ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه

3 null

چکیده

سابقه و هدف: مشخص شده است که در زمان بروز اسیدوز با انتقال برخی متابولیت‌ها از شکمبه به خون، متابولیسم عمومی تغییر می-کند. اما چگونگی تغییر در سطح متابولیت‌های خونی و ارتباط آن با عملکرد دام روشن نیست. این مطالعه به منظور شناسایی مارکرهای با اندازه‌گیری آسان برای بروز اسیدوز، به بررسی ارتباط بین سطح متابولیت‌های خونی با میزان بروز اسیدوز و پی‌ایندهای آن پرداخته است.
روش‌ها و مواد: تعداد 9 رأس گاو هلشتاین اواسط شیر‌دهی (دارای وزن بدن 6/55 ± 650 کیلوگرم) با میانگین روزهای شیر‌دهی 13 ± 102 روز و میانگین تولید شیر روزانه 26/6 ± 7/53 کیلوگرم، به صورت تصادفی در سه مربع لاتین 3 × 3 قرار گرفتند. گاوها در طول سه دوره 21 روزه یکی از سه جیره‌ای را دریافت می‌کردند که از نظر درجه القای اسیدوز متفاوت بودند. درجات مختلف القای اسیدوز به‌وسیله افزایش سهم مخلوط برابر دانه‌های جو و گندم پلت شده بدست می‌آمد که از 7/11، تا 3/23 و 0/35 درصد ماده خشک جیره جایگزین دانه ذرت می‌شدند. هر دوره از 14 روز عادت‌پذیری و 7 روز نمونه‌گیری تشکیل می‌شد. مقادیر pH و پروفایل اسیدهای چرب فرار شکمبه، مصرف خوراک، شاخص انتخاب، فعالیت جویدن، تولید شیر و کارای آن و طیف گسترده‌ای از متابولیت‌های خونی (در دو زمان قبل و 4 ساعت بعد از تغذیه وعده صبح) مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. درنهایت ضرایب همبستگی (27=n) معنی‌دار بین متابولیت‌های خونی و سایر متغیرهای ذکر شده مورد گزارش و بحث قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که سطح سرم آمیلوئید A خون در 4 ساعت بعد از تغذیه وعده صبح ارتباط معنی‌داری با pH شکمبه (45/0-=r) و غلظت کل اسیدهای چرب فرار (51/0=r) دارد. همچنین سطح آسپارتات آمینو ترانسفراز خون در قبل از تغذیه وعده صبح ارتباط معنی‌داری با مقادیر نسبی اسیدهای چرب فرار شکمبه داشت. این متابولیت همچنین همراه با آلکالین فسفاتاز در خون در 4 ساعت بعد از تغذیه ارتباط معنی‌داری با اکثر شاخص‌های فعالیت جویدن (57/0≥r≥38/0) و شاخص‌های مربوط به تولید چربی شیر (44/0-≥r≥61/0-) و کارایی خوراک (43/0=r) داشتند. در عوض سطح کلسترول در 4 ساعت بعد از تغذیه ارتباط معنی‌داری با اکثر شاخص‌های مصرف خوراک و تولید شیر و درصد پروتئین شیر داشت (77/0≥r≥57/0). همچنین سطح گلوکز خون در 4 ساعت بعد از تغذیه ارتباط با مصرف خوراک در زمان‌های اولیه روز داشت (55/0-=r). بعلاوه سطح آنتی‌اکسیدانت خون در قبل از تغذیه وعده صبح نیز با درصد پروتئین (55/0-=r)، تولید شیر (57/0=r) و کارایی خوراک (44/0=r) ارتباط داشت. اما روند مشخصی از ارتباط بین متابولیت‌های خونی با شاخص انتخاب مشخص نشد.
نتیجه‌گیری کلی: متابولیت‌های خونی ارتباط قابل توجهی با شاخص‌ها مربوط به بروز اسیدوز شکمبه‌ای داشتند و سطح آنزیم‌های کبدی آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینو ترانسفراز می‌تواند در پیش‌بینی بروز اسیدوز و رخدادهای متعاقب کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationships between blood metabolites and acidosis induced by feeding pelleted barley and wheat grains in dairy cows

1. Allen, M.S., Bradford, B.J., and Oba, M. 2009. Board-Invited Review: The hepatic oxidation theory of the control of feed intake and its application to ruminants. J. Anim. Sci. 87: 3317-3334.
2. Bobe, G., Young, J.W., and Beitz, D.C. 2004. Invited review: pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows. J. Dairy Sci. 87: 3105-3124.
3. Bradford, B.J., Yuan, K., Farney, J.K., Mamedova, L.K., and Carpenter, A.J. 2015. Invited review: Inflammation during the transition to lactation: new adventures with an old flame. J. Dairy Sci. 98: 6631-6650.
4. Cavestany, D., Blanc, J.E., Kulcsar, M., Uriarte, G., Chilibroste, P., Meikle, A., Febel, H., Ferraris, A., and Krall, E. 2005. Studies of the transition cow under a pasture‐based milk production system. J. Vet. Med. 52: 1-7.
5. Colenbrander, V.F., Noller, C.H., and Grant, R.J. 1991. Effect of fiber content and particle size of alfalfa silage on performance and chewing behavior. J. Dairy Sci. 74: 2681–2690.
6. Drackley, J.K. 1999. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier?. J. Dairy Sci. 82: 2259–2273.
7. Fox, D.G., Tylutki, T.P., Czymmek, K.J., Rasmussen, C.N., and Durbal V.M. 2000. Development and application of the Cornell University nutrient management planning system. Pages 167–179 in Proc. Cornell Nutr. Conf. Feed Manuf., Rochester, NY. Cornell Univ., Ithaca, NY.
8. Gao, X., and Oba, M. 2014. Relationship of severity of subacute ruminal acidosis to rumen fermentation, chewing activities, sorting behavior, and milk production in lactating dairy cows fed a high-grain diet. J. Dairy Sci. 97: 3006-3016.
9. Gao, X., and Oba, M. 2015. Short communication: Noninvasive indicators to identify lactating dairy cows with a greater risk of subacute rumen acidosis. J. Dairy Sci. 98: 5735-5739.
10. Iranian Council of Animal Care. 1995. Guide to the Care and Use of Experimental Animals. Vol. 1. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
11. Khafipour, E., Krause, D.O., and Plaizier, J.C. 2009. A grain-based subacute ruminal acidosis challenge causes translocation of lipopolysaccharide and triggers inflammation. J. Dairy Sci. 92: 1060–1070.
12. Lammers, B.P., Buckmaster, D.R., and Heinrichs, A.J. 1996. A simple method for the analysis of particle sizes of forages and total mixed rations. J. Dairy Sci. 79: 922–928.
13. Li, F., Cao, Y., Liu, N., Yang, X., Yao, J., and Yan, D. 2014. Subacute ruminal acidosis challenge changed in situ degradability of feedstuffs in dairy goats. J. Dairy Sci. 97: 5101-5109.
14. Nasrollahi S.M., Zali, A., Ghorbani, G.R., and Moradi Shahrbabak, M. 2017. The daily patterns of the change in chewing behavior, feed intake, rumen pH and milk composition in high producing Holstein dairy cows. J. Rumin. Res. 4: 171-191 (In Persian).
15. Nasrollahi, S.M., Zali, A., Ghorbani, G.R., Moradi Shahrbabak, M., and Krueger, L.A. 2016. Variability in susceptibility to acidosis among high producing mid-lactation dairy cows is associated with rumen pH, fermentation, feed intake, sorting and chewing activities, and milk fat percentage. J. Anim. Feed Sci. Tech. 228: 72-82.
16. Nordlund, K. 2003. Herd-based diagnosis of subacute ruminal acidosis. In: Proceedings of the 36th Annual Conference of American Association of Bovine Practitioners, Columbus, OH, pp. 1–6.
17. Nordlund, K.V., and Garrett, E.F. 1994. Rumenocentesis: A technique for the diagnosis of subacute rumen acidosis in dairy herds. J. Bovine Pract. 28: 109–112.
18. Ottenstein, D.M., and Bartley, D.A. 1971. Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution. J. Anal. Chem. 43:952-955.
19. Plaizier, J.C., Khafipour, E., Li, S., Gozho, G.N., and Krause, D.O. 2012. Subacute ruminal acidosis (SARA), endotoxins and health consequences. J. Anim. Feed Sci. Tech. 172: 9-21.
20. Plaizier, J.C., Krause, D.O., Gozho, G.N., and McBride, B.W. 2008. Subacute ruminal acidosis in dairy cows: The physiological causes, incidence and consequences. J. Vet. 176: 21–31.
21. Ronchi, B., Bernabucci, U., Lacetera, N., Verini Supplizi, A., and Nardone, A. 1999. Distinct and common effects of heat stress and restricted feeding on metabolic status of Holstein heifers.J. Zoot. Nutr. Anim. 25: 11–20.
22. SAS Institute. 2002. User’s Guide: Statistics. Version 9.1. SAS Inst., Inc., Cary, NC.
23. Stern, P.C. 2000. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. J. Soc. Issues 56: 407-424.
24. Tajik, J., Nadalian, M.G., Raoofi, A., Mohammadi, G.R., and Bahonar, A.R. 2009. Prevalence of subacute ruminal acidosis in some dairy herds of Khorasan Razavi province, northeast of Iran. Iran. J. Vet. Res. 10: 28-32.
25. Tajik, J., Nazifi, S., Naghib, S.M., and Ghasrodashti, A.R. 2012. Comparison of electrocardiographic parameters and serum electrolytes and microelements between single infection of rotavirus and coronavirus and concurrent infection of Cryptosporidium parvum with rotavirus and coronavirus in diarrheic dairy calves. J. Comp. Clin. Pathol. 21: 241-244.
26. Zebeli, Q., and Ametaj B.N. 2009. Relationships between rumen lipopolysaccharide and mediators of inflammatory response with milk fat production and efficiency in dairy cows. J. Dairy Sci. 92: 3800-3809.