So, using compounds in semen extender effective on fertility is pivotal. In this study, three experiments were conducted to investigate effect of different soy lecithin instead of egg yolk in Tris extender and also adding bovine serum albumin on fertility traits of bovine semen stored under three thermal conditions; room temperature (24°C), chilling temperature (5°C), and frozen in liquid nitrogen. Materials and methods: semen samples were collected from four Holstein bulls (about 3 years old) using artificial vagina and pooled after initial quality evaluation. Semen samples then were extended by four different extenders containing egg yolk (20%) and three levels of soy lecithin (0.5, 1 and 1.5%). Before filling 0.5ml straws with extended semen, 10mg bovine serum albumin was added to the half of straws. Straws were stored at three thermal conditions; under room temperature and evaluation at hours 3, 6 and 9, under chilling temperature and evaluation at hours 3, 24 and 48, and under freezing condition and evaluation of thawed straws at days 5, 10 and 15 post-freezing. Sperm concentrations, viability and motility were evaluated microscopically. Data were analyzed as a 2×4×3 factorial experiment (including extender, bovine serum albumin and time effects) with a completely randomized design. Means comparison was by the least significant difference test. Results: Results from the experiment under room temperature showed that the effects of extender and time on sperm viability and motility were significant (p<0.01) but adding albumin had no significant effect on that. The highest sperm viability and motility percentages were 99.88 and 99.75 in egg yolk group at h 3, respectively. Regarding to the results from chilling condition, the effects of extender and time on sperm viability and motility were significant (p<0.01) but adding albumin showed no significant effect. The highest sperm viability and motility percentages were 98.34 and 97.67 in egg yolk group at h 3, respectively. The effects of extender and time on sperm viability and the effect of extender, albumin and time on sperm motility after thawing were significant (p<0.05). The highest sperm viability and motility percentages were 68.18 and 65.62 in egg yolk group at day 5 post-freezing, respectively. Conclusion: Generally, results of the study showed that in Tris semen extender, using egg yolk than soy lecithin has priority for storing bull semen in liquid and frozen conditions. Furthermore, adding bovine serum albumin into extender is not effective on bovine sperm viability and motility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semen extender
  • Sperm traits
  • Bovine serum albumin
  • Bull
1. Ahmadi-hamedani, M., Jafari Ahangari, Y., and Zerehdaran, S. 2015. Tris-thinning effects of
egg yolk in ram sperm quality Zell refrigeration and freezing conditions. Journal of Animal
Production. 10: 122-134. (In Persian)
2. Amirat, L., Tainturier, D., Jean, L., Thorin, C., Gerald, O., Courtens, J.L., and Anton, M.
2005. Bull semen in vitro fertility after cryopreservation using egg yolk LDL: a comparison
with optiolyl. A commercial egg yolk extender. Theriogenology. 61: 895-907.
3. Bilodeau, J.F., Blanchhette, S., Cormier, B., and Sirad, M.A. 2002. Reactive oxygen species
mediated loss of bovine sperm motility in egg yolk tris extender: protection by pyruvate
metal chelators and bovine liver or oviductal fluid catalase. Journal of Theriogenology. 57:
1105-1122.
4. Breininger, V.E., Beorlegui, N.B., Oflaherti, C.M., and Beconi, M.T. 2005. Alpha tocopherol
improves biochemical and dynamic parameters in cryopreserved boar semen. Journal of
Theriogenology. 63: 2126-2135.
5. Curry, M.R., Millar, J.D., and Watson, P.F. 1994. Calculated optimal cooling rates for ram
and human sperm cryopreservation fail to confirm with empirical observations. Journal of
Biology of Reproduction. 51: 1014–1021.
6. Fiser, P.S., and Fairfull, R.W. 1986. The effects of rapid cooling (cold shock) of ram semen,
photoperiod, and egg yolk in diluents on the survival of spermatozoa before and after
freezing. Journal of Cryobiology. 23: 24-518.
7. Forouzanfar, M., Fazilati, M., Moulavi, F., Hajian, M., Salehi, S.A., Rabiei, A., and Nasr-
Esfahani, M.H. 2009. Investigation of different glycerol and Egg Yolk concentration on
freezing Bakhtiari Ram Semen. Journal of Iranian Anatomical Sciences. 5: 17-25. (In
Persian)
8. Ghadimi, V., and Zhandi, M. 2016. Bovine serum albumin effect on sperm quality during
refrigeration Caspian. Journal of Iran Animal Science. 46 (2): 139-133. (In Persian)
9. Jafari Ahangari, Y. 1996. An investigation on the effect of various buffers (Tris, Citrate and
Skimmed milk) on ram semen motility and survival characteristics in liquid storage. Final
report of Research Plan. Journal of Animal Science Institute. 37. (In Persian)
10. Latifian, F. 1998. Cryopreservation Of Bull Semen In Treated Semi- Skimmed Milk. M.Sc.
Thesis. Islamic Azad University, Isfahan Branch. 163. (In Persian)
11. Manjunath, P., and Therien, I. 2002. Role of seminal plasma phospholipid binding proteins
in sperm membrane lipid modification that occurs during capacitation. Journal of
Reproduction Immunology. 53: 109–119.
12. Papa, F.O., Felicio, G.B., Melo-Ona,. C.M., Avarenga, M.A., De.Vita, B., Trinque, C.,
Puoli-Filhob, J.N.D., and Dell Aqu, J.A. 2010. Replacing egg yolk with soyban lecithin in
the cryopreservation of stallion semen. Journal of Animal Reproduction Science.129: 73-77.
13. Singh, A.K., Singh, V.K., Narwade, B.M., Mohantyo, T.K., and Atreja, S.K, 2012.
Comparative quality assessment of buffalo (Bubalus Bubalis) semen chilled (5°C) in egg
yolk-and soya milk-based extenders. Journal of Reproduction in Domestic Animals. 47: 590-
600.
14. Sreejith, J.N., Brar, A.S., Ahuja, C.S., and Sangha, S.P.S. 2006. A comparative study on
lipid peroxidation activities of antioxidant enzymes and viability of cattle and buffalo bull
spermatozoa during storage at refrigeration temperature. Journal of Animal Reproduction
Science. 96: 21-29.
15. Tariq, M., Khan, M.S., Shah, M.G., Nisha, A.R., Umer, M., Hasan, S.M., Rahman, A. and
Rabbani I. 2015. Exogenous antioxidants inclusion during semen cryopreservation of farm
animals. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research Archive. 7(3): 2273-2280.