بررسی ارتباط چند شکلی ژنهای لپتین و گیرنده هورمون رشد با کیفیت منی گاو هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط چند شکلی دو ژن کاندیدای لپتین ( شامل دو جایگاه اگزون 2 و اینترون 2) و گیرنده هورمون رشد (قسمتی از پروموتور) با صفات کیفی منی گاوهای نر هلشتاین بود. به این منظور مجموعا 69 گاو نر از دو ایستگاه اصلاح نژاد شمالغرب کشور (41 گاو نر) و مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور (28 گاو نر) انتخاب شد که در بین سالهای 1392 - 1382 اسپرم گیری شده بودند. چهار صفت مورد مطالعه‌ی مربوط به کیفیت منی شامل حجم انزال (سی‌سی)، جمعیت اسپرم (میلیون/سی‌سی)، درصد اسپرم زنده قبل از انجماد (درصد) و درصد اسپرم زنده بعد از ذوب (درصد) بودند. استخراج DNA با استفاده از روش نمکی با کمی تغییرات انجام شد، سپس ارزیابی چندشکلی در دو جایگاه ژن لپتین (اگزون 2 و اینترون 2) به روشPCR-RFLP و در ژن گیرنده هورمون رشد (پروموتور) با روش ریز ماهواره انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تمام جایگاههای مورد بررسی چند شکل بوده‌اند. با ادغام دو جمعیت به یک جمعیت، در جایگاه اگزون 2 ژن لپتین، فراوانی ژنوتیپ‌های TT ,AT ,AA بترتیب 28/0، 20/0و 52/0 و فراوانی آلل T و آلل A بترتیب 041/0 ± 62/0 و 041/0 ± 38/0 برآورد شد. بعلاوه در جایگاه اینترون 2 ژن لپتین، فراوانی ژنوتیپهای AA ,AB ,BB، بترتیب 0 ، 68/0 و 32/0 و فراوانی آلل A و B، بترتیب 031/0 ± 84/0 و 031/0 ± 16/0 برآورد شد. در جایگاه پروموتور ژن گیرنده هورمون رشد سه ژنوتیپ 17/TG17TG، 21/ TG17 TGو 21/ TG21 TG بترتیب با فراوانی 27/0، 48/0 و 25/0 و دو آلل 21 TGو 17 TG بترتیب با فراوانی 042/0 ± 49/0 و 042/0 ± 51/0 مشاهده شد. در جایگاه های پروموتور گیرنده هورمون رشد (67/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات