اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 گروه علوم دامی دانشگاه رازی

3 دانشگاه رازی

چکیده

سابقه و هدف: اهمیت بررسی استرسها در نشخوارکنندگان در حفظ سلامتی و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می باشد . نمود استرس در دامها با تغییراتی درپارامترهای فیزیولوژیکی و عملکردی مشخص می‌گردد. دوره های طولانی حمل ونقل با وسایل نقلیه بویژه در آب و هوای نامطلوب و یا ازدحام دام‌ها در کامیون‌هایویژه حمل و نقل منجر به خستگی، عدم آسایش، کاهش وزن و افزایش شیوع بیماریهای عفونی می‌گردد. شرایط تنش‌زای مختلفی سبب افزایش تولید رادیکال‌های آزاد و در نتیجه استرس اکسیداتیو می‌شود. جیره‌های حاوی سطوح مناسب از آنتی اکسیدان‌ها، با مهار رادیکال های آزاد منجر به بهبود اثرات مضر استرس می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند استفاده از مواد معدنی و گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی در تغذیه دام، شرایط فیزیولوژیکی دام را بهبود بخشیده و بواسطه تعدیل پرواکسیدان ها- آنتی اکسیدان ها، از افت ظرفیت تولیدی ممانعت می‌نماید. تحقیق حاضر جهت مقایسه اثر مکمل آلی کروم و روی با مخلوط سیاهدانه بر پیشگیری از استرس و بهبود عملکرد بره ها انجام شد.
مواد و روش‌ها: هیجده رأس بره نر نژاد سنجابی 24-26 هفته با وزن اولیه 2±32 کیلوگرم به مدت 30 روز به طور تصادفی در سه گروه 6 راسی مورد بررسی قرار گرفتند و بصورت انفرادی نگهداری شدند. تیمارها شامل گروه 1:تیمار شاهد (جیره پایه)؛ گروه 2: خوراک پایه + 30 گرم سیاه دانه‌/ کیلوگرم ماده خشک جیره+ 1 میلی گرم مکمل آلی کروم /کیلو گرم ماده خشک وگروه 3: خوراک پایه + 30 گرم سیاه دانه‌/ کیلوگرم ماده خشک جیره+ 50 میلی گرم مکمل آلی روی /کیلو گرم ماده خشک جیره‌، مورد مطالعه قرار گرفتند. در طول دوره آزمایش؛ عملکرد بره‌ها بررسی و نمونه‌برداری از فراسنجه‌های خونی انجام گرفت. حمل و نقل بره ها پس از دو هفته از شروع آزمایش و به مدت 3 ساعت انجام شد. جهت بررسی فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی سرم نمونه های خون ( 10 میلی لیتر ) از رگ گردنی بره‌ها قبل از حمل و نقل (BT)، بلافاصله بعد از حمل و نقل (AT1) و 24 ساعت بعد از حمل و نقل (AT2) گرفته شد.
یافته‌ها: اثر تیمارهای آزمایشی بر اضافه وزن روزانه معنی‌دار بود(05/0>P). مقدار مصرف خوراک در دامهای تیمار سیاهدانه+روی بیش از تیمارهای دیگر بود، در حالی که در تیمار سیاهدانه+ کروم ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05/0>P). اثر تیمارهای آزمایشی بر سطح گلوکز، کورتیزول، آلبومین، لاکتات دهیدروژناز سرم خون نیز در طول دوره استرس حمل ونقل(AT1) معنی‌دار بود (05/0>P). اثر تیمارآزمایشی سیاهدانه + کروم بر میزان مالون دی آلدئید مثبت و معنی‌دار بود (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این آزمایش افزودن مکمل سیاهدانه همراه با کروم و یا روی از دو هفته قبل از حمل و نقل دام در جیره‌ سبب بهبود عملکرد و کاهش استرس در طول حمل و نقل بره‌ها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of mixed Blackseed with chromium-methionine or zinc-methionine supplementations on serum components and physiological responses inُ Sanjabi lambs during road transportation

نویسندگان [English]

  • soheilla kaki 2
  • fardin hozhabri 3
  • zahra nikosefat 3
1
2 animal science department, razi university
3 animal science department, razi university
چکیده [English]

Background and objectives: Stress in livestock is characterized by changes in physiological and functional parameters. The importance of stress in ruminants is in maintaining health and increasing their productive capacity. Long periods of transport with vehicles, especially in adverse weather conditions, resulted in fatigue, lack of comfort, weight loss and an increase in the prevalence of infectious diseases. Different stress conditions increase the production of free radicals species and thus oxidative stress. Diets containing appropriate levels of antioxidants, by inhibiting free radicals, improve the harmful effects of stress. Studies have shown that the use of minerals and medicinal plants with antioxidant properties in livestock feed improves the physiological conditions and preventing production capacity by modifying antioxidants- pro-oxidants. The present study was conducted to compare the effect of chromium- methionine or zinc-methionine supplementations with black seed on transported stress and improve the livestock performance.
Materials and methods: In this study, 18 Sanjabi lambs (24-26 weeks age) were randomly assigned to three dietary treatments two weeks before road transportation: (i) basal diet (control); (ii) basal diet with added 30 grams black seed + 50mg Zn-Met /Kg DM; and (iii) with added 30 grams black seed +1mg Cr-Met/Kg DM. During the experimental period, lambs performance and changes on blood parameters were performed. Lambs were transported after two weeks of starting the experiment for 3 hours. Blood samples were collected via jugular puncture before transportation (BT), after transportation (AT1), as well as 24h after transportation (AT2). Blood samples were placed on ice at once after collection and centrifuged at 3500 × g for 15 min at 4°C for serum harvesting. The serum was maintained at -20 °C until analysis.
Results: Lambs fed on black seed +Zn-Met or black seed +Cr-Met diets had higher feed intake and average daily gain (ADG) than those of control (P<0.05). Lambs fed on black seed +Zn-Met diet had higher feed intake compared with the control group (P<0.05), while lambs fed on the black seed +Cr-Met diet showed lower feed conversion ratio (FCR) than that of the controls (P<0.05). The supplemented lambs on glucose, cortisol, albumin, lactate dehydrogenase (LDH) concentrations at AT1 than those of control (P<0.05). Lambs fed on black seed +Cr-Met diet had lower blood malondialdehyde (MDA) at AT1 when compared with the control (P<0.05).
Conclusion: It can be concluded that incorporation of black seed +Zn-Met or black seed +Cr-Met to the diet can reduce the adverse effects of transportation stress in lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cortisol
  • malondialdehyde
  • Antioxidant
  • herbal medicinal
  • Minerals
1.Abdel-Magid, S., El-Kady, R., Gad, S.M., and Awadalla, I. 2007. Using cheep and local nonconventional
protein meal (Nigella sativa) as least cost rations formula on performance of
crossbreed calves. International Journal of Agriculture and Biology. 9: 877-880.
2.Abou-Zeina, H.A., Nasr, S.M., Abdel-Aziem, S.H., Nassar, S.A., and Mohamed, A.M. 2015.
Effect of Different Dietary Supplementation with Antioxidants on Gene Expression and
Blood Antioxidant Markers as Well as Thyroid Hormones Status in Goat Kids. Middle-East
Journal of Scientific Research. 23: 993-1004.
3.Al-Beitawi, N.A., El-Ghousein, S.S., and Nofal, A.H. 2009. Replacing bacitracin methylene
disalicylate by crushed Nigella sativa seeds in broiler rations and its effects on growth, blood
constituents and immunity. Journal of Livestock Science. 125: 304-307.
4.Al-Saiady, M., Al-Shaikh, M., Al-Mufarrej, S., Al-Showeimi, T., Mogawer, H., and Dirrar, A.
2004. Effect of chelated chromium supplementation on lactation performance and blood
parameters of Holstein cows under heat stress. Journal of Animal Feed Science and
Technology. 117: 223-233.
5.Astrup, A., Grunwald, G., Melanson, E., Saris, W., and Hill, J. 2000. The role of low-fat diets
in body weight control: a meta-analysis of ad libitum dietary intervention studies.
International Journal of Obesity. 24: 1545-1552.
6.Averós, X., Martin, S., Riu, M., Serratosa, J., and Gosalvez, L. 2008. Stress response of
extensively reared young bulls being transported to growing-finishing farms under Spanish
summer commercial conditions. Journal of Livestock Science. 119: 174-182.
7.Badary, O.A., Taha, R.A., Gamal-el-Din, A.M., and Abdel-Wahab, M.H. 2003.
Thymoquinone is a potent superoxide anion scavenger. Drug Chemistry Toxicology. 26: 87-
98.
8.Brunton, L.L. 1996. Agents affecting gastrointestinal water flux and motility; emesis and
antiemetics; bile acids and pancreatic enzymes. In: J. Hardman, A. Gilman, L. Limbird
(Eds.) Goodman and Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. McGraw-Hill,
New York. 1996: 917–937.
9.Burton, J., Mallard, B., and Mowat, D. 1993. Effects of supplemental chromium on immune
responses of periparturient and early lactation dairy cows. Journal of Animal Science. 71:
1532-1539.
10.Cooper-Capetini, V., de Vasconcelos, D.A.A., Martins, A.R., Hirabara, S.M., Donato Jr, J.,
Carpinelli, A.R., and Abdulkader, F. 2017. Zinc Supplementation Improves Glucose
Homeostasis in High Fat-Fed Mice by Enhancing Pancreatic β-Cell Function. Nutrients. 10:
1150-1161.
11.Dębski, B., Zalewski, W., Gralak, M.A., and Kosla, T. 2004. Chromium-yeast
supplementation of chicken broilers in an industrial farming system. Journal of Trace
Elements in Medicine and Biology. 18: 47-51.
12.Domínguez-Vara, I., González-Muñoz, S., Pinos-Rodríguez, J., Bórquez-Gastelum, J.,
Bárcena-Gama, R., Mendoza-Martínez, G., Zapata, L., and Landois-Palencia, L. 2009.
Effects of feeding selenium-yeast and chromium-yeast to finishing lambs on growth, carcass
characteristics, and blood hormones and metabolites. Journal of Animal Feed Science and
Technology. 152: 42-49.
13.El-Far, A., Bazh, E.K., and Moharam, M. 2014. Antioxidant and Antinematodal Effects of
Nigella Sativa and Zingiber Officinale Supplementations in Ewes. International journal of
Pharm Science Research. 26: 222-227.
14.El-Rahman, H.A., Abedo, A., Salman, F.M., Mohamed, M., and Shoukry, M. 2011. Partial
substitution of cumin seed meal by Jatropha meal as a potential protein source for feed.
African Journal of Biotechnology. 10: 15456-15461.
15.Esteghamati, A., Dosti, M., and Zarban, A. 2001. Evaluation of antioxidant status and
oxidative stress indices in patients with type 2 diabetes mellitus. Iran Endocrine and
Metabolism Journal. 4: 239-245.
16.Garg, A.K., Mudgal, V., and Dass, R.S. 2008. Effect of organic zinc supplementation on
growth, nutrient utilization and mineral profile in lambs. Journal of Animal Feed Science
Technology. 144: 82–96.
17.Griffin, J.F.T. 1989. Stress and immunity: a unifying concept. Veterinary Immunology and
Immunopathology. 20: 263-312.
18.Guler, T., Ertas, O., Kızıl, M., Dalkilic, B., and Cıftcı, M. 2007. Effect of dietary
supplemental black cumin seeds on antioxidant activity in broilers. Medycyna
Weterynaryjna. 63: 1060-1063.
19.Jamroz, D., and Kamel, C. 2002. Plant extracts enhance broiler performance. In nonruminant
nutrition: Antimicrobial agents and plant extracts on immunity, health and
performance. Journal of Animal Science. 80: 41-46.
20.Kannan, G., Terrill, T., Kouakou, B., Gazal, O., Gelaye, S., Amoah, E., and Samake, S.
2000. Transportation of goats: effects on physiological stress responses and live weight loss.
Journal of Animal Science. 78: 1450-1457.
21.Kegley, E., and Spears, J. 1995. Immune response and performance of sheep fed
supplemental zinc as zinc oxide or zinc methionine. Sheep and Goat Research Journal. 11:
127-131.
22.Khattab, H., El-Basiony, A., Hamdy, S., and Marwan, A. 2011. Immune response and
productive performance of dairy buffaloes and their offspring supplemented with black seed
oil. Iranian Journal of Applied Animal Science. 1: 227-234.
23.Lewis, J.J. 1980. Lewis’s pharmacology, fifth ed. Churchill Livingstone, London.
24.Lindemann, M., Cromwell, G., Monegue, H. and Purser, K. 2008. Effect of chromium source
on tissue concentration of chromium in pigs. Journal of Animal Science. 86: 2971-2978.
25.Luseba, D. 2006. The effect of selenium and chromium on stress level, growth performance,
selected carcass characteristics and mineral status of feedlot cattle. National Research
Fundation. http://nrfnexus.nrf.ac.za/handle/20.500.11892/174857.
26.Mathew, B.B., Tiwari, A., and Jatawa, S.K. 2011. Free radicals and antioxidants: a review.
Journal of Pharmacy Research. 4: 4340-4343.
27.Mohamed, I. 2007. Evaluation of growth performance for growing Maghraby camel fed on
un-conventional feed. International of Agriculture Biologycal. 9: 18-21.
28.Mousaie, A., Valizadeh, R., Naserian, A.A., Heidarpour, M., and Mehrjerdi, H.K. 2014.
Impacts of feeding selenium-methionine and chromium-methionine on performance, serum
components, antioxidant status, and physiological responses to transportation stress of
baluchi ewe lambs. Biological Trace Element Research. 162: 113-123.
29.NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids and New
World Camellias. National Research Council. National Academies Press. Washington. USA.
30.Prasad, A.S., Bao, B., Beck, F.W., Kucuk, O., and Sarkar, F.H. 2004. Antioxidant effect of
zinc in humans. Free Radical Biology and Medicine. 37: 1182-1190.
31.Rajion, M., Saat, I.M., Zulkifli, I., and Goh, Y. 2001. The effects of road transportation on
some physiological stress measures in goats. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.
14: 1250-1252.
32.Raum, J.C., Soleimanpour, S.A., Groff, D.N., Coré, N., Fasano, L., Garratt, A.N., Dai, C.,
Powers, A.C., and Stoffers, D.A. 2015. Tshz1 regulates pancreatic β-cell maturation.
Diabetes. 64: 2905-2914.
33.Sahin, K., Sahin, N., Kucuk, O., Hayirli, A., and Prasad, A. 2009. Role of dietary zinc in
heat-stressed poultry: A review. Poultry Science. 88: 2176-2183.
34.Salem, M.L. 2005. Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L.
seed. International Immunopharmacology. 5: 1749-1770.
35.Soltan, M. 2010. Effect of dietary chromium supplementation on productive and
reproductive performance of early lactating dairy cows under heat stress. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition. 94: 264-272.
36.SPSS. 2007. The SPSS base 16.0. User’s guide. Chicago, IL: SPSS Inc.
37.Swanson, K., Harmon, D., Jacques, K., Larson, B., Richards, C., Bohnert, D., and Paton, S.
2000. Efficacy of chromium-yeast supplementation for growing beef steers. Journal of
Animal Feed Science and Technology. 86: 95-105.
38.Tadich, N., Gallo, C., Bustamante, H., Schwerter, M., and Van Schaik, G. 2005. Effects of
transport and lairage time on some blood constituents of Friesian-cross steers in Chile.
Journal of Livestock Production Science. 93: 223-233.
39.Takruri, H.R., and Dameh, M.A. 1998. Study of the nutritional value of black cumin seeds
(Nigella sativa L.). Journal of the Science of Food and Agriculture. 76: 404-410.
40.Tang, X.-h., and Shay, N.F. 2001. Zinc has an insulin-like effect on glucose transport
mediated by phosphoinositol-3-kinase and Akt in 3T3-L1 fibroblasts and adipocytes. The
Journal of Nutrition. 131: 1414-1420.
41.Tom Dieck, H., Döring, F., Fuchs, D., Roth, H.-P., and Daniel, H. 2005. Transcriptome and
proteome analysis identifies the pathways that increase hepatic lipid accumulation in zincdeficient
rats. Journal of Nutrition.135: 199-205.
42.Tousson, E., El-Moghazy, M., and El-Atrsh, E. 2011. The possible effect of diets containing
Nigella sativa and Thymus vulgaris on blood parameters and some organs structure in rabbit.
Toxicology and Industrial Health. 27: 107-116.
43.Vincent, J.B. 2001. The bioinorganic chemistry of chromium (III). Polyhedron. 20: 1-26.
44.Zanouny, A., Abd-El Moty, A., El-Barody, M., Sallam, M., and El-Hakeam, A.A. 2013.
Effect of supplementation with Nigella sativa seeds on some blood metabolites and
reproductive performance of Ossimi male lambs. Egyptian Journal of Sheep and Goat
Sciences. 8: 47-56.
45.Zargari, A. 1990. Herbal Medicinal. Tehran University Press. 4: 4-43.