بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین خصوصیات شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در قالب یک طرح چرخشی با سه جیره و سه دوره 21روزه انجام گردید. بدین منظور از 9 راس گاو شیری هلشتاین شکم سوم به بالا با میانگین تولید روزانه شیر3.5±31 و میانگین روزهای شیردهی 19± 65 استفاده شد. در جیره اول بخش ذرت علوفه ای فاقد تفاله گوجه فرنگی بود، اما در جیره های آزمایشی دوم و سوم به ترتیب 5/7 و15 درصد تفاله گوجه فرنگی (براساس ماده خشک) افزوده شد. مصرف ماده خشک و سایر مواد مغذی خوراک تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. افزایش سطح تفاله گوجه فرنگی به ذرت علوفه ای بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام جیره تاثیر معنی دار داشت (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات