تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 سردبیر مجله پژوهشهای نشخوارکنندگان/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: محصولات فرعی پسته یکی از فرآورده‌های جانبی کشاورزی است که در سال‌های اخیر در تغذیه دام مورد استفاده شده است. تحقیقات متعدد انجام شده بر روی این محصولات نشان‌دهنده این است که ضایعات پسته می‌تواند به عنوان بخشی از خوراک حیوانات نشخوارکننده استفاده گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته در جیره بره‌های پرواری بر عملکرد و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، فیبر جیره و پروتئین خام صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: برای این آزمایش تعداد 24 رأس بره نر افشاری با میانگین وزن 5/1±6/30 کیلوگرم استفاده شد. بره‌ها به طور تصادفی بین تیمارهای آزمایشی تقسیم شدند به گونه‌ای که 6 بره (تکرار) در هر تیمار قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار شامل: 1- شاهد یا جیره بدون محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته 2-جیره حاوی 10 درصد محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته 3- جیره حاوی 20 درصد محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته و 4- جیره حاوی 30 درصد محصول فرعی تانن‌گیری شده پسته انجام شد. یک دوره عادت‌دهی 14 روزه و 84 روز دوره آزمایش برای این طرح در نظر گرفته شد. در طول دوره صفات عملکردی شامل میانگین افزایش وزن روزانه، میزان خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل و وزن نهایی اندازه‌گیری شد. همچنین قابلیت هضم مواد مغذی در روز 75 به مدت 5 روز با جمع‌آوری نمونه‌های مدفوع و از طریق اندازه‌گیری خاکستر نامحلول در اسید تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته تأثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی روزانه داشتند (05/0P<). در بین تیمارهای آزمایشی بیشترین میزان خوراک مصرفی مربوط به تیمار حاوی 20 درصد محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته و کمترین میزان مربوط به تیمار حاوی 30 درصد از این فرآورده فرعی پسته بود. سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری شده پسته، بر ضریب تبدیل غذایی تأثیر معنی‌داری داشت (05/0P<). بین میانگین تیمار 10 درصد و مابقی تیمارها از نظر ضریب تبدیل اختلاف معنی‌داری وجود داشت و بیشترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار با 10 محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته و کمترین و بهترین میزان ضریب تبدیل مربوط به تیمار حاوی 20 درصد بود. تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته بر افزایش وزن روزانه از نظر آماری معنی‌دار بود (05/0P<). تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری شده پسته بر وزن نهایی بره‌های پرواری معنی‌دار بود و بین میانگین تیمارها از نظر وزن نهایی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. تیمارهای آزمایشی تأثیری بر قابلیت هضم ماده خشک نداشتند، امّا قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفت (05/0P<).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته تا سطح 20 درصد در جیره بره‌های پرواری بدون تأثیر نامطلوب بر عملکرد می‌تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using different dietary levels of tannin extracted pistachio by-product on the performance and nutrients digestibility in fattening lambs

1. AOAC. 1990. Official methods of analysis of the Association of official Analytical chemists. Edited by kenneth Helrich. 15th edition. USA.
2. Behgar, M., Ghasemi, S., Naserian, A., Borzoie, A., and Fatollahi, H. 2011. Gamma radiation effects on phenolic. Antioxidants activity and in vitro digestion of pistachio (Pistachia vera) hull. Radiation Physics and Chemistry. 80: 963–967.
3. Bohlouli, A. 2007. Study the effect of pistachio by-products in dairy cows diet in early lactation. M.A. thesis of animal science. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
4. Bohlouli, A., Naserian, A.A., Valizadeh, R., and Eftekar shahroodi, F. 2007. The chemical composition and in vitro digestibility of pistachio by-product. Proceedings of the British Society of Animal Science. Pp: 224.
5. Fazaeli, H., and Frough Ameri, N. 2006. Utilization of pistachio by product in the diet of finishing calves. Proceeding of the EAAP annual meeting, Antalya, Turkey. C33: 51p.
6. Fazaeli, H. 2007. Nutritional value of dried pistachio residues with dry alfalfa in sheep. 2nd animal and fishery congress. Animal science research institute. Karaj. Pp: 131-137. (In Persian)
7. Foroughameri, N., and Fazaeli, H. 1996. Nutrition facts of de hulling pistachio by products residues. Research report. Research center of agriculture and natural resources .Pp: 28 - 24. (In Persian)
8. Foroughameri, N., Shakeri, P., and Fazaeli, H. 2007. Use of pistachio residues silage in fattening male calf diet. 3rd Animal science congress. Mashhad. Iran. (In Persian)
9. Hajalizade, Z., Dayyani, A., Tahmasbi, R., and Khezri, A. 2014. Evaluation of chemical composition of pistachio pulp silage and its effect on feed intake, rumen fermentation characteristics and blood parameters in sheep. Journal of Animal Science Research. Pp: 24. (In Persian)
10. Khodaverdi, R., Naserian, A., Jamshidi, R., Razzaghi, A., and Kashfi, H. 2012. The effect of feeding corn, pistachio hulls and tomato pomace silage on performance of chaal male lambs.
Scientific and applied congress of use of agriculture, urban and industrial by-products in animal, poultry and fishery feeds. Tabriz University.
11. Mahdavi, A., Zaghari, M., Zahedifar, M., Nikkhah, A., and Aghashahi, A.R. 2008. The effect of different feeding levels of dried pistachio epicarp on fattening performance of Afshari lamb breed of Iran. Olom keshavarzi va manabe tabiei Journal.15: 139-148. (In Persian)
12. Makkar, H.P.S. 2000. Quantification of Tannins in Tree Foliage. A Laboratory Manual for the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project on Use of Nuclear and Related techniques to Develop Simple Tannin Assays for Predicting and Improving the safety and Efficiency of Feeding Ruminants on Tanniniferous Tree Foliage. Joint FAO/IAEA of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. Animal Production and Health Sub-programme, FAO/IAEA Working Document. IAEA, Vienna, Austria.
13. McSweeney, C.S., Kennedy, P.M., and John, A. 1988. Effect of ingestion of hydrolysable tannins in Terminalia oblongata on digestion in sheep fed Stylosanthes hamata. Australian Journal of Agricultural Research. 39: 235–244.
14. Memarizade, R. 1997. Survey the effects of replacement of dried pistachio hull in Holstein dairy cow’s nutrition. Ma thesis of animal science, Islamic Azad University. (Khorasgan unit). (In Persian)
15. Mokhtarpour, A., Naserian, A.A., Tahmasbi, A.M., and Valizadeh, R. 2012. Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Holstein dairy cows performance in early lactation. Livestock Science .148: 208–213.
16. Moradi, M., Afzalzade, A., Behgar, M., and Norouzian, M. 2015. Effect of diets containing treated pistachio by-products with Bim electron, soda and poly ethylene glycol on digestibility and performance of Zandi fattening lambs. Iranian Journal of Animal Science Research. 7: 278-284. (In Persian)
17. Norouzian, M.A., and Ghiasi, S.E. 2012. Carcass performance and meat mineral content in Balouchi lamb fed pistachio by-products. Meat Science. 92: 157–159.
18. Rahimi, A., Naserian, A., Valizadeh, R., and Tahmasbi, A. 2013. Effect of alfalfa replacement with different levels of pistachio hull on feed consumption, nutrient digestibility, rumen fermentation metabolites, blood metabolites and nitrogen balance in balouchi male lamb. Iranian journal of animal science research. 5: 190-200. (In Persian)
19. SAS User’s Guide: Statistics, Version 9.0 Edition. SAS Inst. Inc., Cary, NC. 2005.
20. Seyyedmomen, S.M. 2007. Application of pistachio residues in ruminant nutrition. Animal, poultry and fishery nutrition journal. First year. Num 3. Pp: 26-33. (In Persian)
21. Shakeri, P. 2016. Pistachio by-product as an alternative forage source for male lambs: Effects on performance, blood metabolites, and urine characteristics. Animal Feed Science and Technology. 211: 92–99.
22. Shakeri, P., and Fazaeli, H. 2007. Study on the use of different levels of pistachio by-product in diets of fattening lambs. Iran J Agric Science. 38: 529-534. (In Persian)
23. Shakeri, P., Riasi, A., Alikhani, M., Fazaeli, H., and Ghorbani, G.R. 2013. Effects of feeding pistachio by-products silage on growth performance, serum metabolites and urine characteristics in Holstein male calves. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 97: 1022–1029.
24. Vahmani, P. 2005. Chemical composition, digestibility and rumen and intestine disappearance of pistachio by products in Holstein dairy cows in mid lactation. Ma thesis of animal science. Ferdowsi university of Mashhad. (In Persian)
25. Valizadeh, R., Norouzian, M., Salemi, M., Ghiasi, E., and Yari, M. 2010. Effects of feeding pistachio by-products on hematology and performance of balouchi lambs. Journal of animal and veterinary advances. 9(7): 1115-1119.