اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: گاوهای شیری تحت تنش گرمایی از نظر بیوانرژتیکی شبیه گاوهای تازه‌زا هستند که انرژی جیره بیشینه تولید شیر و ترکیبات آن را تأمین نمی‌کند. تولید شیر گاوهای شیری تحت تنش گرمایی معمولاً طی تابستان کم می‌شود و از این رو زیاد کردن عملکرد گاوها در این دوره به طور ویژه در بسیاری از مناطق جهان که گاو شیری پرورش می‌دهند، مورد توجه است. به طور معمول از مکمل‌ چربی برای زیاد کردن تراکم انرژی جیره‌ها استفاده می‌شود بدون این که نسبت علوفه در جیره تغییر بکند تا از این طریق از بروز اسیدوزیس جلوگیری شود. در پژوهش‌های بسیار اندکی استفاده از منابع مختلف چربی (منبع اسیدهای چرب غیر اشباع کلسیمی شده در مقابل اسیدهای چرب اشباع غنی از اسید پالمتیک نخل) در جیره‌ گاوهای شیری تحت تنش گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم‌چنین، نشان داده شده است که پاسخ به مکمل چربی در گاوهای شیری می‌تواند به سطح تولید آن‌ها بستگی داشته باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی اثر سطح تولید، منبع مکمل چربی و بر هم کنش بین آن‌ها بر تولید شیر و ترکیبات آن، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون گاوهای شیری هلشتاین تک شکم‌زای تحت تنش گرمایی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از تیر تا مهر ماه سال 1393 در مجتمع شیر و گوشت فوده سپاهان اصفهان انجام شد. در این پژوهش، از 56 رأس گاو هلشتاین تک شکم‌زا که به صورت گروهی در بهاربندهای مجزا نگهداری می‌‌شدند، استفاده شد. گاوها بر اساس شیر معادل بلوغ به دو گروه پر تولید (7/13474 کیلوگرم) و متوسط تولید (1/10438 کیلوگرم) تقسیم شده و یکی از دو جیره آزمایشی دارای مکمل چربی کلسیمی یا نخل (به میزان 8/2 درصد ماده خشک جیره) را دریافت کردند.
یافته‌ها: میانگین بیشینه شاخص دمایی-رطوبتی در طول دوره آزمایش 50/75 بود که نشان می‌دهد گاوها تنش گرمایی ملایم تا متوسطی را تجربه کرده‌اند. بر هم کنش سطح تولید با منبع چربی بر تولید شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس 5/3 درصد چربی و تولید چربی معنی‌دار بود به گونه‌ای که تولید شیر و تولید چربی در گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی نخل بیش‌تر از گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی کلسیمی بود اما در گاوهای متوسط تولید منبع چربی تأثیری بر تولید شیر و تولید چربی نداشت. منبع چربی تأثیری بر گوارش‌پذیری مواد مغذی نداشت. کلسترول خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل بیش‌تر از گاوهای تغذیه شده با چربی کلسیمی بود. هم‌چنین، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد، لیپوپروتئین‌های با چگالی خیلی کم و نیتروژن اوره‌ای خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل تمایل به افزایش داشت. منبع چربی تأثیری بر شمار سلول‌های خونی (سلول‌های سفید، قرمز و پلاکت‌ها) و شمار تفریقی سلول‌های سفید خون نداشت.
نتیجه‌گیری: منبع چربی تأثیری بر عملکرد تولیدی گاوهای تک شکم‌زای متوسط تولید نداشت اما مکمل چربی نخل عملکرد تولیدی گاوهای پر تولید تحت تنش گرمایی را افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: سطح تولید، چربی نخل، چربی کلسیمی، تنش گرمایی، گاو شیری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abstract

1.AOAC International. 2002. Official Methods of Analysis. 17th ed. AOAC International, Arlington, VA.
2.Armstrong, D.V. 1994. Heat stress interaction with shade and cooling. J. Dairy Sci. 77: 2044–2050.
3.Bauchart, D. 1993. Lipid absorption and transport in ruminants. J. Dairy Sci. 76: 3864–3881.
4.Bernabucci, U., Lacetera, N., Baumgard, L.H., Rhoads, R.P., Ronchi, B., and Nardone, A. 2010. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants.J. Anim. Sci. 4: 1167–1183.
5.Brzoska, F., and Kowalczy, J. 2002. Milk yield, composition and cholesterol level in dairy cows fed rations supplemented with zinc and fatty acid calcium salts. J. Anim. Feed Sci. 11: 411–424.
6.Dikmen, S., and Hansen, P.J. 2009. Is the temperature-humidity index the best indicator of heat stress in lactating dairy cows in a subtropical environment? J. Dairy Sci. 92: 109–116.
7.Enjalbert, F., Nicot, M.C., Bayourthe, C., and Moncoulon, R. 2000. Effects of duodenal infusions of palmitic, stearic, or oleic acids on milk composition and physical properties of butter. J. Dairy Sci. 83: 1428–1433.
8.Grummer, R.R. 1988. Influence of prilled fat and calcium salt of palm oil fatty acids on ruminal fermentation and nutrient digestibility. J. Dairy Sci. 71: 117–123.
9.Harvatine, K.J., and Allen, M.S. 2006a. Effects of fatty acid supplements on ruminal and total tract nutrient digestion in lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 89: 1092–1103.
10.Harvatine, K.J., and Allen, M.S. 2006b. Effects of fatty acid supplements on milk yield and energy balance of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 89: 1081–1091.
11.Kadegowda, A.K.G., Piperova, L.S., Delmonte, P., and Erdman, R.A. 2008. Abomasal infusion of butterfat increases milk fat in lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 91: 2370–2379.
12.Kammes, K.L., Ying, Y., and Allen, M.S. 2012. Nutrient demand interacts with legume maturity to affect rumen pool sizes in dairy cows. J. Dairy Sci. 95: 2632–2647.
13.Kargar, S., Ghorbani, G.R., Alikhani, M., Khorvash, M., Rashidi, L., and Schingoethe, D.J. 2012. Lactational performance and milk fatty acid profile of Holstein cows in response to dietary fat supplements and forage: concentrate ratio.J. Livest. Sci. 150: 274–283.
14.Kargar, S., Ghorbani, G.R., Fievez, V., and Schingoethe, D.J. 2015.performance, bioenergetic status, and indicators of oxidative stress of environmentally heat-loaded Holstein cows in response to diets inducing milk fat depression. J. Dairy Sci. 98: 4772–4784.
15.Karimi, M.T., Ghorbani, G.R., Kargar, S., and Drackley, J.K. 2015. Late-gestation heat stress abatement on performance and behavior of Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 98: 6865–6875.
16.Lock, A.L., Preseault, C.L., Rico, J.E., DeLand, K.E., and Allen, M.S. 2013. Feeding a C16:0-enriched fat supplement increased the yield of milk fat and improved conversion of feed to milk. J. Dairy Sci. 96: 6650–6659.
17.Moore, C.E., Kay, J.K., Collier, R.J., VanBaale, M.J., and Baumgard, L.H. 2005. Effect of supplemental conjugated linoleic acids on heat-stressed Brown Swiss and Holstein cows. J. Dairy Sci. 88: 1732–1740.
18. Mosley, S.A., Mosley, E.E., Hatch, B., Szasz, J.I., Corato, A., Zacharias, N., Howes, D., and McGuire, M.A. 2007. Effect of varying levels of fatty acids from palm oil on feed intake and milk production in Holstein cows. J. Dairy Sci. 90: 987–993.
19.NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC.
20.Palmquist, D.L. 1991. Influence of source and amount of dietary fat on digestibility in lactating cows. J. Dairy Sci. 74: 1354–1360.
21.Piantoni, P., Lock, A.L., and Allen, M.S. 2013. Palmitic acid increased yields of milk and milk fat and nutrient digestibility across production level of lactating cows. J. Dairy Sci. 96: 7143–7154.
22.Rico, D.E., Ying, Y., and Harvatine, K.J. 2014a. Comparison of enriched palmitic acid and calcium salts of palm fatty acids distillate fat supplements on milk production and metabolic profiles of high-producing dairy cows. J. Dairy Sci. 97: 5637–5644.
23.Rico, D.E., Ying, Y., and Harvatine, K.J. 2014b. Effect of a high-palmitic acid fat supplement on milk production and apparent total-tract digestibility in high- and low-milk yield dairy cows. J. Dairy Sci. 97: 3739–3751.
24.SAS Institute Inc. 2003. SAS User’s Guide. Version 9.1. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
25.Schauff, D.J., and Clark, J.H. 1989. Effects of prilled fatty acids and calcium salts of fatty acids on rumen fermentation, nutrient digestibilities, milk production, and milk composition. J. Dairy Sci. 72: 917–927.
26.Steele, W., and Moore, J.H. 1968. The effects of a series of saturated fatty acids in the diet on milk-fat secretion in the cow. J. Dairy. Res. 35: 361–370.
27.Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3583–3597.
28.Wang, J.P., Bu, D.P., Wang, J.Q., Huo, X.K., Guo, T.J., Wei, H.Y., Zhou, L.Y., Rastani, R.R., Baumgard, L.H., and Li, F.D. 2010. Effect of saturated fatty acid supplementation on production and metabolism indices in heat-stressed mid-lactation dairy cows. J. Dairy Sci. 93: 4121–4127.
29.Warntjes, J.L., Robinson, P.H., Galo, E., DePeters, E.J., and Howes, D. 2008. Effects of feeding supplemental palmitic acid (C16:0) on performance and milk fatty acid profile of lactating dairy cows under summer heat. J. Anim. Feed Sci. 140: 241–257.
30.Weiss, W.P., Pinos-Rodríguez, J.M., and Wyatt, D.J. 2011. The value of different fat supplements as sources of digestible energy for lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 94: 931–939.