اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

3 سازمان تحقیقات

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استفاده از گیاهان دارویی نعناع فلفلی(Mentha Peppirta L) یا آویشن(Thymuse Vulgaris L) بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرواری سنجابی انجام شد. تعداد 18 رأس بره با میانگین وزن5/1 ± 1/26 کیلو گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار ( شاهد، 3 درصد نعناع فلفلی و 3 درصد آویشن) و 6 تکرار، به مدت 90 روز پروار شدند. تیمار ها شامل شاهد بدون افزودنی، جیره شاهد همراه 3 درصد نعناع فلفلی یا 3 درصد آویشن بود. نسبت کنسانتره به علوفه 70:30 بود و تیمار های آزمایشی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بود. پس از کشتار بره‌ها، از گوشت برای اندازه‌گیری صفات مورد نظر، نمونه برداری شد. تفاوت معنی داری در مصرف و ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0 P>) وزن انتهای دوره و افزایش وزن روزانه در دو تیمار نعناع فلفلی و آویشن به طور معنی داری(05/0>P)) بیشتر از شاهد بود. افزودن نعناع فلفلی یا آویشن به جیره بره‌های پرواری تأثیر معنی‌داری بر ترکیب شیمیایی گوشت نداشت (05/0 P>). میانگین پروتئین خام و چربی گوشت در تیمارهای آزمایشی به ترتیب 67/21 و 84/2درصد بود. خصوصیات کیفی از جمله pH، ظرفیت نگهداری آب، افت حاصل از پخت، نیروی برشی و تردی گوشت مشابه بود. همچنین تفاوت معنی داری در خصوصیات حسی-چشایی و رنگ پذیری گوشت در روز های صفر ، 4 و 7 وجود نداشت(05/0 P>) با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از پودر گیاهان دارویی نعناع فلفلی یا آویشن می‌تواند به عنوان

کلیدواژه‌ها

موضوعات