تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را مین خوزستان

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 عضو دانشگاه

5 عضو هیات علمی پپوهشی/ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

سابقه و هدف: اسپرس یک گیاه علوفه‌ای چند ساله متعلق به خانواده بقولات بوده و کاشت آن بیشتر به‌صورت آبی و دیم به‌منظور تولید علوفه می‌باشد. عمل‌آوری با آب یا اوره یکی از روش‌های مناسب برای کاهش غلظت تانن‌ها می‌باشد. این آزمایش با هدف تعیین ترکیبات شیمیایی، ترکیبات فنولی و تانن، قابلیت هضم و تجزیه پذیری دو رقم علوفه اسپرس دیم و آبی عمل‌آوری شده با آب یا اوره و بدون عمل‌آوری در گوسفند انجام شد. مواد و روش‌ها: تیمارها شامل 6 تیمار علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده (با آب یا اوره) و عمل‌آوری نشده بودند. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم و تجزیه‌پذیری با طرح کاملا تصادفی، آزمایش تعیین قابلیت هضم با شش رأس گوسفند نر نژاد لری در قالب طرح مربع لاتین چرخشی6 ×6 و داده‌های مربوط به نیتروژن آمونیاکی و pH به روش اندازه‌گیری تکرار شده در زمان تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بین تیمارهای مختلف بیشترین درصد پروتئین خام (25/14 درصد) مربوط به عمل‌آوری با اوره بود. بیشترین غلظت کل ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم به ترتیب با 58/5، 36/5 و 35/3 درصد مربوط به اسپرس دیم بدون عمل‌آوری بود و با تیمارهای دیگر تفاوت معنی‌دار داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها