تاثیر دوزهای مختلف eCG بر عملکرد تولید مثلی میش‌های ترکی قشقایی در فصل پائیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی - دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: تولیدمثل مهمترین صفت اقتصادی در پرورش گوسفند است که می‌توان آن را با استفاده از روش‌های مختلف از جمله هورمون درمانی دست‌کاری کرد. از هورمون‌های مهم که به‌طور وسیعی برای بهبود باروری در گوسفند استفاده می‌شود eCG است. با این وجود، در برخی از پژوهش‌ها استفاده از دوزهای زیاد یا کم این هورمون سبب افزایش تعداد و رشد فولیکول‌های بزرگ شده، و با وجود افزایش نرخ تخمک‌ریزی باعث کاهش نرخ آبستنی شده است. از آنجایی‌که، تاکنون گزارشی مبنی بر تاثیر eCG بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های ترکی قشقایی ارائه نشده است پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تاثیر دوزهای مختلف eCG بر نرخ پاسخ فحلی، زمان آغاز فحلی، نرخ آبستنی و دوقلوزایی این میش‌ها در فصل پائیز، طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه 75 راس میش ترکی قشقایی با سن 3 تا 4 سال و میانگین وزنی 6/357 کیلوگرم انتخاب و به‌طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند. چرخه فحلی تمام میش‌ها با استفاده از اسفنج‌های حاوی پروژسترون در فصل پائیز در یک دوره 12 روزه همزمان‌سازی شد. یک روز قبل از برداشت اسفنج، به گروه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به‌ترتیب 300، 400، 500 و 600 واحد بین‌المللی eCG به‌صورت درون ماهیچه‌ای تزریق، و گروه اول (بدون تزریق eCG) به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. فراسنجه‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل: زمان آغاز فحلی(ساعت)، نرخ پاسخ به فحلی، نرخ آبستنی، نرخ دوقلوزایی، تعداد بره‌های متولد شده، نرخ بره‌زایی و نرخ چندقلوزایی بود.

یافته‌ها: نرخ پاسخ به فحلی در گروه‌های دریافت کننده eCG، 100 درصد بود که به‌طور معنی‌داری (01/0P<) نسبت به گروه شاهد (80 درصد) بیشتر بود. نتایج نشان داد که زمان آغاز فحلی پس از برداشت اسفنج در گروه چهارم و پنجم (به‌ترتیب 03/36 و 68/32 ساعت) به‌طور معنی‌داری (05/0P<) نسبت به گروه‌های شاهد، دوم و سوم زودتر بود. اگر چه درصد میش‌های آبستن در گروه‌های آزمایشی اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<P) با این وجود در گروه پنجم (600 واحد بین‌المللی eCG) نسبت بیشتری از میش‌ها آبستن شدند (3/93 درصد) در حالی که در گروه شاهد این نسبت 3/83 درصد بود. نتایج نشان داد که تمام گروه‌های دریافت کننده eCG نسبت به گروه شاهد دارای نرخ دوقلوزایی بیشتری بودند و از طرف دیگر با افزایش دوز eCG تعداد میش‌های دوقلوزا افزایش پیدا کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که نرخ‌های بره‌زایی و چندقلوزایی در تیماری که میش‌ها همراه با برنامه همزمان‌سازی فحلی دوز 600 واحد بین‌المللی eCG را دریافت نمودند نسبت به تیمار شاهد و میش‌های دریافت کننده 300 و 400 واحد بین‌المللی eCG بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج نشان داد که دوز 600 واحد بین‌المللی eCG دارای بیشترین تاثیر در افزایش نرخ آبستنی و دوقلوزایی در میش‌های ترکی قشقایی در فصل پائیز بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of different eCG doses on reproductive performance in Torki-Ghashghaei ewes in autumn season

چکیده [English]

Abstract1
Background and objectives: Reproductive performance is the most important economic trait in sheep production and it can be manipulated by using hormonal treatments. Equine chorionic gonadotropin (eCG) is widely used for improving the fertility in ewes. In some studies the use of low and high doses of this hormone increased number and the size of large follicles and also it could enhance the ovulation rate, but it decreased pregnancy rate. As it was not found any report about the effect of using eCG on reproductive performance of Torki-Ghashghaei ewes, this study was conducted to investigate the effect of different dose of eCG on estrus response, estrus onset, pregnancy rate and twining rate of these ewes in autumn season.

Materials and methods: In this study, the total of 75 cyclic ewes with the mean weight of 573.6 kgs were randomly assigned to five experimental groups (n=15/group). The estrous cycle of all ewes was synchronized with the insertion of intravaginal progesterone sponges during a 12 days period. One day before withdrawaling progesterone sponges 300, 400, 500 and 600 IU eCG were injected intramuscularly to ewes in group Π, Ш, ΙV and V, respectively and the group Ι (without eCG injection) was used as control group. The reproductive variables such as: time of estrus onset (hour), estrous response, pregnancy rate, twining rate, fecundity and prolificacy rate were measured in this experiment.

Results: Estrous responses for all eCG recipient ewes (100%) were significantly higher (P<0.01) than the control group (80%). The results showed that, after withdrawaling of sponges the estrus onset in ΙV and V groups (36.03 and 32.68 h, respectively) were significantly (P<0.05) earlier than groups Π, Ш and the control group. Although there were not any significant differences among the treatment groups in the percentage of pregnancy, this parameter in group V (93.3%) was numerically more than control group (83.3%). The results also showed that all eCG recipient groups had higher twining rates compared with control group and increasing the dose of eCG increased the twining rate in ewes. The results of this study indicated that in synchronized ewes which were received 600 IU eCG had more fecundity and prolificacy rate compared with the control group and also the groups received 300 and 400 IU eCG.

Conclusion: Generally, the results showed that injecting 600 IU eCG had the most effect on increasing pregnancy rate and twining rate in Torki-Ghashghaei ewes in autumn season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Torki-Ghashghaei ewe
  • eCG
  • Reproductive performance
  • Twining rate
1. Ali, A. 2007. Effect of time of eCG administration on follicular response and reproductive performance of FGA-treated Ossimi ewes. Small Ruminant Research. 72: 33-37.
2. Babaei-Kafiabad, M., Sadeghipanah, H., and Karimi, K. 2014. Timing of eCG injection in hormonal treatment program of estrus induction in Torki-Ghashghaei ewes during deep anestrus. Small Ruminant Research. 2: 113-132. (In Persian)
3. Barrett, D., MBartlewski, P.M., Batista-Arteaga, M., Symington, A., and Rawlings, N.C. 2004. Ultrasound and endocrine evaluation of the ovarian response to a single dose of 500 IU eCG following a 12- day treatment with progestagen-releasing intravaginal sponges in the breeding and non-breeding season in ewes. Theriogenology. 61: 311-327.
4. Ben-Said, S., Lomet, D., Chesneau, D., Lardic, L., Canepa, S., Guillaume, D., Briant, C., Fabre-Nys, C., and Caraty, A. 2007. Differential estradiol requirement for the induction of estrus behavior and the luteinizing hormone surge in two breeds of sheep. Biology of Reproduction. 76: 673-680.
5. Boscos, C.M., Samartzi, F.C., Dellis, S., Rogge, A., Stefanakis, A., and Krambovitis, E. 2002. Use of progestagen-gonadotrophin treatment in estrus synchronization of sheep. Theriogenology. 58: 1261-1272.
6. Emsen, E., and Yaprak, M. 2006. Effect of controlled breeding on the fertility of Awassi and Red Karaman ewes and the performance of the offspring. Small Ruminant Research. 66: 230-235.
7. Gomez-Brunet, A., Santiago-Moreno, J., Montoro, V., Garde, J., Pons, P., Gonzalez-Bulnes, A., and Opez-Sebastian, A.L. 2006. Reproductive performance and progesterone secretion in es-trus-induced Manchega ewes treated with hCG at the time of AI. Small Ruminant Research. 71: 117-122.
8. Habibizad, J., Riasi, A., and Kohram, H. 2015. Follicular dynamics and progesterone and oestradiol concentrations during the estrus cycle of Nadine’s ewes. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences. 10: 21-32.
9. Hafez, B., and Hafez, E.S.E. 2000. Reproduction in farm animals. 7th ed., Lippincott Willimas and Wilkins, Philadelphia. U.S.A. 509p.
10. Hashemi, M., Safdarian, M., and Kafi, M. 2006. Estrous response to synchronization of estrus using different progesterone treatments outside the natural breeding season in ewes. Small Ruminant Research. 65: 279-283.
11. Husein, M.Q., and Ababneh, M.M. 2008. A new strategy for superior reproductive performance of ewes bred out-of-season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal of intravaginal pessaries. Theriogenology. 69: 376-383.
12. Ince, D., and Karaca, O. 2009. Effects of oestrus synchronization and various doses of PMSG administrations in Chios x Kivircik (F1) sheep on reproductive performances. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8: 1948-1952.
13. Kara, C., Orman, A., Topal, E., and Carkungoz, E. 2010. Effects of supplementary nutrition in Awassi ewes on sexual behaviors and reproductive traits. Journal of Biological and Environmental Sciences. 4: 15-21.
14. Karaca, F., Ataman, M.B., and Coyan, K. 2009. Synchronization of estrus with short- and long-term progestagen treatments and the use of GnRH prior to short-term progestagen treatment in ewes. Small Ruminant Research. 81: 185-188.
15. Kermani-Moakhar, H., Kohram, H., Zareh Shahneh, A., and Saberifar, T. 2012. Ovarian response and pregnancy rate following different doses of eCG treatment in Chall ewes. Small Ruminant Research. 102: 63-67.
16. Koyuncu, M., and Ozis Alticekic, S. 2010. Effects of progestagen and PMSG on estrous synchronization and fertility in Kivircik ewes during natural breeding season. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 23: 308-311.
17. Koyuncu, M., Yerlikaya, H., and Altincekic, S.O. 2008. Effect of injection with dexamethasone and progestagens-PMSG on reproduction and rearing of lambs in semi-intensive condition. The Journal of Biological Sciences. 11: 680-682.
18. Kridli, R.T., Abdullah, A.Y., and Husein, M.Q. 2009. The effect of breed type and lactation status on reproductive performance in Awassi ewes. South African Journal of Animal Science. 39: 15-18.
19. Kridli, R.T., Husein, M.Q., and Humphrey, W.D. 2003. Effect of royal jelly and GnRH on the estrus synchronization and pregnancy rate in ewes using intravaginal sponges. Small Ruminant Research. 49: 25-30.
20. Kusina, N.T., Tarwirei, F., Hamudikuwanda, H., Agumba, G., and Mukwena, J. 2000. A comparison of the effects of progesterone sponges and ear implants, PGF2alpha, and their combination on efficacy of estrus synchronization and fertility of Mashona goat does. Theriogenology. 53: 1567-1580.
21. Mahmoud-Zadeh, A. 1997. Embryo transfer and its dependent biotechnology in domestic animals. University of Guilan, 240p. (In Persian)
22. Mandiki, S.N., Noel, B., Bister, J.L., Peeters, R., Beerlandt, G., Decuypere, E., Visscher, A., Suess, R., Haulfuss K.H., and Paquay, R. 2000. Pre-ovulatory follicular characteristics and ovulation rates in different breed crosses, carriers or non-carriers of the Booroola or Cambridge fecundity gene. Animal Reproduction Science. 63: 77-88.
23. Martinez, M.F., McLeod, B., Tattersfield, G., Smaill, B., Quirke, L.D., and Juengel, J.L. 2015. Successful induction of oestrus, ovulation and pregnancy in adult ewes and ewe lambs out of the breeding season using a GnRH + progesterone oestrus synchronisation protocol. Animal Reproduction Science. 155: 28-35.
24. Menchaca, A., and Rubianes, E. 2004. New treatments associated with timed artificial insemination in small ruminants. Reproduction, Fertility and Development. 16: 403-413.
25. Menchaca, A., Miller, V., Salveraglio, V., and Rubianes, E. 2007. Endocrine, luteal and follicular responses after the use of the Short-Term Protocol to synchronize ovulation in goats. Animal Reproduction Science. 102: 76-87.
26. Mulvaney, F.J., Morris, S.T., Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., West, D.M., Vinoles, C., and Glover, K.M.M. 2013. Comparison between the reproductive performance of ewe hoggets and mature ewes following a progesterone-based oestrus synchronization protocol. New Zealand Journal of Agricultural Research. 56: 288-296.
27. Nosrati, M., Tahmorespoor, M., Vatandoost, M., and Behgar, M. 2011. Effects of PMSG doses on reproductive performance of Kurdi ewes artificially inseminated during breeding season. Iranian Journal of Applied Animal Science. 1: 125-129.
28. Quintero-Elisea, J.A., Maclas-Cruz, U., Alvarez-Valenzuela, F.D., Correa-Calderon, A., Gonzalez-Reyna, A., Lucero-Magana, F.A., Soto-Navarro, S.A., and Avendano-Reyes, L. 2011. The effects of time and dose of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) on reproductive efficiency in hair sheep ewes. Tropical Animal Health and Production. 43: 1567-1573.
29. Romano, J.E. 1996. Comparison of fluorgestone and me-droxyprogesterone intravaginal pessaries for estrus synchro-nization in dairy goats. Small Ruminant Research. 22: 219-233.
30. Salehi, R., Kohram, H., Towhidi, A., Kermani-Moakhar, H., and Honarvar, M. 2010. Follicular development and ovulation rate following different superovulatory treatments in Chall ewes. Small Ruminant Research. 93: 213-217.
31. Simonetti, L., Forcada, F., Rivera, O.E., Carou, N., Alberio, R.H., Abecia, J.A., and Palacin, I. 2007. Simplified superovulatory treatments in Corriedale ewes. Animal Reproduction Science. 45: 95-113.
32. Simonetti, L., Ramos, G., and Gardon, J.C. 2002. Effect of estrous synchronization and artificial insemination on reproductive performance of Merino sheep. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science. 39: 143-146.
33. Wilkins, J.F. 1997. Method of stimulating ovulation rate in Merino ewes may affect conception but not embryo survival. Animal Reproduction Science. 47: 31-42.
34. Zarkawi, M. 2001. Oestrous synchronisation and twinning rate of Syrian Awassi ewes treated with progestagen and PMSG during the breeding season. New Zealand Journal of Agricultural Research. 44: 159-163.
35. Zeleke, M., Greyling, J.P.C., Schwalbach, L.M.J., Muller, T., and Erasmus, J.A. 2005. Effect of progestagen and eCG on oestrus synchronization and fertility in Dorper ewes during the transition period. Small Ruminant Research. 56: 47-53.