اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی/ دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکترا/دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف ازاین آزمایش تعیین اثر استفاده از پودر لیموترش در جیره قوچ ماکویی بر تخمیر شکمبه و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره بود. در این پژوهش، از سه رأس قوچ ماکویی فیستوله‌گذاری شده (میانگین وزن بدن، 5 ± 55 کیلوگرم) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی چرخشی برای پنج دوره‌ی 17 روزه استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، شاهد به همراه 30 میلی‌گرم در روز موننسین و یا 5، 10 و 15 گرم در روز پودر لیموترش بودند. بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی‌داری بین تیمارها در قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، چربی خام، الیاف نامحلول در شوینده‌اسیدی و پروتئین خام مشاهده نشد. اما قابلیت هضم الیاف نامحلول درشوینده‌ی خنثی در جیره‌های حاوی لیموترش نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که سطوح پودر لیموترش باعث کاهش غلظت استات، نیتروژن آمونیاکی و نسبت استات به پروپیونات شده، در مقابل غلظت پروپیونات را افزایش دادند. همچنین سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین غلظت مجموع اسیدهای چرب فرار (به استثناء سطح 15 گرم) را افزایش دادند (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات