اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه علوم دامی

2 گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

3 وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از پروبیوتیک‌ها به منظور افزایش عملکرد، بهبود وضعیت سلامت و تعدیل اکوسیستم شکمبه‌ دام‌های شیرخوار یک جایگزین مناسب برای آنتیبیوتیک‌ها محسوب می‌شود و سبب رشد و پرورش بره‌های سالم و پرتوان برای جایگزینی میش‌های مولد و قوچ‌های بالغ گله می‌گردد. همچنین پروبیوتیک‌ها (زیست‌یارها) می‌توانند راه حل مناسبی به منظور حفظ تعادل جمعیت میکروبی و بهبود شرایط تخمیر شکمبه، ارتقاء سیستم ایمنی و افزایش تولید حیوانات نشخوارکننده جوان باشند. بنابراین، هدف انجام آزمایش حاضر بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی ‌ بره‌های نر شیرخوار زل بود.
مواد و روش‌ها: برای انجام این تحقیق تعداد 24 رأس بره نر زل در سن 10 روزگی با میانگین وزن زنده (.350±.54) کیلوگرم در قالب در 4 تیمار آزمایشی و 6 بره (تکرار) در هر تیمار در جایگاه‌های انفرادی به مدت 60 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌گیری‌ها در چهار دوره پانزده روزه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودن پروبیوتیک)، و به ترتیب تیمار شاهد به علاوه 3 (cfu/g 109× 3)، 6 (cfu/g 109 × 6) و 9 (cfu/g 109 × 9) گرم پروبیوتیک در جایگزین شیر مصرفی روزانه بود.
یافته‌ها: نتایج میانگین مصرف خوراک نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری فقط در 15 روز اول آزمایش بین تیمارها مشاهده شد؛ طوری که تیمار شاهد دارای کمترین و تیمار 9 گرم پروبیوتیک دارای بالاترین مقادیر بود (05/0>P). در صفت میانگین افزایش وزن روزانه در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری در تمام دوره‌های آزمایش مشاهده شد (05/0>P)، طوری که تیمار 9 گرم پروبیوتیک نسبت به سایر تیمارها دارای مقادیر بیشتری بود. نتایج ضریب تبدیل غذایی نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری در 30 و 45 روز آزمایش مشاهده شد (05/0>P)، طوری که در تیمار 9 گرم پروبیوتیک ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد دارای مقادیر کمتری بود. نتایج اسکور مدفوع نشان داد در پایان روز 45 و 60 آزمایش اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P)، طوری که بره-های دریافت کننده 9 گرم پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد دارای قوام مدفوع بالاتری بودند. میانگین گوارش‌پذیری ظاهری مواد مغذی در بین تیمارها نشان از تفاوت آماری معنی‌داری در مقادیر ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی داشت (05/0>P) که تیمار 9 گرم پروبیوتیک دارای مقادیر بالاتری نسبت به سایر تیمار بود. نتایج حاصل از فراسنجه‌های خونی نشان داد که در خون‌گیری پایان 30 روزگی اختلاف آماری معنی‌داری در تمام فراسنجه‌ها به جز آلبومین وجود داشت (05/0>P). همچنین در خون‌گیری پایان 60 روزگی اختلاف آماری معنی‌داری در تمام فراسنجه‌ها به جز کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته بالا و لیپوپروتئین با دانسیته پایین وجود داشت (05/0>P). آنالیز داده‌های مربوط به صفات لاشه نشان داد که در صفات وزن زنده، درصد لاشه پر و خالی، درصد نیم لاشه و طول لاشه، اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد (05/0>P)، طوری که تیمار 9 گرم پروبیوتیک در صفات مذکور نسبت به سایر سطوح پروبیوتیک دارای عملکرد بهتری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects different levels of probiotics Protexin in milk replacment onperformance and some blood parameters of suckling lambs of Zel

نویسندگان [English]

  • yadollah chashnidel 1
  • null null 2
  • null null 3
1 sari agriculture and natural resources university
2
3
چکیده [English]

Background and objectives: The use of probiotics to enhance performance, improve health status, change and adjustment the ecosystem rumens of suckling animal fed is considered a viable alternative to antibiotics and the development of healthy lambs and replacement ewes producing pluripotent and adult rams with the herd. Probiotics can also be a good solution to maintain the balance of microbial populations, improve rumen fermentation, enhance immune system, and increase the production of young ruminants. The aim of this study was investigated the effect of different levels of probiotics protexin in milk replacers on performance and blood parameters of suckling Zell lambs.
Materials and methods: To do this study 24 male lambs were investigated at the age of 10 days with a mean live weight (5/4 ± 0/53 kg) to 4 treatments and 6 lamb (replication) in individual cages for 60 days. Sampling was carried out in four periods of fifteen days. Treatments including control (without probiotic supplementation) and control treatment plus (3× 109 cfu / g), 6 (6 × 109 cfu / g) and 9 (9 × 109 CFU / g) grams of probiotic in milk replacement respectively.
Results: The results of average feed intake showed that a significant difference was observed in only 15 days of experiment so that the control treatment had the lowest and 9 grams probiotic treatment had the highest values (P<0.05). The results of average weight gain showed that was statistically significant difference was observed in all the experiment periods so that 9 grams of probiotic treatment had better performance than control treatment. (P<0.05). The results of faecal scores showed statistically significant difference was observed in 45 and 60 days of (P<0.05), so that lambs receiving 9 g probiotic had higher stool consistency than control treatment. The results of apparent digestibility of nutrients showed a statistically significant difference in the amount of dry matter, NDF and ADF (P<0.05) that 9 grams probiotic treatments were higher than other treatments. The results of the blood parameters showed was statistically significant differences in first time of blood sampling in all parameters except albumin (P<0.05). Also in second of blood sampling was significant difference in in all parameters except cholesterol, HDL and LDL (P<0.05).The results of carcass traits showed that in traits, live weight, percent carcass full and empty, percent half carcassand the body length were statistically significant difference between treatments (P<0.05) so that 9 grams of probiotic treatment had better performance than the other probiotic levels in these study.
Conclusion: The results of this study showed that the addition of different levels of protexin in milk replacement, improved feed intake, only in the early period of study, higher daily gain in some study times. Also, there was a significant increase in apparent digestibility of nutrients, improved blood immune index, especially immunoglobulin G, and improved carcass weight at the end of the study. According to the results, 9 grams of probiotic level was better than other surfaces in comparison with other parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • blood parameters
  • probiotics
  • suckling lambs of Zell
  • milk replacers
1. Abaadi, M.H., Dehghan Bonadaki, M., and Zali, A. 2013. The effect of feeding of bacterial
probiotic in milk or starter on growth performance, health, blood and rumen parameters of
suckling calves. Research on Animal Production. 4: 57-69.
2. Abdel-Salam, A.M., Zeitoun, M.M., and Abdelsalam, M.M. 2014. Effect of Synbiotic
Supplementation on Growth Performance, Blood Metabolites, Insulin and Testosterone and
Wool Traits of Growing Lambs. Journal of Biological Science. 14: 292- 298.
3. Agarwal, N., Kamra, D.N., Chaudhary, L.C., Sahoo, A., and Pathak, N.N. 2002. Microbial
status and rumen enzyme profile of crossbred calves fed on different microbial feed
additives. Letters in Applied Microbiology. 34: 329-36.
4. Agazzi, A., Tirloni, E., Stella, Maroccolo, S., Ripamonti, C.S., Bersani, B., Michela Caputo,
J., Dell’Orto, V., Rota, N., and Savoini, G. 2014. The effects of the administration of a
species-specific probiotic addition to milk replacer on calf health and performance during the
first month of life. Annals of Animal Science. 1: 101–115.
5. AOAC. 1995. Official methods of analysis. (16th ed.) Association of Official Analytical
Chemists. Arlington, USA.
6. Alsayadi, M., Al Jawfi, Y., Belarbi, M., Soualem-Mami, Z., Merzouk, H., Sari, D.C., Sabri,
F., and Ghalim, M. 2014. Evaluation of Anti-Hyperglycemic and Anti- Hyperlipidemic
Activities of Water Kefir as Probiotic on Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rats.
Journal of Diabetes Mellitus. 28: 440-463.
7. Antunovic, Z., Speranda, M., Liker, B., Seric, V., Sencic, D., Domacinovic, M., and
Sperandat, T. 2005. Influence of feeding the probiotic PioneerPDFM® to growing lambs on
performances and blood composition. Acta Veterinaria. 55: 287-300.
8. Antunovic, Z., Speranda, M., Amidzic, D., Seric, V., and Stainer, Z. 2006. Probiotic
applications in lamb’s nutrition. Krmiva, 48: 175-180.
9. Bach, A., Iglesias, C., and Devant, M. 2007. Daily rumen pH pattern of loose loose housed
dairy cattle as affected by feeding pattern and live yeast supplementation. Journal of Animal
Feed Science and Technology. 136: 146-153.
10. Bahari, M., Jafari Khorshidi, K., and Mousavi Kashani, S.M. 2014. Comparison the effect of
adding three types of probiotics in consuming milk on performance and blood metabolites of
Mazandaran native lambs. Indian Journal of Scientific Research. 4: 242-247.
11. Beauchemin, K.A., Yang, W.Z., Morgavi, D.P., Ghorbani, G.R., Kautz, W., and Leedle
J.A.Z. 2003. Effects of bacterial direct fed microbials and yeast on site and extent of
digestion, blood chemistry, and subclinical ruminal acidosis in feedlot cattle. Journal of
Animal Science. 81: 1628-1640.
12. Chamoro, M. 2009. Environment, dam, management: Factors influencing passive transfer of
immunoglobulins to neonatal calves. Veterinary Quarterly. 12: 1-7.
13. Desnoyers, M., Giger-Reverdin, S., Bertin, G., Duvaux-Ponter, C., and Sauvant, D. 2009.
Meta-analysis of the influence of Saccharomyces cerevisiae supplementation on ruminal
parameters and milk production of ruminants. Journal of Dairy Science. 92: 1620-1632.
14. Dimova, N., Baltadjieva, M., Karabashev, V., and Kalaydjiev, G. 2013. Effect of
supplementation of probiotic zoovit in diets of calves of milk breed. Bulgarian Journal of
Agricultural Science. 19: 98–101.
15. Duff, G.C., and Galyean, M.L. 2007. Recent advances in management of highly stressed,
newly received feedlot cattle. Journal of Animal Science. 85: 823-40.
16. Falcao, H., and Japiassu, A.M. 2011. Albumin in critically ill patients: contraversis and
recommondation. Revista Brasileira De Terapia Intensiva. 23: 87-95.
17. Fayed, A.M., El-Ashry, M.A., Youssef, K.M., Salem, F.A., and Aziz, H.A. 2005. Effect of
feeding falvomycin or yeast as feed supplement on ruminal fermentation and some blood
constituents of sheep in Sinai. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds. 8: 619 – 634.
18. Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animal. Journal of Applied Bacteriology. 66: 365-378.
19. Gadekar, Y.P., Shinde, A.K., Soren, N.M., and Karim, S.A. 2015. Effect different levels of
Lactobacillus acidophilus culture on carcass traits and meat quality of Malpura lamb.
Ruminant Science. 2: 229-234.
20. Gaggia, F., Mattarelli, P., and Biavati, B. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding
for safe food production. International Journal of Food Microbiology. 141: 15–28.
21. Guarner, F., and Malagelada, J.R. 2003. Gut flora in health and disease. Lancet. 361: 512-
519.
22. Hassan, S.A., and Mohammed, S.F. 2014. Effects of Saccharomyces cerevisiae
supplementation on growth rate and nutrient digestibility in Awassi lambs fed diets with
different roughage to concentrate ratios. Biochemistry and Biotechnology Research. 2: 37-
43.
23. Heinrichs, A., Jones, C., and Heinrichs, B. 2003. Effects of mannan oligosaccharide or
antibiotics in neonatal diets on health and growth of dairy calves. Journal of Dairy Science.
86: 4064-4082.
24. Hussein, A.F. 2014. Effect of biological additives on growth indices and physiological
responses of weaned Najdi ram lambs. Journal of Experimental Biology and Agricultural
Sciences. 2: 598-607.
25. Issakowicz, J., Bueno, M.S., Sampaio, A.C.K., and Duarte, K.M.R. 2013 Effect of
concentrate level and live yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplementation Texel lamb
performance and carcass characteristics. Livestock Scienc. 155: 44–52.
26. Jouany, J.P. 2006. Optimizing rumen functions in the close-up transition period and early
lactation to drive dry matter intake and energy balance in cows. Animal Reproduction
Science. 96: 250-264.
27. Kawakami, S., Yamada, T., Nakanishi, N., and CAI, Y. 2010. Feeding of lactic acid bacteria
and yeast affects fecal flora of Holstein calves. Journal of Animal and Veterinary Advances.
10: 269–271.
28. Khuntia, A., and Chaudhary, I.C. 2002. Performance of male crossbred calves as influenced
by substitution of grain by wheat bran and the addition of lactic acid bacteria to diet. Asian-
Australasian Journal of Animal Sciences. 15: 188-194.
29. Kong, X.F., Wu, G.Y., and Yin, Y.L. 2011. Roles of phytochemicals in amino acid nutrition.
Frontiers in Bioscience. 3: 372-384.
30. Larson, L.L., Owen, F.G. Albright, J.L., Appleman, R.D., Lamb, R.C., and Muller, L.D.
1977. Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data.
Journal of Dairy Science. 60: 989-991.
31. Lascano, G.J., Zanton, G.I., Suarez-Mena, F.X., and Heinrichs, A.J. 2009. Effect of limit
feeding high- and low-concentrate diets with Saccharomyces cerevisiae on digestibility and
on dairy heifer growth and first-lactation performance. Journal of Dairy Science. 92: 5100-
5010.
32. Lesmeister, K., Heinrichs, A., and Gabler, M. 2004. Effects of supplemental yeast
(Saccharomyces cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics, and
blood parameters in neonatal dairy calves. Journal of Dairy Science. 87: 1832-1839.
33. Meng, Q.W, Yan, L., Ao, X., Zhou, T.X., Wang, J.P., Lee, J.H., and Kim, I.H. 2010.
Influence of probiotics in different energy and nutrient density diets on growth performance,
nutrient digestibility, meat quality, and blood characteristics in growing-finishing pigs.
Journal of Animal Science. 88: 3320-3326.
34. Mikulec, Z., Masek, T., Habrun, B., and Valpotic, H. 2010. The inflfluence of
Saccharomyces cerevisiae supplementation to the diet of fattening lambs on gr rformance
and rumen bacterial number. Veterinarski arhiv. 80: 695-703.
35. Mohamadi, P., and Dabiri, N. 2011. Effects of probiotic, prebiotic and synbiotic on
performance and humoral immune response of female suckling calves. Asian-Australasian
Journal of Animal Sciences. 25: 1255-1261.
36. Moslemipour, F., Moslemipour, F., and Mostafalo, Y. 2013. Effects of using probiotic and
synbiotic in colostrum and milk on passive immunoglobulin transfer rate, growth and health
parameters of calf. Small Ruminant Research. 4: 19-30.
37. Mukhtar, N., Sarwar, M., Nisa, M.U., and Sheikh, M.A. 2010. Growth response of growing
lambs fed on concentrate with or without ionophores and probiotics. International Journal of
Agricultural and Biological. 12: 734-738.
38. Nikoskelainen, S., Salminen, N., Bylund, S.G., and Ouwehand, A. 2002. Characterization of
properties of human- and Dairy-derived probiotic for prevention of infectious disease in fish.
Applied and Environmental Microbiology. 67: 2430-2435.
39. Noori, M., Alikhani, M., and Jahanian, R. 2016. Effect of partial substitution of milk with
probiotic yogurt of different pH on performance, body conformation and blood biochemical
parameters of Holstein calves. Journal of Applied Animal Research. 44: 221-229.
40. Panda, A.K., Rao, S.V.R., Raju, M.V.L.N., and Sharma, S.R. 2006. Dietary supplementation
of Lactobacillus sporogenes on performance and serum biochemico-lipid profile of broiler
chickens. Journal of Poultry Science. 43: 235-240.
41. Robinson, P.H., and Erasmus, L.J. 2009. Effects of analyzable diet components on responses
of lactating dairy cows to Saccharomyces cerevisiae based yeast products: A systematic
review of the literature. Journal of Animal Feed Science and Technology. 149: 185-198.
42. Riddell, J.B., Gallegos, A.J., Harmon, D.L., and Mcleod, K.R. 2010. Addition of a Bacillus
based probiotic to the diet of pre ruminant calves: influence on growth, health, and blood
parameters. Intern. Journal of Applied Research in Veterinary Medicine. 8: 78-85.
43. Rust, S.R., Metz, K., and Ware, D.R. 2000. Effects of Bovamine rumen culture on the
performance and carcass characteristics of feedlot steers. Mich. Agric. Exp. Sta. Beef Cattle,
Sheep, and Forage Sys. Research. Dem. Reproduction. 569: 22–26.
44. Soren, N.M., Tripathi, M.K., Bhatt, R.S., and Karim, S.A. 2013. Effect of yeast
supplementation on the growth performance of Malpura lambs. Tropical Animal Health
and Production. 45: 547-554.
45. Titi, H.H., Abdullah, A.Y., Lubbadeh, W.F., and Obeidat, B.S. 2008. Growth and carcass
characteristics of male dairy calves on a yeast culture-supplemented diet. South African
Journal of Animal Science. 38: 174-183.
46. Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral
detergent fiber and non-starch polysaccharide in relation to animal nutrition. Journal of Dairy
Science. 74: 3583- 3597.
47. Viturro, E., Konning, M., Kroemer, A., and Meyer, H.H.D. 2009. Cholesterol synthesis in
the lactating cow: Induced expression of candidate genes. The Journal of Steroid
Biochemistry and Molecular Biology. 115: 62-67.
48. Wang, Y., Xu, N., Xi, A., Ahmed, Z., Zhang, B., and Bai, X. 2009. Effects of Lactobacillus
plantarum MA2 isolated from Tibet kefir on lipid metabolism and intestinal microflora of
rats fed on high-cholesterol diet. Applied Microbiology and Biotechnology. 24: 341-5.
49. Xie, Ning., Cui, Yi., Yin,Ya-Ni., Zhao, Xin., and Yang, Jun. 2011. Effects of two
Lactobacillus strains on lipid metabolism and intestinal microflora in rats fed a highcholesterol
diet. BMC Complementary and Alternative Medicine. 11: 53-63.
50. Zhuang, G., Liu, X.M., Zhang, Q.X., Tian, F.W., Zhang, H., and Zhang, H.P. 2012. Research
advances with regards to clinical outcome and potential mechanisms of the cholesterollowering
effects of probiotics. Journal of Clinical Lipidology. 7: 501–507.