بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علوم دام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف:
این پژوهش به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن پرولاکتین با تولید شیر گوسفند کردی شیروان انجام گرفت. پرولاکتین یک هورمون لاکتوژنیک است که نقش قابل توجهی در تولید شیر دارد و کاهش آن باعث کاهش شدید تولید شیر می‌شود. ژن پرولاکتین به عنوان یک ژن کاندید مؤثر بر تغییرات عملکرد تولید شیر مطرح است. بر اساس تحقیقی که بر روی چند‌شکلی ژن پرولاکتین در گوسفند چویز انجام شد، یک منطقه 23 جفت باز ایندل (حذف-اضافه) در موقعیت 213 شناسایی شد و مشخص شد که آلل Bاز حذف bp23 از آلل Aبدست آمد. فراوانی آلل‌هایA و Bبه ترتیب 71/0 و 29/0 برآورد شد و نشان داده شد که آلل Bدر تولید شیر بیشتر مؤثر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ژنوتیپ‌های مشاهده شده در ژن پرولاکتین با رکوردهای روز آزمون تولید شیر میش‌های کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان انجام شد.

مواد و روشها:
در این تحقیق از 100 رأس میش رکورد‌گیری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح‌نژاد گوسفند کردی شیروان به طور تصادفی خونگیری شد و رکوردگیری تولید شیر به روش شیردوشی دستی توأم با وزن‌کشی بره هر 14 روز و از اردیبهشت تا مرداد سال 1391 انجام شد. ژنوتیپ‌های حیوانات از روی تعداد باندها و جایگاه تشکیل باندها بعد از PCR تعیین گردید؛ به منظور محاسبه فراوانی‌های ژنی و ژنوتیپی و همچنین آزمون کای مربع و برای بررسی تعادل هاردی ‌ـ واینبرگ، از نرم‌افزار POP Gene 1.32 استفاده شد. پس از تشخیص ژنوتیپ‌ها، تجزیه آماری به منظور تشخیص ارتباط ژنوتیپ‌های مذکور با رکوردهای روز آزمون تولید شیر در دو رویه INBREED و MIXED نرم‌افزار SASو مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات با آزمون توکی- کرامر در سطوح معنی‌داری 5 درصد انجام شد.

یافته‌‌ها:
23 جفت باز ایندل (حذف – اضافه) در ژن پرولاکتین شناسایی و ژنوتیپ‌ها در مرحله PCR مشخص گردید. ارتباط بین چندشکلی ژن مورد بررسی با رکوردهای تولید شیر روزآزمون با استفاده از یک مدل مختلط مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ AA بیشترین فراوانی ژنوتیپی(60/0) را در گله مورد مطالعه داشت. همچنین میزان فراوانی آلل‌های A و B به ترتیب 765/0 و 235/0 به دست آمد. نتایج مشخص نمود که رابطه معنی‌داری بین چند شکلی ژن پرولاکتین و تولید شیر در جمعیت مورد مطالعه وجود نداشت.

نتیجه‌گیری:
در تحقیق حاضر چون اثر ژنوتیپ‌های ژن پرولاکتین بر تولید شیر معنی‌دار نشده است، نمی‌توان اظهار داشت که کدام ژنوتیپ مطلوب می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: گوسفند، تولید شیر، ژن پرولاکتین، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات