تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده

در این تحقیق، به منظور تحلیل چند متغیره همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی از رکورد‌های دوره اول شیردهی 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین که طی سال‌های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن اولین زایش، فاصله گوساله‌زایی و روز‌های باز) بود. ارزش‌های اصلاحی حیوانات برای صفات مورد مطالعه با استفاده از مدل حیوانی یک صفته و نرم افزار دی اف ریمل برآورد شدند. بررسی همبستگی بین ارزش‌های فنوتیپی و نیز ارزش‌های اصلاحی دو مجموعه صفات تولیدی و تولید مثلی با رویه همبستگی کانونی نسخه 2/9 نرم‌افزار سس انجام شد. تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که اولین ضریب همبستگی کانونی بین اولین جفت متغیر کانونی به ترتیب برای مقادیر فنوتیپی و ارزش‌های اصلاحی مجموعه صفات تولیدی و تولید مثلی 999/0 و 996/0 بود (0001/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات