اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 دانشیارگروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

4 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: در سال های اخیر، علاقه به تعیین اثرات تغذیه ای پروبیوتیک ها بر سلامت و عملکرد حیوان، به علت نگرانی مصرف آنتی بیوتیک ها و محرک های رشد در خوراک دام مد نظر قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثرات افزودن پروبیوتیک به شیر مصرفی بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های نر شیرخوار هلشتاین انجام شد.
مواد و روش کار: 24 راس گوساله نر هلشتاین تازه متولد شده در چهار تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 75 روز مورد پژوهش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل (1) تغذیه شیر بدون افزودنی(گروه شاهد)، (2) تغذیه شیر با افزودن 2 گرم پروبیوتیک پروتکسین، (3) تغذیه شیر با افزودن 2 گرم پروبیوتیک یو پرو (حاوی مخمر Saccharomyces cerevisiae) و (4) تغذیه شیر با افزودن 1 گرم پروتکسین و ا گرم مخمر Saccharomyces cerevisiae بود. مصرف آغوز بلافاصله بعد از تولد به مدت 3 روز انجام شد. دسترسی به خوراک آغازین و آب به صورت آزاد بود. نمونه گیری خون و مایع شکمبه در 30، 60 و 75 روزگی انجام شد. مصرف خوراک و وزن گوساله ها به ترتیب به صورت روزانه و هفتگی اندازه گیری شد. در روزهای 60،30 و75 آزمایش، شاخص های رشد اندازه گیری شدند.
یافته ها: مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده خوراک، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی (به غیر از چربی و ماده خشک)، غلظت اسیدهای چرب فرار، اسیدیته مایع شکمبه و فراسنجه های رشد تحت تآثیر تیمارها قرار گرفتند(05/0> p). تفاوتی در بازده خوراک و افزایش وزن روزانه در کل دوره مشاهده نشد. مصرف خوراک آغازین در گروه شاهد نسبت به سایر گروه ها (در طی60 روز اول) به طور معنی داری بیشتر بود(05/0> p). اثر افزودن پروبیوتیک به شیر در سنین مختلف بر فراسنجه های خونی و شکمبه ای متفاوت بود(05/0> p). غلظت کل اسیدهای چرب فرار در تیمار 4 نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری بیشتر بود(05/0> p). غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در سنین 30 و 60 روزگی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در پایان آزمایش (75 روزگی) نیتروژن آمونیاکی شکمبه در گروه شاهد ببیشترین مقدار را داشت(21/9 میلی گرم در دسی لبتر). شیوع اسهال در تیمارهای 1 تا 4 به ترتیب 8، 07/6، 71/5 و4/1 درصد بود و نمره سلامت عمومی مربوط به تیمار 4 نسبت به سایر گرو ه ها به طور معنی داری بیشتر بود (05/0> p).
نتیجه گیری: در این آزمایش،pH مایع شکمبه در گروهی که ترکیبی از پروبیوتیک ها را مصرف کردند(تیمار4)، ثبات بالاتری داشت و از نظر وضعیت سلامت، افزایش وزن بدن، بازده مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در شرایط مناسب تری بودند. مصرف ترکیبی از پروبیوتیک ها اثر مثبت بر فراسنجه های اندازه گیری شده داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abstract

1. Abe, F., Ishibashi, N., and Shimamura, S. 1995. Effect of administration of bifidobacteria and lactic acid bacteria to newborn calves and piglets. J. Dairy Sci. 78:2838–2846.
2. Augenlich, L.H., Anthony, G.M., and Church, T. L. 1999. Short-chain fatty acid metabolism, apoptosis, and Apc-initiated tumorigenesis in mouse gastrointestinal mucosa.J. Cancer Res. 59: 6005-6009.
3. Allen, M.S., Voelker, J.A., and Oba, M. 2006. Physically Effective Fiber and Regulation of Ruminal pH: More than just chewing. Production Diseases in Farm Animals. NP Joshi and TH Herdt, ed. Wageningen Academic publishers, Wageningen, the Netherlands, 270-278.
4. Al-Saiady, M.Y. 2010. Effect of probiotic bacteria on immunoglobulin G concentration and other blood components of newborn calves. J. Anim.Vet. Adv. 9(3): 604-609.
5. Coverdale, J., Tyler, H., Quegley, J., and Brumm, J. 2004. Effect of various levels of forage and form of diet on rumen development and growth in calves. J.
Dairy Sci. 87(8):2554-2562.
6. Crocker, L.M., Depeters, E.J., Fadel, J.G., perez-Monti, H., Taylor, S.J., Wyckoff, J.A., and Zinn, R.A. 1998. Influence of processed corn grain in diets of dairy cows on digestion of nutrients and milk composition. J. Dairy Sci. 81: 2394-2407.
7. Donovan, D.C., Franklin, S.T., Chase, C.C., and Hippen, A. R. 2002. Growth and health of Holstein calves fed replacer supplemented with antibiotics or entero guard. J. Dairy Sci. 85: 947-950.
8. Desnoyers, M., Reverdin, S., Bertin, G., Ponter, C.D., and Sauvant, D. 2009. Meta-analysis of the influence of Saccharomyces cerevisiae supplamentation on ruminal parameters and milk production of ruminants. J. Dairy Sci. 92(4):1620-1632.
9. Fahey, Jr, G.C., and Berger, l. l. 1988. Carbohydrate Nutrition of Ruminants. In: D.C. Church (Ed.) The ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. PP 269-295. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
10. Francisco, C.C., Chamberlain, C.S., Waldner, D.N., Wettemann, R.P., and Spicer, L.J. 2002. Propionibacteria fed to dairy cows: effects on energy balance, plasma metabolites, hormones and reproduction. J. Dairy Sci. 85: 1738-1746.
11. Freeman, S. 2005. Saccharomyces cerevisiae. Araible from: http://www.tomvolk fungi.net/Fungi of Saccharomyces /index.html[Accessed 20 august 2008].
12. Galvao, K.N., Santos, J.E., Coscioni, A., Villasenor, M., Sischo, W.M., and Berge, A.C. 2005. Effect of feeding live yeast products to calves with failure of passive transfer on performance and patterns of antibiotic resistance in fecal Echerchia coli.J. Reprod. Nutr. Dev. 45: 427-440.
40
13. Ghorbani, G.R., Morgavi, D.P., Beauchemin, K.A., and Leedle, J.A.Z. 2002. Effects of bacterial direct-fed microbials on ruminal fermentation, blood variables, and the microbial populations of feedlot cattle. J. Anim. Sci. 2002. 80:1977-1986.
14. Heidari Khormizi, S.R., Dehghan – banadaki, M., and Rezayazdi, K. 2010. Effect of live yeast and Aspergillus niger meal extracted supplementation on milk yield, feed efficiency, and nutrients digestibility in Holstein lactating cows. J. Anim. Vet. Adv. 9: 1934-1939.
15. Heyman, M., and Menard, S. 2002. probiotic microorganisms: how they affect intestinal pathophysiology.J. Cel. Mol. life Sci. 59: 1151-1165.
16. Hosseinabadi, M., Dehghan, Bandaky, M., and Zali, A. 2013. The effect of feeding of bacterial probiotic in milk or starter on growth performance, health, blood and rumen parameters of sulking calves. J. Anim. Production. 4: 57-69.
17. Jatkauskas, J., and Vrotniakiene, V. 2010. Effects of probiotic dietary supplementation on diarrhea patterns, faecal microbiota and performance of early weaned calves.J. Vet. Med. 55(10): 494-503.
18. Laborde, J.M. 2008. Effects of probiotics and yeast culture on rumen development and growth of dairy calves. Ph.D. Thesis, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, USA, 54 PP.
19. Lehloenya, K.V., Krehbiel, C.R., Mertz, K.J., Rehberger, T.G., and Spicer, L.J. 2008. Effect of propionibacteria and yeast culture fed to steer on nutrient intake and site and extent of digestion. J. Dairy Sci. 91: 653-662.
20. Lesmeister, K.E., Heinrichs, A.J., and Gabler, M.T. 2004. Effects of supplemental yeast (Saccharomyces cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics, and blood parameters in neonatal dairy calves. J. Dairy Sci. 87: 1832–1839.
21. Magalhaes, V.J., Susca, F., Lima, F.S., Branco, A.F., Yoon, L., and Santos, J.E.P. 2008. Effect of feeding yeast culture on performance, health, and immune competence of dairy calves. Intake and postpartum intake and milk production of Jersey cows. J. Dairy Sci. 83:123–127.
22. McLeod, K.R., Harmon, D.L., and Riddell, J.B. 2010. Addition of a bacillus based probiotic to the diet of pre ruminant calves: Influence on growth, health, and blood parameters. Int. J. App. Res. Vet. Med. 8:78-85.
23. Michael, D., and Abney, B.S. 2001. Effects of feeding direct-fed microbials and prebiotics on receiving calf performance, health, and fecal shedding of pathogens. M.Sc. thesis, Texas Tech. University, August 2001.
24. Mir, Z., and Mir, P.S. 1994. Effect of the addition of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth and carcass quality of steers fed high-forage or high-grain diets and on feed digestibility and in situ degradability. J. Anim. Sci. 72:537–545.
41
25. Mohamadi Roodposhti, P., and Dabiri, N. 2012. Effects of probiotic and prebiotic on average daily gain, ecal shedding of Escherichia Coli and immune system status in newborn female calves. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 9: 1255-1261.
26. Moslemipur, F., Moslemipur, F., and Mostafaloo, Y. 2014. Effects of using probiotic and symbiotic in colostrums and milk on passive immunoglobulin transfer rate, growth and health Parameters of calf. J. Rum. Res. 4: 19-30.
27. NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th rev. ed. Washington, D.:National Academy Press.
28. Rezaeian, M. 2004. Effect of yeast culture supplementation on the performance of finishing Shal lambs. Pro. Br. SocJ. Anim. Sci. 128, 111-121.
29. Riddell, J.B., Gallegos, A.J., Harmon, D.L., and Mcleod, K.R. 2010. Addition of a bacillus based probiotic to the diet of preruminant calves: influence on growth, health, and blood parameters. Intern. J. App. Res. Vet. Med. 8:78-85.
30. Rust, S.R., Metz, K., and Ware, D.R. 2000. Effects of Bovamine TM rumen culture on the performance and carcass characteristics of feedlot steers. J. Anim. Sci. 78(SuPP2):83 (Abst.).
31. SAS Institute. 2000. SAS user’s guide. Statistics, version 8.01. Cary, NC: SAS Institute.
32. Soto, L.P., Frizzo, L.S., Bertozzi, E., Avataneo, E., Sequeira, G.J., and Rosmini, M.R. 2010. Molecular microbial analysis of lactobacillus strains isolated from the gut of calves for potential probiotic use.J. Vet. Med. Intern., PP. 1–8.
33. Timmerman, H.M., Konig, C.J., Mulder, L., Rombouts, F.M., and Beynen, A. C. 2004. Monostrain, multistrain and multispecies probiotics. A comparsion of functionality and efficacy. Int. J. Food Mic. 96: 219-233.
34. Timmerman, H.M., Mudler, L., Evrets, H., and Vanespan, D.C. 2005. Health and growth of veal calves fed milk replacer with or without Probiotics. J. Dairy Sci. 75:894-899.
35. Van Keulen, J., and Young, B. 1977. Evaluation of Acid-Insoluble Ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. J. Anim. Sci. 44(2): 282-287.
36. Williams, P.E.V., and Newbold, C.J. 1990. Rumen probiosis: the effects of novel microorganisms on rumen fermentation and ruminant productivity. In: Recent Advances in Animal Nutrition. Haresign, W., Cole, D.J.A. (eds.). Butterworths. London, UK. P. 211-227.
37. Yoon, I.K., and Stern, M.D. 1996 .Effects of Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus oryzae cultures on ruminal fermentation in dairy cows. J. Dairy Sci. 79: 411-417.
38. Zhao, X.H., Zhang, T., Xu, M., and Yao, J.H. 2011. Effects of physically effective fiber on chewing activity, ruminal fermentation, and digestibility in goats. J. Anim. Sci. 89: 501-509.