ارزیابی وضعیت تغذیه ای گاوهای تازه زا با آزمون پروفیل متابولیتهای خونی در فصل تابستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری استان اصفهان

چکیده

سابقه و هدف: بر اساس مطالعات انجام گرفته لزوم بررسی پارامترهای خونی گاوها در هر گله جهت بررسی وضعیت فیزیولوژیکی دام‌ها بخصوص در زمان دوره انتقال وجود دارد تا بر اساس آن مدیریت تغذیه گاوها ارزیابی شده و در صورت عدم بالانس و کمبود احتمالی، نقایص جیره برطرف و از کاهش تولید کمی و کیفی شیر و همچنین کاهش راندمان تولید مثلی جلوگیری شده و در نتیجه افزایش بهره‌وری در گله‌های گاو حادث شود. بنابر‌این هدف از بررسی و پژوهش فوق ارزیابی مدیریت تغذیه‌ای گاوهای تازه‌زا به عنوان یک گروه از گاوهای انتقالی و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود تغذیه‌ای این دسته از گاوها می‌باشد
مواد و روش‌ها: بدین منظور از هفت گاوداری عضو اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی صنعت دامپروری استان اصفهان بطور تصادفی از هر یک تعداد 7 رأس گاو تازه‌زا انتخاب و از آن‌ها خونگیری صورت گرفت. نمونه‌برداری در تیر ماه سال 1392 انجام گردید. نمونه‌ها جهت اندازه گیری میزان کلسترول، آلبومین، ازت‌ اوره‌ای، کل پروتئین، گلوکز، بتا هیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب باند نشده، کلسیم و سدیم خون به آزمایشگاه ارسال شد. داده‌های ارسالی از آزمایشگاه جهت آنالیز آماری به کامپیوتر منتقل و بر اساس طرح کاملاً تصادفی آنالیز شد. در این طرح مقایسه گاوداری‌ها از لحاظ متابولیت های خونی با روش دانکن صورت گرفت. همچنین از طریق آزمون تی هر یک از متابولیت‌ها نیز با دامنه طبیعی خود مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج طرح نشان داد که میزان گلوکز خون گاوهای برخی از گاوداری‌ها از حداقل مقدار طبیعی( 50 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) در تابستان پایین تر است(05/0 Pنتیجه‌گیری: بطور کلی می توان نتیجه گرفت که ظاهراً کمبود سدیم در اکثر گاوداری‌های مورد بررسی در دوره اوایل شیردهی مشهود است. بالا بودن روزهای باز در اکثر گاوداری ها می تواند نتیجه پایین بودن آلبومین یا به عبارتی کمبود پروتئین در برخی از دام ها، پایین بودن گلوکز خون، پایین بودن سدیم و در برخی مواقع پایین بودن کلسیم بدن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات