بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی کولون در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با اینولین
خلاصه
سابقه و هدف: آینده ی گله های شیری بسیار به پرورش اصولی و صحیح گوساله ها بستگی دارد. بهبود شاخص های سلامتی و رفاه در گوساله ها منجر به تولید تلیسه های سالم و با ظرفیت بالای تولید شیر و گوساله آوری خواهد شد. از سوی دیگر حصول بیشنه ی بازده پرورش گوساله ها بهتر است با روش های کم خطر و با کمترین خطرات جانبی، صورت پذیرد. با توجه به مشکل مقاومت به آنتی بیوتیک ها و باقیمانده هرمون های رشد در بدن حیوانات، پری بیوتیک ها جایگزین های جذابی برای بررسی خواهند بود.

مواد و روش ها: به منظور بررسی استفاده از پری بیوتیک اینولین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی کولون گوساله های شیرخوار، 24 گوساله ماده هلشتاین (با سن 3±18 روز و وزن 4±36 کیلوگرم) به طور تصادفی به یکی از گروه های شیر بدون افزودنی (شاهد)، گوساله های دریافت کننده شیر به همراه 3/5 گرم اینولین در روز و گوساله های دریافت کننده شیر به همراه 7 گرم اینولین در روز اختصاص داده شدند. آزمایش طی یک دوره ی یک هفته ی عادت پذیری به خوراک، جایگاه و شرایط آزمایش و شش هفته ی نمونه گیری و ثبت نتایج پس از آن انجام شد. گوساله ها زمانی که برای سه روز متوالی 900 گرم از خوراک آغازین (بر اساس ماده خشک) مصرف کردند، از شیر گرفته شدند. اندازه گیری مصرف ماده خشک و ثبت نمره مدفوع به صورت روزانه و وزن کشی به طور هفتگی انجام شد. نمونه گیری مدفوع در هفته سوم و ششم و نمونه گیری خون در هفته دوم، چهارم و ششم آزمایش انجام گرفت.

یافته ها: هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها در مصرف ماده خشک، میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل وجود نداشت. افزودن پری بیوتیک اینولین به شیر تاثیر معنی داری بر غلظت فراسنجه های خونی نداشت هر چند که غلظت کلسترول و تری گلیسرید در گوساله های دریافت کننده اینولین میل به کاهش داشت. pH مدفوع و شمار باکتری های لاکتوباسیل و کلی فرم تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفت.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داند که تکمیل کردن شیر با الیگوساکارید اینولین در عملکرد رشد، مصرف ماده ی خشک، ضریب تبدیل، شمار لاکتوباسیل ها و کلی فرم های کولون، اسیدیته ی مدفوع و فراسنجه های خونی گوساله های ماده هلشتاین تاثیر معنی داری ندارد.

کلید واژه ها: اینولین، گوساله های شیرخوار، عملکرد رشد، لاکتوباسیل، کلی فرم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین

1.Anadón, A., Martínez-Larrañaga M.R., and Castellano, V. 2012. Regulatory aspects for the drugs and chemicals used in food-producing animals in the European Union. Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles.135.
2.Van Loo, J., Coussement, P., De Leenheer, L., Hoebregs, H., and Smits, G. 1995. On the presence of inulin and oligofructose as natural ingredients in the western diet. Crit. J. Rev. Food Sci. Nutr. 35: 525-552.
3.Kolida, S., Tuohy, K., and Gibson, G. 2002. Prebiotic effects of inulin and oligofructose. Br. J. Nutr. 87: S193-S197.
4.Roberfroid, M.B. 2000. Chicory fructooligosaccharides and the gastrointestinal tract. J. Nutr. 16: 677-679.
5.Gibson, G.R., Probert, H.M., Van Loo, J., Rastall, R.A., and Roberfroid, M.B. 2004. Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics. J. Nutr. Res. Rev. 17: 259-275.
6.Patel, S., and Goyal, A. 2012. The current trends and future perspectives of prebiotics research: a review. Biotech. 2: 115-125.
7.Verlinden, A., Hesta, M., Hermans, J., and Janssens, G. 2006. The effects of inulin supplementation of diets with or without hydrolysed protein sources on digestibility, faecal characteristics, haematology and immunoglobulins in dogs. Br. J. Nutr. 96: 936-944.
8.Apanavicius, C.J., Powell, K.L., Vester, B.M., Karr-Lilienthal, L.K., Pope, L.L., Fastinger, N.D., Wallig, M.A., Tappenden, K.A., and Swanson, K.S. 2007. Fructan supplementation and infection affect food intake, fever, and epithelial sloughing from Salmonella challenge in weanling puppies. J. Nutr. 137: 1923-1930.
9.Hesta, M., Janssens, G., Debraekeleer, J., and De Wilde, R. 2001. The effect of oligofructose and inulin on faecal characteristics and nutrient digestibility in healthy cats. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 85: 135-141.
10. Kareem, K.Y., Loh, T.C., Foo, H.L., Akit, H., and Samsudin, A.A. 2016. Effects of dietary postbiotic and inulin on growth performance, IGF1 and GHR mRNA expression, faecal microbiota and volatile fatty acids in broilers. BMC Vet. Res. 12: 163.
11. Xu, Z., Hu, C., Xia, M., Zhan, X., and Wang, M. 2003. Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. J. Poult. Sci. 82: 1030-1036.
12. Yasuda, K., Maiorano, R., Welch, R.M., Miller, D.D., and Lei, X.G. 2007. Cecum is the major degradation site of ingested inulin in young pigs. J. Nutr. 137: 2399-2404.
13. Bailey, S.R., Menzies-Gow, N.J., Harris, P.A., Habershon-Butcher, J.L., Crawford, C., Berhane, Y., Boston, R.C., and Elliott, J. 2007. Effect of dietary fructans and dexamethasone administration on the insulin response of ponies predisposed to laminitis. J. Am. Vet. Med. Assoc. 231: 1365-1373.
14. Kara, C., Orman, A., Gencoglu, H., Kovanlıkaya, A., Meral, Y., Cetin, I., Yıbar, A., Kasap, S., Turkmen, I., and Deniz, G. 2012. Effects of inulin supplementation on selected faecal characteristics and health of neonatal Saanen kids sucking milk from their dams. J. Anim. 6: 1947-1954.
15. Milewski, S., Sobiech, P., Bednarek, D., Wojcik, R., Małaczewska, J., Zaleska, B., and Siwicki, A.K. 2010. Effect of oligosaccharides supplementation on the meat performance traits and selected indicators of humoral immunity in lambs. Bull. J. Vet. Inst. Pulawy. 54: 175-179.
16. Hill, T., Bateman, H., Aldrich, J., and Schlotterbeck, R. 2008. Oligosaccharides for dairy calves. J. Anim. Sci. 24: 460-464.
17. Masanetz, S., Preißinger, W., Meyer, H., and Pfaffl, M. 2011. Effects of the prebiotics inulin and lactulose on intestinal immunology and hematology of preruminant calves. J. Anim. 5: 1099-1106.
18. Uyeno, Y., Shigemori, S., Shimosato, T. 2015. Effect of probiotics/prebiotics on cattle health and productivity. J. Microb. Environ. 30(2): 126-32.
18. Larson, L., Owen, F., Albright, J., Appleman, R., Lamb, R., and Muller, L. 1977. Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data. J. Dairy Sci. 60: 989-991.
19.National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. National Academies Press. Washington.DC., USA.
20.Larson, L., Owen, F., Albright, J., Appleman, R., Lamb, R., Muller, L. 1977. Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data. J. Dairy Sci. 60(6): 989-91.
21.Afqahi zadeh, A., Aazami, M.H., Naserian, A.A., and Fathi, Nasri M.H. 2016 Evaluation substituting pasta waste with barley grains in fattening diet of Balouchi lambs and gas production test. J. Rumin. Res. 4(1): 20.
22. Ellinger, D., Muller, L., and Glantz, P. 1980. Influence of feeding fermented colostrum and Lactobacillus acidophilus on fecal flora of dairy calves. J. Dairy Sci. 63: 478-482.
23. Van Soest, P.v., Robertson, J., and Lewis, B. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to Animal nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3583-3597.
24. Goering, H.K., and Van Soest, P.J. 1970. Forage Fiber Analyses (apparatus, reagents, prcedures, and some applications). USDA Agr Handb.
25. Król, B. 2011. Effect of mannanoligosaccharides, inulin and yeast nucleotides added to calf milk replacers on rumen microflora, level of serum immunoglobulin and health condition of calves. Electronic. J. Polish Agric. Univ. 14.
26. Quezada-Mendoza, V., Heinrichs, A., and Jones, C. 2011. The effects of a prebiotic supplement (Prebio Support) on fecal and salivary IgA in neonatal dairy calves. J. Livest. Sci. 142: 222-228.
27. Ghosh, S., and Mehla, R.K. 2012. Influence of dietary supplementation of prebiotics (mannanoligosaccharide) on the performance of crossbred calves. J. Trop. Anim. Health. Prod. 44: 617-622.
28. Kaufhold, J., Hammon, H., and Blum, J. 2000. Fructo‐oligosaccharide supplementation: effects on metabolic, endocrine and hematological traits in veal calves. J. Vet. Med. Series A. 47: 17-29.
29. Rey, M., Enjalbert, F., Combes, S., Cauquil, L., Bouchez, O., and Monteils, V. 2014. Establishment of ruminal bacterial community in dairy calves from birth to weaning is sequential. J. Appl. Microbiol. 116: 245-257.
30. Verdonk, J., Shim, S., Van Leeuwen, P., and Verstegen, M. 2005. Application of inulin-type fructans in animal feed and pet food. Br. J. Nutr. 93: S125-S138.
31. Gaggìa, F., Mattarelli, P., and Biavati, B. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production. Int. J. Food. Microbiol. 141: S15-S28.
32. Heinrichs, A., Jones, C., Elizondo-Salazar, J., and Terrill, S. 2009. Effects of a prebiotic supplement on health of neonatal dairy calves. J. Livest. Sci. 125: 149-154.
33. Buddington, R.K., Williams, C.H., Chen, S.C., and Witherly, S.A. 1996. Dietary supplement of neosugar alters the fecal flora and decreases activities of some reductive enzymes in human subjects. Am. J. Clin. Nutr. 63: 709-716.
34. Propst, E.L., Flickinger, E., Bauer, L., Merchen, N., and Fahey, G. 2003. A dose-response experiment evaluating the effects of oligofructose and inulin on nutrient digestibility, stool quality, and fecal protein catabolites in healthy adult dogs. J. Anim. Sci. 81: 3057-3066.
35. Flickinger, E.A., Loo, J.V., and Fahey, G.C. 2003. Nutritional responses to the presence of inulin and oligofructose in the diets of domesticated animals: a review.
36. Quigley, J., Kost, C., and Wolfe, T. 2002. Effects of spray-dried animal plasma in milk replacers or additives containing serum and oligosaccharides on growth and health of calves. J. Dairy Sci. 85: 413-421.
37. Newman, K. 1994. Mannan-oligosaccharides: Natural polymers with significant impact on the gastrointestinal microflora and the immune system. J. Biotechn. feed indust. 10: 167-174.
38. Baurhoo, B., Letellier, A., Zhao, X., and Ruiz-Feria, C. 2007. Cecal populations of lactobacilli and bifidobacteria and Escherichia coli populations after in vivo Escherichia coli challenge in birds fed diets with purified lignin or mannanoligosaccharides. J. Poult. Sci. 86: 2509-2516.
39. Garry, F., Adams, R., McCann, J., and Odde, K. 1996. Postnatal characteristics of calves produced by nuclear transfer cloning. J. Theriogen. 45: 141-152.
40. Blum, J., Kunz, P., Leuenberger, H., Gautschi, K., and Keller, M. 1983. Thyroid hormones, blood plasma metabolites and haematological parameters in relationship to milk yield in dairy cows. J. Anim. Sci. 36: 93-104.